Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5363, 10.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5363, 10.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,420|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
GORA@DE
Ubio sezbog gri`njesavjesti
GRA^ANICA
Ljekari sebore za `ivotdeminera
SAFET SU[I]
Katarnije slab
protivnik 
EPHZHB niko nije pitao za kampanju
He}o za „ugovorene usluge“ uzeo 729.641 KM
Novac datsamo probranim medijima i strana~kim partnerima
@estoke reakcije ve} stigle iz Tuzle
Historijska pobjeda!
Zadat kona~an udarac bh. gra|evinarstvu
Vi{e od 3.000 navija~a proslavilo je uspjeh svog tima
(Foto: G. Bobi})
U
jeku ekonomske krize,dok desetine hiljadaradnika zavr{avaju naulici, borci i penzione-ri gladuju, a nesposobna vlast pa-kuje kofere, energetska mafija pr-edvo|ena federalnim ministromenergije, industrije i rudarstvaVahidom He}om, potr~kom Safe-ta Oru~evi}a, i generalnim dire-ktorom „Elektroprivrede BiH“Amerom Jerlagi}em, povukla jejo{ jedan kriminalan potez.Za vlastito reklamiranje izdvo-jili su ~ak 500.000 KM!
 2. strana
’AVAZ’ ISTRA@UJE
[ta se krije iza promotivne kampanje
Saobra}aj:Efekti uvo|enja radara s kamerom
U PET KANTONA OVEGODINE KA@NJENO56.897 VOZA^A
Odluke:Imenovanje novog {efa misije EU
BRISEL PRAVI LISTUTOP-KANDIDATA
Sa zna jemo
   1   0 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .   1   4 .  s   t  r .
15. str.
66. strana
SCT-u jo{ jedan posao
*'1147'8+7+=+.#57&#1
215#184+,'&#0-/
 Iako je ve} izvarao bh. firme koje rade na sarajevskoj zaobilaznici, SCT dobio novi ugovor 
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Uspjesi:Janjarci slave fudbalere Podrinja
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 10. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5363
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
4. strana 3. str.
 
Kriminal:Pipci privatizacijske mafije
SELIMOVI]I OTELI I PRODALI
IMOVINU BiH U TROGIRU
   6   5 .  s   t  r .
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
^etnici prijete otmicama Tuzlaka koji se nalaze na spiskovima Srbije zbog navodnih ratnih zlo~ina
- Jo{ jedan od razloga za{to na federa-lnom nivou treba osnovati agencije kojesu u operativnom smislu iste kao izrae-lski Mosad i Shin Bet. Prva, da seobra~unava sa ~etnicima koji prijete Bo{njacima, a druga da imakontraobavje{tajnu ulogu i da {titi Bo{njake kojima ~etnici pri-jete. Mi Bo{njaci mnogo toga mo`emo nau~iti od Izraela kada jeu pitanju za{tita na{ih gra|ana upravo od prijetnji kakav je^etni~ki ravnogorski pokret i kada je u pitanju obavje{tajni radi otkrivanje planova o otmici Bo{njaka.
(revan)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,10. avgust/kolovoz 2010.
2
Direktor Federalnog zavodapenzijsko-invalidskog osiguranjaZijad Krnji} izjavio je za„Dnevni avaz“ da je stanje u Za-vodu stabilno kada je rije~ o pri-livu novca za isplatu penzija.- Stanje je stabilno kao i pre-thodnih mjeseci. Male su oscila-cije tako da jedan mjesec budebolja naplata za nekoliko proce-nata, dok je drugi mjesec neko-liko procenata slabija. No, kadase sve sabere prihodi ostaju naistom nivou, tako da do krajagodine, prema sada{njoj procje-ni, ne bi trebalo do}i do smanje-nja niti do ka{njenja penzija -istakao je Krnji}.Govore}i generalno o stanju uZavodu on je naveo da bi do pra-ve reforme zakona iz oblasti pe-nzijsko-invalidske za{tite trebalodo}i tek poslije izbora, jer za todo oktobra ne}e biti vremena.- To prvenstveno podrazumi-jeva izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju gdje biimali zakonski osnov da u slu~ajuneupla}ivanja doprinosa preuzi-mamo nekretnine du`nika i pro-metujemo njima. Prema sa-da{njim propisima, to nije mo-gu}e - zaklju~io je direktor Zavo-da PIO/MIO.
