Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22845, 3.8.2010]

Oslobođenje [broj 22845, 3.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 464|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Raffi Gregorian uo~i odlaska iz Bosne i Hercego vine
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 3. 8. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.845Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
11. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Borba pro tiv korupci je
 je naj va`ni ja bitka za BiH
 SNSDna javlju je
4-5. strana7. strana
Zabrana vehabi ja i nikabau RS-u
 
Rako vica kod Sara je va
 Stravi~nanesre}a ukamenolomu
13. strana
Nakon presude Vrho vnog sudaHrvatske
Gla va{u jo{ trimjesecaslobode
2. strana
 
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tvaBosne i Hercego vineHarisSilajd`i}primio je ju~er u opro{tajnuposjetuCharlesaEnglisha, am- basadoraSjedinjenihAmeri~kihDr`ava u Bosni i Hercego vini. Tokomsusretakonstato vano je da je Bo- sna i Hercego vina u proteklomperiodu u~inilazna~ajnekorake u reormskimpro- cesima, s ciljempribli`avanjaEvropskojuni-  ji, a posebannapredaku~injen je u pogle- duispunja vanjauslo va na putu ka punopra-  vnom~lanstvu u NATO-u. Tako|er je za- klju~eno da bi preostaliuslo vitrebalibiti{to pri jeispunjeni. Silajd`i}je zahvalioambasadoruEn- glishuli~no, te SjedinjenimAmeri~kim Dr`avama za podr{kuko ju su pru`ali u pro- teklomperiodu u svimreormskimproce- sima, posebno u procesuintegraci jena{e zemlje u NATO, saop{teno je iz Si- lajd`i}evogkabineta. Iako je bio najavljen i susret ame-ri~kog ambasadora sa hrvatskim ~la-nom Predsjedni{va BiH @eljkomKom{i}em, u Predsjedni{tvu je nov-inarima re~eno da je susret otkazan, au Kom{i}evom kabinetu da su njihdvojica ru~ali zajedno.
OSLOBO\ENJE
utorak, 3. august 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
 Silajd`i}primioambasadoraEnglisha
Bosna i Hercego vina jo{ ni jedobi- lapresuduVrho vnogasudaRepubli- keHrvatskeko jom je pot vr|enakriv - njabiv {eghrvatskogsaborskogzas- tupnikaBranimiraGla va{a za ratni zlo~in nadsrpskimci vilima u Osi je- ku, rekao je ju~erza Oslobo|enjeNi- kolaSlado je, pomo}nikministra prav de BiH.
Mo`e i manja kazna?!
 Vrho vni sud je u spomenutojpre- sudidjelomi~noprihvatioGla va{e-  vu`albu te mu je jedinstvenazatvor- skakaznasmanjena s deset na osam godinazatvora i to zbogratnog zlo~ina u slu~aje vimaselotejp i gara`a ko ji su po~injeni u Osi jeku1991. go- dine. Slado je je kazaokako se Gla va{ ima pra vo`alitipra vosudnimorga- nima BiH na visinuzatvorskekazne, ali ne i na ~injeniceut vr|enepresu- dom. Tako|er, izja vio jekakotakvi procesitra junajmanje tri mjeseca od dono{enjapra vomo}nepresude. - Nakon{to od hrvatskogpra vo- su|adobi jemozahtjev da Gla va{ izdr`avaodre|enu mu zatvorsku kaznu u BiH, na{epra vosu|e}e tu presudumoratipot vrditi. Potom}e Gla va{dobiti tu prvostupanjskupre- sudu na ko ju ima pra vo`albe i to sa- mo na visinukazne. Na{epra vo- su|e mu, dakle, mo`esamoumanji- tikaznu, dok ju ne mo`euve}ati. Ni- jemogu}e, me|utim, da se Gla va{`ali na meritum i na ut vr|ene~inje- nice, rekao je Slado je. Tako|er, po jasnio je kakoHrvatska trebapodni jetizahtjev za iz vr{enje presudeGla va{u u BiH. - Prvikoraktrebau~initiHrvatska. Budu}i je Hrvatskadoni jelapresudu ko ja se ti~elicako je se nalazi u BiH, onda ta zemljamora i podni jetizah- tjev za iz vr{enje i priznanjekazne u na{ojzemlji. Nakon{to dobi jemo taj zahtjev, mi }emo ga dosta vitina- dle`nomsuduko jitrebapriznati presuduhrvatskogpra vosu|a, te je mi potomiz vr{a vamo kao svo ju, izja vio je Slado je. S druge, pak, straneGla va{ je ju~er u Mostarutrebaoodr`atikoneren- ci ju za medi je na ko joj je na ja vioizni-  jetisvo jemi{ljenje o presudiVrho-  vnogasudaHrvatske, no koneren- ci ja je naprasnootkazana.Po objav - lji vanjupresudeGla va{ je hrvatskim medi jimarekaokako je ‘’osu|enne-  vin~o vjek’’.- Osudili su ne vinog~o vjeka. Pre- suda je politi~ka i kompromisna.  Ako su suciVrho vnogsudanedvoj- benout vrdili da sam kriv za brutal- nezlo~ine nad ci vilnimstano vni{- tvom za vri jemeDomo vinskograta, onda mi je sud trebaoizre}imaksi- malnuzakonompropisanukaznu od 20 godina, rekao je Gla va{.
