Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5357, 4.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5357, 4.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 1,085|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
HANKA PALDUM
Nastup u Vukovaru biomi je va`an
Raspisan tender, a EPBiH nema koncesiju, okoli{nu i urbanisti~ku saglasnost
Da li se posao `elidodijeliti prije izbora
Ne postoje nikakve {anse da se projekt zapo~ne u ovoj godini
Intervju generala Enjarta, komandanta [taba NATO-a
U
panici zbog rezultatadolaze}ih izbora i sveaktivnijih tu`ilaca Tu-`ila{tva KS, SBiH Ha-risa Silajd`i}a o~ito ne bira na-~ine da poku{a dovr{iti najve}uposlijeratnu plja~ku u energe-tskom sektoru.Naime, EPBiH je u „Slu`be-nom glasniku BiH“ objavila te-nder za izgradnju HE Vranduk uZenici. Rije~ je o projektu vrije-dnom ~ak 110 miliona KM! Za-nimljivo je da tendera nema ni nainternet-stranici EPBiH!?
4. str.
’AVAZ’ OTKRIVA
EPBiH objavila tender za HE Vranduk 
Skandal:Korak nazad u ispunjavanju uvjeta
NEMAUKIDANJA VIZADO DALJNJEG?
Tablete:Iako „vikela“ nije registrirana
PILULE PROTIV
TRUDNO]E U PRODAJI
 3. strana9. strana
   2   9 .  s   t  r .
Napad u Bugojnu neki `eleiskoristiti u politi~ke svrhe
-1/'.1$+56+5$H*&#,7
215#11&/+.+10#-/"
General Enjart: Podmetanja bombe gledamo vi{e kao djelo pojedinca
(Foto: M. Kadri})
 5. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 4. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5357
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Slike Toli}a i Ajdarija na panou: Misteriozno im se gubi svaki trag
E k s k  lu z i vno
Raspisano pet velikih potraga
Dosje:U BiH porastao broj nestalih osoba
   1   4 .  s   t  r .
 
    w    w    w .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z .     b    a
 Dok Mujezinovi} uzima zajam od MMF-a u Hercegova~koj banci na ra~unu blokirani milioni maraka?
- Ovdje se sve zna i ni{ta ne zna, pa sviizbjegavaju da daju odgovore, a knjige nela`u. Ako su bile pare, onda mora postojatipisani trag gdje su, to je knjigovodstvo ira~unovodstvo. Samo, o~ito niko ne `eli da to ispita iz kojekakvihrazloga. A tih {est milijardi lahko je uzeti na kraju mandata i podi-jeliti zaslu`nima za pad proizvodnje, nezaposlenost i otima~inu isvi {ute kao zaliveni, a samo narod ispa{ta, ali kojeg to jo{ vlada-ju}eg politi~ara briga za narod...
(fehim zahirovic)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,4. avgust/kolovoz 2010.
2
Umjesto uni{tavanja, dr`ava}e prodati 2.000 automobila
Ako se neka od oduzetih vozila budu mogla registrovati, predlo`it }emo da se prodaju putem licitacija
Odluka Upravnog odbora Upr-ave za indirektno oporezivanje(UIO) BiH iz aprila ove godine ouni{tenju ~ak 2.000 vozila koja suzaplijenjena u raznim akcijama una{oj zemlji ne}e biti provedena,saznaje „Dnevni avaz“.
Milioni maraka
Rije~ je o imovini vi{emilio-nske vrijednosti, koja je oduzetauglavnom zbog carinskih pre-kr{aja. Samo za uni{tenje spome-nutih vozila dr`ava bi trebala po-tro{iti vi{e od milion maraka.Portparol UIOBiH Ratko Ko-va~evi} potvrdio je za na{ list davozila do sada nisu uni{tena. Na-veo je da se, nakon dono{enjaodluke o uni{tenju vozila, ovo pi-tanje nije razmatralo na Upra-vnom odboru UIOBiH.Neslu`beno, razlog je prijedlog~elni{tva UIOBiH da se ova vozilaprodaju, ~ime bi dr`ava inkasiralamilione maraka. Ovakva odluka us-lijedila je nakon pisanja „Avaza“ ko-je je pokazalo da je odluka o uni{te-nju oduzetih automobila apsurd.- Kako se do kraja ove godineo~ekuje uskla|ivanje propisa uBiH sa EU u smislu uspostavlja-nja sistema homologacije, UIO }eu skladu s tim budu}im propisi-ma predlo`iti Upravnom odborunovi prijedlog odluke {ta da se ra-di sa spomenutim vozilima.
