Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22850, 8.8.2010]

Oslobođenje [broj 22850, 8.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 400|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Omer Omerefendi}
Nakon objavlji vanja godi{njeg iz vje{ta ja Sta te Depar tmen ta
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA, 8. 8. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.850Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Lu ji}a je da vno
 trebalo smi jeni ti
2. strana
No vepopla ve i `rtve na sje veruPakis tana
Poginulo jo{ 50 osoba
14. strana
Penzionere se gurau jo{ te`usi tuaci ju
5. strana
Reuters
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 8. august 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
 Stanislav^a|oIzbori2010.
Besmislice Sta te Depar tmen ta
Ministarunutra{njihposlo vaRS Stani- slav^a|orekao je da borbaprotivtero- rizmanemaveze sa dr`a vnimure|enjem i da je besmislenaocjenaStateDepar- tmentada je teritori ja BiH podlo`na da se koristi za teroristi~keoperaci je u Evro- pizbogtoga{to je decentralizo vana dr`ava.“To je klasi~nabesmislica, jer bi u tom slu~aju sve dr`aveko jenisuure|ene postrogocentralisti~komprincipubilepoten- ci jalneosno ve za {irenjeterorizma ili bi ta- mobilalo{abezbjednosnasituaci ja“, rekao  je ^a|oza Srnu.
Bosi} na ~elukompenzacione lis te
Predsjedniknaj ja~eopozicionestranke u RepubliciSrpskojMladenBosi}nosilac je lis- te SDS-a za Parlamentarnuskup{tinu BiH u Izbornojjedinici dva, ali i kompenzacione liste te strankeko ja mu da jepo vla{tenista- tus u odnosu na otvorenulistu i omogu}ava ulazak u parlamentzahvalju ju}ipozici ji na listi, a ne rezultatu, pi{eGlasSrpske. CIK jeobja vilo u petakvalidnulistukan- didata za u~e{}e na op{timizborima po izbornimjedinicama za sve ni voevlasti, ali  ve}inaparti jaodbi ja da go vori o imenima kandidata na kompenzacionimlistama. CIK }e i ta imenasaop{titi19. augusta.
Nakonobjavlji vanjagodi{njeg iz vje{ta jaSta teDepar tmen ta
Lu ji}a je da vno trebalo smi jeni ti
Gla vnirazlogneu~inko viti jeborbeprotiv terorizma u BiH je nekoordinaci jabezbjednosnih agenci ja u na{ojzemlji, smatraSlobodan[araba
Gla vnirazlogneu~inko viti jebor- beprotivterorizma u BiH je slabasa- radnja, odnosnonekoordinaci ja bezbjednosnihagenci ja u na{ojze- mlji, prvenstvenoAgenci je za istra- ge i za{titu, Oba vje{tajno-bezbje- dnosneagenci je i entitetskih MUP- ova. Ovo je ju~er za Oslobo|enjeis-takaozamjenikpredsjeda va ju}eg Za jedni~kekomisi je za odbranu i si- gurnostParlamentarneskup{tine BiH Slobodan[araba, a po vodom najno vi jeggodi{njegiz vje{ta jaame- ri~kogStateDepartmenta.
