Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ingilizce_calisma_sozlugu

ingilizce_calisma_sozlugu

Ratings: (0)|Views: 362|Likes:
Published by gyalcinkaya
english-turkish dictionary
english-turkish dictionary

More info:

Published by: gyalcinkaya on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
1Abandoneband
ı
nTERK ETMEK terk etmek2Abilityeb
ı
l
ı
tiYETENEK yetenek3Ableeyb
ı
lMUKTED
İ
R muktedi4Aboardebord(bir ta
ş
ı
t
ı
n)
İ
Ç
İ
NDE OLMAK (bir ta
ş
ı
t
ı
n)içinde olmak5Aboutebaut1.HAKKINDA 2.YAKLA
Ş
IK OLARAK 1.hakk
ı
nda 2.yakla
ş
ı
k olarak6AboveebavYUKARIDAK
İ
yukar 
ı
daki7AbroadebrodYURT DI
Ş
I yurt d
ı
ş
ı
8Absenceebs
ı
nsYOKLUK yokluk9Absentebs
ı
nt1.YOK 2.EKS
İ
K 1.yok 2.eksik10AbsoluteebsolutMUTLAK, KES
İ
N mutlak, kesin11AbsurdebzördSAÇMA saçma 12AcceptekseptKABUL ETMEK kabul etmek 13Accidenteksid
ı
ntKAZA kaza14AccommodateekomodeytYERLE
Ş
T
İ
RMEK yerle
ş
tirmek15Accommodationekom
ı
dey
ş
ı
nKONAKLAMA YER
İ
konaklama yeri16Accompanyekamp
ı
niE
Ş
L
İ
K ETMEK e
ş
lik etmek17According Toekording tuGÖRE göre 18AccountekauntHESAP hesap 19Accurateekür 
ı
tDO
Ğ
RU, HATASIZ do
ğ
ru, hatas
ı
z20AccuseekküzSUÇLAMAK suçlamak 21AcheeykA
Ğ
RI a
ğ
ı
22AcquaintekueyntTANIMAK,B
İ
LMEK tan
ı
mak,bilmek23Acrossekros1.B
İ
R UÇTAN D
İĞ
ER
İ
NE 2.D
İĞ
ER TARAFTA 1.bir uçtan di
ğ
erine 2.di
ğ
er tarafta24Actekt1.DAVRANI
Ş
2.DAVRANMAK 1.davran
ı
ş
2.davranmak25ActiveektivETK
İ
N, FAAL etkin, faal26Actor ekt
ı
ERKEK OYUNCU erkek oyuncu27Actressektr 
ı
sKADIN OYUNCU kad
ı
n oyuncu28Actualekçu
ı
lGERÇEK gerçek29AddedTOPLAMAK,EKLEMEK toplamak,eklemek 30AddressedresADRES adres 31Administrationedmin
ı
strey
ş
ı
n 
İ
DARE idare32Admireedmayr BE
Ğ
ENMEK,HAYRAN OLMAK be
ğ
enmek,hayran olmak33Admitedmit1.KABUL ETMEK 2.
İ
Z
İ
N VERMEK 1.kabul etmek 2.izin vermek34AdultedaltYET
İŞ
K
İ
N yeti
ş
kin35Advanceedvens1.
İ
LER
İ
2.AVANS 1.ileri 2.avans36AdvancededvensdGEL
İŞ
M
İŞ
geli
ş
mi
ş
37Advantageedvent
ı
cAVANTAJ avantaj38Adventureedvençur MACERA macera 39Advertiseedv
ı
rtayzREKLAM YAPMAK,
İ
LAN VERMEK reklam yapmak, ilan vermek40AdviceedvaysTAVS
İ
YE tavsiye41AdviseedvayzTAVS
İ
YE ETMEK tavsiye etmek42Aerialeriy
ı
lANTEN anten43Aeroplanee
ı
ropleynUÇAK uçak44Affair effey
ı
1.OLAY 2.
