Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
P. 1
RELAÇÃO DE CONSUMO

RELAÇÃO DE CONSUMO

Ratings:
(0)
|Views: 3,985|Likes:
Published by Karol Vale
Anotações referente ao Programa Apostila da TV Justiça apresentado pelo prof. Fabrício Bolzan. Inclui o quiz realizado no programa.
Anotações referente ao Programa Apostila da TV Justiça apresentado pelo prof. Fabrício Bolzan. Inclui o quiz realizado no programa.

More info:

Published by: Karol Vale on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

 
Z@CDÍÅG H@ EGOUPIG  ADJZÉENG JGC[DO XQ KPUXNÍD  VZGMZDID; DVGUXNCD
EGOUPINHGZ
EHE  DZX/ :»
4
# EDVPX  u`oxnhg `uxznxg  xghd v`uugd aéuned gp kpzéhned tp` dhtpnz` gp pxncn{d vzghpxg gp u`zqnígegig
h`uxnodxäzng anodc
/ Î d vdzx` idnu azämnc od z`cdíåg h` egoupig/H`uxnodxäzng anodc ) hnq`zmëoend  hpdu egzz`ox`u)
 anodcnuxdu
 egoe`nxg idnu z`uxznxg  dhtpnz` gp pxncn{d vzghpxg gp u`zqníg vdzd pug vzõvzng gp h` upd adiécnd/@uud egzz`ox` `recpn g `ivz`uäzng ` d v`uugd kpzéhned# vgztp` oåg xëi d qpco`zdjncnhdh` duugendhd æ anmpzd hgegoupinhgz/)
idrnidcnuxd
 egoe`nxg idnu divcg  dtp`c` tp` z`xnzd g vzghpxg gp u`zqníg hg i`zedhg h` egoupig#tpdctp`z tp` u`kd d anodcnhdh`/ Oåg u` dvcned `i edug h` z`q`ohd/ U` g vzghpxg gp u`zqníg nox`mzd d edh`ndvzghpxnqd# g dm`ox` î egounh`zdhg egoupinhgz/UXK 
 anodcnuxd dx`opdhd
 d v`uugd kpzéhned ` g `ivz`uäzng vgh`i u`z egounh`zdhgu egoupinhgz`u# h`uh`tp` egivzgqdhd d upd qpco`zdjncnhdh` og edug egoez`xg/ 
EGOUPINHGZ VGZ @TPNVDZDÍÅG
N ) Dzx/ :# vdzämzdag ûoneg )
egc`xnqnhdh` h` v`uugdu
# dnohd tp` noh`x`zinoäq`c# tp` bdkd nox`zqnohg od z`cdíåg h`egoupig  xpx`cdz'vzgx`m`z d egc`xnqnhdh`NN ) qéxnid
hg `q`oxg hdogug
 v`uugd tp` ugaz` denh`ox` h` egoupig# dnohd tp` oåg x`obd dhtpnznhg j`i gp u`zqnígNNN 
 v`uugdu `rvguxdu æu vzäxnedu egoxzdxpdnu ` egi`zendnu
  jduxd d i`zd `rvguníåg d pid vpjcnenhdh` djpunqd
A
GZO@E@HGZ
DZX/ 5# EDVPX# EHEAgzo`e`hgz î xghd v`uugd aéuned gp kpzéhned# vûjcned gp vznqdhd# odengodc gp `uxzdom`nzd# j`i egig gu `ox`uh`uv`zugodcn{dhgu "edi`cø# iduud adcnhd `xe/.# tp` h`u`oqgcq`i dxnqnhdh` h` vzghpíåg# igoxdm`i# ezndíåg#egouxzpíåg# xzdouagzidíåg# nivgzxdíåg# `rvgzxdíåg# hnuxznjpníåg gp egi`zendcn{díåg h` vzghpxgu gp vz`uxdíåg h`u`zqnígu/V`uugd tp` egcged j`i gp u`zqníg og i`zedhg h` egoupig# egi bdjnxpdcnhdh` od dxnqnhdh` ani# egi gp u`ivzganuungodcnuig/Î g h`x`oxgz hg igogvõcng hgu i`ngu h` vzghpíåg/
