Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5356, 3.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5356, 3.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 1,204|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
NJEMA^KA
Hajdarovi}i Muji} uBajernu
EU mo`e poja~ati svoje prisustvo
Beograd nema snage da revidira politiku
OHR se mo`e reorganiziratida sna`no prati pitanja Dejtona i da ga vodi li~nost koja je u kontaktu s politi~kim centrima
Muslimani zahtijevaju
svoje mjesto u svijetu
Kompanijama do sada nije ispla}en ni fening
 Ef. Ceri} s turskim reisu-l-ulemom Alijem Bardakoluom: Historijski zna~aj 
R
azdvajanje funkcije spe-cijalnog predstavnikaEvropske unije (EU-SR) od visokog pre-dstavnika prilika je da EU oja~asvoju poziciju, ali i da mjesto{efa OHR-a kona~no preuzmeVa{ington, izjavio je za „Avaz“Kristijan [varc-[iling, biv{i vi-soki predstavnik.- SAD su klju~ne za pro-vo|enje Dejtonskog mirovnogsporazuma i one mogu osiguratida se to doista dogodi - ka`e[varc-[iling.
 5. strana
EKSKLUZIVNO
Kristijan [varc-[iling, biv{i visoki predstavnik 
Nesre}a:Radniku nije bilo spasa
PAO U DROBILICU ZA
KAMENJE I POGINUO
Zbrinjavanje:Ljeti se tra`i mjesto vi{e
GU@VA U REDOVIMAZA STARA^KI DOM
A va z sa zna je
   1   5 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .
Stopirani radovi na koridoru 5C
#/'4+-#0#%64'$#
&1+0#'.11*4@
 Dionica Kakanj - Bilje{evo: Vije}e ministara jo{ nije povuklo sredstva od EIB-a iako je to rutinski potez
Meka:Reis Ceri} na 50. godi{njici Rabite
8. str.
 3. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 3. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5356
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Bud`et:Federalni revizori otkrili niz nepravilnosti
[TA JE S MILIONIMA MARAKAIZ HERCEGOVA^KE BANKE?
   9 .  s   t  r .   5   9 .  s   t  r .
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Uredni plati{a struje dobio opomenu za dug od 0,53 KM
- Nekada su kompanije poput „Elek-troprivrede“ bile „narodne“ firme, tj. izni-kle iz naroda i bile narodu na usluzi. Da-nas je to „privatna“ kompanija (kao i „BHTelecom“, „BH po{ta“) koja slu`i stranka-ma da uhljebe svoje ~lanove porodice ibli`e prijatelje. Veza s narodom ostala jesamo u segmentu otimanja zadnje (pola)marke od njih...
(Dervo Bosnic)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,3. avgust/kolovoz 2010.
2
PROCESI
Nakon trogodi{njeg ignoriranja na Sudu u Banjoj Luci
Tu`be protiv RS `rtverata podnijet }e u FBiH
Umjesto da rje{ava tu`be, Sud u Banjoj Luci od `rtava tra`i ogromnetakse
To je pritisak da odustanemo, ka`e Karovi}
Tahir Hrustanovi} jedan je od1.759 ~lanova Unije civilnih `rta-va rata Kantona Sarajevo koji sutu`ili Republiku Srpsku u Osno-vnom sudu u Banjoj Luci za na-knadu nematerijalne {tete nane-sene tokom agresije na BiH.