Presuda
Podsje}amo, Gla va{ je pra vo- mo}noosu|en na osamgodinaza- tvorazbogratnogzlo~ina nad srpskimci vilima u Osi jeku1991. Nakon{to ga  je hrvatskopra vosu|eprvostupanj- skompresudomosudilo na zatvor- skukaznu, Gla va{ je prebjegao u BiH, jer je dr`av ljanin i na{ezemlje. S obzirom na to da je pra vomo}no osu|en za ratnizlo~in i na kaznudu- lju od pet godina, na{azemlja ima pu- nopra vo da ga pritvorinakonodlu- ke o iz vr{enjukazneko jumorado- ni jetinadle`ni bh.sud. Kako je pra-  vomo}noosu|en na kaznudulju od {estmjesecizatvora, Gla va{pres- ta jebitizastupnikom u Hrvatskom saboru. U kaznu}e mu bitiura~una- to i vri jemeko je je pro veo u pritvoru i to od trav nja2007. do si je~nja2008.godine. Ina~e, Gla va{ se trenutnona- lazi u Drinov cima kod Gruda.
JuricaGUDELJ
NakonpresudeVrho vnogsudaHrvatske
Gla va{u jo{tri
mjesecaslobode
Prvikoraktrebau~initiHrvatska, ka`u u Ministarstvu pravde BiH na pitanjekada}e BranimirGla va{, osu|en za ratnezlo~inezbogko jih se skrio u na{ojzemlji, kona~no u zatvor
Porodice ubi jenih Srba
RadoslavRatko vi}, jediniko-  ji je uspiopre`i vjetipoku{aj egzekuci je na Dra vi kod Osi je- ka, te porodiceSrbalikvidiranih 1991. godine na istommjestu, nakonpra vosna`nepresude BranimiruGla va{u i ostalima stekli su pra vo da od Hrvatske zatra`enaknadunemateri jal- ne{tete za bol ko ju su pre- trpjelizboglikvidaci je~lano va svo jihporodica u osje~kimra- tnimzlo~inima, prenosiSrna. Suprugajednog od ubi jenih Srbarekla je da je nakonprvos- tepenepresudenjenaporodi- casvakodne vnotrpjeladoba- ci vanja na ulici, u proda vnici, kod doktora i na drugimmjes- tima kao da su oni kri vi{to su“braniociOsi jeka“ za vr{ili u zatvoru.“Molim vas da me razumi je- te, ~etvoronjih ve} ovogljeta izlazi na slobodu. Biste li vi na mom mjestugo vorili o nakna- di{tete?, rekla je ona.SinanAli}, predsjednik  Fondaci jeIstina, prav da, pomirenje, ju~er je u Beo- graduuru~ioadvokatu\o- r|uDozetuno vedokazeko-  ji bi trebalipomo}ioslo- ba|anjunedu`noosu|enogIli jeJuri{i}a.  Ali} je Dozetuuru~ioiz vje- {tajnekada{njeggeneralnog sekretara UN-a ButrosaGali-  ja, te presudusuda u Londo- nu u slu~ajuGani}. U obadokumenta se pot vr|uje da ni jeposto jaonikakavdogo vor o mirnompo vla~enju JNA, ana osno vuko jeg je Ili jaJuri{i} osu|en na 12 godinazatvora.