S. R.
U Federalnom zavodu PIO/MIO stabilno stanje
Do kraja godine bezsmanjenja penzija
Prihodi su na istom nivou pa ne bi trebalo biti nika{njenja penzija, ka`e Krnji}
 Krnji}: Reforma poslije izbora
Branimir Glava{, kojem je Vr-hovni sud Hrvatske 30. jula sma-njio kaznu s deset na osam godi-na zatvora zbog ratnih zlo~inapo~injenih nad Srbima u Osijeku1991. godine, kazao je Srni da gajo{ niko nije kontaktirao u vezi saupu}ivanjem na izdr`avanje ka-zne.Glava{ je rekao i da niko odnjega jo{ nije tra`io da se izjasni`eli li kaznu izdr`avati u BiH ili uHrvatskoj s obzirom na to da po-sjeduje oba dr`avljanstva.Ministar pravosu|a BiH Ba-ri{a ^olak rekao je 31. jula da }eGlava{ biti izru~en kada to za-tra`e hrvatske vlasti. ^olak je ta-da kazao da Glava{ u tom slu~ajumo`e birati ho}e li kaznu izdr-`avati u hrvatskom zatvoru ili uzatvoru u BiH.
Glava{: Mo`e birati Sarajevo: Bilbordi za providnu kampanju SBiH 
(Foto: F. Fo~o)
[ta se krije iza He}ine promotivne kampanje
Oru~evi}u i \ilasu dao posaovrijedan pola miliona KM!
EPHZHB niko nije pitao za kampanju
He}o za „ugovorene usluge“ uzeo729.641 KM
Novac dat samo probranim medijima
U jeku ekonomske krize, dokdesetine hiljada radnika zavr{ava-ju na ulici, borci i penzioneri gla-duju, a nesposobna vlast pakujekofere, energetska mafija pre-dvo|ena federalnim ministromenergije, industrije i rudarstva Va-hidom He}om, potr~kom SafetaOru~evi}a, i generalnim direktor-om „Elektroprivrede BiH“ (EP-BiH) Amerom Jerlagi}em, povu-kla je jo{ jedan kriminalan potez.
Posljednji poku{aj
Naime, u nastojanju da legiti-mizira svoj posljednji poku{aj oti-ma~ine najve}eg nacionalnog bla-ga na{e zemlje, njene vode i uglja,energetska mafija zapo~ela je agre-sivnu promotivnu kampanju podnazivom „Nije kasno za bolji`ivot“!? Tako su ulice Sarajeva idrugih gradova {irom BiH zatrpaliskupocjenim d`ambo plakatima snavedenim porukama.Na televizijskim stanicama, aposebno na Federalnoj televiziji(FTV) vrte se skupi spotovi u koji-ma se poru~uje da smo „mogli ima-ti hiljade radnih mjesta“ da je pro-vedena najve}a poslijeratna plja~kapod politi~kim pokroviteljstvomHarisa Silajd`i}a, te se znakovitosugerira da ni „sada nije kasno“.Reklame u okviru iste kampa-nje objavljuju se svakodnevno i u„Oslobo|enju“, pivarskom biltenuHilme Selimovi}a, te na Oru~evi-}evim portalima „Svevijesti.ba“,„24sata.info“, „Biznis.ba“, „Energ-etika.ba“, te „RTM.ba“. Rije~ je oportalima iza kojih stoji „BIZ Me-dia“ iz Mostara, firma koju, ta-ko|er, kontrolira Oru~evi}.Kampanju je, saznajemo, pokr-enulo He}ino Federalno ministar-stvo energije, industrije i rudar-stva, koje je i formalno naru~ilac.Na plakatima, reklamama i u TVspotovima navode se EPBiH i„Elektroprivreda HZHB“ iz Mo-stara. Na{ list pouzdano saznaje davodstvo mostarske elektroprivredeuop}e nije obavije{teno o po~etkukampanje, niti ko }e je pla}ati!? Zato ih niko nije ni pitao.Kako „Avaz“ otkriva, vrijednostpromotivne kampanje koja traje dokraja avgusta je oko pola milionamaraka. He}ino ministarstvo ogro-mna sredstva prebacuje na bud`ets-ke stavke za takozvane ugovoreneusluge.