Visoke takse
- Kada sam se vra}ao ku}i sposudama vode 1993. godine, uNed`ari}ima me snajperista Gor-an Vasi} pogodio u grlo. U bolnicisam bio dva mjeseca. Podnio samtu`bu protiv RS i oni mi sadaka`u da je ona nesnovana i tra`eda platim taksu od 1.650 KM. Jasam invalid 90 posto, imam cijeludokumentaciju koju sam dosta-vio u tu`bi - ka`e Hrustanovi}.Ni nakon vi{e od tri godine odkada su ~lanovi Unije podnijeli pr-ve tu`be u Osnovnom sudu u Ba-njoj Luci njihovi predmeti nisudo{li na red za rje{avanje. U zadnjihnekoliko dana po~eli su im stizatizahtjevi za naknadu sudske takse.- Dolazili su nam i zahtjevi dadostavimo dodatnu dokumenta-ciju. Izme|u ostalog, tra`ili su dadostavimo svoj statut i niz drugihbespotrebnih papira. To smo i ur-adili, zbog ~ega smo imali ogro-mne tro{kove. Vi{e nemaju {ta datra`e i po~eli su slati zahtjeve zapla}anje ogromne takse - ka`e Se-nida Karovi}, predsjednica Unijecivilnih `rtava rata KS.Karovi} dodaje da su imtra`ili i „dokaz kojim se utvr|uju~injenice i ~injenica na osnovukoju tu`ilac zasniva tu`bu“.- Zar treba dokazivati ~in-jenicu da je nekome granata otki-nula dio tijele ili ubila dijete kadasmo ve} sve to poslali uz tu`be,kao i medicinsku dokumentaciju.Ovo samo govori koliko je su-dstvo u Banjoj Luci pod patrona-tom politike - ka`e Karovi}.
Ne}e odustati
Unija civilnih `rtava rata KSpovukla je tu`be s banjalu~kog su-da sredinom pro{log mjeseca, aline odustaju od tu`be protiv RS.- Zahtjevi za naplatu takse nisuni{ta drugo do pritisak da odustane-mo. Civilne `rtve rata su populacijakoja je oslobo|ena pla}anja sudsketakse, mada oni ka`u da kod njih ni-je tako. U Federaciji jesu, a to je je-dan od razloga zbog ~ega }emo mitu`be protiv RS podnijeti Op}in-skom sudu u Sarajevu, kao i u dru-gim gradovima - ka`e Karovi}.Ona dodaje i da je u Sarajevuvi{e od 4.000 osoba koje imaju pr-avno rije{en status civilne `rtverata.
 E. GORINJAC
Zamjenik predsjednika HDZBiH ne smije u Hrvatsku
Ni ta~no ~etiri mjeseca nakonodre|ivanja jednomjese~nog pri-tvora, Op}inski kazneni sud u Zagr-ebu jo{ nije raspisao me|unarodnupotjernicu za zamjenikom predsje-dnika HDZBiH i dopredsjedava-ju}im Predstavni~kog doma Parla-menta BiH Nikom Lozan~i}em(53) protiv kojeg je ranije podignutaoptu`nica.Ovaj sud je ranije raspisao ce-ntralnu potjernicu za podru~jeHrvatske, koja je jo{ na snazi, {tozna~i da Lozan~i}, za sada, jedinone mo`e u Hrvatsku, na more. Tosu nam potvrdili i u Op}inskomkaznenom sudu u Zagrebu.- Nema novih promjena u tompredmetu. Jo{ nije raspisana me|u-narodna tjeralica - kazala je za „Av-az“ slu`benica zadu`ena za odnose sjavno{}u u Op}inskom kaznenomsudu u Zagrebu Marina Prese~ki.No, kako nam je potvr|eno, akoLozan~i} uskoro ne bude prona|enna teritoriji Hrvatske, a mali suizgledi da ho}e, uskoro }e se sigur-no suo~iti i s me|unarodnom potje-rnicom. Budu}i da je Lozan~i} no-silac liste HDZBiH za ParlamentBiH, ako bude izabran, vjerovatno}e biti prvi dr`avni poslanik u bh.historiji koji ne}e smjeti iza}i izvanzemlje!?
 F. V.
 Mjesto na zgradi Vlade RS odakle je otpalo staklo
Ponovo palo staklo sa skupog objekta
Ru{i se zgradaVlade RS!
