Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Crima Prin Mica Pub 2

Crima Prin Mica Pub 2

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
Published by mamaluirares

More info:

Published by: mamaluirares on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

 
expeditodi
care
vor
sd
r6rndnd
anonimi
recurg
la
litere
decupate
din
diverse
publicafii.
Textul
adresat
Valentinei
era
confeclionat
cu
litere
gablon,
intrebuinlatede
obicei
la
lozinci
sau,
in
caractere
mai
mici,
de cdtre
florari
lacompletarea
panglicilor
de
pecoroanelefunerare.
-
Deqi
a
trecut
atdta
vreme,
mi-am
inchipuit
cd
v-ar putea
interesa.
Costache
se
uitd
ladoamna
Lili
cugdndul
in
alt[
parte:
-
Poftim?A1iprocedatfoarte
bine.
Mi-afi
spus
cd
la
vremea
respectivi,victima
a fost
foarte
afectatd,
de rdtdcireascrisorii.
-
Direct
nenorocit5.
Vali
pdrea
chiar
speriat6,,
era
mereu
pl6ns[,
gi
situalia
a
durat
c6tevasdptdmAni.
incd
ii
spuneam:
,,Mdifeti{o,
nu
te
pierde
cu
firea.Cine
are
nevoie
de
tine
o
sI
te
mai
caute,
qtie
unde
sd
te
gdseasc[".Costachese
intoarse
laMinister
gi
intr[
direct
in
biroulmaiorului
Rddulescu.
Auzind
uga,
$ucarulridicd
privirea
dinhertii,
frcu
un
semn
c[
are
cevade
ispr[vit,
maiagternucdtevacuvinte,
apoi iqipuse
pixuldupl
ureche.
,,Ca
bbielii
de
prlvilie
sau
amploaialii
de
odinioar5",
spuneau
colegii
maivdrstnici.
Ii
?ndreptl
cdpitanuluiDima
o
privire
ascu{it6:
-
Salve!
Ce-icu
fafa
astainbeznd?
Costache
scoasescrisoarea
din
buzunar
qi
i-o
intinse
frrI
nici
o
vorbi.
Nea
Firic[
$ucarul
o
apuc[
delicat,
in
maniera
luipersonal[.
Degetele
operaufeapdn
qi
delicat,
sugerdnd
,,degetele,'unei
pensete"
-
Te-a
tulburat?
Cei
drept,
nu
seaminl
a
invitalie
la
un
picnic
cu
biciclete,
blugiprespilali
qioud
rlscoapte.
Costache
se
tr6ntiin
fotoliul
deasupra
c[ruia
se
aflase
p6n[
mai
acum
cdteva
luni,portretul
unuia al
dracului
de
zdmbdre[.
-
Nea
Firicl,
sb
nu-mi
povestegti
c-am
picatgi
eu
insecuriti,
dar
suntconvins
c6-n
spatele
crimei
se ascunde
o
c*c'46
6.=-et
.e-gl
47
6\9
afacere veche de-a
lor.
Toate
indiciile
gi
maniera
delucru
converg
spreaceastd
concluzie.
*
Dacdipotezatae
valabild, bdrbatul
fbceaparte din
activul
secret.
Un
superb
din
lsta
ar
fi
fost
in
cel
mult
o
lund
maicunoscut decdt statuia
lui
Mihai
Viteazul. Apropo.
-
Ce-i?
-
MAi
Costlchel,
dacS
tot
egti
inpicioare
qi
prost
imbr[cat,
ia
intinde
tu mdna
qi
d[-i
lui
tetea
ghidulBucuregtiului.
Mai
la
stdnga,
unde erau Operele
Alese ...A$a.
-
Ce
vrei
sdvezl?
-
Cum
sti
chestiunea
cu
ulila
in
cauz6.
Armoniei ...Daaa
...
pagina281.
Exactcum
am
binuit!
Au
fostdemolali.
-
Scrie
in
c[rticica
aia?
se
interes6
Dima,
zAmbind
sarcastic.
-
Scrie.
Aldenen'tu,
Ceauqescu,
a
dat
cu aspiratorul
in
tot
perimetrul.
Calea
Rahovei,
Sfinfii
Apostoli,Antim,Bateriilor... Ne
rlmdne
o
singurl
solulie.
Arhiva
de
la
municipiu.
Trebuie
si
se
fi
plstrat
undeva
vechile
ce4i
de
imobil.
-
Bdnuieqti o
locuinf[
conspirativl
...
-
Tecredqieu.
Coco,
dupb
cum
se
picteazdpdndacum,
nuera
tipul
cu
un singurnumdr
de
telefon
qi
nici
nu
mi-l inchipui
cdntdndla
vioarf,
in timpul
liber.Costache
se
ridicl
frrI
chef:
-
ili
spunsincer, nea
Firic6,
eram convins cdfatade
la
flordrie
o
sd
identificeindividuldin
poz6.
Ag
fi
jurat
cd
gentilomul
cu
liliacul
e
Coco.
-
M-a$
fi
mirat,
dragule.
De obicei,
iqtia
care
fac carierd
ca
bandili
sunt
niqte
enigmatici.
Nu
gtii
niciodat[
unde
se
duc,
cu
cine
se
intdlnesc, unde-i
pofi
g[si,
cu
cine-gi
petrecnoaptea.
$i-n
orice
caz,
fac
economie
de
portrete:copie
sau
original.
-
Vom
vedea,
oft6
Costache.
Eu
m-am
dus.
 
