Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2010_TUS_Ilkbahar_KLVZ

2010_TUS_Ilkbahar_KLVZ

Ratings: (0)|Views: 239|Likes:
Published by abusidik

More info:

Published by: abusidik on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
2010
TIPTAUZMANLIK E
Ğİ
T
İ
M
İ
G
İ
İŞ
SINAVI(TUS)
SONBAHAR DÖNEM
İ
KILAVUZU
Ö
ğ
renci Seçme ve Yerle
ş
tirme MerkeziAnkara
 
T
ı
 pta ve Di
ş
Hekimli
ğ
inde Uzmanl
ı
k E
ğ
itimi Yönetmeli
ğ
i uyar 
ı
nca, T.C. Yüksekö
ğ
retim Kurulu Ö
ğ
renci Seçme ve Yerle
ş
tirmeMerkezi (ÖSYM) taraf 
ı
ndan haz
ı
rlanan bu k 
ı
lavuzun uygulanmas
ı
, T.C. Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
ve T.C. Yüksekö
ğ
retim Kuruluncauygun bulunmu
ş
tur.
Ba
ş
vuru Tarihleri: 9 - 13 A
ğ
ustos 2010Yabanc
ı
Dil S
ı
nav
ı
Tarihi, Saati ve Süresi: 18 Eylül 2010, 09.30, 120 dakikaBilim S
ı
nav
ı
Tarihi, Saati ve Süresi: 19 Eylül 2010, 13.30, 210 dakikaBa
ş
vuru Hizmeti Ücreti: 3,00 TLS
ı
nav Ücreti: 60,00 TLYeni
Ş
ifre Edinme Ücreti: 2,00 TL
D
İ
KKAT!
Bu
ı
lavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Ba
ş
vurusunu veya tercihini yapmayan; ba
ş
vurusu veya tercihi geçersizsay
ı
lan; s
ı
nava girmeyen veya giremeyen; s
ı
nava al
ı
nmayan veya s
ı
navdan ç
ı
kar 
ı
lan; s
ı
navda ba
ş
ar 
ı
sa
ğ
layamayan veya s
ı
nav
ı
geçersiz say
ı
lan; ücret gerektirmeyen bir i
ş
lem için ücret yat
ı
ran ve ayn
ı
i
ş
lem için birden fazla ödeme yapm
ı
ş
olan adaylar 
ı
nödedikleri ücretler geri verilmez.Bu k 
ı
lavuzda yer alan ücretlerin d
ı
ş
ı
nda ba
ş
vuru merkezlerine ve bankalara, ba
ş
ka bir ad alt
ı
nda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
ADRES
İ
M
İ
Z
Resmi kurumlarca gönderilecek yaz
ı
lar veya Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki yaz
ı
lar için:
ÖSYM Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
06538 - Bilkent- ANKARA
Ba
ş
vurma, s
ı
nav ve s
ı
nav sonuçlar 
ı
konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
(SHB) 06538 - Bilkent - ANKARA
Telefon Numaralar 
ı
:
(312) 298 80 50 (Çok Hatl
ı
Santral) ÖSYM
Internet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday
İş
lemleri (Ba
ş
vuru, bilgi kontrol, de
ğ
i
ş
iklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
http://ais.osym.gov.tr
ÖSYM Ankara Bürosu
Çetin Emeç Bulvar
ı
1290. Sokak No:2 06460 Yukar
ı
Öveçler - ANKARA
ÖSYM
İ
stanbul Üsküdar Bürosu:
Hakimiyet-i Milliye Cad. No:47/A Üsküdar -
İ
STANBUL
D
İ
KKAT!Bu
ı
lavuzda yer alan kurallar, k 
ı
lavuzun yay
ı
m tarihinden sonra yürürlü
ğ
e girebilecek yasama, yürütme veyarg
ı
organlar
ı
ile Yüksekö
ğ
retim Kurulu kararlar
ı
gerekli k 
ı
ld
ı
ğ
ı
takdirde de
ğ
i
ş
tirilebilir. Böyle durumlardaizlenecek yol, ÖSYM taraf 
ı
ndan belirlenir ve ÖSYM'nin internet sayfas
ı
ndan kamuoyuna duyurulur.
 
