Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Corporate Law#2: Separate Legal Personality and Limited Liability

Corporate Law#2: Separate Legal Personality and Limited Liability

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,831|Likes:
Published by sup3rst8r
Corporate Law Notes
Corporate Law Notes

More info:

Published by: sup3rst8r on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

 
Fhqshq`ug D`r &1$ 0(03
Sqg+qgbnvuq`unhm vugsv
0-Fhksdgug ` Lhqk 130 ‖ fhmugmuv nm v002*1. vgg @VNF rgavnug `vnf-bh|-`w1-Dhebg rnuj @VNF6-S`~ Lgg hl %501 lhq Su~ Fh5-Wshm qgbnvuq`unhm `m F@M nv bn|gm `me ` fgqunlnf`ug hl qgbnvuq`unhm-
Ujg Vgs`q`ug Dgb`d Sgqvhm`dnu~ hl ` Qgbnvugqge Fhks`m~
Hmfg qgbnvugqge$ ` fhks`m~ j`v ujg dgb`d f`s`fnu~ `me shrgqv hl `m nmen|new`d ahujrnujnm @wvuq`dn` `me gdvgrjgqg? vgg F@ v 015*0.-@ffhqenmbd~$ ` qgbnvugqge fhks`m~ nv v`ne uh ag ` dgb`d gmunu~ hq sgqvhm- Ujg rhqe —sgqvhm‛ `v wvge nm vu`uwugv wvw`dd~ nmfdwegv ahengv fhqshq`ug vwfj `vfhks`mngv-Vgfunhm 11 hl ujg @fuv Nmugqsqgu`unhm @fu 0>30 *Fuj. sqh|negv?*0. Nm `m~ @fu$ wmdgvv ujg fhmuq`q~ nmugmunhm `ssg`qv?*`. gzsqgvvnhmv wvge uh egmhugsgqvhmvbgmgq`dd~ *vwfj `v !sgqvhm!$ !s`qu~!$!vhkghmg!$ !`m~hmg!$ !mh+hmg!$ !hmg!$ !`mhujgq! `me !rjhg|gq!.$ nmfdweg ` ahe~shdnunf hq fhqshq`ug `v rgdd `v `m nmen|new`d-
Vhkg hl ujg Ujnmbv Uj`u ` Fhks`m~ F`m Eh
@ fhks`m~ f`m$ lhq gz`ksdg?0- Fhmuq`fu `v sqnmfns`d hq `bgmu$1- Jhde ujg dgb`d hq gpwnu`adg unudg uh sqhsgqu~ `v sqnmfns`d hq `v ` uqwvugg6- Vwg `me ag vwge nm nuv hrm m`kg5- Gksdh~ sgqvhmv-
Ujg Qgdg|`mfg hl ujg Vgs`q`ug Dgb`d Gmunu~ Fhmfgsu uh Dnknuge Dn`andnu~Fhks`mngv
0-rjgqg ` dnknuge dn`andnu~ fhks`m~ nmfwqv ` dn`andnu~ `v sqnmfns`d$ ujg fqgenuhq f`mhmd~ dhhi uh ujg fhks`m~ `me nuv `vvguv lhq qgfhksgmvg-1-Rjgqg `dd hl ujg vj`qgv hl ujg fhks`m~ `qg lwdd~ s`ne ws$ ujg fhks`m~„vvj`qgjhdegqv `qg mhu dn`adg uh s`~ `m~ujnmb uh ujg fhks`m~ uh `ddhr nu uh s`~ nuvegauv-
V`dhkhm | V`dhkhm Y0:>2[ @F 11$ JD
0-Kq V`dhkhm r`v ` vwffgvvlwd ahhu `me vjhg k`mwl`fuwqgq rjh f`qqnge hm jnvawvnmgvv `v ` vhdg uq`egq-1-Jg egfnege uh lhqk ` fhks`m~ rjnfj rhwde swqfj`vg jnv awvnmgvv-6-Ujg hmd~ kgkagqv hl ujg fhks`m~ rgqg Kq `me Kqv V`dhkhm `me ujgnq ln|gfjndeqgm- G`fj hl ujg vg|gm l`knd~ kgkagqv jgde hmg lwdd~ s`ne ¦0 vj`qg-Vjhqud~ `lugq ujg fhks`m~ r`v nmfhqshq`uge?0-Kq V`dhkhm `me urh hl jnv vhmv rgqg `sshnmuge `v ujg fhks`m~„v enqgfuhqv-1-Ujg enqgfuhqv f`wvge ujg fhks`m~ uh swqfj`vg ujg awvnmgvv hl Kq V`dhkhm lhq¦6>$333-@ffhqenmb uh Dhqe K`fm`bjugm?‚ujg sqnfg hm s`sgq r`v gzuq`|`b`mu- Nu …qgsqgvgmuge ujg v`mbwnmg gzsgfu`unhmv hl ` lhme hrmgq q`ujgq uj`m `m~ujnmb uj`u f`m ag f`ddge ` awvnmgvvdnig hq qg`vhm`adggvunk`ug hl |`dwg-„ Ujg fhks`m~ s`ne ujg ¦6>$333 swqfj`vg sqnfg a~?0-Nvvwnmb Kq V`dhkhm rnuj 13$333 lwdd~+s`ne ¦0 vj`qgv91-Nvvwnmb ` ¦03$333 egagmuwqg uh Kq V`dhkhm9
 
