Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5358, 5.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5358, 5.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
SPEKTAKL MTV-ja
Sarajlija ukonkurencijiza nagradu
KO[ARKA
Ukrajinapada uSkenderiji
 VI[EGRAD
Na|en klavir
iz romana „Na
Drini }uprija“
SAZNAJEMO
Zbog izdavanja la`nih potvrda
Ovim }e prvi put saznanja o la`nim invalidninama i penzijama zapripadnike HVO-a dobiti i svoj epilog pred bh. pravosu|em
Sjedi{te Evropske banke: Politi~ka kriza i korupcija glavni problemi Ulaz u stan u sarajevskom naselju Otoka: Merdas Babi} podlegao povredama, a Amar uhap{en
(Foto: N. Bo`ovi})
Stale klju~ne reforme
[
ef Odjela za privredni kr-iminal i korupciju,ka-ntonalni tu`ilac Sead Kre-{talica donio je naredbu ootvaranju istrage protiv tri osobeu vezi sa zloupotrebama u Fede-ralnom ministarstvu za pitanjaboraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, saznaje„Avaz“. Radi se o Martinu Fr-an~e{evi}u, Fadilu Imamovi}u iDraganu Majstorovi}u.Tu`ila{tvo KS sumnji~i ihda su izdavali i potpisivali la`neisprave.
 2. strana
+564#)#7$14#-1/
/+0+56#45687
15. strana
Standard:Potro{a~ka korpa sve skuplja
'68'41.#01,2141&+%+<#+81664'$#,7-/
Analize:Iskenderov pisao za „RIA Novosti“
`#8#<l16-4+1&#,'%+.,'7<#756#8+6+475+,70#$#.-#07
Istrage:Panika u redovima energetske mafije
*'11&67+.#68#-564#+1&1-7/'06#%+,7
Br~ko:[okantno otkri}e o pedofilu
21.+%#,#%$.7&0++10#&&,'#-1/
O t k r i vamo U b is t vo
Upozorenje EBRD-a u strategiji za BiH
Je li droga motiv krvavog obra~una no`evima
   1   1 .  s   t  r .
9. strana4. str.
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
  E  k s  k  l u z  i v n  i  p r  i  l o g 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 5. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5358
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
Sva|a bra}e okon~ana smr}u
15. strana
   4   7 .  s   t  r .
69. str.
   6 .  s   t  r .
 2. str.
 
 Razgovor s policajcem na licu mjesta
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,5. avgust/kolovoz 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Kome lobisti SBiH daju posao zaizgradnju HE Vranduk, vrijednosti od 110 miliona KM?
- Sa ovakvim politi~arima kakvi su trenu-tno u BiH, mogu rahat napraviti hidro-elektranu na Miljacki i potopiti pola sa-rajevske kotline i niko im ne bi ni rije~i prigovorio. Nije ovo je-dini „biser“ u nizu koji su nanizale vladaju}e stranke. Da se No-belova nagrada daje za nedjela bili bi najozbiljniji kandidati! Alinadati se promjenama od oktobra i da }e pravosu|e po{teno odr-aditi svoj posao.
(TARIK [E[I])
PORTAL - komentar dana
Ja{arevi} }e se braniti sa slobode
Kantonalni tu`ilac u Sarajevu pustio je pripadnika radikalne se-lefijske grupe Abdula Semeda Ja{arevi}a, koji je uputio la`nu doja-vu o postavljenoj eksplozivnoj napravi pred po~etak koncerta Zdra-vka ^oli}a 31. jula na stadionu Ko{evo, da se brani sa slobode.- Tu`ilac je nakon ispitivanja Ja{arevi}a u svojstvu osumnji~enogdonio odluku o njegovom pu{tanju na slobodu jer nije bilo zako-nskog osnova za podno{enje prijedloga Op}inskom sudu u Saraje-vu za odre|ivanje mjere pritvora. Osumnji~eni je pu{ten da se bra-ni sa slobode - izjavio je Srni portparol Kantonalnog tu`ila{tva Dr-agan Slijep~evi} i dodao da je postupaju}i tu`ilac donio naredbu opokretanju istrage protiv Ja{arevi}a.