İ
Ç
İ
N D E K 
İ
L E Sayfa1.GENEL B
İ
LG
İ
LER, TEMEL
İ
LKE VE KURALLAR 
.............................................................................. 1
2.BA
Ş
VURMA
................................................................................................................................. 32.1 Ba
ş
vurma Ko
ş
ullar 
ı
................................................................................................................. 32.2 Ba
ş
vurma
İş
lemi...................................................................................................................... 42.3 Ba
ş
vuru
İş
leminin Tamamlanmas
ı
........................................................................................... 52.4
İ
nternet Eri
ş
im
Ş
ifresi Bilgisi ................................................................................................... 62.5 Ba
ş
vurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler ................................................................ 6
3.SINAV
...................................................................................................................................... 73.1 S
ı
nava Girerken Aday
ı
n Yan
ı
nda Bulundurmas
ı
Gereken Belgeler ......................................... 73.2 S
ı
navda Uyulmas
ı
Gereken Kurallar ........................................................................................ 7
4.DE
Ğ
ERLEND
İ
RME VE SEÇME
İŞ
LEMLER 
İ
 
..............................
.............................................
.............. 8
5.TERC
İ
H B
İ
LD
İ
İ
M
İ
VE YERLE
Ş
T
İ
RME
İŞ
LEMLER 
İ
 
..............................
..............................
.............. 9
6.KAYIT, ATAMA B
İ
LG
İ
LER 
İ
VE GEREKL
İ
BELGELER 
..............................
..............................
.............. 9
7.EK YERLE
Ş
T
İ
RME
..............................
..............................
............. ..................................................... 10
8.YABANCI UYRUKLU ADAYLA
..............................
..............................
............. .............................. 10
Tablo 1A
T
ı
 p D
ı
ş
ı
Meslek Mensuplar 
ı
 
İ
çin (T.D.M.M.
İ
) .............................................................. 11
Tablo 1B
Bilim S
ı
nav
ı
Testlerinin Yakla
ş
ı
k Kapsamlar 
ı
................................................................. 12
Tablolarda Kullan
ı
lan Ko
ş
ul ve Aç
ı
klamalar
....................................................
..............................
.............. 13
Tablo 2
Üniversitelerdeki T
ı
 pta Uzmanl
ı
k E
ğ
itimi Yap
ı
lacak Dallar ve Kontenjanlar 
ı
.................. 14
Tablo 3
Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
E
ğ
itim ve Ara
ş
t
ı
rma Hastanelerinde, Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
Ad
ı
na T
ı
 pFakültelerinde ve Di
ğ
er Kurumlarda T
ı
 pta Uzmanl
ı
k E
ğ
itimi Yap
ı
lacak Dallar ve Kontenjanlar 
ı
.. 31
Tablo 4
GATA E
ğ
itim Hastanelerindeki T
ı
 pta Uzmanl
ı
k E
ğ
itimi Yap
ı
lacak Dallar veKontenjanlar 
ı
(Bu dönem için kontenjan
ı
bulunmamaktad
ı
r.) ........................................... 43
Tablo 5
T
ı
 pta Uzmanl
ı
k E
ğ
itimi Yap
ı
lacak Dallar 
ı
n Asgari E
ğ
itim Süreleri ve Toplam Kontenjanlar 
ı
44
Tablo 6
Fakülte Adlar 
ı
ve Kodlar 
ı
.............................................................................................. 45
GENEL AMAÇLI D
İ
LEKÇE ÖRNE
Ğİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDER 
İ
LECEK D
İ
LEKÇELER 
İ
LE
İ
LG
İ
L
İ
AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRET
İ
N
İ
N YATIRILACA
Ğ
I BANKALAR 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->