Javno ogla{avanje
Za tu svrhu He}o je iz znatnosmanjenog federalnog bud`eta, ukojem navodno nema novca za inv-alidnine i naknade {ehidskim poro-dicama, odvojio ~ak 729.641 za ugo-vorene usluge, pove}av{i ovu stavkuza 84 posto u odnosu na prethodnugodinu!Nije poznato da li je Ministar-stvo provelo proces javnih nabavkiza javno ogla{avanje, ali se zna daje He}o novac dao samo probra-nim medijima.U kampanju je uklju~eno neko-liko marketin{kih agencija me|ukojima su „Direct Media“ u vlasn-i{tvu gradona~elnika Beograda Dra-gana \ilasa, Oru~evi}eva „Biz Me-dia“, koja je radila dio idejnih rje{e-nja, a dio posla pripao je firmi „Me-dia Group“.\ilas je kadar Demokratske str-anke (DS) Borisa Tadi}a, te, o~ito,ima dobre veze sa Oru~evi}em.S obzirom na poruke koje se {a-lju ovom kampanjom, o~ito je njenkrajnji cilj promocija Stranke zaBiH, koja nije uspjela zavr{iti kri-minalne projekte u koje je tolikoulo`ila.
 F. VELE - T. LAZOVI]
 He}o: Pusto{enje bud`etaOru~evi}: Nove mahinacije \ilas: Veze saSafom
He}ina kampanja izazvala jeveliko ogor~enje gra|ana Tuzle.Tako je Udru`enje „Eko - Sport“[i}ki Brod najo{trije osudilo po-stavljanje bilborda na dionici putaTuzla - [i}ki Brod.- Ovim putem UG „Eko - Spo-rt“ [i}ki Brod poru~uje gospodi izEPBiH i Federalnog ministarstvaenergije, rudarstva i industrije,koji su potpisnici ovih sramnihreklama, a koje imaju jasan ciljpsiholo{kog djelovanja na gra-|ane i slabljenje njihovog otpora,kako bi dobili sve potrebne do-zvole za izgradnju 7 bloka 7 TETuzla i {ljaki{ta na jezeru Kop, danam ne trebaju reklame, nego dje-la! Za novac koji je utro{en u po-stavljanje plakata i pu{tanje TVreklama mogle su se kompletnorenovirati barem tri do ~etiri zgra-de u naseljima [i}ki Brod, Buki-nje i Husino, ~iji gra|ani ve} 50godina trpe zaga|enje od TE Tu-zla i time pokazati da stvarno„nije kasno za bolji `ivot“ kakonam vi poru~ujete - navodi se u re-agiranju UG „Eko - Sport“ [i}kiBrod.
Ogor~eni gra|ani [i}kog Broda
„Avaz“ istra`uje
Osu|enik za ratni zlo~in jo{ ~eka
Glava{a niko nije kontaktiraou vezi sa izdr`avanjem kazne
 
Ambasador Norve{ke u BiH Jan Bratu (Jan Braathu) izjavio jeza Onasu kako su veoma va`niizbori u BiH koji }e biti odr`ani uoktobru.- Nakon ove posljednje ~etirigodine, naredni period }e bitiveoma va`an za razvoj zemlje.Postoje mnogi zadaci koje trebaobaviti... Nadam se da }e gra-|ani iza}i na izbore, kao i da }epoliti~ke stranke voditi kampa-nju na ozbiljan na~in, odnosnoda }e se fokusirati na aktuelneprobleme. O~ekujem da }e sekampanje fokusirati na ekono-miju i zapo{ljava-nje, jer su istra-`ivanja javnogmnijenja pokaza-la da su ekonomi-ja i nezaposlenostnajve}i problemi BiH - kazao jeambasador Bratu.