Par tijskaodgo vornost
[araba je oci jeniokako je ubjedlji-  vonajlo{i jikadar u BiH, kada su u pi- tanjubezbjednosneagenci je, ~elnik  SIPAMirkoLu ji}. - ZbogsvogneradaLu ji} je da vno trebao da budesmi jenjen. Veliki problem u BiH predstav lja ju~elni- ciagenci ja i instituci jako jiumjesto u interesudr`averade po nalozima partijskih{eo va. Lu ji} je upra vo taj kadarko ji je obilje`ioci jeloproteklo  vri jemetakvograda. On se pona{a licemjerno, {tite}isamosvogapar- tijskog{eaMiloradaDodika i pro-  vode}isvo jupartijskupolitiku, ista- kao je.[araba je dodaokakodirektor OSA AlmirD`uvo“veomaproesi- onalnoobaljasvojposao, ali kako on sam, odnosnoagenci ja na ~ijem  je ~elu,bez potporeostalihni je u sta- nju da se samostalnoizbori sa svim problemima“. [araba je istakao i kakoministarsigurnosti BiH Sadik   Ahmeto vi}, odnosnonjego vodjelo-  vanje u proteklihsedam, osammje- secipokazu je da on ni je~o vjekko-  ji je uspio da oko sebeokupi~elni- kedr`a vnihagenci ja. U godi{njemiz vje{ta juStateDe- partmentana vodi se da su napori zvani~nikaRepublikeSrpske na potkopa vanjudr`a vnihinstituci ja usporilinapore da se pobolj{a ju operati vnikapaciteti BiH u borbi protivterorizma i fnansiranjatero- rizma.- BiH je ostalaslaba, decentralizo-  vanadr`ava sa slabomme|uagen- cijskomkomunikaci jom i sigurno- snimagenci jamako je se takmi~e za ovla{tenja. Svi ti aktorirezultirali su da BiH budepodlo`natome da se potenci jalnonjenateritori jaiskoris- ti za teroristi~keoperaci je u Evropi, smatraStateDepartment. Nagla{a va se da su organizaci je za pro vo|enjezakona BiH tokompro- {legodinesara|ivale sa SAD-om u oblastiborbeprotivterorizma, uprkosetni~kojpolarizaci ji, korup- ci ji i sporo vimaizme|upoliti~kihli- dera, ~ime je ometenounkcionisa- njevlasti. U iz vje{ta ju se isti~ei da SI- PA, ko joj je primarnaodgo vornost borbaprotivterorizma, ima ogra- ni~enekapacitete, ali da je pobolj- {alasaradnju sa entitetskimpolici-  jama u ovojoblasti.
Poli tizaci jaterorizma
- U sklopunapora da se na efka- sni jina~inistra`uje i kri vi~no obra|ujuslu~aje viterorizma, kan- celari jadr`a vnogtu`iocaprebacila  je odgo vornost na speci jalizo vano odjeljenje za borbuprotivorganizo-  vanogkriminala, ko je je dobilote- hni~kupodr{ku od SAD-a i drugih~lanicame|unarodneza jednice. Politizaci japitanjaterorizma u BiH, uklju~uju}i i analizeteroristi~kepri-  jetnje, sadapredstav ljamanjipro- blemnegorani je. Oba vje{tajne agenci je na ni voudr`avepru`ile su odli~nusaradnju i predsta vnici  vlasti u BiH odgo varali su na zahtje-  ve SAD-a za saradnju u borbiprotiv  terorizma“, isti~e se u iz vje{ta ju. StateDepartmentpodsje}a da su po jedinipripadnicinekada{nje mud`ahedinskebrigade, ko jima je oduzetodr`av ljanstvo, ulo`ili`albe na ove odluke, {to i danasni jeri je- {eno. U iz vje{ta ju se na vodislu~aj  Abu Hamze al-Suri ja~iji je `albeni procestra jaodu`e od godinu. Usta-  vni sud BiH je vrationekolikodi je- lo vanjego ve`albe na ni`i sud ko jini-  jeri je{io taj slu~aj do kra ja2009. Spo- menuto je i prebaci vanjeMirsada Bekte{e vi}a, osu|enog za pripremu teroristi~kognapada, u [vedsku i ha- p{enje~etiriosobeprotivko jihtra-  jesu|enjepredSudom BiH.
A. TERZI]
[a aba: Umjes o za dr`avu, di ektorSIPAradi za Mi o adaDodika
Nakonis tekaaktuelnihmanda ta
Milionimar
Pra vo da prima ju pla}u12 mjesecinakonisteka mandata nadr`a vnojrazini imalo bi 79zvani~nika, a u FBiH~ak njih102
Ukoliko na oktobarskim op}imizborimapono vno ne buduizabrani na neku od za- konoda vnih ili iz vr{nihun- kci ja, ~ak 79 sada{njihdr`a vnih zvani~nikaimat}e pra vo u skladu sa zakonskimodredba- mapodni jetizahtje ve za prima- njempla}e i narednihgodinu danaposli jeistekamandata. Ovo pra vo, ina~e, odnosi sena ~lano vePredsjedni{tva BiH, ministre i zamjenikeminista- ra u Vi je}uministara BiH, te poslanike i delegate u Parla- mentarnojskup{tini BiH.
