Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
A sample IELTS Essay scoring 5

A sample IELTS Essay scoring 5

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by my IELTS teacher
A sample IELTS essay from my IELTS class. This has an approximate IELTS score of 5. A good way to improve your writing is to read other essays and see how different mistakes can bring your score down. Then make sure you don't do the same thing in your essays!
A sample IELTS essay from my IELTS class. This has an approximate IELTS score of 5. A good way to improve your writing is to read other essays and see how different mistakes can bring your score down. Then make sure you don't do the same thing in your essays!

More info:

Published by: my IELTS teacher on Aug 04, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

 
+nqamfzwzmeg`mx+gcn 
Gc|qxao`z ¡ 8<5< . 8<58+ Nq AMFZW Zmeg`mx+ Eff xao`zw xmwmxymj+
Zcc n}g` ezzmkzack aw |eaj zc ekj zcc n}g` nckmq aw w|mkz ck dmm|ako |mzw&`afm |mc|fm z`xc}o`c}z z`m cxfj exm wzexyako+
¿
 
Jawg}ww z`m exo}nmkzw icx ekj eoeakwz dmm|ako |mzw+
¿
 
Zc `ez mpzmkz jc qc} eoxmm3
 
Z`aw mwweq u}mwzack ew zedmk ixcn
Zmwz H}afjmx
(Egejmnag _xazako Zmwz 8!& NegNaffek MFZ 8<<7
Ai m`eym e g`ekgm zc dkcz`ezz`m|mc|fm& `c immj |mzw&jc kcz `mf|z`m  wzexyako |mc|fmhq nckmzexq& A gc}fjjmiakmzmfqeoxmma`z z`aw ajme+Nmxmfq  m jckkcz dkc ekqz`ako ehc}z z`aw waz}ezack& wc& azn}wz kcz hm zc jmgajm ehc}z z`aw ew mewq ew weqako z`aw+Hmwajmw& z`aw ajme aw e fazzfm `cwzafmeoeakwz z`mekanefw+Ekanefcxfj aw e gcxkmx wzckmmkyaxcnmkz+Ai|mc|fm jc kcz immj z`mn& z`m omkmxezack ci z`m ekanefwafjam c}z ckm hq ckm+W}xm z`ez& ai e nekdakjekj ek ekanef exm wzexyako ez z`m wenm zanm ekj qc} `eym zc g`ccwm ckmczz`mn zc dmm| efaym& qc} n}wz dmm|z`m nek dakjefaym+ Z`aw aw kcz zc hm gckwajmxmj ck z`m aww}mw& z`ezw `q dmm|ako |mzwaw xmeffq e occj ekjmiiagegac}w egzayazqicx ekanefw+Ew e xmw}fz& e hefekgm n}wz hm gxmezmj ekj nekeomj hmzmmk `mf|ako z`mwzexyako |mc|fm ekj immjako cx dmm|ako |mzw+ Ak iegz& Mexz`w hfmwwakow exmmkc}o` zcmymxqefaymcxoekawn& ckmu}mwzack aw jc m dkc cx ekz zc
 
Gcnnmkz2
xmefarm
Gcnnmkz2
z`aw aw e jmiakakoxmfezaym gfe}wm ‗ wc jc kcz }wmgcnnew `mxm
Gcnnmkz2
iakekgaeffq
Gcnnmkz2
jmiakazmfq
Gcnnmkz2
az`
Gcnnmkz2
_`ez ajme3 Wzezm z`majme ixcn z`m mwweq u}mwzack }wakoqc}x ck cxjw iaxwz ekj z`mkxazm z`aw wmkzmkgm
Gcnnmkz2
@cmymx&
Gcnnmkz2
aw kcz mewq zc nedm ejmgawack ehc}z z`aw az`c}zgckwajmxezack iaxwz
Gcnnmkz2
zcexjw
Gcnnmkz2
Z`m ekanef
Gcnnmkz2
mkyaxcknmkz
Gcnnmkz2
Hq z`aw A nmek ai 
Gcnnmkz2
aff
Gcnnmkz2
Z`m u}mwzack zc|ag aw |mzw kcz ekanefw ak omkmxef ‗ wcz`aw |exeoxe|` aw axxmfmyekz
Gcnnmkz2
Az aw gmxzeakfq zx}mz`ez
Gcnnmkz2
ci 
Gcnnmkz2
nekdakj
Gcnnmkz2
@cmymx& z`aw aw kcz |exz ci z`m exo}nmkzAi z`aw awk‑z |exz ci z`m exo}nmkzz`mk jck‑z akgf}jm az ak qc}x ekwmx ‗ az aw axxmfmyekz
Gcnnmkz2
Occj ycgeh}fexq h}zekanefw jck‑z g`ccwm zc hm |mzw&m g`ccwm z`mn
Gcnnmkz2
w}iiagamkz icx 
Gcnnmkz2
fayako
Gcnnmkz2
+ Ckm
 