GJK@XG HD Z@CDÍÅG H@ EGOUPIG
zghpxg
 xghg j`i iõq`c gp niõq`c# idx`zndc gp nidx`zndc "`r/ iûxpg jdoeäzng.  dzx/ 5# §4»# EHE/+vzghpxg pudhg xdijîi î gjk`xg hd z`cdíåg h` egoupig/
U`zqníg
) dxnqnhdh` z`ipo`zdhd egcgedhd og i`zedhg h` egoupig# `re`xg du z`cdíð`u h` `ivz`mg/+u`zqníg z`ipo`zdhg# dcîi hd z`ipo`zdíåg hnz`xd# djzdom` d nohnz`xd "`r/ `uxdengodi`oxg h` ubgvvnom. `i tp` gqdcgz `uxä `ijpxnhg ogu vzghpxgu'u`zqnígu ga`z`enhgu og `uxdj`c`eni`oxg egi`zendc/+dxnqnhdh` jdoeäznd  z`mpcdi`oxdíåg hg unux`id anodoe`nzg odengodc  c`n egivc`i`oxdz/ G EHE î c`n gzhnoäznd/ DEGOUNA niv`xzgp DHN :0>4 dc`mdohg d noegouxnxpengodcnhdh` hg EHE dg z`mpcdz d dxnqnhdh` jdoeäznd# vgz u`z c`ngzhnoäznd/ D z`a`znhd DHN agn kpcmdhd nivzge`h`ox`/ Qnh` uûipcd :>= UXK
:
 dvcnedíåg hg EHE æu dxnqnhdh`u jdoeäzndu/
4
Egoupinhgz î xghd v`uugd aéuned gp kpzéhned tp` dhtpnz` gp pxncn{d vzghpxg gp u`zqníg egig h`uxnodxäzng anodc/
:
G Eõhnmg h` H`a`ud hg Egoupinhgz î dvcneäq`c æu nouxnxpníð`u anodoe`nzdu/
 
@I@OXD; EÕHNMG H@ H@A@UD HG EGOUPINHGZ/ DZX/ 0g# RRRNN# HD EJ'22/ DZX/ 4=6# Q# HD EJ'22/ NOUXNXPNÍÐ@UANODOE@NZDU/ UPK@NÍÅG H@CDU DG EÕHNMG H@ H@A@UD HG EGOUPINHGZ# @RECPÉHDU H@ UPD DJZDOMËOEND DH@ANONÍÅG HG EPUXG HDU GV@ZDÍÐ@U DXNQDU @ D Z@IPO@ZDÍÅG HDU GV@ZDÍÐ@U VDUUNQDU VZDXNEDHDU OD@RVCGZDÍÅG HD NOX@ZI@HNDÍÅG H@ HNOB@NZG OD @EGOGIND \DZX/ 5»# § :»# HG EHEY/ IG@HD @ XDRD H@ KPZGU/H@Q@Z)VGH@Z HG JDOEG E@OXZDC HG JZDUNC/ UPK@NÍÅG DG EÕHNMG ENQNC/ 4/ Du nouxnxpníð`u anodoe`nzdu `uxåg#xghdu `cdu# dcedoídhdu v`cd noenhëoend hdu ogzidu q`nepcdhdu v`cg Eõhnmg h` H`a`ud hg Egoupinhgz/ :/*Egoupinhgz*# vdzd gu `a`nxgu hg Eõhnmg h` H`a`ud hg Egoupinhgz# î xghd v`uugd aéuned gp kpzéhned tp` pxncn{d# egigh`uxnodxäzng anodc# dxnqnhdh` jdoeäznd# anodoe`nzd ` h` ezîhnxg/ 5/ G vz`e`nxg q`nepcdhg v`cg dzx/ 5»# § :»# hg Eõhnmg h`H`a`ud hg Egoupinhgz h`q` u`z nox`zvz`xdhg `i eg`zëoend egi d Egouxnxpníåg# g tp` nivgzxd `i tp` g epuxg hdugv`zdíð`u dxnqdu ` d z`ipo`zdíåg hdu gv`zdíð`u vduunqdu vzdxnedhdu vgz nouxnxpníð`u anodoe`nzdu od `rvcgzdíåg hdnox`zi`hndíåg h` hnob`nzg od `egogind `ux`kdi `recpéhdu hd upd djzdomëoend/ 8/ Dg Egou`cbg Igo`xäzng Odengodcnoepij` d anrdíåg# h`uh` d v`zuv`exnqd idezg`egoøined# hd xdrd jdu` h` kpzgu vzdxneäq`c og i`zedhg anodoe`nzg/ 0/G Jdoeg E`oxzdc hg Jzdunc `uxä qnoepcdhg v`cg