Planiranasredstva
Kako je za Oslobo|enjeista- kaoSadikBahti}, predsjeda va-  ju}iKomisi je za bud`et i fnan- si jePredsta vni~kogdomaPar- lamenta BiH, pra vo na pla}u od godinuodnosi se na sve iza- brane i imeno vanezvani~nike ko jimpresta jemandat. - Zahtje vi za ovomvrstomnaknadepodnose se Za je- dni~kojkomisi ji za administra- ti vneposlo vekada je u pitanju Parlament BiH. U tom slu~ajuposlanik, odnosnodelegatko-  jiposta jekorisnik tog pra va ostvaru jesamoosno vnupla}u u tra janju od 12 mjeseciko ju je primao u tokutra janjamanda- ta. U tom perioduposlanik, odnosnodelegatnemapra vo na naknadu za topliobrok, pau{al, kao i eventualneosta- lepri vilegi jeko je je koristio u tokumandata(naknade za odvo jeni`ivot, pla}enistan, tenaknadu za reprezentaci ju i pla}enimobitel{to se odnosi za predsjeda va ju}ekomisi ja i radnihti jela, odnosnoklubo-  vapoliti~kihparti ja i klubo va naroda), istakao je Bahti}. Parlamentarnaskup{tina BiH u svombud`etu za 2010.godinu u stav cibrutopla}e i naknadeplanirala je 541.000 KM vi{e u odnosu na lani{to je  vjero vatnosumako ja se na- mjera vakoristiti za eventualnu
Zgradadr`avnihinsti uci a: Ga an i anabudu}nost
^ETIRI DO ^ETIRI IPO HILJADEPoslanici i delega ti ko ji buduos tvari vali pra vo na pla}u od 12mjeseci nakon manda ta primat }e mjese~no izme|u4.184 (50.208 KMza godinu) i4.482,90 KM(ukupno 53.794,80KM), u za visnos ti od pozici je ko ju su obavljali
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 8. august 2010. godine
3
 [eko vi}iPribilovci kod ^apljine LazarProdano vi} Mirko Zovko
Referendum o opozi vu na~elnika
Za reerendum o opozi vuna~elnikaop- {tine[eko vi}iSne`anaSoki}a, ko ji}e se danasodr`ati u [eko vi}ima, u centralnom bira~komspisku za tu op{tinuregistro va- no je 7.046 bira~a, od ko jih6.880 redo-  vnih, 27 raseljenih i 139 ko ji}e glasatipo- {tom. Danas u sedam~aso vaotvoreno je 18 bira~kihmjesta, jednobira~komjes- torezer visano je za glasanje sa nepot-  vr|enimlisti}ima, uz jedan mobilni tim. Odluku o pokretanjuinici jati ve za opoziv  na~elnikaOp{tineSoki}adoni jela je Skup- {tinaop{tine[eko vi}i na sjednici9. jula.
 Sve ta li turgi ja i pomen na `rtve
Svetaliturgi ja i pomen za 4.000 Srba sa podru~ja^apljine i Stoca, ko je su u ljeto 1941. godineubileusta{e i bacile u okolne brojnekra{kejame, bi}eslu`enadanas u Prebilov cima kod ^apljine, u 9.00 ~aso va. Pro{lo je 69 godina od 6. augusta1941, ka- da su usta{e iz Me|ugor ja, [urmanaca, Bi jako vi}a i ^apljine u jamiGolubinkius- mrtile500 srpskih`ena, dje vo jaka i djece iz Prebilo vaca, saop{teno je iz Srpskognaci- onalnogdru{tvaPrebilov ci. U saop{tenju se na vodi da se u junu ove godinena vr{ilo i 18 godina od genocidnogprogonasvihSrba iz dolineNeretve.