Staro `eljezo
Ako se neka od oduzetih vozilabudu mogla registrovati u skladus propisima koji se trenutno pri-mjenjuju i koji bi trebali stupitina snagu krajem ove godine, pre-dlo`it }emo da se prodaju putemlicitacija. Za ostala vozila, koja sene budu mogla registrovati, pre-dlo`it }emo, tako|er, da se proda-ju putem javnih licitacija na auto-otpade ili u staro `eljezo. Nara-vno, Upravni odbor UIO donosikona~nu odluku - kazao je Ko-va~evi}.Dodao je da je iz UIOBiH, ta-ko|er, prije desetak dana prosli-je|ena informacija s kompletnimspiskovima pravosna`no oduze-tih automobila u prekr{ajnom po-stupku Komisiji za vanjsku trgo-vinu i carine pri Parlamentarnojskup{tini BiH.
 F. VELE
Nakon velike prevare biv{e uposlenice LOK-a
O{te}enim Mostarcima sti`u opomene
U Tu`ila{tvu HNK istraga o ovom slu~aju jo{ nije okon~ana
Na adrese o{te}enih Mostaraca,`rtava velike prevare koju supo~inile Selma Husi}, biv{a upo-slenica LOK-a, i njena sestra Ta-jma Gosto, posljednjih dana iz ovemikrokreditne organizacije pri-sti`u opomene za neizmirene rate.Kako su nam kazali, rije~ je oprvim opomenama nakon {to jeprije {est mjeseci objelodanjenaova prevara. Iako su kreditni ugo-vori ve}ine o{te}enih u ovomslu~aju fiktivni i falsificirani, amnogi su nastali, kako su to na-vodili, nakon ucjene i prisile, izLOK-a im je dat rok od sedamdana da izvr{e uplatu dugovanja.- Mi smo jo{ u martu podiglizajedni~ku tu`bu protiv mikrokr-editne organizacije LOK iz kojesu zakonski bili du`ni da namodgovore. No, oni to jo{ nisuu~inili, i sada su nam umjestoodgovora poslali opomene - ka`unam ogor~eni o{te}eni Mostarci.Navode kako su posljednjih da-na u nekoliko navrata kontaktiraliured ove organizacije u Sarajevu,tra`e}i pravnu slu`bu, no, uvijek sudobivali odgovor „da su pravnici ilina terenu ili na godi{njem odmoru“.I dok se mnogima od njih, kaonosiocima kredita ili `irantima,koji su u stalnom radnom odno-su, rate uredno odbijaju od pla}e,a drugima sti`u opomene i od ba-naka i LOK-a, nekima ve} sti`u iprijedlozi za prinudno izvr{enje.Potvrdila nam je to [emsa Dro-ce, advokat koja zastupa trideseto{te}enih Mostaraca u zajedni~kojtu`bi protiv LOK-a te kazala da jeve} ulo`ila neke prigovore. UTu`ila{tvu HNK zbog godi{njihodmora istraga o ovom slu~aju jo{nije okon~ana.