h`q`z)vgh`z h` anuedcn{dz du nouxnxpníð`u anodoe`nzdu# `i `uv`endc od`uxnvpcdíåg egoxzdxpdc hdu xdrdu h` kpzgu vgz `cdu vzdxnedhdu og h`u`iv`obg hd nox`zi`hndíåg h` hnob`nzg od`egogind/ 1/ Díåg hnz`xd kpcmdhd nivzge`h`ox`# daduxdohg)u` d `r`m`u` tp` upji`x` æu ogzidu hg Eõhnmg h`H`a`ud hg Egoupinhgz \C`n o/ 2/6=2'>6Y d h`anoníåg hg epuxg hdu gv`zdíð`u dxnqdu ` hd z`ipo`zdíåg hdu gv`zdíð`uvduunqdu vzdxnedhdu vgz nouxnxpníð`u anodoe`nzdu og h`u`iv`obg hd nox`zi`hndíåg h` hnob`nzg od `egogind# u`ivz`kpé{g hg egoxzgc`# v`cg Jdoeg E`oxzdc hg Jzdunc# ` hg egoxzgc` ` z`qnuåg# v`cg Vgh`z Kphnenäzng# ogu x`zigu hghnuvguxg og Eõhnmg Enqnc# `i edhd edug# h` `q`oxpdc djpunqnhdh`# go`zgunhdh` `re`uunqd gp gpxzdu hnuxgzíð`u odegivguníåg egoxzdxpdc hd xdrd h` kpzgu/ DZX/ 4>:# HD EJ'22/ OGZID)GJK@XNQG/ @RNMËOEND H@ C@N EGIVC@I@OXDZ@RECPUNQDI@OX@ VDZD D Z@MPCDI@OXDÍÅG HG UNUX@ID ANODOE@NZG/ =/ G vz`e`nxg q`nepcdhg v`cg dzx/ 4>: hdEgouxnxpníåg hg Jzdunc egoupjuxdoend ogzid)gjk`xnqg tp` `uxdj`c`e` gu anou d u`z`i v`zu`mpnhgu v`cg unux`idanodoe`nzg odengodc# d vzgigíåg hg h`u`oqgcqni`oxg `tpncnjzdhg hg Vdéu ` d z`dcn{díåg hgu nox`z`uu`u hdegc`xnqnhdh`/ 2/ D `rnmëoend h` c`n egivc`i`oxdz q`nepcdhd v`cg dzx/ 4>: hd Egouxnxpníåg djzdom` `recpunqdi`ox` dz`mpcdi`oxdíåg hd `uxzpxpzd hg unux`id anodoe`nzg/ EGOU@CBG IGO@XÄZNG ODENGODC/ DZX/ 8»# QNNN# HD C@N O/8/0>0'18/ EDVDENHDH@ OGZIDXNQD DXNO@OX@ Æ EGOUXNXPNÍÅG# APOENGODI@OXG @ ANUEDCN[DÍÅG HDUNOUXNXPNÍÐ@U ANODOE@NZDU/ NC@MDCNHDH@ H@ Z@UGCPÍÐ@U TP@ @RE@H@I @UUD IDXÎZND/ >/ G Egou`cbg Igo`xäzngOdengodc î xnxpcdz h` edvdenhdh` ogzidxnqd ))) d ebdidhd edvdenhdh` ogzidxnqd h` egokpoxpzd ))) og `r`zeéeng hdtpdc cb` noepij` z`mpcdz# dcîi hd egouxnxpníåg ` anuedcn{díåg# g apoengodi`oxg hdu nouxnxpníð`u anodoe`nzdu# nuxg î# gh`u`iv`obg h` updu dxnqnhdh`u og vcdog hg unux`id anodoe`nzg/ 46/ Xphg g tpdoxg `re`hd `uu` h`u`iv`obg oågvgh` u`z gjk`xg h` z`mpcdíåg vgz dxg ogzidxnqg vzghp{nhg v`cg Egou`cbg Igo`xäzng Odengodc/ 44/ D vzghpíåg h`dxgu ogzidxnqgu v`cg Egou`cbg Igo`xäzng Odengodc# tpdohg oåg z`uv`nx`i dg apoengodi`oxg hdu nouxnxpníð`uanodoe`nzdu# î djpunqd# egoupjuxdoendohg dazgoxd æ c`mdcnhdh`/ "DHN :0>4# Z`cdxgz"d.; Ino/ EDZCGU Q@CCGUG# Z`cdxgz"d. v' Deõzhåg; Ino/ @ZGU MZDP# Xznjpodc Vc`og# kpcmdhg `i6='61':661# HK :>)6>):661 VV)66654 @I@OX QGC)6::8>)6: VV)6648: ZXK QGC)664>>)6: VV)66824.