 Saslu{anje
„Advokatu sam uru~ioiz-  vje{tajButrosaGali jako ji je podniopredVi je}emsigur- nosti UN-a, a u vezi sa Rezo- luci jom 752. U tom raportu, u ta~ki 2, on oba vje{ta va da je prego varano26. aprila u Sko- plju. Na sastanku su u~estvo-  valiBrankoKosti}, na~elnik  General{taba JNA, general Blago jeAd`i} i Ali jaIzetbego-  vi}, predsjednikPredsjedni{- tva BiH. Go vorilo se o defni- sanjuuloge JNA u BiH i Butros Galioba vje{ta va da ni jepos- tignutnikakavdogo vor“, ka- zao nam je Ali}.Tako|er, on je uru~io i pre-sudusuda u Londonuko ja pot vr|ujeisto.U ta~ki36 presude se kon- statu je da je u tokusudskog procesasaslu{an i MilanPe- tro vi}, te da je u unakrsnomispiti vanjure~eno da je Ili ja Juri{i}osu|en na osno vudo- kumentako ji ne posto ji. „Advokati}e da analizira ju dokumente, jer se u presudi Juri{i}uskoro na svakojstra- nispominje da je on prekr{io sporazum o mirnompo-  vla~enju, a sporazum ne pos- to ji“, kazao nam je Ali}.
Pi{epoezi ju
 Ali} je ju~erpri jeuru~ivanjadokumenataadvokatuposje- tioIli juJuri{i}a u beograd- skomzatvoru.„Ili japi{epoezi ju. Jedva~eka nasta vaksu|enja i da iza|epredApelacionovi je}e. On je premje{ten u drugu}eli ju, jer je bilopro vokaci ja. Tako|er, vje- ru je da }e Apelacionovi je}e otkloniti sve manipulaci jeko je su ura|ene, ali je na sve spre-man i ima dozurezer ve“, kazao nam je Ali}, podsje}aju}i da jeJuri{i} na su|enjukazao: Znam ko mi sudi i gdje mi sudi.
 S. KARI]
Ju~er u Beogradu
Advoka tiIli jeJuri{i}a
preuzeliklju~nedokaze
UpresudiJuri{i}u
skoro na svakojstranise spominje da je on prekr{iosporazum o mirnompovla~enju JNA, za ko ji je ButrosGali u izvje{ta junaveo da ne posto ji
PROVOKACIJE Juri{i} je premje{ten u drugu }eli ju jer jebilo pro vokaci ja. Tako|er, on vjeru je da }e Apelaciono  vi je}e otkloni ti sve manipulaci je ko je su ura|ene, ali je nasve spreman i imadozu rezer ve
Ju i{i} na su|enjukazao: Znam ko mi sudi i gdje mi sudi
Velika podr{ka SAD-a BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 3. august 2010. godine
3
HSPBiH SafetHalilo vi} MiroPe ji}Mek ka
BiH je u [irokom, ane u Banjoj Luci
HSPBiHosu|ujeizja vepremi jera RS-a MiloradaDodika o tomekakona[irokom Bri jegunema BiH, odnosno da je tamo Hrvatska. To je jo{ jedna u nizuizja vapre- mi jeragenocidnogentiteta RS-a ko jom poku{a vanano vooblatitiHrvate i prozva- ti ih za separatizam. Istina je upra vo ta da Dodik i njego vapolitikanajboljego vore o tomekoliko ima BiH u BanjojLuci i ci jelom RS-u. Ri je~ je o klasi~nojpodvali i propagan- diko jima se pozornost i vlastite`eljepreba- cu ju na Hrvate. Me|utim, `alosti{to }e i da- ljepredsjednik HDZ-a BiH vi{egledati u Ba- njuLuku i Beogradnego na [irokiBri jeg i Hercego vinu, sto ji u saop}enju.