 He}o: Pozvao se na Zakon
Panika u redovima energetske mafije
He}o od Tu`ila{tva KStra`io dokumentaciju
Tu`ila{tvo odbilo zahtjev Vahida He}e,jer su u toku istra`ne radnje
Da je strah energetske mafijeod nove istrage Kantonalnogtu`ila{tva Sarajevo vi{e nego o~it,otkrivaju i nervozni potezi feder-alnog ministra energije, industr-ije i rudarstva Vahida He}e, gla-vnog operativca poku{aja notorneplja~ke najve}eg nacionalnog bla-ga BiH.Naime, kako „Avaz“ saznaje,pozivaju}i se na Zakon o slobodipristupa informacijama, He}o jeod sarajevskog tu`ila{tva tra`ioodluku o obustavi istrage uslu~aju energetski sektor koju jekrajem pro{le godine donio biv{ikantonalni tu`ilac Oleg ^avka,koji danas radi u Tu`ila{tvu BiH.Naime, strankama u postupkuranije je dostavljena obavijest oobustavi istrage, a ne zvani~naodluka koju je He}o iz nepoznatihrazloga tra`io.Osim spomenute odluke, He}oje `elio uvid i u dokumentacijukojom Kantonalno tu`ila{tvo Sa-rajevo raspola`e.Kako je „Avazu“ potvrdilo vi{eizvora, Tu`ila{tvo KS odbilo jeHe}ine zahtjeve uz obrazlo`enje dasu u toku istra`ne radnje i op{irneprovjere novih saznanja.
 F. V.
Komitet za vanjske poslove Se-nata Sjedinjenih Ameri~kihDr`ava potvrdio je imenovanjePatrika Muna (Patrick Moon) zanovog ambasadora SAD u Bosnii Hercegovini, saznaje „Avaz“.Predsjednik tog komiteta sena-tor D`on Keri (John Kerry) upu-tio je listu od 32 ambasadora,me|u kojima je i imenovanje Mu-na, na potvr|ivanje punom Sena-tu.O~ekuje se da }e Mun, koji }ezamijeniti odlaze}eg ambasadora^arlsa Ingli{a (Charles English),sti}i u Sarajevo ve} u septembruove godine.
T. L.
SAZNAJEMO
Izdavali la`ne potvrde pripadnicima HVO-a
Tu`ilac naredio istraguprotiv trojice slu`benikabora~kog ministarstva
Osumnji~eni Fran~e{evi}, Imamovi} i Majstorovi} izdavali i potpisivali la`neisprave o obna{anju komandne du`nosti i uvjerenja o dodjeli ratnih priznanja
[ef Odjela za privredni kriminali korupciju, kantonalni tu`ilac SeadKre{talica donio je naredbu o otva-ranju istrage protiv tri osobe u vezisa zloupotrebama u Federalnom mi-nistarstvu za pitanja boraca i invali-da odbrambeno-oslobodila~kog ra-ta, saznaje „Dnevni avaz“.
Vojna evidencija
Ovim }e prvi put brojna sazna-nja o la`nim invalidninama i su-mnjivim beneficiranim penzijamaza pripadnike HVO-a dobiti i svojepilog pred pravosu|em BiH. Istr-aga je, saznajemo, otvorena protivpomo}nika ministra za VOM Ma-rtina Fran~e{evi}a, u ~ijoj su na-dle`nosti vojna evidencija, odno-sno izdavanje uvjerenja o pripa-dnosti vojsci i na~inu stradavanja,te {efa Odsjeka za pitanje evide-ncija Fadila Imamovi}a i samosta-lnog referenta za pitanja vojne evi-dencije Dragana Majstorovi}a.Tu`ila{tvo KS sumnji~i spome-nutu trojku da je od septembra2007. do juna 2008. godine, rade}ina svojim poslovima, protivno pr-avilima i uputstvima, izdavala ipotpisivala la`ne isprave o obn-a{anju komandne du`nosti i uvje-renja o dodjeli ratnih priznanjaRepublike Hrvatske.Tu`ilac Kre{talica potvrdionam je da je otvorio istragu oovom slu~aju.- Slijede saslu{anje osu-mnji~enih, potom osoba koje sudobile uvjerenja, te pribavljanjeoriginalne dokumentacije, to jestuvjerenja, a zatim prikupljanje po-dataka o visinama ostvarenih dobi-ti po osnovu la`no izdatih dokume-nata - kazao je Kre{talica za „Avaz“.
