Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 715, 29.7.2010]

Slobodna Bosna [broj 715, 29.7.2010]

Ratings: (0)|Views: 236|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Begovi}ev film “Jasmina”, po{teni {amar filmskim trgovcima i pili}arima
TEOFILPAN^I],PRETU^ENINOVINAR:TOJEGLAS MODERNE SRBIJE
www.slobodna-bosna.ba
NIKABROBOM
[ta je su{tina parlamentarne rasprave oko zabrane “maskiranja” muslimanki u BiH
Istine i zablude o bh. kinematografiji
 
PREDIZBORNADRAMA U SDA
Za{to se Tihi} povukao ukorist Izetbegovi}a
“Slobodna Bosna“ doznala je najva`nijedetalje tajnog istra`ivanja javnog mnijenjakoje je naru~io vrh SDA, a ~iji su rezultatipresudno utjecali na lidera SDA SulejmanaTihi}a da se povu~e iz utrke za bo{nja~kog~lana Predsjedni{tva BiH
BITKA ZA BATKA
Ratni zlo~inac Veselin Vlahovi} naputu za BiH
Vlada Kraljevine [panije donijela je kon-cem pro{log tjedna kona~nu odluku daVESELIN VLAHOVI] BATKO, odbjegliratni zlo~inac, koji su sumnji~i za ubojstvanajmanje sto Sarajlija, bude isporu~enBiH; na{a novinarka otkriva sve detaljevi{emjese~ne diplomatsko-pravne borbeizme|u BiH, Srbije i Crne Gore, koje sutra`ile Batkovo izru~enje, i velike pobjedepredstavnika bh. diplomacije i pravosu|a
EKSKLUZIVNO IZ LONDONA
Kako je oslobo|en Ejup Gani}
Samo je saradnica “Slobodne Bosne” uLondonu pratila sudski process protivratnog ~lana Predsjedni{tva Bosne iHercegovine EJUPA GANI]A; iz sudskihklupa prenosimo najva`nije dijelove pre-sude koju je donijelo londonsko pravosu|e
ZA I PROTIV POKRIVANJA
Nikab robom
Prijedlog zakona o zabrani no{enja nikabau BiH, koji je u parlamentarnu proceduruuputio Klub zastupnika SNSD-a, o kojem}e se raspravljati na sjednici Skup{tinepo~etkom septembra, uzburkao jeovda{nju javnost
EVROPSKI NOGOMETNISKANDAL
Milionski poslovi bra}e iz Livna
Susjednu Hrvatsku ovih dana potresa skan-dal s namje{tanjem rezultata nogometnihutakmica tamo{njeg prvenstva i Kupa koji je organizirao ANTE [APINA, Livnjak nas-tanjen u Berlinu, osu|en na zatvorskukaznu zbog ilegalnog kla|enja; na{ listdonosi najva`nije detalje ovog sportskogskandala i otkriva na koji su na~in [apina injegovi suradnici namje{tali rezultatenogometnih utakmica {irom svijeta
16. SARAJEVO FILMFESTIVAL
Danis, Jasmin, Ned`ad i ostali
Senzacija na Sarajevo Film Festivalu: Tihi,sistemati~ni re`iser Ned`ad Begovi}filmom “Jasmina“ o~itao je lekcijunapuhanim “filmskim veli~inama“
BOSANSKI KASTEL STARI
Totalno novi talas
JELEN DEMOFEST odr`an je tre}i put uBanjoj Luci od 21. do 24. jula, na adresuorganizatora pristigli su snimci ~ak 370bendova iz regiona, a u zavr{nicu seplasiralo njih 36; banjalu~ka muzi~ka smo-tra ko{tala je 350.000 KM, a i ove godinesvojim gostima pru`ila je sve ono najljep{e{to mo`ete po`eljeti kada se spremateovakvim fe{tama u pohode
29.7.2010.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162026665262
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sheyla liked this
Emilija Puletić liked this
rferra liked this
emsad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->