İŞ
3.
İ
L
İŞ
K
İ
1.olay 2.i
ş
3.ili
ş
ki45AffectefektETK
İ
LEMEK etkilemek46AffordefordSATIN ALMA GÜCÜ OLMAK sat
ı
n alma gücü olmak47AfraidefreidKORKMAK korkmak 48After aft
ı
SONRA sonra49Afternoonaft
ı
rnuunÖ
Ğ
LEDEN SONRA ö
ğ
leden sonra50Afterwardsaft
ı
rvördz(bir olaydan) SONRA (bir olaydan) sonra51AgainegeinB
İ
R DAHA;Y
İ
NE bir daha;yine52AgainstegeinstKAR
Ş
I, ZIT ka
ş
ı
, z
ı
t53Ageeyc1.YA
Ş
2.ÇA
Ğ
1.ya
ş
2.ça
ğ
54AgedeycdYA
Ş
INDA ya
ş
ı
nda55Agencyeyc
ı
nsiACENTE acente56Agenteyc
ı
ntTEMS
İ
LC
İ
, ARACI temsilci, arac
ı
57AggressiveegresivSALDIRGAN, KAVGACI sald
ı
rgan, kavgac
ı
58AgoegoÖNCE önce 59AgreeegriiANLA
Ş
MAK anla
ş
mak60Agreementegriim
ı
ntANLA
Ş
MA anla
ş
ma61Agricultureegrikalç
ı
TARIM ta
ı
m62AheadehedÖNDE önde 63AideydYARDIM yard
ı
m64Aimeym1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK 1.amaç 2.hedef almak 65Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA 1.hava 2.havaland
ı
rma66AlarmalarmALARM alarm 67AlgebraalcebraCEB
İ
R cebi68Alikeela
ı
kHEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA hemen hemen ayn
ı
, benzer, ayn
ı
yolda69Aliveela
ı
vYA
Ş
AMAK,CANLI ya
ş
amak,canl
ı
70Allol1.HEP 2.TÜM 3.HER 1.hep 2.tüm 3.he 71All Rightol rayt1.TAMAM 2.EVET 1.tamam 2.evet 72Allianceelay
ı
nsBA
Ğ
LA
Ş
MA, B
İ
RL
İ
K, MÜTAREKE ba
ğ
la
ş
ma, birlik, mütareke73Alligator aligeyt
ı
T
İ
MSAH timsah74Allowelov
İ
Z
İ
N VERMEK izin vermek75AlmostolmostHEMEN HEMEN hemen hemen 76Aloneelon1.YALNIZ 2.TEK 1.yaln
ı
z 2.tek77Alongelong1.BOYUNCA 2.