Ogromne dobiti
Za sada Tu`ila{tvo raspola`einformacijama o vi{e od 50 la`nihuvjerenja, na osnovu kojih su seostvarivala prava iz PIO/MIO iostale koristi, ~ime su iz federa-lnog bud`eta nelegalno uzimanestotine hiljada maraka.Na osnovu spornih uvjerenja ne-kim pripadnicima HVO-a su vi{estr-uko pove}avane naknade, pa suostvarivali ogromnu dobit. Primjeri-ce, pojedinci su dobivali uvjerenja dasu nosioci priznanja Red hrvatskogtrolista. Na osnovu tog priznanja mo-glo se inkasirati oko 340 KM. Radi-li su to na na~in da su na tra`enje na-dle`nih organa, bez adekvatnih pro-vjera, potvr|ivali da je neka osoba bi-la na odre|enoj komandnoj funkcijii sli~no, {to je bilo potrebno za prima-nje raznih beneficija.[tavi{e, obavljenim provjeramau bora~kim evidencijama utvr|enoje da navodi u uvjerenjima nisuodgovarali stvarnom stanju i imeni-ma, odnosno djelovodnim brojevi-ma u djelovodnicima.
 F. VELE
 Faksimil jednog od spornih uvjerenja koje su osumnji~eni izdali: Potpisali Majstorovi} i Imamovi}
 Jo{ prije godinu krivi~nu prija-vu za zloupotrebu polo`aja i ovla-sti protiv Fran~e{evi}a je podnioglavni federalni inspektor OmerBa{i}. Ova prijava bila je temeljaktuelne istrage Tu`ila{tva KS.Ba{i} je izjavio da je Fran~e{evi} ne-ovla{teno izdavao la`na uvjerenjao hrvatskim odli~jima i o obna{anjuzapovjednih du`nosti u HVO-u, teda je krivi~na prijava upu}ena naosnovu ozbiljnih dokaza.Fran~e{evi}a je u vezu s neza-konitim dodjelama Tu|manovihodlikovanja ranije dovodila spli-tska „Slobodna Dalmacija“.
Tu|manova odlikovanja
Ina~e, cijeli slu~aj je kulmini-rao nakon {to je Vitomir Petko-vi} iz Ljubu{kog u ispovijesti zana{ list otkrio brojne mahinacijes invalidninama i penzijama pr-ipadnika HVO-a, u koje su, uzostale, umije{ani i osumnji~enislu`benici federalnog ministar-stva. Petkovi} je bio „diler“ kojije uzimao novac za la`na uvjer-enja. Prema njegovim tvrdnja-ma, za invalidninu se moraloizdvojiti 100, a za penziju 750 eu-ra.
