Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22849, 7.8.2010]

Oslobođenje [broj 22849, 7.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 454|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Teferi~od manifes taci je
DANAS PRILOG
Foto: Didier TORCHE
Nakon upozorenja Delegaci je EU u BiH
Godi{njica raspu{tanja konc-logora kod Pri jedora
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 7. 8. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.849Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
U Omarskoj je
me tak bio nagrada
2-3. strana
Majki}~ekapismou BanjojLuci
4. str.6-7. strana
Odbrana BiH, Igman 2010.
 
Kra va naj vjero va tni je ni je bila zara`ena an traksom
Kra vako ju su inspektoriKantonalne upra ve za inspekcijskeposlo ve i Kantonal- nogza voda za veterinarstvoprekju~erspa- lili i zakopali u tuzlanskomnaseljuLjepu- nicenaj vjero vatni jeni jebilazara`enaba- kteri jomko jaizazi vapo ja vuantraksa. InspektoricaSpomenkaMi jato vi}, ko ja je prisustvo valaspalji vanjukra ve, kazalanam  je da }e rezultatibitipoznati u ponedjeljak, te da }e naj vjero vatni jebitinegati vni. “Radi se o sumnji i ovo {to smo mi ura- dili, to je standardnaprocedura. Zna~i, mo`e se sumnjati u zaraznubolest i mi ne mo`emo~ekatirezultate, moramopostu- piti kao da jestezara`ena. Mi nekadabude- mooba vi je{teni o ovakvimslu~aje vima, a nekada ne. Ali kada nasoba vi jeste, mi ova- kopostupamo“, kazala nam je Spomenka Mi jato vi}. Ona na vodi da je iz vr{enadezinfekci ja prostori jagdje je bora vilakra va, te da ovaj slu~aj ne trebastvaratipanikume|u gra|anima.“^ak i kad bi bio antraks,ne trebastvara- tipaniku, jer je ura|eno sve da ne do|e do{irenja. Zna~i, nemaopasnosti ni po `ivo- tinje, a ni po ljude“, kazala je Mi jato vi}eva. Kako smo ve} pisali, u naseljuLjepunice prekju~er je spaljena i zakopanakra va za ko-  ju se sumnjalo da je uginula od posljedica zaraznebolestiantraks. Tako|er, sumnja- lo se da je `ivotinjuubio i udargroma. Vi-  jest se brzopro{irilagradom, {to je stvori- lopanikume|ugra|anima. Zvani~nirezul- tatiko ji}e bitipoznati u ponedjeljakotklo- nit}e sve dileme.
A. [e.
Ki{ako ja je padalapratila je ci jelimputemkilometarsku kolonuautomobilako ja je iz Pri jedora, Hambarina, Kozar- ca... kretala ka Omarskoj. Mjes- tugdje su pri jeosamnaestgo- dinasnageRado vanaKa- rad`i}austro jilekoncentraci- onilogor, prvi u Evropinakon Drugogsvjetskograta. Iako se ta Evropa1945. godinezakle- la da se prizoriko jipodsje}aju na holokaust i monstruozni zlo~ini, kakvi su nacistipo~ini- li nad Je vre jima, nikadavi{e ne smi jepono viti.