İ
LER
İ
1.boyunca 2.ileri78AloudelaudSESL
İ
sesli
1
AAA ingilizce_calisma_sozlugu
 
79AlreadyolrediAZ ÖNCE, ZATEN az önce, zaten 80AlsoolsoHEM DE hem de 81Althougholdo1.GERÇ
İ
2.OLMAKLA BERABER 1.gerçi 2.olmakla berabe82Altogether oltuged
ı
TÜMÜYLE, HEP BERABER tümüyle, hep berabe83AlwaysolveysHER ZAMAN her zaman 84Amazeemeyz
Ş
A
Ş
IRTMAK
ş
a
ş
ı
rtmak85Ambassador embesed
ı
BÜYÜKELÇ
İ
büyükelçi86Ambitionembi
ş
ı
nHIRS h
ı
rs87Ambushembu
ş
TUZAK tuzak88AmongemongARASINDA aras
ı
nda89AmountemauntM
İ
KTAR mikta90AmuseemüuzGÜLDÜRMEK güldürmek 91AndendVE ve 92AngryengriKIZGIN k
ı
zg
ı
n93Animalenim
ı
lHAYVAN hayvan94AnkleenklAYAK B
İ
LE
Ğİ
ayak bile
ğ
i95Anniversaryenivörs
ı
riYILDÖNÜMÜ y
ı
ldönümü96AnnounceenaunsB
İ
LD
İ
RMEK, ÇA
Ğ
RIDA BULUNMAK, ANONS bildirmek, ça
ğ
ı
da bulunmak, anons97AnnoyenoyRAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK rahats
ı
z etmek, k
ı
zd
ı
rmak98Annualenyu
ı
lYILLIK y
ı
ll
ı
k99Another enad
ı
D
İĞ
ER, B
İ
R BA
Ş
KA di
ğ
er, bir ba
ş
ka100Answer ens
ı
YANIT yan
ı
t101AntentKARINCA ka
ı
nca102AntiantiKAR
Ş
I, ZIT, TERS ka
ş
ı
, z
ı
t, ters103Anxietyenzay
ı
tiEND
İŞ
E endi
ş
e104Anxiousenk
ş
ı
sEND
İŞ
EL
İ
endi
ş
eli105AnyeniHERHANG
İ
herhangi106AnybodyenibadiHERHANG
İ
B
İ
R
İ
herhangi biri107AnyoneenivanHERHANG
İ
B
İ
R
İ
herhangi biri108AnythingenytingHERHANG
İ
B
İ
R
Ş
EY herhangi bi
ş
ey109AnywayeniveyHER NEYSE her neyse 110Anywhereenive
ı
HERHANG
İ
B
İ
R YER herhangi bir ye111ApartepartAYRI ay
ı
112Apart Fromepart fromHAR
İ
Ç, DI
Ş
INDA hariç, d
ı
ş
ı
nda113ApeeypMAYMUN maymun 114ApologizeepolocayzÖZÜR D
İ
LEMEK özür dilemek115Apparenteper 
ı
ntAÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN aç
ı
k;kolayca görünen116Appealepi
ı
l1.HO
Ş
A G
İ
DEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BA
Ş
VURMAK 1.ho
ş
a giden 2.yalvarmak 3.üst mahkemeye ba
ş
vurmak117Appear eppi
ı
GÖRÜNMEK görünmek118Appearanceeppi
ı
ı
nsGÖRÜNÜ
Ş
görünü
ş
119Appetiteep
ı
tayt
İŞ
TAH i
ş
tah120Appleep
ı
lELMA elma121Applicanteplik
ı
ntBA
Ş
VURAN ba
ş
vuran122Applicationeplikey
ş
ı
nBA
Ş
VURU ba
ş
vuru123Applyeplay1.BA
Ş
VURMAK 2.UYGULAMAK 1.ba
ş
vurmak 2.uygulamak124AppointeppointATAMAK atamak 125Appointmenteppointm
ı
nt1.RANDEVU 2.ATAMA 1.randevu 2.atama126Appreciateepri
ş
ieytMÜTE
Ş
EKK
İ
R, DE
Ğ
ER B
İ
LMEK ,BE
Ğ
ENMEK müte
ş
ekkir, de
ğ
er bilmek ,be
ğ
enmek127Approacheproç1.YAKLA
Ş
MAK 2.YAKLA
Ş
IM 3.GEL
İŞ
1.yakla
ş
mak 2.yakla
ş
ı
m 3.geli
ş