*
Du-te
qi
schimbl-fi
carecautd
un
W.C.
public
rdbdarea.
expresia,
dragule!
Semeni cu
unul
de
o
or[,
qi
e
pecale
sd-qi
piardd
il
zAri
prin
vitrinl.
fineain
brale
cdtevapachete
de
la
Athdn6e Palacegi
aqtepta
ner[bdltor
schimbarea
stopului.Simfi c[-ncepe
s6-i
batl
inima
ceddndunei
hotirdri
bruqte,
pirdsi
flor[ria.
Berbatul
se
indrepta
gr[bit
spre
locul
de
parcare
din
fafa
Hotelului
Bucuregti.
Tdndrail
ajunse
din
urm[:
-
Me
scuzati
...
Nu
vd
mai
amintili
de
mine.
Vreau
s[
vd
spun
doarcdteva
cuvinte.Bdrbatul
r[suci
un
cap enervat apoi,aproape instantaneu,expresia
i
se
lurnin5:
-
A!
Dumneavoastr[...
Ce
pl6cere!Cum
sd
nu
vi
{in
minte?!
Ce
s-a
int6mplat?
-
Azi
diminea![,
s-a
interesat
un
polifist
de
dumneavoastrd.
$tia
de
buchetul
de
liliac.Mi-a arltat
fotografia.
Suntefi
pu{in
schimbat
dar,
v-am
recunoscutimediat.
Bdrbatul
inclegtaugor
degetele
pe pachet.
Hdrtia
ceratd
fogniimperceptibil.
-
Interesant.
$i?
Ydnzdtoarea
ii
cdutiochii
dincolo
de
lentileleochelarilor
de
soare:
I-am
spuscd
nu
v-am vi.zutniciodatd
in
viala
mea.
Deci
l-atri
minfit.Nu
gtili
cd
nu-i
frumos
s6
spuiminciuni?
*
Ba
qtiu.
M-a
invllat
bunica
Iu'
Scufifa
Rogie.
Dar
aga
am
simlit
eu
c[
e
bine...
CLvdfac
un serviciu.
Blrbatul
ii
atinse
cu
un
gest
tandru
vdrful
nasului.
-
Sunteli
o
femeie
incdnt[toare.
Mulgumesc.
*
Am
frcut
bine?
Bdrbatulzdrnbi,ocolind rlspunsul:
e.,t48
,Re
'ex,
49
G.er
*
Am
sd
vd
caut.
Urc[
intr-o
Dacierogie
dupi
ce
se
asigurl
cd
dispdruse
in
flor[rie.
vdnzdtoarea
 
