Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skolski geografski leksikon

Skolski geografski leksikon

Ratings:
(0)
|Views: 316|Likes:
Published by YugoslovenkaBL

More info:

Published by: YugoslovenkaBL on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

 
 1
ŠKOLSKI GEOGRAFSKILEKSIKON
 
Dr. sc. ZORAN CURI
Ć
BOŽICA CURI
Ć
, prof.
 
 Nakladnik:
HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO
 Posebna izdanja, svezak 14
Urednik:
Dr. sc. ZLATKO PEPEONIK, red. prof.
 
 Recenzenti:
 
Dr. sc. MATE MATAS, docent
 
Dr. sc. IVO NEJAŠMI
Ć
, izv. prof.
 
Dr. sc. TOMISLAV ŠEGOTA, red. prof.
 
Crteži:
IVICA RENDULI
Ć
, prof.
 
 Lektura:
JURE KARAKAŠ, prof.
 
 Korektura:
BOŽICA CURI
Ć
, prof.
 
Grafi
č 
ki urednik:
Dr.
sc.
ZORAN CURI
Ć
, docent
 
Slog, prijelom i tisak:
HEROINA, Zagreb
 Zagreb, 1999.
 
 
 2
A
ABISAL
- prostor dubokomorskog dna na dubiniizme
đ
u 3 000 i 7000 metara, obuhva
ć
a54,7 % dna svjetskog mora.
ABISALNA RAVNICA -
zaravnjenodubokomorsko dno s vrlo malim nagibima.
ABLACIJA
- 1. kopnjenje i isparivanje leda; 2. proces nestajanja leda.
ABRAZIJA
- razaraju
ć
e djelovanje morskih i jezerskih valova na obalama.
ABRAZIJSKA (OBALNA) RAVAN -
abrazijski reljefni oblik nastao taloženjem usitnjenestjenovite gra
đ
e razorene udaranjem valova. Najve
ć
e abrazijske ravni su morski pli
ć
aci (šelf).
ABRAZIJSKA PE
Ć
INA
 – udubina(potkapina) u stjenovitoj obali, oblikovanadjelovanjem valova, a u vapnencima i korozijommorske ili jezerske vode.ADA - rije
č
ni otok nastao akumulacijom rije
č
nogmaterijala u koritu.
ADAPTACIJA
- 1. proces prilago
đ
avanja promijenjenim uvjetima okoline; 2. preure
đ
enjenekog prostora za svrsishodnije korištenje.
ADVEKCIJA
- vodoravno kretanje zrakaizme
đ
u pojedinih dijelova Zemlje. Vodoravnaizmjena topline izme
đ
u pojedinih dijelova Zemljezove se advekcija topline. Pojavu advekcijesusre
ć
emo i kod vodene pare u atmosferi.
AERACIJA
- prozra
č
ivanje, dovo
đ
enjeatmosferskog zraka (npr. u vodu radi pro
č
ć
avanja;oranjem se umjetno prozra
č
uje tlo).
AEROFOTOGRAMETRIJA
 – metodakorištenja posebnih zra
č
nih snimaka za izradu planova i geografskih karata. To je istovremenona
č
in odre
đ
ivanja visine.
AEROPOLUTANTI
- skupni naziv zaone
č
ć
iva
č
e atmosfere; visoke koncentracije plinovai
č
estica koje remete
ć
i prirodne procese ugrožavajuživot na Zemlji.
AEROSOL
-
č
estice teku
ć
e ili krute tvari raspršene uatmosferi; uglavnom one
č
ć
ujuzrak.
AFEL
- najudaljenija to
č
ka od Sunca na stazi nekog planeta. Zemlja prolazi kroz afel po
č
etkom srpnja.
AGLOMERACIJA
- gradska regija koju
č
inisredišnji (mati
č
ni) grad sa svojomurbaniziranom okolicom.
AGLOMERAT
- stijena nastala spajanjem (bezveziva) nezaobljenih komadi
ć
a (krša).
AGORA v. ANTI
Č
KI GRAD
 