Ku}asmrti
U krugurudnikaMittal i dalje su upra vnazgrada, hangar i bi-  jelaku}a. Mjestazato~enja, mu~enja i ubi janjavi{ehiljada Bo{njaka i Hrvata sa pri jedorske regi je. Jedan od njih je i Samir Poljak iz Kozarca. UOmarskoj, u ko ju je do veden iz logoraKe- raterm, pro veo je mjesecdana. “Ci jelimjesecpro veo sam u bi jelojku}i, ku}ismrti. Gledao sam strahoteko je su pre`iv lja-  valiostalilogora{i. Mene su ve- zali za ruke i oko vratalancima, tukli do iznemoglosti“, svjedo- ~iPoljak o svo jimlogora{kim danima. Svjedo~i i o `enama silo vanim, maltretiranim na o~igled~lano vanjiho vihfa- mili ja ipri jatelja. Poljak je os- tao80-postotniin valid i danas `ivi sa porodicom u [vicar- skoj. Njegovstric, kao i mnogidrugi, ni jeimaosre}e. Na Sa- miro vimrukamapreminuo je od posljedicapremla}ivanja na lediniispredbi jeleku}e. Biv {ilogora{iju~er su po- ru~ili da se zlo~inipo~injeni uOmarskoj ne smi juzabora viti i pono voizraziliogor~enje zbog~injenice da im se ni pe- tnaestgodinanakonokon~a- njarana ne dozvolja va da na adekvatanna~inobilje`e to mjesto.“LogorOmarskamoraos- tati kao dokazkako su ljudi mu~eni i ubi janisamozato{to su se u pogre{nomvremenu i na pogre{nommjestuzvali druga~ije“, istakao je predsje- dnikUdru`enjalogora{aPri je-
OSLOBO\ENJE
subota, 7. august 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Rezul ta tianalizeu ponedjeljak 
Neza visniodbor za izbor direktorapolici jeimao dva sekretaraiz Predsta vni~kog, odnosno Domanaroda, ko jima je pla}ananaknada od po200 KM mjese~no. Daapsurdbudeve}i, Odboruop}eni je na listiradnih ti jelaParlamenta
Za brutopla}e i naknade u Pred- sta vni~komdomuParlamentaFede- raci jeBiH pro{legodineispla}eno je 6.431.935 KM, a u Domunaroda 3.776.533 KM, ut vrdili su federalnire-  vizori.Naknade po osno vutro{ko vapro- fesionalnihposlanikaporeskeob ve- znike u FBiHko{tale su 1.160.400 KM, a delegata 641.674 KM. Od toga na poslani~ketopleobrokepotro{eno je 226.615, a na delegatske 122.799 KM. Naknada za posjeteporodicama u danevikenda za poslanikeko jipri- ma ju i naknadu za odvo jeni`ivot od porodice (560 KM mjese~no) ko- {tala je 161.858, a za istunaknadude- legatima je ispla}eno 92.783 KM.
Prisus tvo na poslu
Ured za re vizi juinstituci ja u FBiH u iz vje{ta ju o iz vr{enjubud`etaPar- lamentaFBiH za 2009. na vodi da ne mogupot vrditiosno vanosttro{ko va za na vedenenaknade, jer im ni jepre- zentiranadokumentaci ja iz ko je bi se  vidjelo da se za profesionalneposla- nike i delegatevodievi denci ja o pri- sustvu na poslu.Za rad komisi ja u Predsta vni~kom domuizdvo jene su 12.732 KM, od to- ga je 6.870 KM ispla}eno za sedam~lano vaNeza visnogodbora za izbor direktorapolici je. U Domunaroda je za naknadu za rad u komisi jamapo- tro{eno 54.365 KM, od ~ega 9.450 KM je dato za rad Neza visnogodbora. Oba doma su pritompla}alamje- se~nunaknadu od po 200 KM za po jednogsvogzaposlenikako ji su obav - ljalistru~ne i administrati vnepo- slo ve za potrebeNeza visnogodbo- ra, ali u tokuradnogvremena. Iz na-  vedenog, kao i razloga da Neza visni odborni je na listiradnihti jeladomo-  vaParlamenta, re vizorinisumogli pot vrditiopradanostna vedenih tro{ko va.Za poslani~kipau{alko ji je pro{le godineispla}ivan za svih156 ~lano-  vaParlamentaFBiH u visinipro- sje~nepla}e u FBiH, u Predsta- vni~komdomu iz bud`eta je is-pla}eno 910.566, a u Domunaroda 548.182 KM.Re vizori su ut vrdili i da su izabra- nidu`nosnici kao ~lano viradnihti-  jela oba domaParlamentaprimali naknadu za rad u komisi jama i odborima. U Predsta vni~komdomu ~lanstvoposlanika u komisi jama ko{talo je 33.332, a u Domunaroda 26.607 KM.
Naknade ek sper tima
No, i u jednom i u drugomdomu Parlamentaispla}ivana je naknada za rad u komisi jamastru~nimsaradni- cima iz redaek sperata, ja vnih i kul- turnihradnika. Od ukupnogiznosa za komisi je u Predsta vni~komdomu stru~nimsaradnicima je ispla}eno 8.162 KM, a u Domunaroda 11.582 KM. Re vizoritvrde da im ni jeprezen- tiranadokumentaci ja na osno vuko-  je je to ra|eno,jer va`e}imzakonomni jeprecizirano da se stru~nimsara- dnicimaobra~una vanaknada za rad u komisi jama. Saradnicima su mimozakonais- pla}ivani i putnitro{ko vi kao {to su dne vnice u zemlji i tro{ko viputo va- njali~nimvozilom.
