Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
farsi sms

farsi sms

Ratings:

4.97

(1)
|Views: 11,640|Likes:
Published by pejman
sms on Iranian mobile
sms on Iranian mobile

More info:

Published by: pejman on Apr 23, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
www.hadinik.com 
١
اﺪﺧ
 
مﺎﻧ
 
ﻪﺑ
 
 Sms 
&
off 
 
ﻦﻳابﺎﺘﻛﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا
 
ﻞﻣﺎﺷ
 
ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
1300
sms
و
 
off 
ﻂﺳﻮﺗ
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺴﻫ
 
 ﻴﻧ
 
يدﺎﻫهاﻮـﺨﻜ اﻦﻴـﻣدگﻼـﺑو
 
hadinik.com
تﺬـﻟ
 
نآ 
 
نﺪﻧاﻮﺧ
 
زا
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
ﺪﻴﻣا
 
دﻮﺷ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﺋارا
 
ناﺪﻨﻣ
 
ﻪﻗﻼﻋ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﺖﺳا
 
هﺪﺷ
 
يروآ 
 
ﻊﻤﺟ
 
ﺪﻳﺮﺒﺑﺮﺘﺸﻴﺑ
 
تﺎﺤﻔﺻ
 
رد
 
و
 
ﺮﺗ
 
ﻞﻣﺎﻛ
 
رود
 
ناﺪﻨﭽﻧ
 
هﺪﻨﻳآ 
 
رد
 
ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا
 
بﺎﺘﻛ
 
ﻦﻳا
 
و
 
هرﺎـﺑود
 
ﺪـﺷ
 
ﺪـﻫاﻮﺧ
 
ﻪـﺋارا
 
رد
 
دﻮﺧ
 
تادﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
 
ﺎﻔﻄﻟ ﺑ
 
بﺎﺘﻛ
 
ﻦﻳا
 
درﻮﻣ
 
ردﺪﻴﻨﻛ
 
لﺎﺳرا
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻴﻤﻳا
 
ﻪ 
.
hadicg@yahoo.com
 
www.hadinik.com 
٢
ﺮﺧآ  ﻳ ﻦ ﺮﻣﺮﻌﺷ
 
 ﻳ ﻢ  ﺣ
 
 ﻴ هدازرﺪ 
:..::...::.:.-::...::.:::..-.:::..:-:...::...-::::...
 _ 
:::...:::
 _ 
::...::::...
دﻮﺑ
 