 M. Sm.
Tre}i paviljon: Zgrada iz austrougarskog vremena
Stvaranje boljih uvjeta za osu|enike KPZ-a
Sedam ponuda za izgradnjunovog tre}eg paviljona
Federalna vlada osigurat }e oko dva miliona
Tenderska komisija Kaznenopo-pravnog zavoda (KPZ) zatvorenogtipa Zenica otvorila je ponude za gr-adnju novog tre}eg paviljona, te }eih tokom ove sedmice bodovati.- Svih sedam ponuda okvirno sekre}u oko dva miliona KM, bezPDV-a, koliko su i planirana sredst-va za ovaj projekt. Njih osiguravajuFederalna vlada i Ministarstvo prav-de - kazao je za „Dnevni avaz“ Nih-ad Spahi}, direktor zeni~kog KPZ-a.U sada{njem tre}em paviljonuobitava od 70 do 80 osu|enika.Zgrada je iz austrougarskog vre-mena, ima drvene grede umjestoplo~a izme|u spratova i neuvje-tna je za boravak. Spahi} ka`e ka-ko }e se zadr`ati vanjski izgled,ali }e se izgraditi sprat vi{e. U pri-zemlju su predvi|eni ekonomat,ve{eraj, fitnes, dio u kojem }e serekonstruirati prostor pekare,dvije kuhinje, od kojih jedna kor-isti sirovine svinjskog porijekla.- Na dvije eta`e planiramo po 19}elija, svaka }e imati oko 16 kvadra-ta, te }e okvirno mo}i primiti 120osu|enika. Uz zgradu je i Aneks,koji se naslanja na restoranski kapa-citet. Osu|enike iz ovog paviljonaizmjestit }emo u druge, pa zapo~etiradove koji }e trajati deset mjeseci -ka`e Spahi}.
 A. D@ONLI]
Cijene stanova opale ali nema prodaje
Nepovoljni krediti i daljeko~e tr`i{te nekretnina
Prema podacima Federalnog za-voda za statistiku, prosje~na cijenastanova u ovom entitetu u zgrada-ma ~ija je gradnja zavr{ena u prvih{est mjeseci ove godine iznosi 1.455maraka po kvadratnom metru.Ovo je za ne{to vi{e od 13 po-sto manje u odnosu na isti period2009. godine, dok u ukupnoj cije-ni stambenog prostora tro{kovigradnje iznose 80,1 posto.- Prosje~na cijena nedo-vr{enih stanova, ~ija je gradnjazapo~eta u periodu od po~etkagodine do kraja {estog mjeseca,ne{to je vi{a te iznosi 1.590 mara-ka po kvadratu. Tro{kovi njihovegradnje u ukupnoj cijeni stanau~estvuju sa 77,5 posto, {to je za11,6 posto vi{e u odnosu na istiperiod pro{le godine - podaci suFederalnog zavoda za statistiku.U agencijama koje se bave proda-jom nekretnina jo{ od po~etka ovegodine nagla{avaju da je, bez obzirana pad cijena stambenog prostorakoji je prema njihovim procjenamau odnosu na pro{lu godinu manji iza 30 posto, prodaja izuzetno slaba.Za ovakvo stanje prete`nookrivljuju banke koje i dalje ugla-vnom imaju nepovoljne uvjetekreditiranja.
 E. G.
Visoki tro{kovi gradnje
IMOVINA
^elni{tvo UIOBiH predlo`ilo nove mjere
Oduzeta vozila: Prodavat }e se i u dijelovima Droce: Ulo`ila prigovore
- U skladi{tima UIOBiH na-lazi se 1.300 vozila koja su starijaod sedam godina, a koja su pra-vosna`no oduzeta u prekr{a-jnom postupku, pravosna`no za-plijenjena u upravnom postu-pku, te vozila ustupljena UIO.Zbog ~injenice da su ovi auto-mobili stariji od sedam godina,oni nikada nisu postali bh. roba.Isto tako, postoji jo{ nekolikostotina automobila gdje se vodeprocesi pred nadle`nim sudovi-ma - istakao je Kova~evi}.
