Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
RevistaMuncel2008

RevistaMuncel2008

Ratings: (0)|Views: 142 |Likes:
Published by murmurul
Revista Taberei Scolare Nationale de Jurnalism Muncel 2008
Revista Taberei Scolare Nationale de Jurnalism Muncel 2008

More info:

Published by: murmurul on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

 
@oe`qzpqi Eb[goebi ha Zasgpxa |`oibza \g Dqzebigpxg`f
 
Kqe`ai + Gb\g) 06 gqega + 3 gqiga
AhgxozgbiZavozxbdVzotfVoatgaXabxzq p`qzxMzbcg`fCoxozavozxbd
 
ZASGPXA IBQZABXA ZASGPXA IBQZABXA :66> :66> 
 
Ahgxozgbi
Hgpxzb`Šga , @zabŠga ; XbjĀzb EbŠgoebiĀ haZasgpxa ŕ`oibza) ahgŠgb :66>
 Å 
e dqz ha ovxta`g ha aiasg ha mgkebtgq şg ig`aqp+bq pxzêep åe vazgobhb 06 gqega+3 gqiga) beqib`apxb) åe XbjĀzb EbŠgoebiĀ ha Zasgpxa ŕ`oibza`a p+b hapcĀşqzbx ib Kqe`ai% Xgeazgg saegŠg hgexobxa `oiŠqzgia ŠĀzgg) zavzataexêeh hgcazgxa dqhaŠa)bq copx åexêkvgebŠg bg`g `q kbza hzbm ha ozmb
+
egtbxozg) `a ia+bq ocazgx pqzvzgta viĀ`qxa va xobxĀhqzbxb şahazgg% P`ovqi åexêiegzgg b copx hapiqşgx åe`Ā ha ib vzgkb åexêiegza åe ―bkxabxzqi‛ åe baz igjaz4 `zabŠgb dqzebigpxg`Ā şg hgpxzb`Šgb `oiamgbiĀ%Va vbz`qzpqi åexzamgg pĀvxĀkêeg p+bq ozmbegtbxa~`qzpgg åe Kgz`aşxg) bq copx sgtbxa şg pqvazjaiakĀeĀpxgzg koihosaeaşxg+ vbxzgkoegq ebŠgoebi+ şg)`qk pa vqxab cĀzĀ) ozbşqi `q eqkazobpa pa
+
`zaxa igxazbza) vige ha cbzka`4 Gbşg%Qeqi hgexza asaegkaexaia `bza+bq pxêzegx vqŠgeĀtbzsĀ åe zêehqi aiasgioz şg vzocapozgioz b copxqzkĀxozqi4 ag bq copx beqeŠbŠg) åe xgkvqi kg`qiqghadqe) `Ā åe bvzo~gkbxgs dqkĀxbxa ha ozĀ soz xzajqg pĀ pa vzatgexa åe cbŠb `oiamgioz ha jzabpiĀ.`agibiŠg vbzxg`gvbeŠg ib xbjĀzĀ' `q vzohqpaia `aiakbg jqea hge xgkvqi beqiqg ‐ zasgpxaia ş`oibza+ şgpĀ ia pgexaxgtata bpxcai åe`êx pĀ `oesgemĀ vqjig`qi`Ā bq `aia kbg jqea kbxazgbia% VzataexĀzgia bqcopx haopajgx ha jqea şg ha åehzĀteaŠa) `ovggghosahgeh eq eqkbg `bvb`gxbxab ha b `bvxbvqjig`qi `q gecozkbŠggia ocazgxa) `g şg o beqkavzahgia`Šga vaexzq dqzebigpk%Vzgkb ―åe`az`bza‛ geh havĀşgxĀ) vzocapozgg ia+bq hbx `ovggioz pxbzxqi ib hgpxzb`Šga şg g+bq gesgxbxib pazg ha `iqj) `q kqtg`Ā va vib`qi ioz% Bpx
+
cai) `iqjqi ‐ `bza bhĀvopxaşxa şg zahb`Šgb xbj
+
azag+ b copx `qzêeh gesbhbx ha xgeazgg hozeg`g ha b dq`b åe ―`bkvgoebxa‛ ha xaegp ha kbpĀ) `ĀzŠg ha do`) hapaebx pbq vqz şg pgkviq vaexzq b zĀpcogzasgpxaia ş`oibza bbxa åe a~votgŠga% Åe`qzbdbŠgha åehzqkĀxozgg ioz) b`aşxgb bq o`qvbx) xzavxbx)şg `bi`qibxobzaia bbxa åe `iqj) `q p`ovqi hab+şg vzamĀxg kbxazgbiaia vaexzq b`abpxĀ ―zasgpxĀb zasgpxaioz‛ şg vaexzq `oe`qzpqi ha `zabŠga%AexqtgbpkbŠg) `ovggg bq cĀ`qx vzgkqi vbp pvzab+şg hakoepxzb bjgigxbxab `zabxgsĀ şg b `okqeg`bczq`xqop `q `ag hge dqzqi ioz%Vaexzq qixgkb pabzĀ vaxza`qxĀ bg`g p+bq beqeŠbxvzakgg) `q vza`Āhaza vaexzq b zĀpviĀxg acozxqzgiahavqpa åe b`abpxĀ pĀvxĀkêeĀ) `êx şg vaexzqczqkqpaŠa+ qe `oe`qzp ha Kgpp XbjĀzb ha Dqz 
+
ebigpk+ şg xzbhgŠgoebiqi) hbz åexoxhabqeb pva`xb`
+
qiopqi co` ha xbjĀzĀ% Xzajqga bkgexgx şg cbvxqi `Ā p+bq jq`qzbx) `q xoŠgg)ha kapa mqpxobpa şg åkjaişqmbxa) bpxcai åe`êx)`qzêeh) p+bq cozkbx bhasĀzbxa `otg åe cbŠb pĀiggha kapa bxqe`g `êeh pa şxgb `Ā qzkb ozb kg`qiqghadqe) vzêetqiqg pbq b `geag+ xobxa zabigtbxa bpxcai åe`êx kg`gg dqzebigşxg pĀ `bvaxa pq`gaexĀ aeazmgavaexzq xobxa ―åe`az`Āzgia‛ `bza+g bşxavxbq%Ibpx jqx eox iabpx) ozmbegtbxozgg şg eog xoŠg bşxavxĀkahgŠggia sggxobza bia b`apxag xbjaza ha zasgpxa şgpvazĀk `b sggxozqi pĀ a `ai vqŠge `b beqi b`apxb%ŕg) vaexzq `Ā xox ea+bk vazkgp pĀ gexzohq`akqe aemiatgpk) sok xazkgeb åe b`aibşg xoe4 Xo ja`oexgeqah%%%
Aiaeb+Behzaab Jfhg`f
0
Kqe`ai :66> 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->