Prije dva mjeseca nao~igled gra|ana s desetogsprata sru{ilo se 100 kilograma stakla
Staklena plo~a kojom jeoblo`ena zgrada Vlade RS u Ba-njoj Luci pala je ju~er sa 11. spra-ta najskuplje institucije u Repu-blici Srpskoj i to ispred glavnogprotokolarnog ulaza. Niko nijepovrije|en, a staklo je s lica mje-sta uklonjeno za nekoliko minu-ta.Ova 17-spratna staklena zgra-da Vlade RS sve~ano je otvorena21. novembra 2007. godine i za-dnja finansijska procjena njenegradnje i prate}ih objekata izno-sila je vi{e od 180 miliona mara-ka.Iako je ovo gotovo ponovljeniscenarij od prije dva mjeseca, ka-da se nao~igled gra|ana s desetogsprata sru{ilo, prema ocjenamalokalnih stru~njaka, i do 100 kilo-grama stakla, u Vladi RS se pitajuzbog ~ega se za to toliko zanimajavnost?!- Zgrada Vlade RS ima na hi-ljade takvih stakala, i u tri godinese sru{e dva, pa to toliko sada iza-ziva pa`nju medija?! U toku dana}emo ga zamijeniti, a osigurava-ju}a ku}a }e snositi tro{kove, kojinisu veliki. Niko nije bio u opa-snosti jer i ne mo`e biti, to je spe-cijalno kaljeno staklo koje se pripadu rasipa - obja{njenje je Gora-na Mari~i}a, direktora Slu`be zazajedni~ke poslove Vlade RS.Uz to dodaje i da staklo nijete{ko, kao i da su se sli~ne stvaridoga|ale u hotelu „Hajat“ u Beo-gradu. Niko drugi iz Vlade RSju~er nije `elio komentirati ovajslu~aj. Tek podsje}anja radi kadase „ru{enje“ Vlade RS prvi putdesilo premijer RS bio je slu`be-no odsutan, no ovoga puta Milor-ad Dodik je bio u Vladi RS, gdjeje o~ekivao posjetu delegacije Re-publike Koreje.O tome kako je reagirao na „op-adanje fasade“ tek tri godine starezgrade u Vladi RS niko ju~er nije re-kao ni rije~i.
V. STEVANOVI]
Identifikacija dvije osobe nestale u Bratuncu
U Komemorativnom centru Tuzla danas }e biti izvr{ena identi-fikacija dvije osobe nestale tokom rata na podru~ju op}ine Bratunacu mjestu Hrnj~i}i, saop}eno je iz Instituta za nestale osobe BiH.Identifikaciji }e prisustvovati porodice stradalih i predstavnikInstituta za nestale osobe BiH, javila je Srna.
- Sada nisu bili u opasnosti„samo“ slu`benici Vlade RS,posjetioci institucije ili novina-ri, ve} i gosti samog premijeraRS Milorada Dodika ili li~noon, s obzirom na to da je staklopalo ta~no iznad glavnog proto-kolarnog ulaza - re~eno nam jeju~er na licu mjesta.
Dodik uopasnosti
 Karovi}: Sudstvo pod patronatom politike
(Foto: M. Kadri})
- U no}i s nedjelje na ponedje-ljak za sada nepoznate osobe pro-valile su u prostorije Unije civilnih`rtava rata u Sarajevu u ulici Mar-ka Maruli}a. Provalnici su prere-zali metalne re{etke, a potom ra-zbili staklo i u{li u prostorije. Poli-cija je uradila svoj posao i oti{la.Koliko smo mogli primijetiti,ni{ta od dokumentacije, niti osta-lih stvari nije otu|eno, osim {to jesve ispremetano - ka`e Karovi}.
Provalili u prostorije Unije
Uskoro me|unarodnapotjernica za Lozan~i}em
Lozan~i} }e najvjerovatnije biti prvi dr`avniposlanik koji ne}e smjeti iza}i izvan zemlje
 Lozan~i}: Ne mo`e u Hrvatsku
Lozan~i} se tereti da je desetgodina nezakonito od Hrvatskeprimao mjese~nu penziju od5.248 kuna, ili oko 1.392 KM, ia-ko je sve to vrijeme bio osigurankao dr`avni poslanik. Prema op-tu`nici, Lozan~i} je na taj na~innezakonito inkasirao ukupnooko 629.000 kuna ili 167.000KM. Zagreba~ka sutkinja Kor-nelija Jelavi} zakazivala je u vi{enavrata glavnu raspravu, ali sezamjenik ~elnika HDZBiH nijeodazivao sudskim pozivima.