 S. [EHER^EHAJI]
NAKNADA ZA RADRe vizori su ut vrdili i da su izabrani du`nosnici kao ~lano vi radnih ti jela oba doma Parlamen ta primali naknadu za rad u komisi jama i odborima, uPredsta vni~kom~lanstvo poslanika u komisi jama ko{talo je 33.332, a u Domunaroda 26.607 KM
Kako je u Parlamen tuFBiH  tro{enbud`etskino vac u 2009.
Za pla}e i naknade po ro{eno blizu {est i po mi iona ma aka
Jedanodbor,
dva sekre tara
 
U OMAR SKOJ
JEMETAK
BIO NAGRADA
Obilje`enagodi{njica
U Omarskoj kod Pri jedora
obilje`ena18. godi{njicaraspu{tanja koncentracionoglogora u ko jem je bilozato~enovi{ehiljadaBo{njaka i Hrvatatokomminulograta
Jedanno vinar
 je promi jenio sve i spasio `ivotebrojnihlogora{a
Evropa
 je devedesetihvidjelaprizoreko ji podsje}aju na holokaust
Komandirismjena,
isljednici i ~uvari i dalje na slobodi
Po jak: Os aoinva id
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 7. august 2010. godine
3
VladaFBiHRAKMladenBosi}Me|ugor je
Zakoni ta smjena Arifo vi}a i Kri`ana
 VladaFBiHju~er je zaklju~ila da je ra- zrje{enjeMidhataArifo vi}a i Vinka Kri`ana, direktora, odnosnozamjenika direktoraPoreskeupra veFBiH, potpu- noosno vano i zakonito, {to }e ovla{te- nipredsta vnikVladeobrazlo`itipred nadle`nimsudom. Iz VladeFBiH je sa- op{teno da je Op}inski sud Sara je vo mjeruobezbje|enjapra va na rad Arifo-  vi}a i Kri`anadoniosuprotnozakon- skimpropisima. Vladaocjenju je da je izre~enamjeraneosno vana i pau{alna, te da ni jedokazano da im je ugro`eno pra vo na rad.
Oba veza tv-predstavljanja
Regulatornaagenci ja za komunikaci je podsjetila je ju~er sve elek tronskemedi je na oba vezupredstav ljanjapoliti~kihsubjekata ko ji}e u~estvo vati na ovogodi{njimop}im izborima u BiH zakazanim za 3. oktobar. Slu`benipo~etakizbornekampanjeko ja}e tra jati30 dana je 3. septembar. U skladu s tim, neposrednoobra}anjepoliti~kihsubjekata, kao i emito vanjepla}enogpoliti~kogogla- {a vanja, po~inje u periodu od 30 danapri je danaizbora, odnosno3. septembra2010. go- dine. Od danapo~etkaizbornekampanje po~inje i oba veza~uvanjasnimakasvih programa u tra janju od 30 dana.
Dodiko vo koke tiranje s Hrvatskom
Predsjednik SDS-a MladenBosi}rekao je da nepo jav lji vanjeaktuelnevlasti u RS-u na pomenustradalimSrbima u akci jiOlu japo- kazu jekontinuitetdosada{njihsta vo va SNSD-a premavlastima u Hrvatskoj, tvrde}i da premi jer RS-aMiloradDodikni jeprisus- tvo vaopomenukako “ne bi uvri jediopoli- ti~are u Hrvatskoj“. Kritiku ju}ivlast u RS-u, Bosi} je rekao da je zahvalju ju}ipoliticiko-  ja se vodi, BiH najkorumpirani jadr`ava u Evropi i da takvojnjenojpozici jivlasti u RS- uizuzetnodoprinose, na vode}i da poslo vi ko jevodipremi jerDodikuni{ta va jukredi- bilitet RS-a.
Za vr{enMladifest 2010.
Me|unarodnimolitvenisusretMladifest 2010, ko ji je zapo~eo31. jula u Me|ugor-  ju, za vr{en je ju~erujutrosvetommisom na Kri`ev cuko ju je predvodiokoordinatorfes- ti vala fra DankoPerutina, a premaprocje- nama,na festi valu je sudjelo valovi{e od 70.000 mladih iz ci jelogasvi jeta. Tema ovogodi{njegfesti valabila je “U~iteljudo- bri, {to mi je ~initi da ba{tinim`ivotvje~ni“, a do sadanajposje}eni jiMladifestprotekao  je u pjesmi, molitvi i klanjanjupresvetom oltarskomsakramentu. Program je pre-  vo|ensimultano na 16 svjetskihjezika, a na njemu je sudjelo valo700 sve}enika.