5.
TATONARI
Cdnd
implinise
treisprezeceani,
Florina
SdndeanuhotdrAse
ci
s-a
indr[gostit
de
Rhett
Butler.
Dupf,
ce
vdzu
gi
filmul,decreti
cd
pentru
toatl
viala. Aceasta
se
intdmplase
cu
doi
ani
in
urm[,
cdnd
citise,,Pe aripile vAntului"
de
dimineal[,
pdnd
seara.
Erainvacanld.La
Cdlimlnegti,
evident,
Ei
nu la
mare
-
cu
pirinfii,
evident,
;i
nu
intr-un
grupvesel,eventual
o
tablrd,
ca
alli
colegi.
Florina
se
siturasepAn[
in
g6t
de
plimblrile
pe
Corso-ulcdlimdneqtean
sorbind
apd
de
la
izvorul
5,
din
biberonulprizonier
in
hamuri
de
piele
qi
p[strat
de
la
o
vari
la
alta
in
debaraua
din
bucdtdrie:
,,e
bun
qi
la
anul".
Era
sindtoasl
tun,
dar doamna
S6ndeanu opinase
,,ci-ipicat
sd
nu
bea
qi
fata.n-are
ce
sl-i
strice".Se sf,turase
gide
filmele
vechi vizionate
de
trei
ori
pe
siptlmdnd
la
Cinema Central,
gide
cunogtinlele intAmplf,toare
pe
care
pdrinlii,
frri
a
fi
nigte
originali,
-
oamenii
se
plictiseau
eroic
de
peste
douizeci
de ani
-
le
vinau
cu ochi de
lynx.
Intrebdrile
interesante
plouau
in
jurul
Florinei:
"in
ce
clasb
eq;ti?...
A!
Va sdzicd
ai
treapta...
Bravo!
(De
ce,
bravo?!)Unde
vrei s[
dai'?
,,...Dupdaceea,interesul
ostenea
qi
disculiile dintrecele
doui
perechi
-
doamnele
in
fald,
domnii
c6.1iva
paqi
in
urmi-
ajungeau
invariabil
la mdncarea
mizerabrlddin
sta{iune.
Tot
de
atunci,
Florinaigi frcuse
din
Scarlett un
model.
Se
imbrbca
in
verde,
privea
strilucitor
ridicAnd
o sprinceand(nu
peceadreaptd
ca
Vivien
Leigh,
ii
era
imposibil,
dar
mergea
9i
stAnga)
iar
decel
pulin
cinci
ori
pe
zi
anunla
pe
oricine
era
dispuss-oasculte:
,,La
asta
am
sd
m[
gdndesc
mdine!"'La
caremaic6-sa
replicase
frrd
nuan{e,
cArpind-o
sctttl:
,,Eu
ili
spun
cd
bunicl-tu
e
bolnav
Ei
tu-mi
faci
cinema?!
Nesimlito!"'Familia
SAndeanu
locuia
in
Piatra
Neam!,peunadin
pulinele
strdzirdmase
din
vechiul
oraq.
O
vilddrlguli,
confortabil6"
care
nu
se
deosebea
dec6t
in
privinla
culorii
obloanelor
de
surateledin
iur.
in
schirnbgrbdina,
deqi
nu
prea
mare,efacu
adevarat
frumoasl
iar
lipsa
de
veleitalijardiniere
a
Sdndenilor
ii
salvase
pitorescul:
copacib6trani,
vegetalienestrunitd
de
foarfeci
meqtere,
tufe
de
trandafiris[lbateci,
alee
cu dale
nap[dite
de
buruieni.Indiferent
de
sezon,
Florina
z6-bovea
multingr6din[.
Aici
iqi
frcealecfiile,
citea
dar
mai
ales,
visa.Iarna,
iEi
inchipuia
cd
s-a
r[t6citin
pddure
"'
E'
fl6mind6,
infriguratd,
speriatd
...
Departe,
in
intuneric,
p6'lpAie
o
lumin[
r[qinie,
imbietoare.
Fereastra
aceea,
ochi
de
jdratecin
noaptea
inghefata,inspird
clldurd
Ei
linigte
...
o
anume
liniqtevestitoare
deminunateaventuri...
De
doi
ani,
aventura
minunatl
se
numesteRhettButler...$i
pe neagteptate,
-
ce
intdmplare
extraordinari!
-
aventura
s-a
mutatchiar
al[turi,
in
casa
domnului
Soarecare
a
murit
anultrecut.Florinanu
qtie
cum
il
cheaml
pe
noul
proprietar,
sau
poate
numaichiriaq,nu
e
sigurS,dar
e
sigura
ci
l-a
intalnitpe
Rhett.
Dupio
siptimdnd,
Florina
ii
cunoaqte
programul
iespectatcu
o
pedanterie
de
ceasornic.
A
lipsitdou[
zile
de
la
gcoal[
gi
l-a
urmdrit
pascupas.
La
12
9i
jumltate,
fbri
abatete,
iu."
o
plimbareprin centm
gi
cump6rl
toateziarele
pecarelegdseqte.
$i
o
pdine.Femeile,
constatlFlorina,chiarqi
celebdtrdne,
-
una
avea
cel
pulin doulzeci
qi
cinci
de
ani,
dac[
nu
treizeci--
ii
zambesc
qi
intorc
capul
dupi
,,1e
beau
tenebreux"'
E,l
pare cd
nuobservl
nimic
sau
s-a
obiqnuit
de
mult
cu
ur"*"n"u
omagii.
Poate
c6-l
qi
plictisesc'
Dup[
ce
se
intuneca,
mai
face
o
plimbare
qi
trece
obligatoriu
pela
PoEt6'
,ru_.r
51
,e.xgt

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jeremy Mason liked this
Rodica Pana liked this
Lavric Simona liked this
scaricica liked this
scaricica liked this
lela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->