Deset ku}a zapo vra tnike
Minis tar za ljudskapra va, izbjegla i ra- seljenalicaBiH SaetHalilo vi} i na~elnik  Op{tineGradi{kaNikolaKraguljuru~ili su klju~eve10 ku}arekonstruisanih u okvirupro jektako ji je sa 350.000 KM f- nansiraoFond za po vratak BiH u skladu sa aneksomsedamDejtonskogsporazu- ma. Halilo vi} je izraziozado voljstvosa- radnjom sa Op{tinomGradi{ka i nagla- sio da su svi pro jektivezani za Gradi{ku efkasnorealizo vani. Kazao je da je Minis- tarstvo u posljednje tri godineizdvo jilo 1.523.000 KM za inrastrukturu u gradu i po vratni~kimnaseljimaLipo va~i, Ora- ho vi, Dubra vama, Liskov cu i Obradov cu.
Poljopri vrednici u du`ni~kom ropstvu
PredsjednikUdru`enjapoljopri vre- dnika u BosniiHercego viniMiroPe ji}  ju~er je pozvaodoma}epoljopri vre- dnike da u naredna dva mjesecaotpo~nu borbu za njiho vuboljupozici jukako i u naredne~etirigodine ne bi bili u po- dre|enompolo`aju.Pe ji} u pozi vuisti~e da su posljednjih 20 godinanelo jalniuvoznilobi ji i njiho-  viposlu{niciguralipoljopri vrednike u du`ni~koropstvo i da poljopri vrednici u BosniiHercego vinimora juimatibolje uvjete za rad, za pri vre|ivanje i stvaranje no vevri jednosti.
Ceri} nakonferenci ji Rabi te
U Mek ki je, odmah uz haremKabe, otvorenatrodne vnakonerenci japo vo- dompedesetogodi{njiceRabite- Svjet- skemuslimanskelige, o temiSvjetskamu- slimanskaliga- stvarnost i pogled u bu- du}nost. Reisu-l-ulemaMustaaCeri} je go vorio na drugojsesi jikonerenci je o te- mi: Ulogadelegaci jaRabite u ja~anjuve- zaizme|uislamskihza jednica. Ceri} je, izme|uostalog, rekao: “Koristim ovu priliku da izrazimiskrenuzahvalnost Rabiti na svemu{to je u~inila za islam i muslimane na Balkanu, posebno u BiH u vri jemeagresi je i nakontoga.“
U @I@I
Iako je ju~erzvani~nopo~eokolekti vnigodi{njiodmor u insti- tuci jamavlasti u FBiH, kra jem ovogmjeseca bit }e `ivo u ederal- nojVladi. Kakotvrdeupu}eni, ni-  jeisklju~enamogu}nost da do ta- dabudeodr`ana i vanrednasjedni- caParlamenta. U BiH 23. augusta dolazimisi jaMe|unarodnogmo- netarnogonda, ko ja bi trebalaiz-  vr{itikvartalnipregledoba veza po kreditnomstand by aran`manu. Posljednjikvartalniiz vje{tajVlade FBiH u apriluni jezado voljiopred- sta vnike MMF-a i uplatatran{e kreditnogstand by aran`mana, bez ko jeg}e FBiHte{kopri vestikra-  ju bud`etskugodinu, izostala je.
Klju~ni uvje ti
U pismupo vodomgodi{njice sklapanjastand by aran`mana{e  misi je MMF-a za BiHCostasChris- tou irezidentnipredsta vnik u BiH Milan Cuc upozorili su na neopho- dnostispunjenja tri klju~nauvjeta za nasta vakaran`mana- dono{e- njezakona o pla}ama, reorma sistema PIO ko jamoraomogu}iti stabilnostpenzijsko-in validskog osiguranja i rezultatire vizi jekori- snikabora~ko-in validskeza{tite. Dok je prviuvjetormalno-pra vno ispunjenusva janjemZakona o pla}ama i naknadama u organima  vlasti u FBiHpredljetnustanku, pri-  jedlogstrategi jereorme PIO pre- mi jerMustaaMu jezino vi} je po-  vukao izparlamentarneprocedu- re, a re vizi ja, kako semoglo~uti na posljednjojsjedniciParlamenta, prakti~noni je ni po~ela.FBiH je, uprkosonome{to tvrdi vlast, u neza vidnojsituaci ji kad je ri je~ o bud`etu u ko ji je ukalkulira- natran{a MMF-a,kao i krediti jo{ nekihinstituci ja~ijarealizaci jaus- koovisi o nastav kusaradnje sa MMF-om. Vlada se