ﮓﻨﺸﻗ
 
ﻦﻣ ﻳﺎﺒﻳز
 
ﻪﺑ
 
لد
 
ﻲ ، ﺑﻮﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻲ ﺖﺳا
 
ﻦﻳا
 
ﻢﻨﻳد؛مرﺎﭙﺴﻴﻣ
 .
 ﻧﺎﺑﺮﻬﻣ
 
ﻦﻣﻲ ﺖـﺳا
 
ﻦـﻳا
 
ﻢﻨﻴﻳآ؛
 
ﻢﻨﻜﻴﻣ
 
ﺶﻴﺒﺘﺳ
 
ار
 . 
رﻮﺒﺻ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺎﻬﺠﻧر
 
ﻦﻣي ﮔﺪﻧز
 
ﻦﻣ
 
؛مﺮﻳﺬﭙﻴﻣ
 
ﻲ ﻢﻳﺎﺘﺴـﻴﻣ
 
ار
 
ﻦـﻤﭼ
 
و
 
نارﺎﺑ
 
و
 
نﺎﺴﻧا
 
؛مراد
 
ﺖﺳود
 
ار
 .
و
 
نﺎﺴـﻧا
 
ﻪـﮔرﺰﮔ
 
ﻦـﻳا
 
رد،،،
 
ﻢﻳاﺮﺴـﻴﻣ
 
ار
 
ﻦـﻤﭼ
 
و
 
نارﺎـﺑ
...
ﻢﻨـﻛ
 
ﻢـﮔ
 
ار
 
دﻮـﺧ
 
راﺰـﮕﺑ
.........
 ـﮕﺑراﺰ ﺎــﺑ
 
مرﺰـﮕﺑ
 
هر
 
ﻦـﻳا
 
زا
 
ﺖﺳود
...
ﺖﺳود
 
ﺎﺑ
.... 
رهاداﻮﺟ
 
ﻚﻳ 
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
 
يﺎﻫ
 :1[
فﺮـﻃ
 
ﻪﻛ
 
نوﺪﺑ
 
ه
 
ﺲﻳﻮﻟ
 
شﺎﺳﺎﺒﻟ
 
ﻪﻤﻫ
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔا
....2[
 ـﺷﻮﮔ
 
يﺪـﻳد
 
ﻪـﮔاﻲ 
 
ﺶﻠﻳﺎﺑﻮﻣ
6600)
داﻮﺟ
00(
فﺮﻃ
 
ﻪﻛ
 
نوﺪﺑ
 
ﺖﺴﻫ
....3[
ورﺎـﻳ 
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔا
P.K 
ﻪـﻛ
 