Ambasador Norve{ke Jan Bratu
Predstoje}i izbori u BiH su veoma va`ni
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,10. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi
 avaz.ba)
Takozvanimenad`eri
Oligarhija od pedesetak dr`avnih direktora,koji za (ne)rad odgovaraju isklju~ivo strana~kim{efovima, ima nezamisliva prava i primanja
Skandalozni sadr`aji menad`erskih ugovora direktora i~lanova uprava dr`avnih kompanija koje uspje{no posluju, akoji su ve} godinama tajna i za Parlament FBiH i za ve}inu~lanova Federalne vlade, potpuno razotkrivaju cijeli mehani-zam kra|e novca za ra~un odabranih pojedinaca.Osim {to je u sada{njem sistemu nemogu}e postati ~lanuprave bilo koje uspje{ne dr`avne firme ako ne podr`avateodre|enu politi~ku opciju, kojoj se potom „dug“ vra}a za-po{ljavanjem rodbine i prijatelja te davanjem novca u kojeka-kve izmi{ljene projekte, ogla{avanja i druge na~ine finansi-jske pomo}i, nesporno je i da ve}ina tih direktora, odnosnokao {to se to danas popularno ka`e menad`era, vodi firme ko-je imaju monopolisti~ki polo`aj na tr`i{tu, te samim tim rea-lno i nije potrebna velika pamet za iskazivanjem milionskihprofita.Tako je aktuelna vlast, zamazuju}i o~i poslanicima i javno-sti, formalno ograni~ila visine pla}a direktora, vezuju}i ih zaprosje~ne pla}e u FBiH. No, taj kozmeti~ki ~in, koji je doveoi do socijalisti~ke uravnilovke da iste pla}e imaju i oni kojiuni{tavaju firme i oni koji ne{to poku{avaju da urade, uop}enije zabranio sklapanje menad`erskih ugovora s privilegija-ma koje obi~ni uposlenici, ali i direktori skoro svih privatnihkompanija, mogu samo sanjati.Oligarhija od pedesetak direktora tako ima regres od oko4.000 KM, `ivotna osiguranja, otpremnine od nekoliko dese-tina hiljada KM, kojekakve nagrade za poslovanje, ako zatre-ba i advokate za sudove, te neizbje`no besplatno i}e i pi}e. Zaono {to (ne)urade odgovaraju samo svojim strana~kim {efovi-ma, a ako se pak oni naljute pa odlu~e da ih smijene, opetne}e ostati bez posla jer su se za{titili menad`erskim ugovori-ma.Zato budu}a Federalna vlada mora hitno rje{avati i pita-nje ove legalizirane plja~ke firmi, s obzirom na to da aktuelnana ~elu sa Mustafom Mujezinovi}em na tom planu ne da nijeni{ta u~inila nego je sve to pre{utno i odobrila.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
BA
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 109.730 posjetilaca.
Nova kreditna zadu`enjavlastima slu`e za kupovinusocijalnog mira
 Pitanje:
 Podr`avate li nova kreditna zadu`enja dr`ave BiH kojima aktuelne vlasti kupuju socijalnimir umjesto da novac ula`u u razvojne projekte?
A) Da 14 %B) Ne 83 %C) Ne znam 3 %„Sarajevska pivara“ Hilme iMuje Selimovi}a prodala je 1999.godine 20 dunuma dr`avnog ze-mlji{ta i objekte na samoj obali Jadranskog mora kod Trogira, vr-ijedne osam miliona eura, za mi-zernih 1,1 milion maraka, tvrdi uizjavi za „Dnevni avaz“ sarajevskiadvokat Ramo Ataji}.