Nezakonito primao penziju iz Hrvatske
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,3. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Stru~njak SDA za privredu, upam}en poizjavama da pravna dr`ava startuje „odponedjeljka“, skrasio se u Abdi}evom DNZ-u
Dogodio se politi~ki transfer godine! Muhamed ^engi},`ivopisni lik predratne bh. politi~ke scene, stru~njak SDA za pri-vredu, ustavno ure|enje, me|unacionalne odnose i vjerska pitanja,s posebnim osvrtom na stanje imana tada{njih „skup{tinskih za-stupnika islamske vjeroispovijesti“, upam}en po izjavama „mo`ebit’ da bidne, mo`e bit’ da ne bidne“ i onoj da pravna dr`ava star-tuje „od ponedjeljka“, i jo{ po mnogo ~emu, skrasio se u DNZ-u,politi~kom projektu Fikreta Abdi}a.Za po~etnike, Abdi} je osu|eni ratni zlo~inac, onaj ~ije su snage1995. godine pomagale Mladi}u da u|e u Srebrenicu. Nazdravlje^engi}u!Osim {to }e biti ~lan Predsjedni{tva, on je i nosilac liste kandi-data ove stranke za Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH iz izbor-ne jedinice 3 na predstoje}im izborima. Tako su bar javili mediji.Koje kandidate }e on predvoditi i koji bira~i }e za njim krenuti, e,to je ve} nepoznanica i pitanje za psihologe i sociologe, ali i pa`lji-ve evidenti~are vremena u kojem `ivimo i karaktera ljudi koji su tovrijeme obilje`ili.Nebitan je danas Muhamed ^engi}. Na njega u predstoje}oj po-liti~koj utakmici i predizbornoj areni koja ga ~eka ve} se gleda kaona zabavu za besposlene. I nikako druga~ije. No, ^engi} je bitankao pojava.To {to on i ljudi sli~ni njemu poku{avaju da se, bez obzira naodsustvo svake vrste kompetencije, domognu poslani~ke foteljekako bi mogli upravljati procesima koji zna~e budu}nost BiH, to jeono nad ~ime se svaki ~ovjek koji razmi{lja o sudbini svoje djecemora najozbiljnije zamisliti.Ko to ovakve anahrone tipove, a pune su ih izborne liste ve}inepoliti~kih partija, jo{ nudi kao politi~ki izbor u BiH tra`e}i od bi-ra~a legitimitet za njihov dugogodi{nji nemoral, pohlepu i uni{ta-vanje BiH.Zar isti oni koji su nam devedesetih godina, vodaju}i se po BiHs raznim ostoji}ima i buhama, zarobljeni u svojoj gluposti, nezna-nju i odsustvu bilo kakve politi~ke procjene, slali „vizionarske por-uke“ o mirnoj Bosni dok su po na{u djecu dolazili Arkanovi i[e{eljevi „vaspita~i“, danas ponovo treba da odlu~uju o na{oj su-dbini. Ne dao Bog!
 
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Dionica Kakanj - Bilje{evo: Upitan nastavak gradnje
Kompanijama do sada nije ispla}en ni fening
Prekidaju se radovina koridoru 5C!?
Vije}e ministara jo{ nije povuklo sredstva od EIB-a iako je to rutinski potez,tvrdi na{ sagovornik 
Gradnja dionice u{la u tre}i mjesec
Radovi na dionici autoputaKakanj - Bilje{evo na koridoru5C u ~etvrtak }e biti prekinutiako izvo|a~ima ne bude ispla}ennovac koji im se duguje, saznaje„Dnevni avaz“.