نوﺪـﺑ
 
هدﺮـﻛ
 
تﺮﭙـﺳا
 
ور
 
فﺮﻃ
....4[
 ﻜﻳ 
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔاﻲ فﺮﻃ
 
ﻪﻛ
 
نوﺪﺑ
 
ه
 
ﻚﻴﻧﺎﺘﻳﺎﺗ
 
ﻖﺷﺎﻋ
 ....5[
 ﺘﻗو
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔاﻲ  ﻟ
 
ﺮﻔﻴّ ﻨﺟ
 
 ﭙ ﺰ 
 
ﻪـﻨﻴﺑ
 
ﻲﻣ
 
ور
 
فﺮﻃ
 
نوﺪﺑ
 
هﺮﻴﻣ
 
لﺎﻫ
 
زا
...6[
 ﺴﻛ
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔاﻲ فﺮﻃ
 
ﻪﻛ
 
نوﺪﺑ
 
هدز
 
ﺰﻣﺮﻗ
 
ﻪﻜﻟ
 ...7[
 ﻜﻳ 
 
يﺪﻳد
 
ﻪﮔاﻲ ﻒﻓآ 
 
ﻦﻳا
 
فﺮﻃ
 
ﻪﻛ
 
نوﺪﺑ
 
ﺪﻧﻮﺧ
 
ور
!!! .... 
ﺶﻴﺋاﺪﺧهدﻮﺑ
 
نﻮﺸﻴﻟﺎﺣ
 
يﺰﻴﭼ
 
ﻪﻳ 
 
ﺎﻴﻤﻳﺪﻗ
 ! 
تﺮﺒﻟآ  ﻨﺷ
 
ﺖﻋﺎﺳ
 
ﻪﻳ 
 
ﻪﻠﺜﻣ
 
ﻖﺸﻋ
 
؛
 
ﻪﮕﻴﻣ
 
ﻦﻴﺘﺸﻴﻧا
 
ﻲ ﺖـﻠﻘﻋ
 
ﻪـﻨﻜﻴﻣ
 
ﺮﭘ
 
ور
 
ﺖﺒﻠﻗ
 
ﻪﻛ
 
نﺎﻣﺰﻤﻫ
 
،
 
ﻪﻧﻮﻣ
 
ﻲﻣ
 
ور
 
 ﻟﺎﺧﻲ ﻪﻨﻜﻴﻣ
 . 
ﻪﻳ ﺖﺳود
 )
gf/bf 
(
ﻪﺴﻣادآ 
 
ﻪﻳ 
 
ﻞﺜﻣ
!!!
<~~~~
1.
ﻂـﻘﻓ
 
ﻦﺘـﺷاد
 
زا
 
ﺮـﺘﻬﺑ
 
ﻪﺸﻴﻤﻫ
 
ﺲﻣادآ 
 
ﻪﺘﺴﺑ
 
ﻚﻳ 
 
ﻦﺘﺷاد
 
ﻪﺴﻣادآ 
 
ﻚﻳ 
!2.
 ﺴﻣادآ 
 
ﺮﻫ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﻦﻴﻨﻜﻧ
 
شﻮﻣاﺮﻓﻲ  ﺴـﻣادآ 
 
ﭻﻴـﻫ
 
ياﺮـﺑ
 
ﺲـﭘ
 
ﻪﻟﺎﻘـﺷآ 
 
ﻞﻄﺳ
 
ﻲ ﺖـﻤﻴﻗ
 
دﺎﻳزيﻦﻴﻨﻜﻧ
 
ﺖﺧادﺮﭘ
 !3.
ﺪـﻳراﺰﻧ
 
ﻦـﻫد
 
ﻪـﺑ
 
ور
 
ﻲﺴـﻛ
 
ﻪـﻳدﺮﺨﻤﻴﻧ
 
ﺲـﻣدآ 
 
ﺖﻗﻮﭽﻴﻫ
!4.
 ـﻃ
 
نﺪـﻳﻮﺟﺮـﻫ
 
ﻲﻧﻻﻮ  ﺴﻣادآ ﻲ هراﺪﻧ
 
ﻲﻠﻃﺎﺣ
 
ﺶﻧﺪﺷ
 
هّﺰﻤﻴﺑ
 
ﺰﺟ
 
ﻪﺑ
 !5.
 ﺴﻣادآ 
 
تﺮﺴﺣﻲ ﺲـﻣادآ 
 
نﻮـﭼ
 
ﺪـﻳرﻮﺨﻧ
 
ور
 
ﺪﻴﺘﺧاﺪﻧا
 
رود
 
ﻪﻛ
 
ﻦﺸﻴﻣ
 
اﺪﻴﭘ
 
ﻪﺸﻴﻤﻫ
 
ﺮﺗ
 
هﺰﻤﺷﻮﺧ
 
يﺎﻫ
!6.
ﺖﺴﻫ
 
ﺲﻣدآ 
 
نداد
 
ترﻮﻗ
 
ﻞﺜﻣ
 
جاودزا
.
 ﻘﻤﺣا
 
ﭻﻴﻫﻲ ور
 
ﺶﺴﻣدآ 
 
هﺪﻴﻤﻧ
 
ترﻮﻗ
!!!!!!
>>
ﺮﻜﻔﺗ
 
و
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﻞﺑﺎﻗ
<<
ﺪﻧﻮﺧ
 
ﻪﮔا
 
يﻪﻛ
 .... 
ﻪﮕﻳدﺎﻴﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻳدﺰﻧ
 ! 
ﻪــﮕﻳدﻦــﻣ
 
ﻪــﺑ
 
Off 
ﻪــﮕﻳد
 
،ﻦــﻜﻧ
 
مﻼــﺳ
 
ﻪــﮕﻳد،هﺪﻧ
 
Tel
ﻪــﮕﻳد،نﺰﻧ
 
SMS
ﻦــﻣ
 
ﻪــﻜﻳدﺰﻧ
 
ﻪــﮕﻳد،نﺰﻧ
 
ﻪﮕﻳد،ﺎﻴﻧ
....................
 ﻨﻳﺮﻴﺷ
 
زا
 
ﻪﺘﻔﮔ
 
ﺮﺘﻛد
 
مراد
 
ﺪﻨﻗ
 
ضﺮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺧآ ﻲ رود
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
ﻞﺜﻣ
 
