Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thaneer Desam -Vairamuthu

Thaneer Desam -Vairamuthu

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by skaruppaiya

More info:

Published by: skaruppaiya on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

 
taNNIr tEcamof Kavijnar Vairamuttu
(originally published in 1996 as a 24-part series inthe tamil weekly magazine Anantha Vikatan)
¾ñ½£÷ §¾ºõ¸Å¢»÷ ¨ÅÃÓòÐ
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation : major part (90%) provided by Anantha Vikatan in Anjal font format,missing 10% by Mr. A. Arasu, IGCAR, Kalpakkam, TamilnaduProof-reading: Dr. S.Srinivasan, IGCAR, Kalpakkam, TamilnaduEtext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2002
 
2
¾ñ½£÷ §¾ºõ¸Å¢»÷ ¨ÅÃÓòÐ
1¸¼ø...¯Ä¸¢ý Ó¾ø «¾¢ºÂõ.ºò¾Á¢Îõ øº¢Âõ.¸¡Ä¦ÅûÇõ§¾í¸¢¿¢üÌõ ¿£Äô ÀûÇõ.Å¡º¢ì¸ì ¸¢¨¼ì¸¡¾ÅÃÄ¡Ú¸¨Çò ¾¢ýÚ¦ºÃ¢òп¢ýÚº¢Ã¢ìÌõ ¿¢ƒõ.¸¼ø...´ÕŨ¸Â¢ø ¿õÀ¢ì¨¸.´ÕŨ¸Â¢ø ±îºÃ¢ì¨¸.¸¼øÌÊòÐì ¦¸¡ñÊÕ󾸨ÄÅñ½ý ÁÊ¢ø¸¢¼ó¾¾Á¢ú§Ã¡ƒ¡¨Å ÁÈóЧÀ¡É¡ý.«Åû «Æ¸¢ý ¿Å£Éõ.º¢È̸¨ÇóÐ Íʾ¡÷¦¸¡ñ¼¦º¡ôÀɧ¾Å¨¾. Ãò¾µð¼õÀ¡Ôõ ¾í¸õ «Åû §¾¸õ.¦À¡Ú츢 ±Îò¾ ¯Ä¸«Æ̸¨Ç ¦¿Õ츢ò ¦¾¡Îò¾§¿÷ò¾¢Â¡É º¢ò¾¢Ãõ. ÌÁâÅÂЦ¸¡ñ¼ ÌÁâ «Åû.«Åý «Æ¸ý. þ¨Ç «È¢»ý.¸¡¾Ä¢ìÌõ§À¡Ðõ ¸õÀ£Ãǫ̃È¡¾Åý.±ýÉ §Â¡º¨É?±ýÈ¡û ¾Á¢ú.¸¨ÄÅñ½ý ÁÉи¨Ã§ÂÈ¢ÂÐ.þó¾î ¦ºÅ¢ðÎì ¸¨Ã¸§Ç¡Î«ó¾ «¨Ä¸û þò¾¨ÉÔ¸í¸Ç¡ö «ôÀÊ ±ýɾ¡ý§ÀÍõ ±ýÚ §Â¡º¢ì¸¢§Èý.âÁ¢Â¢ø ¸¢¼óЦ¸¡ñ§¼ þó¾ì
 
3¸¼ø àÃòÐÅ¡ÉòÐìÌòà⨸¢øÄ¡Áø ±ôÀÊÅ÷½ÁÊ츢ÈÐ ±ýڧ¡º¢ì¸¢§Èý.ÁÊ¢ø ¸¢¼ó¾Åû ¦¿¡Ê¢ø±Øó¾¡û.¿£í¸û ¸¼ø¨Àò¾¢Âõ.þø¨Ä. ¿¡ý ¸¼ü¸¡¾Äý.¸¼ø ¯í¸ÙìÌî ºÄ¢ì¸§ÅºÄ¢ì¸¡¾¡?¸¡¾Ä¢Ôõ ¸¼Öõ ºÄ¢ôÀ¾¢ø¨Ä ¾Á¢ú§Ã¡ƒ¡.«Åû ÁøÄ¢¨¸ì¸Ãõ ¦¾¡ðÎÁ½¢ì¸ðÊø Óò¾Á¢ð¼¡ý.§¿ºÁ¢ýº¡Ãõ ¦¿ïÍìÌû ÀÃÅ¢ÂÐ.«Å¨Ç þØòРŨÇòÐþÚ츢 þÚ츢 ¯Õ츢 ¯Õ츢ÁÊ¢ø °üÈ¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý.µ÷ «¨Ä «Å÷¸û Á£Ð «ðº¨¾ àÅ¢ÂÐ.¸¡ÐÁ¼ø¸Ç¢ý ¦Å¢øÁ¨È×ôÀ¢Ã§¾ºí¸Ç¢ø Å¢¨Ç¡ʫÅý Å¢Ãø ¿ýÉõÀ¢ì¨¸ Өɧ¿¡ì¸¢¿¸÷ó¾§À¡Ð ¦ÅÎ즸ýÚ Å¢Ä¸¢ì¦¸¡ñ¼Åû ¦À¡öì §¸¡Àò¾¢ø âò¾¡û.«Åý «È¢Å¡ý - °¼ø ±ýÀÐÀº¢àñÎõ Àó¾¢. Àó¾¢ìÌ Óó¾¢ÂŨÇÅõÒ츢Øò¾¡ý.Å¡. ¦¸¡ïº §¿Ãõ ¸¼§Ä¡Î ¸¡ø¿¨Éô§À¡õ.«ö§Â¡. ¸¼ÖìÌûÇ¡? ¿¡ý Á¡ð§¼ý.¸Ä¡ÀÁ¢ø ÜðÎôÒØÅ¡ÉÐ ÌÚ¸¢ì ÌÚ¸¢.²ý? ±ý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø¨Ä¡?þø¨Ä, ¸¼øÁ£Ð ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø¨Ä.±¾É¡ø?¬ì§¼¡À… «¨Ä¸û ±ý¨É «ûǢ즸¡ñ§¼¡ÊÅ¢ð¼¡ø?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->