AGRADACIJA
- oblikovanje reljefa Zemljine površine od materijala akumuliranog djelovanjemvode, vjetra i leda.
AGRAR 
- ukupnost odnosa zemlje kao posjeda i predmeta obra
đ
ivanja, ukupnost odnosa u poljodjelstvu.
AGRARNA DRŽAVA
- gospodarski nerazvijenazemlja u kojoj je poljoprivreda dominantnadjelatnost, tj. u kojoj je pretežiti dio stanovništvazaposlen u poljodjelstvu i ve
ć
i dio izvoznih prihodadaju primarne djelatnosti.
AGRARNA GUSTO
Ć
A v. GUSTO
Ć
ANASELJENOSTIAGRARNA REFORMA
- mjera državne vlastikojom se mijenjaju posjedovni odnosi i pravovlasništva nad zemljom radi odre
đ
enih socijalnih,gospodarskih ili politi
č
kih ciljeva. U užem smislu: ponovna raspodjela zemlje, osobito razdioba velikih posjeda siromašnim seljacima i bezemljašima.
AGRARNI PEJZAŽ
- krajolik koji odražava jedinstvo prirodne osnove (reljef, voda, klima ivegetacija) i stupnja okupljenosti seoskih domova izemljišnih
č
estica jednoga gospodarstva. Zbijenanaselja s raštrkanim posjedom tvore
agrarni pejzaž otvorenih polja,
a osamljena gospodarstva sokupljenim posjedom
č
ine
agrarni pejzaž ogra
đ 
enih(zatvorenih) polja.
 
Sjever. njem. nizina
 
AGRARNO (POLJOPRIVREDNO)DRUŠTVO
- gospodarski nerazvijeno društvo ukojem prevladavaju djelatnosti primarnoga sektora(poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo) s relativnovelikim brojem nekvalificiranih radnika.
AGREGAT
- op
ć
enito nešto što je složeno,sastavljeno od razli
č
itih dijelova (npr. nakupina
č
estica tla).
AGRESIVNA VODA
- voda koja sadrži slobodnukiselinu (uglji
č
nu, duši
č
nu i dr.), što joj omogu
ć
avaotapanje karbonatnih stijena.
AGROTEHNIKA
- skup tehni
č
kih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura(obradba tla, gnojidba, zaštita bilja i dr.).
AGRUMI
- skupni naziv za naran
č
e, limune,mandarine, grejp i ostalo kiselkasto vo
ć
e; plodoviroda
Citrus.
AKLIMATIZACIJA
- prilago
đ
avanje organizamaklimi nove životne sredine. U širem zna
č
enjuaklimatizacija je op
ć
enito prilago
đ
avanje novimuvjetima.
 
 3
AKROPOLA v. ANTI
Č
KI GRADAKROPOLSKO NASELJE
- okupljeno naseljeizgra
đ
eno na brežuljku, nastalo u prošlosti radi lakšeobrane.
AKTINIDIJA (KIVIKA, KIVI)
- biljka povijušakoja se uzgaja u Kaliforniji, Novom Zelandu izemljama Sredozemlja. Plod je sme
đ
e kore sa sitnimdla
č
icama, a zeleno slatko-kiselo meso ugodne jearome i bogato vitaminom C.
AKTIVNO STANOVNIŠTVO v.DJELATNO STANOVNIŠTVOAKUMULACIJA
- sabiranje, nakupljanje,gomilanje (vode, leda, denudiranog materijala...).
AKVATORIJ
- vodena površina (mora i unutarnjihvoda) s odre
đ
enom namjenom ilisvojstvom.
ALBEDO
- svojstvo odražavanja (refleksije)svjetlosti onih tijela koja sama ne svijetle, odnosnosposobnost odbijanja Sun
č
eva zra
č
enja od neke tvari.Iskazuje se omjerom izme
đ
u reflektiranog i upadnogzra
č
enja, a ovisi o vrsti površine (npr. albedo zelenog polja je 16-27 %, a snijega do 90 %).
ALGONKIJ (PROTEROZOIK)
- mla
đ
e razdoblje prekambrija koje je trajalo oko 1,93 milijarde godina(prije 2,5 milijarde do prije 570 milijuna godina).Živi svijet karakteriziraju: alge, spužve, meduze ikoralji.
ALOGENE (ALOHTONE) TEKU
Ć
ICE
- teku
ć
icekoje se vodom opskrbljuju u druga
č
ijem, razmjernovlažnijem prostoru u odnosu na suhe krajeve krozkoje teku, odnosno teku
ć
ice koje pritje
č
u iz krajevadruga
č
ijih petrografsko-geoloških obilježja (npr. pritje
č
u na krš s vododrživih stijena).
ALOHTONE TEKU
Ć
ICE – v. ALOGENE TEKU
Ć
ICEALOHTONI SEDIMENTI -
nanosi koji potje
č
u izdrugog kraja.
ALPINSKA OROGENEZA
- proces nastajanjaulan
č
anoga gorja tijekom mezozoika i kenozoika(najintenzivnija u tercijaru). Tada su nastale Alpe,Dinaridi, Apenini, Karpati, Himalaja, Ande,Stjenjak.
ALTERNATIVNA POLJOPRIVREDA
- pokretkoji teži stvaranju poljoprivrednog gospodarstvautemeljenog na gospodarsko-ekološkom jedinstvu,tj. teži proizvodnji zdrave hrane.
ALTIMETAR v. VISINOMJER ALUVIJ - v. HOLOCENALUVIJALNA NIZINA - v. NAPLAVNARAVANALUVIJALNA RAVAN v. NAPLAVNARAVAN
 