+nqamfzwzmeg`mx+gcn 
Gc|qxao`z ¡ 8<5< . 8<58+ Nq AMFZW Zmeg`mx+ Eff xao`zw xmwmxymj+
w`exm3+ _`mk mfmexkz`ez m kmmj meg` cz`mx zc gckzak}m c}x omkmxezackw& m aff kczexo}mz`mwm dakjw ci w}hbmgzw ekqncxm+
_cxj gc}kz2 8<5
Cymxeff immjhegd 
Gckzmkz
Ekwmx zewd u}mwzacke||xc|xaezmfq@eym e gfmex yam#c|akackAkgf}jm xmfmyekz neakekj w}||cxzako ajmew icx z`m zc|agAkzxcj}gm ekj gckgf}jme||xc|xaezmfqNakan}n 8=< cxjw
Cxoekawezack#Wzx}gz}xm
]wm fakdako cxjw e||xc|xaezmfqekj egg}xezmfq& az`ak ekj hmzmmk |exeoxe|`w]wm e icxnef#egejmnag wzqfm_xazm mff wzx}gz}xmj ekj hefekgmj |exeoxe|`w az` gfmex neak ekj w}||cxzako ajmewFcoageffq cxoekarm ajmew]wm xmimxmkgm cxjwe||xc|xaezmfq ekj egg}xezmfq zceycaj xm|mzazack
Ycgeh}fexq
G`ccwm e||xc|xaezmcxjw icx z`m zc|ag]wm z`m gcxxmgz cxjicxn]wm egg}xezmgcffcgezackwAkgf}jm e yexamzq ci cxjw ekj }wmegg}xezmfq
 
Gcnnmkz2
w`exm z`mn
Gcnnmkz2
}kjmxwzekj
Gcnnmkz2
exo}m ehc}z
Gcnnmkz2
Z`m ekwmx awake||xc|xaezm ‗ z`mxm w`c}fj hmexo}nmkzw icx ekj eoeakwz dmm|ako |mzw
Gcnnmkz2
Z`m c|akackxmoexjako dmm|ako |mzw awk‑z gfmex 
Gcnnmkz2
Cymxeff z`m neakajmew exm kcz xmfmyekz zc z`mu}mwzack
Gcnnmkz2
Z`m akzxcj}gzackkmmjw cxd+ Ai qc} xm.xazm z`mmwweq wzezmnmkz }wako qc}x ckcxjw ekj wzezm qc}x c|akack az awn}g` gfmexmx+Eoeak z`m gckgf}wack kmmjw cxd+Jck‑z xazm ekq km ajmew ak z`aw |exeoxe|` ‗ b}wz xm|mez z`m neakajmew ixcn qc}x mwweq ekj xmwzezmqc}x c|akack+
Gcnnmkz2
 Kcz mkc}o`
Gcnnmkz2
Fakdako cxjw exm}wmj h}z kcz egg}xezmfq
Gcnnmkz2
Neak ekj w}||cxzakoajmew exm kcz gfmex ak meg` |exeoxe|`
Gcnnmkz2
E fcz ci nawzedmw

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
s_ganj liked this
salak946290 liked this
hoppypayhot liked this
Chuck Achberger liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->