U skladi{tima 1.300 vozilastarijih od sedam godina
 Kova~evi}: Novi potezi 
LOTO
JOKER536107685334
11315162730
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,4. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Faruk VELE (fvele
@
 avaz.ba)
Srpski {amar`rtvama
Osnovni sud iz Banje Luke {alje istinu o sistemukoji na svaki na~in `eli negirati genocid i zlo~ine
Teza ideologa zla, „oca nacije“ Dobrice ]osi}a, da je genocidnad Bo{njacima la` i dio „d`ihadsko-fundamentalisti~kebo{nja~ke propagande“, a {to u svojim lu|a~kim ispadima u Haguu posljednje vrijeme vjerno propagira i paljanski monstrum Rado-van Karad`i}, do`ivjela je ovih dana svoju puninu na Osnovnomsudu u Banjoj Luci.Ni nakon vi{e od tri godine od kada su ~lanovi Unije civilnih`rtava rata Kantona Sarajevo tu`ili Republiku Srpsku, predmeti1.759 sarajevskih `rtava rata uop}e nisu do{li na red na tom sudu.Dapa~e, `rtve su natjerane da povla~e svoje tu`be za naknadu {tetenanesene od 1992. do 1995. godine.[tavi{e, umjesto pravde iz srca entiteta koji stoji na kostimadesetina hiljada ubijenih Bo{njaka, `rtve su dobile jo{ jedan{amar!Na adresu Unije, ali i adrese skoro dvije hiljade civilnih `rtavarata stigla su rje{enja za pla}anje sudskih tro{kova od nekolikostotina do nekoliko hiljada maraka. I sve to za proces od tri godineu kojem nije bilo nijednog ro~i{ta!?Svakako, nije to pri~a o birokratskom java{luku. To je istina osistemu koji na svaki na~in `eli negirati genocid i zlo~ine, a da,poni`avaju}i ih, `rtvama poka`e koliko je d`elat jo{ spreman dama{e svojom sabljom! Umjesto prava i pravde, banjalu~ki sud jepokazao koliko je blizak jednoj mra~noj politici za koju smo vjer-ovali da, ipak, odlazi u pro{lost.Tek s ovakvim stanjem stvari jasno je {ta je `elio re}i i zlokobni]osi}, ali i da se, {to je va`nije, njegov glas i dalje slu{a s obje stra-ne Drine!Kako druga~ije nazvati ironi~nu poruku banjalu~kog suda `rt-vama da tvorevini, koja je pravni sljednik zlo~ina~kog Kar-ad`i}evog sistema, moraju dostaviti „dokaze kojim se utvr|uju~injenice na osnovu kojih tu`ilac zasniva tu`bu“. I sve to uprkosdostavljenoj obimnoj medicinskoj dokumentaciji i drugim doka-zima.Ne, nema sumnje, `rtve me|u kojima su mnoge silovane `ene,te{ki invalidi, ljudi bez nogu i ruku, roditelji hiljada ubijene djece`ele sadisti~ki natjerati da iznova pro`ivljavaju svoju bol ili da ko-na~no odustanu od istine i progona zlo~inaca. Sve su to dokazi dase RS nije dovoljno odmakla od zlo~ina onih koji su je utemeljili.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
BA
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 101.994 posjetioca.
 Pitanje:
 Da li su vladaju}e stranke ispunile obe}anja data na izborima 2006. godineme|u kojima su i smanjenje siroma{tva, ustavne promjene i pomo} socijalno ugro`enim?
A) DA 9,22%B) NE 88,54%C) Ne znam 2,24%
Neispunjena obe}anja
Novi avion „Turkish Airline-sa“, „airbus A319“, za pet do {estdana bit }e na raspolaganju „BHAirlinesu“. Nud`eim Re~ica, dir-ektor „BH Airlinesa“, kazao namje da je avion ve} ofarban u bh.boje, a o~ekuje se njegov dolazaks istanbulskog aerodroma Atatu-rk u Sarajevo.- Preostalo je jo{ da se dvije ci-vilne avijacije, bh. i turska, dogo-vore o nadle`nosti kada je rije~ okori{tenju tog aviona. On }e bitistacioniran u BiH i letjet }e za„BH Airlines“, a bit }e i u registruna{e kompanije - rekao je Re~ica.„BH Airlines“ }e novi avionkoristiti za letove ka Skandinavijii Istanbulu, kao i za ~arter letoveza Antaliju i Egipat. Tako|er, po-stoje planovi da se od septembraotvori linija i za Amsterdam. Na-bavkom „airbusa A319“, starogmanje od tri godine, bh. avioko-mpanija }e na raspolaganju imatiukupno {est aviona.- Mi sada imamo dva regina-lna aviona, jedan mali teretni i je-dan mali avion sa {est sjedi{ta,koji slu`i za biznis putovanja. Naosnovu ugovora s „Turkish Airli-nesom“ imamo i „boeing 737-400“ - kazao je Re~ica.