يﻢﻨﻛ
 .
;
( 
 
www.hadinik.com 
٣
 
ﺖﺳودﻲﻌﻗاو
 
ﺖﺳود ﻌﻗاو
 
ﻲ  ﺴﻛ
 
ﻲ  ﻟو
 
دﺮﻴﮕﺑ
 
ار
 
ﻮﺗ
 
نﺎﺘﺳد
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
ﻲ ﺪﻨﻛ
 
ﺲﻤﻟ
 
ار
 
ﻮﺗ
 
ﺐﻠﻗ
 ...
ﺶﻳ هراد
 
 ﻨﻴﻧﻲ هراد
 
ﺶﻴﺟ
 
ﻪﺸﻴﻣ
 
ﺎﭘ
 
باﻮﺧ
 
زا
 
ﻪﻛ
 ....
هراد
 
ﺶﻴﻧ
 
ﻪﻨﻴﺸﻴﻣ
 
ﻞﮔ
 
ور
 
ﻪﻛ
 
رﻮﺒﻧز
.....
ﺶﻴﻣ
 
ﻪﻧﻮﺑﺎﻴﺑ
 
ﻮﺗ
 
ﻪﻛ
 
نﻮﭘﻮﭼهراد
.....
 ﻨﻴﺒﻴﻣ
 
ﻪﻛ
 
هراﻮﻫﺎﻣ
 
ﻦﻳاﻲ هراد
 
ﺶﻳد
 
ه
 
مﻮﺑ
 
ﺖﺸﭘ
 
ور
 .....
 ﺟﺎﺣﻲ هراد
 
ﺶﻳر
 
دﺎﻴﻣ
 
ﻪّ ﻜﻣ
 
زا
 
ﻪﻛ
 ......
ﺞﻧﺮﻄﺷزﺎﺑ
 
ﻪﻛي ﻨﻜﻴﻣ
 
ﻲ هراد
 
ﺶﻴﻛ
 .....
 ﻨﻜﻴﻣ
 
ﺖﭼ
 
مرﺪﻘﻨﻳاﻲ  ﻓ
 
هﺎﻣ
 
هﺮﺧآ 
 
راد
 
ﺶﻴ ه
 
باﻮﺧﻦﻣ
 ... 
 ﺒﺷﻲ  ﺘﻗو،دﻮـﺑ
 
ﻞﺣﺎـﺳ
 
يور
 
ﺎـﻣ
 
يودﺮـﻫ
 
يﺎﭘ
 
در،ﻢﻧﺰﻴﻣ
 
مﺪﻗ
 
ﻞﺣﺎﺳ
 
رﺎﻨﻛ
 
اﺪﺧ
 
ﺎﺑ
 
مﺪﻳد
 
باﻮﺧ
 
ﻲ ﻪـﺑ
 
و
 
ﻢﺘﺸـﮔﺮﺑ
 
 ﺘﺨﺳ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
رد
 
مﺪﻳد
 
مدﺮﻛ
 
هﺎﮕﻧ
 
ﻪﺘﺷﺬﮔﻲ و
 
مدﺮـﻛ
 
ﻪـﻠﮔ
 
اﺪـﺧ
 
ﻪـﺑ
 
ﺲـﭘ
 
،ﺖـﺳا
 
ﻞﺣﺎـﺳ
 
هرﺎـﻨﻛ
 
ﺎـﭘ
 
در
 
ﻚﻳ 
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﻢﺘﻔﮔ
:
 ﺘﺨﺳ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
رد
 