Za{ti ti ti pre varene `iran te
Zbog sve ve}egbro jagra|anako jiot- pla}ujutu|ekredite, Komisi ja za fnansi je i bud`etPredsta vni~kogdomaParlamentar- neskup{tine BiH pripremapri jedlogizmje- nazakonskihpropisako jima}e, pri jesvega, stati u za{titupre varenih`iranata, pot vrdio  je zamjenikpredsjeda va ju}eg ove komisi je LazarProdano vi}.On je istakao da je potre- bnoobezbi jeditimehanizmekako bi kredit  vra}aoonaj ko ga je i uzeo od banke, {to semo`euraditioduzimanjem ili rasproda jom imo vine u slu~ajukadakorisnik ne ispunja-  vasvo jeoba veze. Samo u krajnjim slu~aje-  vima`irantibi vra}alikredit.
Osmano vi}evpredizborni folklor
PredsjednikUsta vnogsudaRS Mirko Zov koka`e da Usta vni sud RS-asvojposao radiproesionalno, nepristrasno i po zako- nu, a da su optu`beko je na ra~un ove instan- cesti`u od predsjeda va ju}egVi je}anaroda RS-aD`evadaOsman~evi}a dio predizbor- nogolklora. Osman~evi} je rekao da je Poslo vnik o raduUsta vnogsuda RS-adeza-  vuisaoUstav RS-a i Zakon o Usta vnomsu- du na na~in da je za odlu~ivanje u meritu- mu u Vi je}u za za{titunacionalnogintere- saodredio da se glasa sa dvotre}inskom  ve}inom, {to KlubBo{njaka do vodi u su- mnju oko po vredanacionalnihinteresa.
U @I@I
imeno vanim i izabranimzvani~nicima
akaza zbrinja vanje
realizaci juzahtje vaposlanika i delegataPredsta vni~kog i Doma narodako ji ne buduizabrani u narednisaziv. I Vi je}eministara, odnosno njegovGeneralnisekretari jat u stav cibrutopla}a i naknadapla- nirao je u bud`etu za teku}ugo- dinuiznosve}i za 114.000 KM uodnosu na lani, ko ji}e vjero jatno poslu`iti u istesvrhekada su u pi- tanjudu`nosnici- ministri i za- mjenici u Vi je}uministara BiH. Oslobo|enjedonosipodatke koliko bi dr`a vnizvani~niciuko- liko ne buduizabrani na istu ili neku od no vihpozici jaostvari va- li na ime pla}e u narednihgodi- nudananakonistekamandata. Tako bi neki od aktuelnih~la- no vaPredsjedni{tva BiH ukoliko  vi{e ne bi bili na unkci ji, imali pra vo nagodi{njuosno vnupla}u od 4. 981 KM (59.772 KM za go-dinu).Predsjeda va ju}iVi je}aminista- raostane li bez pozici je, ostvari-  vao bi u narednihgodinudana pla}u od 4.482,90 KM (ukupno53.794,80 KM), njego vizamjeni- ci (dva) 4.383,28 KM mjese~no,odnosno 52.599,36 KM za godinu. Ostanu li bez pozici ja, neki od preostalihsedamministara u Vi-  je}uministara BiHmjese~no bi ostvari valipla}u od 4.233,85 KM, odnosnoukupno bi dobili po 50.806,20 KM za godinu.Isto vremenodesetzamjenika ministaraimalo bi pra vo na mje- se~nupla}unakonistekamanda- ta od po 3.735,75 KM, odnosno44.829 za godinu, kolikotra je pra vo.Naj vi{eno vaca za zbrinja vanje  vjero vatno}e, ipak, oti}i za sada{- njeposlanike i delegate u Parla- mentarnojskup{tini BiH, gdje je od njihukupno 57 (42 u Predsta-  vni~kom i 15 u Domunaroda)  ve}inaproesionalno i zaposlena. Jediniizuzeci su SadikBahti},  AzraAlajbego vi}, AzraHad`ia- hmeto vi} i EkremAjano vi} (SBiH) te ZlatkoLagumd`ija(SDP), svi iz Predsta vni~kogdo- maParlamenta BiH. Tako}e poslanici i delegatiko-  jibuduostvari valipra vo na pla}u od 12 mjesecinakonmandata primatimjese~noizme|u 4.184 (50.208 KM za godinu) i 4.482,90KM (ukupno 53.794,80 KM) uza visnosti od pozici jeko ju su obav ljali, odnosno da li su bilisa- moparlamentarci ili predsjeda-  va ju}ikomisi ja i klubo va, odno- sno~elnikaParlamentarneskup- {tine BiH,na {to se dobi vadoda- tnibonus- ve}ikoefci jent za obra~unpla}e.