Za invalidninu 100, za penziju 750 eura
 Mun: Sti`e u Sarajevo u septembru
^eka se jo{ samo odluka Senata SAD
Komitet potvrdio imenovanje Muna
 Fran~e{evi}: Me|uosumnji~enima Kre{talica: Izdao naredbu
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,5. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Nesposobnjakovi}i iz parlamentarnih klupa iministarskih fotelja pokazali su na pitanju vizada nema tog dna na koje se oni ne mogu srozati
Trakavica o ukidanju viznog re`ima nosiocima bh. paso{anajjasniji je dokaz kako su aktuelne vlasti BiH, {to zbog zlo-namjernosti {to zbog obi~nog nerada, sposobne od gotovogposla na~initi veresiju.A, upravo to su u~inile na posljednjoj sjednici Doma naro-da BiH, kada nisu donijele formalnu odluku o produ`enjumandata vr{iocu du`nosti direktora jedne dr`avne agencijeizazivaju}i tako bijes i razo~arenje Brisela.Uprkos brojnim problemima koje je BiH imala u vi{ego-di{njem ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza, evropski zva-ni~nici su se donedavno utrkivali u tome ko }e sna`nijeobe}ati i najaviti epohalnu odluku o bezviznom re`imu.Valjda su vjerovali kako nema tako imbecilne vlasti koja }ebiti u stanju da propusti zicer i ne ispuni preostalih nekolikotehni~kih uvjeta. No, o~ito je da su se grdno prevarili, nesvje-sni s kakvim politi~kim diletantima u BiH imaju posla.Opstrukcionisti i nesposobnjakovi}i iz parlamentarnihklupa, ali i ministarskih fotelja, pokazali su jo{ jednom da ne-ma tog dna na koje se oni ne mogu srozati i da nema {anse ko-ju ne mogu propustiti i dr`avnog projekta kojeg nisu u stanjuobesmisliti.Bh. vlasti od samog po~etka imaju pogre{nu percepciju oprocesu ukidanja viza i zanemaruju ~injenicu da se radi o po-liti~koj odluci koja se temelji na tehni~kim preduvjetima, ali,mnogo vi{e, na pitanju povjerenja u institucije jedne dr`ave.Nema sumnje, posljednji u nizu skandala koji sve vrijemeprate liberalizaciju viza za BiH direktan je prst u oko Briselu.[ok i razo~arenje u Briselu zbog mogu}nosti da zbog glu-pavog propusta bh. vlasti propadnu svi napori struktura EUda dobiju podr{ku skepti~nih ~lanica Unije i ministarstavaunutra{njih poslova, i tako ubrzaju dono{enje odluke o uki-danju viza, mogu ozbiljno na{tetiti cijelom procesu.
 
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
PROCESI
Tu`ilac Vuk~evi} ponovo prijeti potjernicama
Gani} }e tu`iti Srbiju!
Ovo je nastavak maltretiranja, ka`e Emina Gani}
Cilj Srbije je da uhapsi sve branioce
Iako je potvrdilo da ne}e po-dnijeti `albu na odluku brita-nskog suda da Srbiji ne izru~ibiv{eg ~lana Predsjedni{tvaRBiH akademika prof. dr. EjupaGani}a, Tu`ila{tvo za ratne zlo-~ine te zemlje saop}ilo je ju~er dapotjernica za njim ostaje na snazii da }e nastaviti istragu u slu~aju„Dobrovolja~ka ulica“!Posebno }e, kako su naveli, unjihovom fokusu biti navodnaGani}eva povezanost s ratnimzlo~inima.
Prazna obe}anja
Gani}eva k}erka Emina u izja-vi za „Avaz“ ka`e da je ovo nasta-vak maltretiranja njenog oca i ci-jele porodice.- Mi smo u konsultacijama sna{im advokatima. Ako se ovomaltretiranje, uprkos svim su-dskim presudama, i dalje nastavi,mi }emo tu`iti Srbiju predMe|unarodnim sudom u Stra-zburu ili Me|unarodnim sudompravde u Hagu. Jedno je jasno,Interpolova potjernica za profe-sorom Gani}em ne postoji. Srbijamo`e tra`iti od svake zemlje EUpojedina~no da joj izru~i mog ocana osnovu bilateralnih odnosa,ali te{ko da }e ijedna zemlja EUto u~initi. Interpol sigurno ne}eraspisati potjernicu. U pitanju sunotorne manipulacije - kazala jeGani}.Ona isti~e da su srbijanski pr-edsjednik Boris Tadi} i tu`ilac zaratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}o~ito lagali kada su rekli da }epo{tovati volju britanskog suda ida te rije~i „vrijede koliko i zrak ukoji su izgovorene“.