6-Envfj`qbnmb `ahwu ¦:$333 rhquj hl ujg dn`andnungv uj`u Kq V`dhkhm j`e nmfwqqge `v` vhdg uq`egq9 `me5-S`~nmb ujg a`d`mfg hl `ahwu ¦0$333 nm f`vj- Ujg ugqk ‚egagmuwqg„ nv eglnmge a~ v > hl ujg Fhqshq`unhmv @fu?‚@ egagmuwqg hl ` ahe~ *ng fhks`m~. nv ` fjhvg nm `funhm uj`u nmfdwegv `mwmegqu`inmb a~ ujg ahe~ uh qgs`~ `v ` egau khmg~ egshvnuge rnuj hq dgmu uh ujgahe~- Ujg fjhvg nm `funhm k`~ *awu mgge mhu. nmfdweg ` fj`qbg h|gq sqhsgqu~ hl ujgahe~ uh vgfwqg qgs`~kgmu hl ujg khmg~-„Nm
V`dhkhm
$ ujg fhks`m~ bq`muge ujg egagmuwqg+jhdegq *nmnun`dd~ Kq V`dhkhm. `fj`qbg h|gq nuv `vvguv `v vgfwqnu~ lhq ujg ¦03$333 dh`m-7-Lhq ` |`qngu~ hl qg`vhmv$ ujg V`dhkhm fhks`m~ lgdd hm j`qe unkgv-<-Nm `m `uugksu uh iggs ujg fhks`m~ bhnmb$ Kq V`dhkhm j`e ujg fhks`m~ f`mfgdjnv ¦03$333 egagmuwqg `me qg+nvvwg nu uh Kq Aqhegqns rjh s`ne V`dhkhm ¦7$333lhq nu-2-Kq V`dhkhm nkkgen`ugd~ dgmu ujg ¦7$333 uh ujg fhks`m~-:-Jhrg|gq$ ujg fhks`m~ g|gmuw`dd~ rgmu nmuh dnpwne`unhm `lugq nu l`ndge uh s`~ ujgnmugqgvu ewg uh Kq Aqhegqns hm jnv ¦03$333 egagmuwqg-Nmugqgvu `u ujg q`ug hl 03' sgq `mmwk r`v s`~`adg uh ujg jhdegq hl ujg ¦03$333egagmuwqg->-Ujg v`dg hl ujg fhks`m~„v `vvguv nm ujg dnpwne`unhm qg`dnvge gmhwbj uh s`~ khvuawu mhu `dd hl Kq Aqhegqns„v fd`nkv nm qgd`unhm uh ujg ¦03$333 egagmuwqg-03-Jhrg|gq$ wmvgfwqge fqgenuhqv hl ujg fhks`m~ *nmfdwenmb Kq V`dhkhm. vuhhe uhqgfgn|g mhujnmb hl ujg mg`qd~ ¦00$333 hrge uh ujgk-00-Ujg fhks`m~„v dnpwne`uhq ujgm vhwbju uh jhde Kq V`dhkhm qgvshmvnadg lhq `dd hl ujg fhks`m~„v egauv- Ujg dnpwne`uhq hl ` fhks`m~ nv `m nmegsgmegmu sgqvhm rjh nv qgvshmvnadg lhq h|gq+vggnmb ujg rnmenmb ws hl ` fhks`m~- @khmb hujgq ewungv$ ` dnpwne`uhq vgddv ujgfhks`m~„v `vvguv `me wvgv ujg sqhfggev uh s`~ ujg fhks`m~„v fqgenuhqv- UjgFhqshq`unhmv @fu nmenf`ugv rjh k`ig `fu `v ` dnpwne`uhq `me vguv hwu ujg hqegq nmrjnfj ` fhks`m~„v egauv `qg uh ag envfj`qbge- Ujg dnpwne`uhq envswuge ujg |`dnenu~ hl ujg egagmuwqgv hm ujg bqhwme hl lq`we- Ujg dnpwne`uhq vhwbju?0-qgvfnvvnhm hl ujg `bqggkgmu uq`mvlgqqnmb ujg awvnmgvv lqhk Kq V`dhkhm uh ujgfhks`m~$1-f`mfgdd`unhm hl ujg egagmuwqg$ `me6-qgs`~kgmu a~ Kq V`dhkhm hl ujg a`d`mfg hl ujg swqfj`vg khmg~-
Aqhegqns | V`dhkhm
Y0:>7[ Fj E 616
5-\`wbj`m Rnddn`kv O jgde uj`u ujg dnpwne`uhq r`v gmunudge uh ` egfd`q`unhm uj`u KqV`dhkhm r`v dn`adg uh nmegkmnl~ ujg fhks`m~ lhq `dd hl nuv wmvgfwqge egauv `melhq `dd vwkv ewg hm ujg egagmuwqg-7-\`wbj`m Rnddn`kv O fhmvnegqge uj`u ujg fhks`m~ r`v f`qq~nmb hm ujg awvnmgvv `vujg `bgmu hl Kq V`dhkhm-‚Uh `ddhr ` k`m rjh f`qqngv hm awvnmgvv wmegq `mhujgq m`kg uh vgu ws `egagmuwqg nm sqnhqnu~ uh ujg fd`nkv hl ujg fqgenuhqv hl ujg fhks`m~ rhwde j`|gujg gllgfu hl eglg`unmb `me egd`~nmb jnv fqgenuhqv- Ujgqg kwvu ag `m nksdnge`bqggkgmu a~ jnk uh nmegkmnl~ ujg fhks`m~-„
V`dhkhm | V`dhkhm , Fh Due 
Y0:>7[ 1 Fj 616$ F@
0-Ujg Fhwqu hl @ssg`d wm`mnkhwvd~ envknvvge ujg `ssg`d hl Kq V`dhkhm-
 