U @I@I
dor1992. MirsadDurato vi}. “Mislimo da je ljudskiprizna- tiistinu, istinudokazanu van svakesumnje i zato se s pra vom pitamokolikoljudskosti ima u za-  jedniciko ja ne `eli da prizna ono {to se desiloov dje u Omarskoj, ali i u logoruKeraterm“, dodao je.
Zah tjevSudu BiH
 A da zlo~inepo~injene nadPri jedor~animatreba~uvati od zabora va, poru~io je ipredsjeda-  va ju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}ko ji je i ove godinepo- sjetioOmarsku i izrazionezado-  voljstvo{to na tom mjestunema nikakvogspomen-obilje`ja. Si- lajd`i} je u svomobra}anjupri-sutnimanaglasio da bi “volio da svi u BiH shvate da je ovo na{azemlja, da drugunemamo i da  je moramograditi kao demo- kratskudr`avura vnopra vnu za sve ko ji u njoj`ive“.Os vr}u}i se na pono vnepri~e ko je iz RS-azazi va jusecesi ju, Si- lajd`i} je samoporu~io: “Bosna posto jihiljadugodina, nisu je moglipodi jelititopo vima i kon- centracionimlogorima, ne}e mo}i ni pri~om“.U go vorimapunimte{kihemo- ci japredsta vnicilogora{a i ~lano-  vaporodicako ji su u Omarskojiz- gubilisino ve, o~eve, mu`eve... is- taknuli su nezado voljstvo{to se zlo~inipo~injeni nad Pri je- dor~anima u RS-u i danasnegi- ra ju, ali i zbog~injenice da je Tribunal u Haagu do sadaosudio samodesetoricupri jedorskih Srba.Na slobodi se tako jo{ nalaze biv {ikomandirismjena, ~uvari iisljednicilogoraOmarska, po- putGoranaNo vi}a, RatkaJe-  vi}a, DraganaMedako vi}a, ObradaDespoto vi}a, RatkaMi- losav lje vi}a..., a `rtve i njiho ve porodicepono vo su uputile zahtjevSudu BiH da budupro- cesuirani. “Metak je u Omarskoj bio na- grada“, poru~ila je NusretaSi-  vac, jedna od 37 `enazato~enihu Omarskoj.“Te 1992. godine ovo mjestobi- lo je jedno od najstra{ni jih na prostorubi{eJugosla vi je, a mo`da i na svi jetu. Na{ su- gra|ani, logorski~uvari, pre- mla}ivali su nas i ubi jalisamoza- to{to smo Bo{njaci. Ja se kao je- dna od `enapre`i vjelihponosim svimanama jer je istina o onome {to se doga|aloiza{la u svi jet“, is- takla je Si vac.
Pam ti tizlo~ine
Posto janjelogora je otkri veno nakonreporta`eno vinara ITN-a EdaVulliamya, ko ji je prvi- za- hvalju ju}idjelatnicimaMe|una- rodnogcrvenogkrsta- snimio i u svi jetposlaozastra{u ju}eslike ljudskepatnje. Zahvalju ju}iVul- liamyevomno vinarskomotkri}u, snagebosanskihSrba su 6. augus- ta1992. godinepo~ele sa raspu- {tanjemovoglogora.  Vulliamy, ko ji je ju~ertako|er bora vio u Omarskoj, poru~io je i biv {imlogora{ima i njiho vojdje- ci da pamtezlo~ine tu po~injene. Vulliamy jeistakao da Omarska morabitiobilje`ena na istina~in kao i koncentracionilogori iz Drugogsvjetskograta.
G. KATANA
raspu{tanjakonc-logora kod Pri jedora
Ed Vulliamy:
Otkrio konc-logor
OBILJE@ITIMJESTOZLO^INAEd Vulliamy jeis takao daOmarska morabi ti obilje`enana is ti na~inkao ikoncen tracioni logori izDrugogsvjetskog ra ta
Pre`ivje ilogo a{i i njihovepo odice zahti eva upravdu
Novoiz gra|eni spomenik
Predsjeda va ju}iPredsje- dni{tva BiH HarisSilajd`i}  ju~er je pri jeodlaska u Omar- skuobi{ao i Kozarac. On je na no voizgra|enispo- menikpolo`iovi jenac i odao po~ast za 1.220 ubi jenihKo- zar~anatokomminulograta.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->