 F. K.
Dobra saradnja bh. i turskog avioprijevoznika
Sti`e novi avion „airbus A319“
Preostalo je jo{ da se dvije civilne avijacije, bh. i turska, dogovore o nadle`nosti
SKANDALOZNO
BiH u~inila korak nazad u ispunjavanju uvjeta
Nema ukidanjaviza do daljnjeg?
Nije produ`en mandat v. d. direktora Agencije za korupciju {to je bio klju~niuvjet 
Propali napori da se ubrza dono{enje odluke za BiH
Ukidanje viza za gra|ane BiHbit }e, kako sada stvari stoje, od-go|eno do daljnjeg, a vizni re`imne}e biti ukinut ni po~etkom nar-edne godine, saznaje „Dnevniavaz“ iz pouzdanih izvora u sje-di{tu Evropske unije u Briselu.
Rasprava u Briselu
Evropska komisija je ovih da-na upoznata sa ~injenicom daDom naroda Parlamenta BiH naposljednjoj sjednici nije produ`iomandat vr{iocu du`nosti direkto-ra Agencije za borbu protiv koru-pcije BiH, {to je bio jedan odklju~nih uvjeta za dono{enjeodluke o ukidanju viza. Time jeprethodno ispunjen uvjet u Mapiputa poni{ten.Sjednica Doma naroda, kao{to je poznato, nije odr`ana, jer suje delegati iz SNSD-a bojkotiralikako bi sprije~ili dono{enje zako-na o popisu stanovni{tva.No, time je istovremeno, kakose ispostavilo, nanesena ogromna{teta procesu ukidanja viza za BiH,jer je poni{ten jedan od uvjeta kojije, kako nam je preneseno iz diplo-matskih izvora, ve} bio ispunjen.Tako je to pitanje vra}eno na listuneispunjenih uvjeta.- Evropska unija ulo`ila jeogromne napore da ubrza procesdono{enja odluke o ukidanju vizai rasprava o tome u ParlamentuEU zakazana je za 3. septembarove godine. No, sada je u~injenkorak nazad, jer se uvjet imeno-vanje v. d. direktora Agencije sa-da ne smatra ispunjenim. Ako bise u tim uvjetima razmatrala situ-acija, BiH ne bi dobila zelenosvjetlo. To bi zna~ilo vi{emje-se~no odga|anje ukidanja viza -kazao nam je neimenovani izvor.
Ogroman trud
Kako saznajemo, u Briselu suovakav razvoj do`ivjeli tragi~no, sobzirom na to da su ulo`ili ogro-man trud da uvjere dr`ave ~laniceUnije kako je BiH spremna za be-zvizni re`im.Ponovni neuspjeh bi, mo`da,potpuno pokopao nade da }edr`ave ~lanice EU odobriti bezvi-zni re`im za dr`avu koja nije u sta-nju, u periodu od nekoliko godi-na, do kraja ispuniti listu jedno-stavnih tehni~kih uvjeta. Sljede}asjednica Doma naroda, kako na-vodi na{ izvor, zakazana je za 2. se-ptembar, ali u EU smatraju kakonije izvjesno da }e odluka o v. d.direktora Agencije biti tada done-sena, jer je izvjestan ponovni bo-jkot sjednice.
T. LAZOVI]
 Dom naroda BiH: Ogromna {teta za bh. gra|aneSjedi{te EK u Briselu: Situacija je tragi~na
Prema na{im saznanjima, uEvropskoj komisiji planirajuposlati hitna upozorenja ~el-nicima Vije}a ministara BiH,predsjedavaju}em i ministrusigurnosti te ~lanovima Kole-gija Doma naroda BiH, kao na-jodgovornijim za skandaloznipropust. U Briselu se, kakonam je preneseno, pitaju da lisu odgovorni bh. zvani~niciuop}e svjesni posljedica svojihodluka.
Hitna upozorenja

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amar Dzibric liked this
Dijana Medar liked this
rferra liked this
emsad liked this
samirhusic1024 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->