Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
การเพาะเห็ดนางฟ้า1

การเพาะเห็ดนางฟ้า1

Ratings: (0)|Views: 421 |Likes:
Published by sarawutdeepala

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sarawutdeepala on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
(
)
20:39 | Author:
ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็
วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า
 
วัสดุเพาะ เช่น ขี  เลื อยไม้ยางพารา อาหารเสริ แม่เชื  อเห็ดชนิดที ต้องการ
 
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด
6 3/4 x 12 1/2
หรื
8x12
นิ  ว
 
คอขวดพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 1/2
นิ  ว
 
สำาลี ยางรั
 
ถึงนึ งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ งความดั  โรงเรือนหรือที บ่มเส้นใย
การเตรียมวัสดุเพาะเพาะจากขี เลื ่อยไม้ยางพารา
 
ส่วนมากจะใช้ขี  เลื อยไม้ยางพารา หรือขี  เลื อยไม้เบญจพรรณ หรือใช้ฟางข้าว
 
ก็ ได้ ตามฟาร์มเห็ดทั วไปแล้วเพื อความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึ
 
นิยมใช้ขี  เลื อยไม้ยางพารา ซึ งเป   ็นขี  เลื อยไม้เนื  ออ่อนและมีสารอาหารที มี คุณค่าในการเพาะเห็ดมาก
อัตราสวนในการผสมวัสดุอื ่นๆ
 
ขี  เลื อย
100
กิ โลกรั
 
รำาละเอียด
6
กิ โลกรั
 
ปูนขาว
1
กิ โลกรั
 
ดีเกลื
0.2
กิ โลกรั
 
ยิปซั
0.2
กิ โลกรั
 
นำ  าสะอาด
60-70 %
 
สูตรที่
2
 
ขี  เลื อยไม้ยางพาราแห้
100
กิ โลกรั
 
รำาละเอียด
5
กิ โลกรั
 
ยิปซั
0.2
กิ โลกรั
 
ปูนขาว
1
กิ โลกรั
 
ดีเกลื
0.2
กิ โลกรั
 
ปรับความชื  นของวัสดุเพาะประมาณ
60-65 %
วัสดุทั  งหมดนี  สามารถปรับเปลี ยนเพื อความเหมาะสมได้เมื อชั งหรือตวงวัสดุ
 
ทั  งหมดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน และหมั นตรวจดูความชื  นบ่อยๆ เพื อไม่ ให้
 
วัสดุเปียกแฉะจนเกินไป ซึ งจะทำาให้มีผลในการทำาให้เชื  อเห็ดไม่เดิ
วิธีการเตรียมวัสดุเพาะ
 
นำาส่วนผสมดังกล่าวข้างต้น ผสมให้เข้ากันด้วยมือหรือเครื องผสมแล้วปรั
 
ความชื  น
60-65 %
 โดยเติมนำ  าพอประมาณ ใช้มือกำาขี  เลื อยบีบให้แน่น ถ้
 
มีนำ  าซึมที ง่ามมือแสดงว่าเปียกเกินไป
(
 ให้เติมขี  เลื อยแห้งเพิ 
)
ถ้าไม่มี
 
นำ  าซึมให้แบมือออก ขี  เลื อยจะรวมกันเป   ็นก้อนแล้วแตกออก
2-3
ส่วน ถือว่
 
 ใช้ ได้แต่ถ้าแบมือแล้วขี  เลื อยไม่รวมตัวเป  ็นก้อน แสดงว่าแห้งไป ให้เติมนำ  า
 
เล็กน้อย
 
ลักษณะเชื  อเห็ดที ดี จะต้องไม่มีเชื  อราอื นๆ เจือปน เช่น ราดำา ราเขียว ราส้
 
ปนเปื  อน อย่  ู ในขวดเชื  อนั  น เพราะจะทำาให้ถุงเพาะเชื  อเห็ดติดโรคราอื นได้
 
 โดยสังเกตเส้นใยของเชื  อเห็ดจะต้องมีเส้นใย สีขาวบริสุทธิและดินเต็มขวด
วิธีการเพาะเห็
7.
บรรจุขี  เลื อยใส่ถุงพลาสติกทนร้อน นำ  าหนั
8-10
ขีด กระแทกกับพื  นพอ
 