Fhqshq`ug D`r &1$ 6(03
1-Ujg Fhwqu fhmvnegqge uj`u ujg dgbnvd`uwqg ene mhu nmugme uh `ddhr ` vhdg uq`egquh b`nm ujg agmglnu hl dnknuge sgqvhm`d dn`andnu~-6-Ujg fhks`m~ r`v jgde uh ag ujg `dn`v$ `bgmu hq uqwvugg hl Kq V`dhkhm-‚Nu mg|gq r`v nmugmege uj`u ujg fhks`m~ uh ag fhmvunuwuge vjhwde fhmvnvu hl hmgvwavu`mun`d sgqvhm `me vnz kgqg ewkkngv$ ujg mhknmggv hl uj`u sgqvhm$ rnujhwu `m~qg`d nmugqgvu nm ujg fhks`m~- Ujg @fu fhmugksd`uge ujg nmfhqshq`unhm hl vg|gmnmegsgmegmu ahm` lneg kgkagqv$ rjh j`e ` knme `me rndd hl ujgnq hrm$ `me rgqgmhu ujg kgqg swssguv hl `m nmen|new`d rjh$ `ehsunmb ujg k`fjnmgq~ hl ujg @fu$f`qqnge hm jnv hde awvnmgvv nm ujg v`kg r`~ `v aglhqg$ rjgm jg r`v ` vhdg uq`egq- Uhdgb`dnvg vwfj ` uq`mv`funhm rhwde ag ` vf`me`d„? Dhsgv DO `u 650-
Ujg Jhwvg hl Dhqev Egfnvnhm
 Ujg Fhwqu wm`mnkhwvd~ wsjgde V`dhkhm„v `ssg`d- Ujg Fhwqu fhmvnegqge uj`u ujgfhks`m~ j`e aggm lhqkge rnuj `u dg`vu 2 kgkagqv$ `v qgpwnqge a~ ujg ujgmdgbnvd`unhm$ nu r`v ` vgs`q`ug dgb`d gmunu~ f`s`adg hl `fpwnqnmb `me hsgq`unmb `awvnmgvv `v sqnmfns`d- Nu fhwde mhu ag qgb`qege `v ` kgqg `dn`v hq `bgmu hl nuvfhmuqhddnmb vj`qgjhdegq-Dhqe K`fm`bjugm?‚Ujg hqegq hl Y\`wbj`m Rnddn`kv O[ `ssg`qv uh kg uh ag lhwmege hm ` knvfhmfgsunhmhl ujg vfhsg `me gllgfu hl ujg Fhks`mngv @fu 0:<1-Nm hqegq uh lhqk ` fhks`m~ dnknuge a~ vj`qgv$ ujg @fu qgpwnqgv uj`u ` kgkhq`mewkhl `vvhfn`unhm vjhwde ag vnbmge a~ vg|gm sgqvhmv$ rjh `qg g`fj uh u`ig hmg vj`qg `udg`vu- Nl ujhvg fhmenunhmv `qg fhksdnge rnuj$ rj`u f`m nu k`uugq rjgujgq ujgvnbm`uhqngv `qg qgd`unhmv hq vuq`mbgqv8 Ujgqg nv mhujnmb nm ujg @fu qgpwnqnmb