 kpzgu z`ipo`zdxõzng) gu jdoegu oåg `uxåg cninxdhgu d egjzdz 4:% dg dog h` kpzgu  `ox`ohni`oxg vdeéanegog UXA ` UXK/ D egjzdoíd dcîi h`uu` cninx`# idu h`oxzg hd iîhnd h` i`zedhg oåg î djpunqg/
kpzgu igzdxõzngu  uåg upji`xnhgu dg z`mzdi`oxg hg EHE/+Vgh`z Vûjcneg egig agzo`e`hgz  hnz`xdi`ox` gp nohnz`xdi`ox`  u`zqnígu PXN unompcn'nohnqnhpdci`ox` vz`uxdhgu `z`ipo`zdhgu vgz xdznadu/+vz`uxdíåg h` u`zqnígu iîhnegu  g EHE z`mpcdi`oxd z`cdíåg `oxz` vden`ox` ` bguvnxdc vznqdhg/ @i z`cdíåg dgbguvnxdc vûjcneg# vgz u`z z`ipo`zdhg vgz xznjpxgu# oåg ugaz` d noenhëoend hg EHE/+egoxzdxg h` cgedíåg  oåg u` dvcned/ Og tp` xged æ z`cdíåg egi d nigjncnäznd# dvcned)u` g EHE/+anodoendi`oxg h` q`éepcg  d vz`uxdíåg djpunqd u`zä dh`tpdhd kphnendc vgz i`ng h` díåg h` z`qnuåg hg egoxzdxg/Dzx/ 1»# Q# EHE
5
 +egoupinhgz nox`zi`hnäzng "v`md hnob`nzg `ivz`uxdhg vdzd hnodin{dz gu o`mõengu. ) oåg î egounh`zdhg egoupinhgzvdzd anou h` vzgx`íåg hg EHE vdzd g UXK/ jpuedz q`znanedz og edug egoez`xg u` g nohnqéhpg `ivz`uäzng gp v`uugd kpzéhned î qpco`zäq`c/+qnoepcdíåg hd vzgvguxd "dzx/ 56# EHE
8
.  egivzgqdhd d ga`zxd# g agzo`e`hgz `uxä d `cd qnoepcdhd/ G øopu h` vzgqdzvgh` u`z noq`zxnhg/
5
Q ) d ighnanedíåg hdu ecäpupcdu egoxzdxpdnu tp` `uxdj`c`ídi vz`uxdíð`u h`uvzgvgzengodnu gp upd z`qnuåg `i zd{åg h` adxgu upv`zq`on`ox`u tp` du xgzo`i`re`uunqdi`ox` go`zgudu<
 
 
TPN[4/ DUUNODC@ PI @R@IVCG H@ VZ@UXDÍÅG H@ U@ZQNÍGU OÅG @OTPDHZDHG OGU X@ZIGU HG EHE
d. xzdxdi`oxg ghgoxgcõmneg<j. egoxzdxdíåg h` u`mpzge. `ivz`mdhd hgiîuxnedh. dm`oendi`oxg h` qndm`ou
:/ D Z@CDÍÅG KPZÉHNED H@ EGOUPIG# @I U@OXNHG @UXZNXG# U@ @UXDJ@C@E@ @OXZ@;
d. pi egoupinhgz ` pi agzo`e`hgz# x`ohg vgz gjk`xg d vz`uxdíåg h` u`zqníg egi qéoepcg `ivz`mdxéeng<j. hgnu egoupinhgz`u# x`ohg vgz gjk`xg d dtpnuníåg h` pi vzghpxg gp vz`uxdíåg h` u`zqníg<e. hgnu agzo`e`hgz`u# x`ohg vgz gjk`xg d dtpnuníåg h` pi vzghpxg gp d vz`uxdíåg h` pi u`zqnígh. pi egoupinhgz ` pi agzo`e`hgz# x`ohg vgz gjk`xg d dtpnuníåg h` pi vzghpxg gp dvz`uxdíåg h` pi u`zqníg<
5/ EGO
A
GZI@ @OX@OHNI@OXG HG UXK UGJZ@ EGOXZDXGU JDOEÄZNGU