128ApproveepruvONAYLAMAK onaylamak 129Approximateeproksim
ı
tYAKLA
Ş
IK OLARAK yakla
ş
ı
k olarak130ApricoteprikotKAYISI kay
ı
s
ı
131Aprileypr 
ı
lN
İ
SAN nisan132Archbishoparçbi
ş
ı
pBA
Ş
P
İ
SKOPOS ba
ş
piskopos133ArchitectarkitektM
İ
MAR mima134Architecturearkitekç
ı
M
İ
MAR
İ
mimari135AreaeriyaALAN, BÖLGE alan, bölge 136ArgueargüuTARTI
Ş
MAK tart
ı
ş
mak137Argumentargüm
ı
ntTARTI
Ş
MA tart
ı
ş
ma138AriseerayzKALKMAK, YÜKSELMEK kalkmak, yükselmek 139AristocrateristokratAR
İ
STOKRAT aristokrat140ArmarmKOL, S
İ
LAH kol, silah141Armchair armçeir KOLTUK koltuk 142Armour arm
ı
ZIRH z
ı
rh143ArmyarmiORDU ordu 144Arounderaund1.A
Ş
A
Ğ
I YUKARI 2.ÇEVRE 1.a
ş
a
ğ
ı
yukar 
ı
2.çevre145ArrangeereyncDÜZENLEMEK, AYARLAMAK düzenlemek, ayarlamak 146ArresterestTUTUKLAMAK tutuklamak 147Arrivalerayv
ı
lVARI
Ş
var 
ı
ş
148ArriveerayvVARMAK varmak 149ArrowerovOK ok 150ArtartSANAT sanat 151Articleartikl1.MAKALE 2.E
Ş
YA 1.makale 2.e
ş
ya152Artificialartifi
ş
ı
lYAPAY yapay153ArtistartistSANATÇI sanatç
ı
154Asez1.G
İ
B
İ
2.OLARAK 3.OLARAK 1.gibi 2.olarak 3.olarak155Ashe
ş
KÜL kül156Ashamede
ş
eymdUTANMI
Ş
utanm
ı
ş
2
AAA ingilizce_calisma_sozlugu
 
157AsideesaydB
İ
R YANDA bir yanda158AskeskSORMAK,
İ
STEMEK sormak, istemek159AsleepesliipUYKUDA uykuda 160Asses1.E
Ş
EK 2.APTAL 1.e
ş
ek 2.aptal161Assemblyesembli1.MONTAJ 2.OTURUM 1.montaj 2.oturum 162AssistesistYARDIM ETMEK yard
ı
m etmek163Assistantesist
ı
ntYARDIMCI yard
ı
mc
ı
164Associateeso
ş
ieyt
İ
LG
İ
LENMEK, B
İ
RLE
Ş
T
İ
RMEK ilgilenmek, birle
ş
tirmek165AssumeesuymVARSAYMAK varsaymak 166Astonishestoni
şŞ
A
Ş
IRMAK (bir kimseye)
ş
a
ş
ı
rmak (bir kimseye)167AtetDE..DA eki de..da eki 168Atmosphereetmosfi
ı
HAVAKÜRE, ATMOSFER havaküre, atmosfe169AttacheteçB
İ
RLE
Ş
T
İ
RMEK birle
ş
tirmek170AttacketekSALDIRMAK, ATAK sald
ı
rmak, atak171AttemptetemptDENEMEK denemek 172AttendetendKATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK kat
ı
lmak, (bir yerde)bulunmak173Attentioneten
ş
ı
nD
İ
KKAT dikkat174AttitudeetitüudYAKLA
Ş
IM, DÜ
Ş
ÜNCE, HAREKET, TAVIR yakla
ş
ı
m, dü
ş
ünce, hareket, tav
ı
175AttractiveetrektivÇEK
İ
C
İ
çekici176AugustogustA
Ğ
USTOS a
ğ
ustos177AuntaantTEYZE, HALA teyze, hala 178AutumnotumnSONBAHAR sonbaha 179Availableeveyl
ı
blHAZIR, SERBEST, BO
Ş
TA haz
ı
r, serbest, bo
ş
ta180AvenueevenyuCADDE cadde 181Averageevir 
ı
çORTALAMA ortalama182AvoidevoidKAÇINMAK kaç
ı
nmak183AwakeeveykUYANIK uyan
ı
k184Awareeveyr B
İ
LG
İ
L
İ
, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK bilgili, fark