ALUVIJALNA TLA
- najmla
đ
a naplavna tla uzrije
č
ne tokove.
AMFIBIJSKA ZONA
- dio morske obale koji jeizložen djelovanju plime i oseke.
Amfidromija
- kružno rasprostiranje plimnog vala.
AMPLITUDA
- razlika izme
đ
u najviše i najniževrijednosti u kretanju neke pojave uodre
đ
enome razdoblju (npr. dnevna, mjese
č
na iligodišnja amplitudatemperatura).
ANANAS
- tropska biljka jestivih plodova sa so
č
nimaromati
č
nim mesom i listovimakoji daju
č
vrsto vlakno.
ANEKUMENA
- nenaseljeni dio Zemljine površine,obuhva
ć
a polarne krajeve, visoke planine, pustinje i velika mo
č
varna prostranstva.
 Nenaseljeni prostor Sjeverne Amerike
 
ANEMOGRAF
- ure
đ
aj za trajno bilježenje smjera i brzine vjetra.
ANEMOMETAR v. VJETROMJER 
 
ANEROID
- naprava za mjerenje tlakazraka na temelju deformacije elasti
č
ne metalnemembrane.
ANGLOAMERIKA
- sjeverni dio Amerike koji jeu prošlosti bio pod jakim kulturnim, nacionalnim i politi
č
kim utjecajem Velike Britanije. Angloamerikaobuhva
ć
a dvije države: SAD i Kanadu.
ANGLOSASI
- širi naziv za Engleze i pripadnikeonih naroda kojima preci potje
č
u iz Velike Britanije(Sjevernoamerikanci, Australci, Novozelan
đ
ani).
ANTECEDENTNA DOLINA
- udubina usje
č
ena uotpornijim stijenama, starija od uzvišenja koja jeokružuju; 1. rijeka se usijecala istom brzinom kojomsu se izdizale otpornije naslage kroz koje te
č
e; 2.rijeka se usijecala u okolišu koji je mirovao.
ANTICIKLONA
- podru
č
 je visokoga tlaka zraka odkojega se zrak vrtložno kre
ć
e prema okolnim podru
č
 jima nižeg tlaka zraka. Donosi vedro ilimaglovito, postojano vrijeme.
ANTI
Č
KI GRAD
- naselje obilježeno pravocrtnommrežom ulica i posebnim tlocrtom unutar zidina kojesu okruživale grad. Središnji dio grada bio je trg(gr 
č
.
agora,
rim.
 forum)
s vladarskim i javnim pala
č
ama. Jezgra im je obi
č
no bila na brijegu
(akropola)
 pa ih nazivamo akropolskim tipomnaselja.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Miodrag Ječmenić liked this
Dragutin Dragičević liked this
Zvezdana Mladenović liked this
Salih Becar liked this
Dragan liked this
Petar Ursić liked this
reuf311 liked this
leobih liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->