ประมาณ และทุบให้แน่นพอประมาณ
2
 ใน
3
ของถุง ใส่คอขวด รัดด้วยหนัง ยางจุกสำาลี
8.
นำาไปนึ งฆ่าเชื  อที 
100
องศาเซลเซียส
3
ชั วโมง แล้วนำามาพักให้เย็นในที  สะอาด
การใสหัวเชื อ
9.
หัวเชื  อควรเลือกหัวเชื  อที เจริญเต็มเมล็ดธัญพืชใหม่ๆเพราะเชื  อในระยะนี   กำาลังแข็งแรงและเจริญเติบโตรวดเร็
10.
สถานที เขี ยเชื  อเห็ด ควรเขี ยในห้องที สะอาดและสามารถป้องกันลมได้
 
เพื อช่วยลดเชื  อปลอมปน ทำาให้เปอร์เซ็นต์ของก้อนเชื  อที เสียตำ าลง
11.
 ในการเขี ยเชื  อเห็ด ควรใช้ลวดแข็งๆ เผาไฟให้ร้อน ในถึงก้อนเชื  อ
 
ประมาณ
15-20
เมล็ดแล้วปิดด้วยจุกสำาลี เพื อฆ่าเชื  อ แล้วกวนตีเมล็ดข้าว
 
ฟ่างให้ร่วน เพื อสะดวกในการเทเมล็ดข้าวฟ่างลงในถึงก้อนเชื  อ
12.
การใส่หัวเชื  อเห็ดที เลี  ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างลงและห้ ุมกระดาษไว้ตามเดิ
13.
นำาก้อนที ผ่านการฆ่าเชื  อแล้วไปพักในห้องบ่มที สะอาด ควรฉีดยาฆ่ แมลงไว้ที พื  น
14.
บ่มก้อนเชื  อไว้ประมาณ
25-35
วัน แล้วย้ายโรงเปิดดอก
1
อุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิที เหมาะสมต่อการเจริญเป   ็นดอกของเห็ดนางฟ้า
 
จะประมาณ
25
องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิตำ ากว่
15
องศาเซลเซียส
 
หรือสูงกว่
35
องศาเซลเซียสเห็ดนางฟ้าจะไม่ออกดอก และการทำาให้ก้อน
 
เชื  อได้รับอุณหภูมิตำ ากว่
20
องศาเซลเซียสในระยะเวลาสั  นๆหรือได้รั อุณหภูมิตำ าในช่วงเวลากลางคืนก็จะช่วยชักนำาให้การออกดอกของเห็ดดีขึ  
2
ความชื  น เห็ดนางฟ้า เป  ็นเห็ดที ต้องการสภาพความชื  นของอากาศสู
 
สภาพของโรงเรือนที เหมาะสมสมมีความชื  น ไม่ตำ ากว่
80-85
เปอร์เซ็นต์
3
ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุเพาะ นับว่ามีความสำาคัญต่อการเพิ มผลผลิ
 
เห็ดนางฟ้าอย่างมากพบว่าหากเพิ มอาหารเสริมพวกแอมโมเนียไนเตรท จะ
 
ทำาให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าเพิ มขึ  นประมาณ
50 %
การทำาให้เกิดดอกดูแลรักษาเห็ดนางฟ้า
 
ก่อนการเปิดดอกควรนำาก้อนเชื  อเห็ดมาวางไว้ประมาณ
3-4
วัน เห็
 
นางฟ้าจะเปิดถุง โดยเอาจุกสำาลีออก นำาก้อนไปเรียงซ้อนกัน จะใช้ชั  นไม่ ไผ่
 
ตั
A
หรือชั  นแขวนพลาสติกก็ ได้ รดนำ  า รักษาความชื  นให้มากในโรงเรือน
 
 ให้มากกว่
70 %
วันละ
2-6
 
ครั  ง ขึ  นอย่  ูกับ สภาพอากาศ โดยสเปรย์นำ  า
 
เป  ็นฝอย ระวังอย่ารดนำ  าเข้าในถุง เพราะถุงจะเน่าและเสียเร็ว หลังจากบ่
 
 
เชื  อครบ
30-35
วัน นำาก้อนเชื  อเข้าส่  ู โรงเรือนเปิดดอก โดยแกะกระดาษ
 
เขี ยข้าวฟ่างและสำาลีออกให้หมด ทำาความสะอาดพื  นโรงเรือนรดนำ  าให้ช่ ุ
 
วันละ
3
เวลา คือ เช้า เที ยง เย็น เห็ดจะออกดอก ได้ดี
 
เก็บผลผลิตได้น้อย หลังจาก
4-15
วัน ดอกเห็ดเล็กๆ จะเกิด เก็บผล ผลิตไ
 
ด้เมื อดอก
-
บานเต็มที 
 
เห็ด เป  ็นแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ ที มีวิวัฒนาการมาจากการ
 