odmara, alizatoradeederalnire vizori, ko ji su ut vrdilikako je u kriznoj2009. pre`iviobud`etFBiH i koliko je toko{taloporeskeob veznike. Da bi sa~uvalalikvidnostbud`eta u 2009, Vladase zadu`ilaiz vi{e izvora-MMF-a po tre}emstand by aran`manu za BiH, prenosomna- mjenskihsredsta va sa posebnog ra~una GSM licence i posebnog ra~unasredsta va za za{titu i spa{a-  vanje, kratkoro~nimkreditom kod komerci jalnihbanaka... Ukupnoostvareniprihodi, primi- ci i fnansiranjebud`eta za 2009. iznosili su mili jardu i 988.877.738 KM, na vodiUred za re vizi juinsti- tuci ja u FBiH u godi{njemiz vje{ta-  ju o re vizi jiiz vr{enjabud`eta za 2009. U odnosu na prihodeplani- raneizmjenama i dopunama bud`etaFBiH za 2009. - dvi jemi-li jarde i 75.254.771 KM-to je ma- nje za 86.377.033 KM. U odnosu naprethodnugodinu, prihodi su vi{i za 650.165.480 KM.- Zna~ajnouve}anjeostvarenih prihoda, primitaka i fnansiranja u odnosu na 2008. je rezultat{to je u toku2009. ubud`etuFBiHostva- renoprimitaka od doma}eg i me|unarodnogzadu`ivanjaod 448.323.849 KM,primitaka od su- kcesi je od 99.117.848 KM, kao i pri- mitaka od alokaci jespeci jalnih pra vavu~enja (SDR) odobrenih BiH od MMF-a, a ko ji su FBiHdo-zna~eni u iznosu 199.254.875 KM,na vodere vizori. U okvirudugoro~nihkredita i zaj- mo vau bud`etu je iskazanaprva tran{aMMF-a od 262.868.063 KM.MMF je tokom2009. u bud`etFBiHuplatiosamojednutran{u stand by aran`mana, iako je izmje- nama i dopunamabud`etabila predvi|enadoznakadvi jetran{e u ukupnomiznosu od 396.000.000KM. Tro{ko vi tog kreditako{tali su FBiH3.197.180 KM. U aran`man seu{lo na osno vuodlukeVladeko ju  je odobrioParlamentFBiH, u skla- du sako jom se FBiHzadu`uje do676.400.000 SDR-a ili oko800.000.000 eura.
Ni je vra}en dio pozajmice
Primiciod doma}egzadu`ivanja iznosili su 31.480.000 KM,i to19.980.000 KM iz namjenskihsred- sta va GSM licence, a 11.500.000 KM sa podra~unasredsta va za za{titu i spa{a vanje. Rok za vra}anjeje bio 60 dana od danaobja ve uSlu`be- nimno vinamaFBiH. - Pro vedenomre vizi jom je kon- stato vano da dio pozajmice u izno- su 3.994.000 KM, iako je trebaobi-ti, ni jevra}en na posebanpo- dra~unsredstva za za{titu i spa{a-  vanje, upozora va jure vizori. Kratkoro~niprimitak od za- du`enja kod komerci jalnihbana- kaiznosio je 153.975.786 KM, a za-klju~en je po~etkomma ja2009, akredit u cjelokupnomiznosu  vra}enu augustu. Pla}ena je i ka-mataod 3.144.014 KM, te obradakreditai agentskausluga 384.939 KM, na vodere vizori.
 S. [EHER^EHAJI]
Bud`et za 2009. pre`ivio uz zadu`enja od 448,3 miliona KM
Za kama te i tro{ko veVlada dalapreko{estmiliona KM
Tro{ko vistand by aran`mana s MMF-om iznosili3,1 milion KM,koliko i kamata za kreditkomerci jalnihbanaka,za ~iju je obradupla}eno jo{384.939 KM
Chris ou: MMF ni ezadovo janVladaFBiH: Rade i za godi{nji?
TRI UVJETADok je prvi uvjetformalno-pra vno ispunjen usva janjem Zakona o pla}ama inaknadama u organima vlas ti u FBiH pred lje tnustanku, pri jedlog stra tegi je reforme PIO federalni premi jer Mus tafa Mu jezino vi} je po vukao izparlamen tarne procedure, a re vizi ja, kako se moglo ~utina posljednjojsjednici Parlamen ta, prakti~no ni je nipo~ela

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Dizdarevic liked this
Elvir Duranović liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->