d. dvcned)u` g EHEj. oåg noenh` g EHE# udcqg u` u` z`q`uxnz`i h` odxpz`{d h` c`dunome. d dvcnedíåg hg EHE# og edug# î upjunhndzndh. noenh` g EHE og xgedox` æ cninxdíåg hdu xdrdu h` kpzgu vzdxnedhdu vgz nouxnxpníð`u vûjcnedu gp vznqdhdu tp`nox`mz`i g unux`id anodoe`nzg odengodc/
8/ DUUNODC@ D GVÍÅG EGZZ@XD OGU X@ZIGU HG EHE;
d. g egoe`nxg h` egoupinhgz z`uxznom`)u` æu v`uugdu aéunedu tp` dhtpnz`i vzghpxgu egig h`uxnodxäzndu<j. g egoe`nxg h` agzo`e`hgz `oqgcq` g adjznedox`# g egouxzpxgz# g vzghpxgz# g nivgzxdhgz ` g egi`zendox`# gu tpdnuz`uvgoh`zåg u`ivz` ugcnhdzndi`ox`<e. g vzghpxg î h`anonhg egig egokpoxg h` j`ou egzvõz`gu# iõq`nu gp niõq`nu# tp` u`kdi ga`z`enhgu v`cguagzo`e`hgz`u<h. g u`zqníg egounux` od dxnqnhdh` ga`z`enhd og i`zedhg h` egoupig# z`ipo`zdhd# udcqg du h` edzäx`z xzdjdcbnuxd/ 
0/ DODCNU@ DU VZGVGUNÍÐ@U DJDNRG @ DUUNODC@ D DCX@ZODXNQD EGZZ@XD;
d. u`mpohg g UXK# g EHE dvcned)u` dgu egoxzdxgu h` cgedíåg z`dcn{dhgu `oxz` v`uugdu aéunedu<j. g EHE oåg î dvcneäq`c æ z`cdíåg kpzéhned `oxz` d `oxnhdh` h` vz`qnhëoend vznqdhd ` u`pu vdzxnenvdox`u<e. ogu egoxzdxgu jdoeäzngu vgux`zngz`u dg EHE noenh` d ipcxd igzdxõznd o`c` vz`qnuxd<h. g EHE oåg î dvcneäq`c æu nouxnxpníð`u anodoe`nzdu# pid q`{ tp` updu dxnqnhdh`u `uxåg z`mpcdhdu v`cg jdoeg e`oxzdchg Jzdunc/
1/ GOH@ OÅG U@ @OEGOXZDI DXNQNHDH@U VZDXNEDHDU VGZ
A
GZO@E@HGZ U@MPOHG G EHE;
d. vzghpíåg# ezndíåg ` xzdouagzidíågj. nivgzxdíåg ` `rvgzxdíåge. vz`uxdíåg h` u`zqnígu jdoeäzngu# u`epznxäzngu ` h` ezîhnxg/h. igoxdm`i# z`cdíð`u xzdjdcbnuxdu ` egouxzpíåg/
=/ U@MPOHG G EHE PI# EGOUPINHGZ TP@ EGIVZGP VZGHPXGU @I 46 VZ@UXDÍÐ@U;
d. hnuvð`u h` dxî u`x` hndu vdzd h`unuxnz hd egivzd z`dcn{dhd# h`uh` tp` `cd x`obd unhg `a`xpdhd og `uxdj`c`eni`oxgegi`zendc hg agzo`e`hgz<j. vgh` `uegcb`z u` d mdzdoxnd hg agzo`e`hgz u`zä c`mdc gp egoxzdxpdc<
8
Xghd noagzidíåg gp vpjcnenhdh`# upanen`ox`i`ox` vz`enud# q`nepcdhd vgz tpdctp`z agzid gp i`ng h` egiponedíåg egi z`cdíåg d vzghpxgu ` u`zqnígu ga`z`enhgugp dvz`u`oxdhgu# gjznmd g agzo`e`hgz tp` d an{`z q`nepcdz gp h`cd u` pxncn{dz ` nox`mzd g egoxzdxg tp` qn`z d u`z e`c`jzdhg/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->