Brojni porazi
- Ovo je dokaz da oni ne pri-znaju nikakve presude. Ovim serazotkriva sr` politi~ke manipu-lacije pravosu|em. Njihov cilj jeo~ito hap{enje svih branilaca BiH- navela je Emina Gani}.Ona dodaje kako je Srbijao~ito nervozna zbog brojnih por-aza i da pri~om o potjernici protivprofesora Gani}a `eli zamazatio~i doma}oj javnosti. No, istovre-meno se pita {ta }e dr`ava BiH,prije svega Ministarstvo sigurno-st BiH na ~elu sa Sadikom Ahme-tovi}em, te Ministarstvo vanjskihposlova BiH, uraditi kako bi spri-je~ili terorisanje branilaca na{edr`ave.
 F. VELE
Delegacija Evropske unije uBiH uputila je upozoravaju}e pi-smo ~elnicima Doma naroda BiHDu{anki Majki}, Iliji Filipovi}u iSulejmanu Tihi}u, zbog toga {to jetaj dom propustio produ`iti ma-ndat v. d. direktora Agencije zaspre~avanje korupcije BiH, saznaje„Dnevni avaz“ ~ime je potvr|enoju~era{nje pisanje na{eg lista.Vr{ilac du`nosti {efa DelegacijeEU Boris Jaro~evi} (Iarochevich)uputio je pismo ~lanovima Kolegijaupozoravaju}i ih da je timeugro`eno ispunjavanje jednog odklju~nih uvjeta za ukidanje viznogre`ima. Obra}aju}i se najodgovor-nijima za ovaj propust Jaro~evi} odMajki}, Filipovi}a i Tihi}a tra`i hi-tno akciju i rje{avanje ovog pitanjaprije po~etka septembra.Istovremeno, {ef Interresorneradne grupe BiH za liberalizacijuviznog re`ima Samir Rizvo po-tvrdio je ju~er za na{ list da je Bri-sel izrazio zabrinutost zbog ~in-jenice da nije produ`en mandat v.d. direktora Agencije za borbuprotiv korupcije BiH {to je bio je-dan od uvjeta iz Mape puta zaukidanje viza.- Kontaktirali su me iz Brisela iizrazili zabrinutost zbog toga {to sedogodilo. Oni se naravno raspituju{ta BiH namjerava poduzeti po tompitanju. Me|utim, nikakva definiti-vna odluka nije donesena. Mogu}e jeda to bude problem - kazao je Rizvo.Kako je „Dnevni avaz“ obja-vio, u Evropskoj komisiji su ra-zo~arani ~injenicom da je BiH je-dan od klju~nih ispunjenih uvje-ta vratila na listu neispunjenih.Time je ugro`en ve} dogovoreniraspored provjera i procesa do-no{enja odluke o ukidanju viza, ido daljnjeg odgo|ena odluka otome. Me|utim, Rizvo smatra dajo{ ima vremena da se ovo pitanjerije{i i da ne mora do}i do odgodeodluke.
T. L.
 Faksimil pisma upu}enog ~lanovima Kolegija Doma narodaGani}evi nakon osloba|aju}e presude: Sprije~iti srbijanske zloupotrebe
Srbijansko tu`ila{tvo saop}iloje ju~er da je nakon opse`ne ana-lize zaklju~eno kako bi u situacijikada se Ejup Gani} ve} nalazi uBiH ulaganje `albe i sno{enje ve-likih tro{kova bilo necjelisho-dno.- ^ak i u slu~aju uspjeha `a-lbe takva odluka bila bi fakti~kineprovodiva - ka`e se u saop}-enju Tu`ila{tva.Emina Gani} isti~e da je u pi-tanju jo{ jedna srbijanska la`. Nai-me, prema britanskim zakonima,`alba je morala biti najavljenaodmah nakon izricanja presude.Time bi Gani} bio zadr`an jo{ ne-ko vrijeme u Londonu dok se cije-la stvar ne rije{i. Srbija bi `albuvjerovatno i najavila, ali nije imalanikakvog osnova za to, {to im jepotvrdilo i britansko tu`ila{tvo.
Nisu imali osnova za `albu
Od gotovogveresija
Zbog ugro`avanja klju~nog uvjeta za ukidanje viza
EK upozorila Majki}, Filipovi}a i Tihi}a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
rferra liked this
meforea liked this
meforea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->