Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cosmic Secrets Kosmicke Tajne Ch 02

Cosmic Secrets Kosmicke Tajne Ch 02

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:
Published by MikeSufi
Gurdjieff's teaching
Gurdjieff's teaching

More info:

Published by: MikeSufi on Jun 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2010

pdf

text

original

 
DRUGO POGLAVLJE
 
OTKRIVANJE NASTANKA SVEMIRA
 
"Sada , dete moje , slušaj veoma pažljivo."I tako,na po
č 
etku kako sam ti ve
ć 
rekao,naše Naj-Naj SvetijeSunce Absolute je održavano pomo
ć 
u ta dva praiskonska sveta zakona ; ali tada su ti praiskonski zakoni funkcionisali nezavisno , bez pomo
ć 
i bilo kakve sile koje su dolazile spolja , i ovaj sistem se još uvek zvao samo "Autoegocrat"."I tako je , naš SVEODRŽAVAJU 
Ć 
 I-BESKRAJNI odlu
č 
io da promeni principe po kojima su funkcionisala oba osnovna i sveta zakona, to jest, ON je odlu
č 
io da napravi njihovo nezavisno funkcionisanje zavisno, od sila koje dolaze spolja."I tako, posledica funkcionisanja sila ovog novog sistema koje su do tada održavale egzistenciju Naj-Naj Svetijeg Sunca Absolute , su zahtevale odgovaraju
ć 
e izvore izvan Sunca Absolute iz kojih bi te sile nastale i onda delovale na Naj-Naj Svetije Sunce Absolute,onda je naš SVEMOGU 
Ć 
 I-BESKRAJNI bio prinu
 
en da stvori našu sada-postoje
ć 
i Megalokosmos sa svim drugim kosmosima razli
č 
itih gradacija i srodne nezavisne kosmi
č 
 ke formacije koje se tu nalaze , i od tada sistem koji je održavao postojanje Sunca Absolute je nazvan "Trogoautoegokrat"."Naš ZAJEDNI 
Č 
 KI OTAC SVEVIŠNJI BESKRAJNI , odlu
č 
ivši da promeni princip održavanja postojanja ove do tada jedinstvene kosmi
č 
 ke koncetracije i jedino mesto NJEGOVOG prekrasnog Postojanja , pre svega je promenio proces funkcionisanja ta dva praiskonska osnovna i sveta zakona , i ON je napravio ve
ć 
u promenu u zakonu svetog "Heptaparaparshinokh"."
8
 14
 
Gurdjieff-ova majstorska rasprava od "primoranosti" da se napraviSvemir objašnjava zašto su se dva osnovna zakona moralapromenuti.Ve
ć
ina filozofska,religijska i nau
č
na verovanja sadrže ovuideju...da je u odre
enom trenutku došlo do preobražaja(promene);aliGurdjieff ide dalje nego drugi,otvaraju
ć
i
mogu
ć
nost 
da se zamisli momenatkreacije sveta.U potrazi za ovom mogu
ć
nosti, naše istraživanje
ć
e po
č
eti sadva osnovna zakona.Mi možemo posmatrati i definisati te zakone unjihovom promenutom stanju pošto to
 promenuto stanje
je
sadašnje stanje
 Svemira.
 Ali kako su ta dva zakona izgledala pre nego što su promenjena?Kako su promenuti?
 
Koji je zakon prvo promenut?
 
 Zašto je ve
ć
a promena u Zakonu "Heptaparaparshinokh"
 
Kako je to menjanje u Svemiru proizvelo sadašnji Svemir?
 
Je li mogu
ć
e
--
sa informacijama koje je Gurdjieff sakrio
--odgovoritina ta pitanja?Jedini na
č
in da se sazna je "iskopati" i "uporediti" tajne"kerove" zakopane u pisanju od Gurdjieff-a; onda možda, uspemo dasagledamo Svemir
 pre
Kreacije,
 za vreme
Kreacije i na kraju
 posmatrati saoduševljenjem
kako Svet nastaje.
MENJANJE ZAKONA OD TRI
Prvi "ker" kojeg
ć
emo probati da iskopamo dolazi od Gurdjieff-ovogu
č
enja o triadama i skupova tri sila.Ovde,
šest triada
ili
šest kombinacijatri sile
su mogu
ć
e:
Pozitivan, negativan
i
neutralan princip
, ili te tri sile, se mogumanifestovati kroz šest triada.Onda,Gurdjieff spominje
sedmu triadu
;jednukoja je pristupa
č
na samo za Absolute.
Triada u kojoj su tri sile ujedinjene
.15
 
 
"Postoji sedam kombinacija sila,jedna od njih je neshvatljiva za
č
ove
č
 ji um,pošto u toj triadi svaka sila zauzima mesto druge dve sile."9Ako razmislimo o tim idejama...onda možemo nazreti delovezakopanog psa.
"Za Absolute tri sile su ujedinjene."
 
"Za Svemir tri sile surazdvojene."
Može li to zna
č
iti da
se menjanje Zakona od Tri sadržavalood odvajanja tri sile jedna od druge?
Ako je to istina,to bi tako
e objasnilo
zašto
je odvajanje sila prouzrokovalo Kreaciju.Kada su tri sile bileodvojene,
to je prouzrokovalo nerazdojivu težnju ka ponovnom ujedinjenjusila
; i
ta težnja za ponovnim ujedinjenjem
, može objasniti
neprestanužurnost
 
koja se provla
č 
i kroz Kreaciju
.Ovo nas dovodi do slede
ć
eg pitanja:
Gde
su
te tri odvojene sile?
 
ODVAJANJE TRI SILE
U Enagramu istrostran trougao predstavlja tri razdvojene sile.On delikrug na tri jednaka dela.Mogu li vrhovi trougla,koji se nalaze na 1/3 , 2/3 i3/3 od kruga, biti doslovno
 pokazivanje
na sile?16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->