Kredit ratificiran
Naime, radovi na ovoj dionicidugoj devet kilometara u{li su utre}i mjesec, ali izvo|a~ima do sa-da nije ispla}en ni fening, tako danisu u mogu}nosti pla}ati doba-vlja~e, ali ni vlastite radnike.Ovo pokazuje svu nesposo-bnost doma}ih institucija, kojenisu u stanju realizirati ~ak nione projekte za koje dobiju novacod stranih investitora. Glavni kr-ivac u ovom slu~aju, prema na{imsaznanjima, jeste Vije}e minista-ra BiH.Ova dionica finansira se no-vcem Evropske investicijske ba-nke (EIB), a taj kredit je ve} rati-ficiran, {to je i bio uvjet da se po-tpi{e ugovor sa izvo|a~em.Me|utim, kako je kazao sago-vornik „Avaza“ blizak kompani-jama koje rade na projektu, Vije}eministara jo{ nije povuklo sre-dstva od EIB-a za pla}anje ovogprojekta, a nije upla}en ni PDVkoji pla}a BiH iz akcize od gorivai od naplate cestarine.Ugovor je zaklju~en 27. aprila,avans u iznosu od 4.320.335 euraizvo|a~ima je morao biti ispla}endo 16. juna, ali se to nije desilo.Osim avansa, njima se ne ispla}ujeni novac za izvr{ene radove.
Sraman ~in
Ina~e, radi se o vi{e nego sra-mnom ~inu dr`avnih ~inovnika,s obzirom na to da je, bar premarije~ima na{eg sagovornika, po-vla~enje novca ~ista rutina, odno-sno krajnje formalan ~in. Ju~er smo poku{avali konta-ktirati predstavnike dr`avnih ifederalnih institucija da nam po-jasne o ~emu se radi, ali u tomenismo uspjeli.
G. MRKI]
Odgo|ena najavljena konferencija za novinare
Glava{ jo{ ne zna u ~iji }e zatvor
Nakon {to je do daljnjeg odg-o|ena konferencija za novinare od-bjeglog hrvatskog generala Brani-mira Glava{a, koja je trebala bitiodr`ana u Mostaru, Predsjedni{tvonjegove stranke HDSSB zasjedaloje ju~er u Drinovcima kod Gruda.Predsjednik HDSSB Vladimir[i{ljagi} izjavio je za „Avaz“ na-kon sjednice da ova stranka nepriznaje ispolitiziranu i kompro-misnu presudu Vrhovnog sudaHrvatske, koja je potvrdila da jeGlava{ odgovoran za ratne zlo-~ine.- Osnivanje HDSSB-a je i ra-zlog politi~kog progona Branimi-ra Glava{a. Su|enje Glava{u je isu|enje HDSSB-u. On nije nido{ao u BiH bez odluke i sugla-snosti stranke i stava smo da Gla-va{ ni u narednom razdoblju, bezkoordinacije i su-glasnosti stranke,ne treba donositiodluke i samosta-lno povla~iti po-teze - kazao je [i{ljagi}.No, novinari ju~er nisu dobiliodgovor na pitanje da li }e nakonpotvr|ivanja presude Glava{ ostatiu BiH i kaznu izdr`avati u Zeniciili }e se vratiti u Hrvatsku.
 M. Sm.
Glava{: Ne priznaje presudu
Kakav je odnos dr`ave pre-ma gra|evinarstvu mo`da na-jbolje pokazuje ~injenica da ko-nzorciju doma}ih kompanijakoje su gradile prethodnu dio-nicu na koridoru 5C, Kakanj -Dobrinje, Federalna vlada jo{duguje skoro pet miliona KM.Ova dionica je zavr{ena ipu{tena u promet jo{ u oktobrupro{le godine, ali na{e firme jo{ne mogu do svog novca.
Dug i prema doma}im firmama
„Avaz“ saznaje
Vranki} kona~nopotpisao zahtjev
Kako je „Avaz“ ju~er nezva-ni~no saznao, dr`avni ministarfinansija Dragan Vranki} napo-kon je prije nekoliko dana po-tpisao takozvani zahtjev za tra-nsfer novca, tako da bi prva tr-an{a EIB-a od 12 miliona euranarednih sedmica trebala bitipreba~ena u BiH.
Nazdravlje
^
engi}u!

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lukic Drazen liked this
rferra liked this
kremicemir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->