ı
nda olmak, haberdar olmak185AwayeveyBURADAN, BURADA DE
Ğİ
L buradan, burada de
ğ
il186AwfulofulKÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ kötü, berbat, üzücü 187AxeeksBALTA balta 188BabybeybiBEBEK bebek 189Backbek1.ARKA 2.SIRT 1.arka 2.s
ı
rt190Backbonebekbon1.SIRT KEM
İĞİ
2.B
İ
R
İŞİ
N TEMEL
İ
1.s
ı
rt kemi
ğ
i 2.bir i
ş
in temeli191Backgroundbekraund1.FON, GER
İ
PLAN 2.TEMEL 1.fon, geri plan 2.temel192BackwardbekvördGER
İ
YE DO
Ğ
RU geriye do
ğ
ru193BadbedKÖTÜ kötü 194Badlybedli1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA 1.kötü 2.çok fazla 195BagbegÇANTA çanta 196Baggagebeg
ı
cBAGAJ bagaj197BakebeykP
İŞİ
RMEK pi
ş
irmek198Baker beyk
ı
FIRINCI
ı
ı
nc
ı
199Balancebel
ı
ns1.DENGE 2.BAK
İ
YE 1.denge 2.bakiye200Balconybelk
ı
niBALKON balkon201BaldboldKEL kel 202Ballbol1.TOP 2.BALO 1.top 2.balo 203Ballerinabel
ı
riin
ı
BALER
İ
N balerin204BalletbaleyBALE bale 205BalloonbaluunBALON balon 206BanbenYASAK yasak 207Bananab
ı
nanaMUZ muz208Bandbend1.BANT (
ş
erit) 2.BANDO 1.bant (
ş
erit) 2.bando209BankbenkBANKA banka 210Banker benk
ı
BANKA YÖNET
İ
C
İ
S
İ
, BANKER banka yöneticisi, banke211BanknotebenknotKA
Ğ
IT PARA ka
ğ
ı
t para212Bankruptbenkrapt
İ
FLAS iflas213Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR 1.çubuk 2.ba 214Barebeyr ÇIPLAK, BO
Ş
ç
ı
plak, bo
ş
215Bargainbarg
ı
n1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEP
İ
R 1.pazarl
ı
k etmek 2.kelepir 216Barrelber 
ı
l1.VAR
İ
L 2.NAMLU 1.varil 2.namlu217Basebeys1. TABAN 2.ÜS 1. taban 2.üs 218Basementbeysm
ı
ntBODRUM bodrum219BasinbeysnKAZAN kazan 220Basketbask
ı
tSEPET sepet221BathbathYIKANMAK y
ı
kanmak222BathebethYIKAMAK (bedenin bir bölümünü) y
ı
kamak (bedenin bir bölümünü)223BattlebetlSAVA
Ş
, MUHAREBE sava
ş
, muharebe224BaybeyKOY koy 225BeachbiiçSAH
İ
L sahil226BeanbiinFASULYE fasulye 227Bear be
ı
1.TA
Ş
IMAK, DAYANAB
İ
LMEK 2.AYI 1.ta
ş
ı
mak, dayanabilmek 2.ay
ı
228Beardb
ı
edSAKAL sakal229BeastbiistCANAVAR canava 230Beatbiit1.VURMAK 2.YENMEK 1.vurmak 2.yenmek 231BeautifulbüutifulGÜZEL güzel 232BeautybüutiGÜZELL
İ
K güzellik233BecausebikozÇÜNKÜ çünkü 234Becomeb
ı
kamGEL
İŞ
MEK, DE
ĞİŞ
MEK geli
ş
mek, de
ğ
i
ş
mek
3
AAA ingilizce_calisma_sozlugu

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
joker4567 liked this
Erhart Tevfikov liked this
atilla liked this
joker4567 liked this
t_mac00 liked this
doganay53 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->