ประสานเส้นใยจำานวนมากของเชื  อราชั  นสูง และถึงแม้เห็ดจะขาดกรดอะมิ
 
 โนบางตัวไปบ้าง แต่ ในเรื องของรสชาติและเนื  อสัมผัสนั  น รับรองว่าเห็ดไม่
 
เป  ็นรองใครในยุทธจักรอาหารอย่างแน่นอน ที สำาคัญเห็ดยังให้คุณค่าทาง
 
 โภชนาการและมีสรรพคุณทางยา ซึ งมีคุณสมบัติที ช่วยเสริมภูมิค้ ุมกันใน
 
ร่างกาย และช่วยลดอัตราความเสี ยงจากโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบา
 
หวาน อัลไซเมอร์ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสู
 
เห็ดจัดเป  ็นอาหารประเภทผักที ปราศจากไขมัน มีปริมาณนำ  าตาลและเกลื
 
ค่อนข้างตำ า และยังเป   ็นแหล่งโปรตีนที ดี เมื อเทียบกับผักอีกหลายชนิด อี
 
ทั  งยังมีรสชาติและกลิ นที ชวนรับประทาน ซึ งรสชาติที โดดเด่นนี   มาจากการ
 
ที เห็ดมีกรดอะมิ โน กลูตามิคเป   ็นองค์ประกอบ โดยกรดอะมิ โนตัวนี  จะทำ
 
หน้าที ช่วยกระต้ ุนประสาทการรับร้  ูรสอาหารของลิ  นให้ ไวกว่าปกติ และ
 
ทำาให้มีรสชาติคล้ายกับเนื  อสัตว์ นอกจากน  เห็ดยังอุดมไปด้วยวิตามิน โดย
 
เฉพาะวิตามินบีรวม
(
 ไรโบฟลาวิ
)
และไนอาซิน ซึ งจะช่วยควบคุมการ
 
ทำางานของระบบย่อยอาหาร ในส่วนของเกลือแร่ เห็ดจัดเป  ็นแหล่งเกลือแร่
 
ที สำาคัญ โดยมีเกลือแร่ต่างๆ เช่น ซิลิเนียม ทำาหน้าที ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
 
ลดความเสี ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โปแตสเซี
 
ยม ทำาหน้าที ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ สมดุลของนำ  าในร่างกาย การ
 
ทำางานของกล้ามเนื  อและระบบประสาทต่างๆ ลดการเกิดโรคความดันโลหิ
 
สูง อัมพฤกษ์และอัมพาต ส่วนทองแดง ทำาหน้าที ช่วยเสริมสร้างการทำางาน
ของธาตุเหล็ก และที สำาคัญ เห็ดมีองค์ประกอบของพฤกษเคมีที ชื อว่
แซคคาไรด์
(Polysaccharide)
จะทำางานร่วมกับแมคโครฟากจ์
 
(macrophage)
ซึ งเป  ็นเซลล์ค้ ุมกันขนาดใหญ่ที ออกจากหลอดเลือดเข้าส่  ู
 
เนื  อเยื อและจะไปจับกับโพลีแซคคาไรด์ที บริเวณกระเพาะอาหาร และนำาไป
 
ส่งยังเซลล์ค้ ุมกันตัวอื นๆ โดยจะชวยกระต้ ุนวงจรการทำางานของระบบ
 
ภูมิค้ ุมกันของร่างกาย นอกจากน  ยังสามารถใช้เห็ดเป   ็นยาได้อีกด้วย ซึ 
 
สรรพคุณทางยาของเห็ดมีมากมาย เช่น ช่วยควบคุมการทำางานของอวัยวะ
 
สำาคัญต่างๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ และระบบไหลเวียนของโลหิ
 
เนื องจากชาวจีนจัดเห็ดเป   ็นยาเย็น เพราะมีสรรพคุณช่วยลดไข้ เพิ มพลั
 
ชีวิต ดับร้อนใน แก้ชำ  าใน บำารุงร่างกาย ลดระดับนำ  าตาล และคอเลสเตอรอล
 
 ในหลอดเลือด ลดความดัน ขับปัสสาวะ ช่วยให้หายหงุดหงิด บำารุงเซลล์ ประสาทรักษาอาการอัลไซเมอร์และที สำาคัญคือช่วยยับยั  งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->