 Starefunkci je, no ve pla}e
Milionskiiznosi za zbrinja vanje zvani~nikanakonistekaman- datamogli bi se utro{iti i u FBiH. Naime, i tamo{njimzakonskim odredbamapropisano je da no- siociiz vr{nih i zakonoda vnih unkci janakonistekamandata ima jupra vo da 12 mjeseciprima-  jupla}u.Potenci jalnihkorisnikaovih pogodnosti- ne budu li izabrani i imeno vani na istu ili nekudru- gupozici ju u FBiH- je ~ak 102. To se prvenstvenoodnosi na predsjednika i potpredsjednike FBiH, premi jera, dva dopremi je- ra i 13 ministara (bez ministra prostornogure|enja~ija je pozi- ci ja ve} du`evri jemeupra`nje- na). Isto se odnosi i na 83 posla- nika i delegataPredsta vni~kog i DomanarodaParlamentaFBiH ko jiima juzasno vanradniodnos u ovimzakonoda vniminstituci-  jama, od njihukupno156.Kada su u pitanjuederalni zvani~nici, interesantno je da }e oni imatipra vo na pla}unakonis- tekamandatako ja}e bitive}a za oko 300 do 400 KM u odnosu naonu ko ju su do sadaprimali s ob- ziromna to da je neda vnodone- senno vizakon o pla}ama i na- knada u organimavlastiFBiH. Tako bi ako buduostvari vali ovo pra vopredsjednikFBiHmje- se~noprimao oko 3.120, premi-  jer3.057, ministar 2.808, a posla- nik 2.445 KM, kolika im je osno-  vnapla}a po no vimodredbama zakona.Interesantno je i to da je odre- dba o pra vu na naknadupla}e u tra janju od 12 mjesecinakonis- tekamandataostala u ederal- nomzakonuunato~protiv ljenju me|unarodnihinstituci ja.
AlmirTERZI]- Seni ta[EHER^EHAJI]
NAJVI [E ZAPARLAMENTNaj vi{e no vaca za zbrinja vanje  vjero va tno }e, ipak, oti}i za sada{njeposlanike i delega te u Parlamen tarnoj skup{tini BiH, gdje jeod njih ukupno 57 (42u Predsta vni~kom i15 u Domu naroda)  ve}ina profesionalno i zaposlena. Jedini izuzeci su Sadik  Bahti}, AzraAlajbego vi}, Azra Had`iahme to vi} i Ekrem Ajano vi}(SBiH) te ZlatkoLagumd`ija (SDP), sviiz Predsta vni~kogdoma Parlamen ta BiHUNATO^ SVEMUOdredba o pra vu nanaknadu pla}e u tra janju od 12mjeseci nakon is teka manda ta os tala je u federalnom zakonu una to~ pro tivljenju me|unarodnihinsti tuci ja
 
Pla}e i zasavjetnike
U skladu sa odredbama Zakona na ederalnomni-  vou, pla}unakonisteka mandata u organimaFBiH ima ju~ak i sa vjetnicizva- ni~nika.Njima}e se po tim odre-dbamaomogu}iti da koris- te ovo pra vo u periodu od {estmjesecinakonpres- tankaunkci je, ukoliko su na njojpro velidu`e oddvi jegodine.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Faruk Osmic liked this
rferra liked this
Miki Little liked this
sajke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->