Stvarni vlasnik
Njega je, kako ka`e, anga`iralai opunomo}ila vlast u Trogiru dapoku{a rije{iti skandalozni sporzbog zemlji{ta i nekretnina namoru na koje su polagali pravo i„Pivara“ i hotel „Evropa“.Kako ka`e Ataji}, Op}ina Tro-gir nakon toliko godina `eli ri-je{iti status velikog komada ze-mlji{ta na kojem su motel i bu-ngalovi, a koji sada, kako ka`e,predstavljaju ruglo.Prema Ataji}evim rije~ima,zemlji{te ~iji je stvarni vlasnikdr`ava BiH, prodali su i „Pivara“i „Evropa“ i to razli~itim kupci-ma, koji se sada u Hrvatskoj sporezbog prava vlasni{tva.- Prema dokumentaciji kojuimam, ta imovina pripada dr`avi,odnosno Kantonu Sarajevo. PredUstavnim sudom Hrvatske vodise spor koji je pokrenulo Pravo-branila{tvo KS kako bi osporilopravo „Sarajevskoj pivari“ na pr-odaju tog zemlji{ta. Moje su info-rmacije da bi Sud trebao donijetipresudu o vra}anju na ponovnipostupak u korist KS - ka`e Ata-ji}.Da postoji spor pred hrva-tskim sudom u kojem Sarajevskikanton poku{ava osporiti pravoSelimovi}ima na vlasni{tvo i pro-daju u bescjenje vrijedne dr`avneimovine, ju~er je za na{ list potvr-dio i kantonalni ministar privre-de Abid [ari}.- @upanijski sud u Hrvatskojje ranije donio presudu da ta imo-vina pripada „Pivari“, no mi sma-tramo da je tu rije~ o dr`avnojimovini s obzirom na to da je taimovina u sklopu podbilansa i ni-je bila predmet privatizacije, tetako pripada dr`avi, odnosno Ka-ntonu Sarajevo - navodi [ari}.
Mizerna cijena
Kompleks bungalova i motel„Trogir“ na 20 hiljada kvadratnihmetara zemlji{ta bili su u vla-sni{tvu banje „Akvaterm“ iz Olo-va, koja je ranije bila u sastavu pr-eduze}a „Ehos“ u kojem je bilo ihotelsko preduze}e „Evropa“.Nakon {to su „Akvaterm“ pri-vatizirali vlasnici „Pivare“, objefirme su tvrdile da je rije~ o nji-hovoj imovini te je prodali ra-zli~itim kupcima za isti iznos od1,1 milion maraka. Advokat Ata-ji} ka`e da su i jedni i drugi uzelitaj novac nabrzinu i po mizernojcijeni.- Imam procjene agencije kojaovu imovinu cijeni na osam mili-ona eura! Oni su sebe predstaviliza vlasnike i prodali imovinu. Ra-di se o vrijednom zemlji{tu uz sa-mu obalu. Jedino bi Kanton Sara-jevo mogao biti vlasnik. Znam dasu oni anga`irali pravobranioca,ali to ide poprili~no kilavo. To senije moglo uraditi bez svih aktera- govori Ataji}.On dodaje da su obje prodajebile bespravni akti i da se imo-vina mora vratiti pravom vla-sniku.
T. LAZOVI]
 Bratu: Mnogi  zadaci Trogir: Objekti i zemlji{te realno vrijede osam miliona eura
Ministar [ari} ka`e kako jeta~no da je „Pivara“ prodala tuimovinu, ali nije ta~no da je tou~inilo i preduze}e „Evropa“,ve} je samo potpisan predugovoro prodaji koji nije realiziran.- Uklju~eno je pravobranila{tvoi mi ~inimo {to mo`emo u tom po-gledu. Stavljena je zabrana raspola-ganja i upisa nakon na{e `albe. Tobi trebalo biti vlasni{tvo hotela„Evropa“, a s obzirom na to da jeon privatiziran bez te imovine, totreba biti vlasni{tvo Kantona Sara-jevo. Me|utim, odlukom suda uTrogiru re~eno je da je to vlasni{tvo„Pivare“ i mi smo na tu presuduulo`ili `albu - navodi [ari}.
[ari}: Imovina pripada KS
 Hilmo Selimovi}: Prodao ono {to nije njegovo
KRIMINAL
Privatizacijska mafija ima pipke i u Hrvatskoj
Selimovi}i oteli imovinuBiH u Trogiru i prodalije za 1,1 milion maraka!
Polagali pravo na motel i zemlji{te koje nije bilo predmet privatizacije
KantonSarajevo pokrenuo spor pred Ustavnim sudom Hrvatske
C

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milos Miljkovic liked this
Ana Luiza Sampaio liked this
ludaskroz liked this
rferra liked this
Emina Šaldić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->