uj`u ujg vwavfqnagqv uh ujg kgkhq`mewkvjhwde ag nmegsgmegmu hq wmfhmmgfuge$ hq uj`u ujg~ hq `m~ hmg hl ujgk vjhwde u`ig` vwavu`mun`d nmugqgvu nm ujg wmegqu`inmb$ hq uj`u ujg~ vjhwde j`|g ` knme `me rndd hl ujgnq hrm$ `v hmg hl ujg dg`qmge Dhqev Owvunfgv vggk uh ujnmi$ hq uj`u ujgqg vjhwde ag`m~ujnmb dnig ` a`d`mfg hl shrgq nm ujg fhmvunuwunhm hl ujg fhks`m~- Nm `dkhvu g|gq~fhks`m~ uj`u nv lhqkge$ ujg vu`uwuhq~ mwkagq nv gige hwu a~ fdgqiv hq lqngmev$ rjhvnbm ujgnq m`kgv `u ujg qgpwgvu hl ujg sqhkhugq hq sqhkhugqv rnujhwu nmugmenmb uhu`ig `m~ lwqujgq s`qu hq nmugqgvu nm ujg k`uugq-„
V`dhkhm | V`dhkhm , Fh Due 
lnm`dd~ qgvhd|ge ujg dnmbgqnmb pwgvunhm hl rjgujgq `vhdg uq`egq fhwde b`nm dnknuge sgqvhm`d dn`andnu~ a~ vguunmb ws ` qgbnvugqge fhks`m~uh f`qq~ hm ujg awvnmgvv- Ujg fwqqgmu dgbnvd`unhm qgpwnqgv ` fhks`m~ uh j`|g `u dg`vu 0 kgkagq- Ujnv nv uqwghl ahuj swadnf `me sqhsqngu`q~ fhks`mngv? vgg
F@ v 005-R`v ujg v`dg hl V`dhkhm„v awvnmgvv uh ujg fhks`m~ lq`wewdgmu8
0-Ujg Jhwvg hl Dhqev fhmvnegqge ujg v`dg a~ Kq V`dhkhm hl jnv awvnmgvv uh ujgfhks`m~ r`v uq`mvs`qgmu `me |`dne-1-Ujg Fhwqu `vvwkge uj`u `dd kgkagqv hl ujg fhks`m~ rgqg `r`qg hl ujg uqwgvu`ug hl ujg awvnmgvv `me nuv |`dwg- Ujwv mh kgkagq hl ujg fhks`m~$ hq ujgfhks`m~ nuvgdl$ j`e aggm eglq`wege g|gm nl ujg fhks`m~ s`ne uhh kwfj-
Dgg | Dgg„v @nq L`qknmb Due Y0><0[ @F 01
0-D hsgq`ugv `gqn`d uhseqgvvnmb awvnmgvv `me lhqkv ` Fh

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cathy Cheung liked this
nkpg liked this
v.hatega7330 liked this
Jamie Chin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->