اﺮﭼ
 
ﺎﻳاﺪﺧﻲ  ﺘﺷﺬﮔ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
اﺮﻣ
 
ﻲ ،ﺪﻨﺨﺒﻟ
 
اﺪﺧ
 
يﺖﻔﮔ
 
ودز
 :
ﻮﺗ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
نآ 
 
رد
 
مﺪﻧزﺮﻓﺮـﺑﻪـﺷود
 
دﻮﺑ
 
ﻦﻣي
 
 ﻧوﺪﻴﻣﻲ 
21593
 ﻨﻌﻳ 
 
ﻲ  ﭼ
 
ﻲ ؟؟؟ ﺎﻴﻣ
 
يﺎﻣ
 2
ﺎﺗ
 1
ﻢﻴﺸﺑ
 5
ﻢﻴـﺷﺎﺑ
 
ﻢﻫﺎﺑ
 
ﻪﻘﻴﻗد
 9
ﻪـﮕﻳد
 
هﺎـﻣ
 3
؟؟ﻢﻴﺸـﺑ
 
ﺎـﺗ
 )3
nd 2 @11
( 
زاﺪﺷ
 
ﻪﻧوﻮﻳد
 
اﺮﭼ
 
ﻦﺳﺮﭙﻴﻣ
 
ﻪﻧوﻮﻳد
 
ﻚﻳ 
 
ي؟ ﻪﮕﻴﻣ
 :
 ﻧز
 
ﻪﻳ 
 
ﻦﻣﻲ هﺮـﺘﺧد
 
ﻪﻳ 
 
ﻪﻛ
 
ﻢﺘﻓﺮﮔ
 18
ﺮـﺘﺧد
 
،ﺖـﺷاد
 
ﻪﻟﺎـﺳ
 
رد
 
،دﺮﻛ
 
جاودزا
 
مﺎﺑﺎﺑ
 
ﺎﺑ
 
ﻢﻧز ﻓﺮﻃ
 
زا
 
،ﺪﺷ
 
شﺮﻫﻮﺷرﺪﭘ
 
نزردﺎﻣ
 
،ﻦﻣ
 
نز
 
،ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
ﻲ ،دﻮـﺑ
 
مﺎﺑﺎﺑ
 
نز
 
ﻪﻛ
 
ﻦﻣ
 
نز
 
ﺮﺘﺧد
 
ﺮﺴﭘيرداﺮـﺑ
 
گرﺰﺑرﺪـﭘ
 
ﻦـﻣ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
رد
 
،ﺪﺸﻴﻣ
 
ﻢﻨﻣ
 
ي
 
هﻮﻧ
 
ﺲﭘ،ﻢﻧز
 
ي
 
هﻮﻧ
 
و
 
ﻦﻣ
 
رداﺮﺑ
 
ﺪﺸﻴﻣ
 
ﻪﻛ
 
دروآ 
 
ﺎﻴﻧد
 
ﻪﺑ
 
ﺮﺴﭘ
 
ﻦﻣ
 
نز
 
ﺪﻌﺑ
 
زور
 
ﺪﻨﭼ،مدﻮﺑ
 
مدﻮﺧ
 
ﻲﻨﺗﺎﻧيگرﺰﺑردﺎـﻣ
 
و
 
مﺮﺴـﭘ
 
ﻲﻨﺗﺎـﻧ
 
ﺮﻫاﻮﺧ
 
،مرﺪﭘ
 
نز
 
ﻪﻛ
 
دروا
 
ﺎﻴﻧد
 
ﻪﺑ
 
وا
 
 ﻓﺮﻃ
 
زا
 
،دﻮﺑ
 
شدﻮﺧ
 
گرﺰﺑردﺎﻣ
 
رداﺮﺑ
 
،مﺮﺴﭘ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
رد،ﺪﺷﻲ  ﻨﻌﻳ 
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻠﻌﻓ
 
ردﺎﻣ
 
نﻮﭼ
 
ﻲ مﺮﺴـﭘ
 
ﺮﻫاﻮﺧ،ﻢﻧز
 
ﺮﺘﺧد
 
مدﻮﺑ
 
مﺮﺴﭘ
 
ي
 
هدازﺮﻫاﻮﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
رد
 
،دﻮﺑ
!! 
 ﺷوﺮﻓ
 
ﻞﮔ
 
مﺮﻴﻣ
 
ﺖﺳاوﻲ 
10
ﻦﻳا
 
زا
 
مﺮﺨﻴﻣ
 
ﻞﮔ
 
ﻪﺧﺎﺷ
10
ﻪﻴﻋﻮﻨﺼﻣ
 
ﺶﻴﻜﻳ 
 
ﺎﺗ
.
 ﺘﻗو
 
ﺎﺗﻲ ي
 
ﻪﺧﺎـﺷ
 
ﻦﻳﺮـﺧآ 
 
ﻪﻛ
 
مراد
 
ﺖﺘﺳود
 
ﻪﺸﺑ
 
ﻚﺸﺧ
 
ﻞﮔ
. 

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
ahmad liked this
Elina Barzany Elina Barzany liked this
Reyhane Ahmadi liked this
Reyhane Ahmadi liked this
Benyamin Kohestani liked this
rasoli555 liked this
M Azadi Andishe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->