Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
69Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan Adalah Untuk Mengeratkan Perpaduan Pelbagai Kaum Dan Etnik

Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan Adalah Untuk Mengeratkan Perpaduan Pelbagai Kaum Dan Etnik

Ratings: (0)|Views: 11,900 |Likes:
Published by Rashidi Safuan

More info:

Published by: Rashidi Safuan on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
MATLAMAT DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN ADALAH UNTUMENGERATKAN PERPADUAN PELBAGAI KAUM DAN ETNIK. HURAIKANSTRATEGI –STRATEGI YANG TELAH DI RANGKA DAN DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INIDasar Pendidikan Kebangsaan lahir atas kesedaran tentang mustahaknya diadakan satusistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah dan bagimemenuhi kehendak negara. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk memenuhi keperluan tenaga manusia di negara ini untuk jangka pendek dan panjang,melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan melahirkan insan yang berilmu, berakhlak, seimbang, dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri danmemberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Objektif dasar dinyatakan dalam pendahuluan
 
kepada Akta Pelajaran, 1961, iaitu:
"BAHAWASANYA
dasar pelajaran scpeti yang disytiharkan dalam
Ordinan
 Pelajaran, 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan
 ,
agama,ekonomi dan politiknya.......”
Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pelajarandengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956_ dan Laporan Rahman Talib 1960 telahmentafsirkannya sebagai menyatupadukan murid-murid sekolah berbilang kaum danmenyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi.Seterusnya, objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinetditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikandiharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih.Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negaradan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkaninsan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapaikesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuranmasyarakat dan negara.
 
Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pcngantar yang utama. Mengadakankurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi scmua jenis sekolah. Mewujudkansistem peperiksaan yung sama bagi semua. Melicinkan tatacara pcngurusan pcndidikan.Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mengadakan peluang PendidikanAsas selama sembilan tahun;Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman;Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KJBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yangmenjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KSSM) pada tahun 1989.Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang darisegi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyaimoral serta nilai etikayang kukuh;Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semulakurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978 dan mempelbagai danmemperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidangSastera gunaan dan Sains Gunaan;Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin serta menjadikanBahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar disekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasalain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil;Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin, seperti pasukan pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dan Iain-lain.Mengada danmemperkembangkan tenaga pengajar yang lerlalih dan juga mendirikan sekolah-sekolahselaras dengan pertambahan kanak-kanak.Masyarakat Malaysia adalah majmuk terdiri daripada pelbilang kaum yangmempunyai kebudayaan yang berbeza, perbezaaan penempatan kawasan seperti bandar, luar  bandar, estat, kampung petani dan kampung nelayan. Perbezaan kedudukan ekonomi antarakaum – kaum ini amat ketara. Jurang perbezaan dan ketidakseimbangan kaum - kaum dalam
 
masyarakat Malaysia di anggap tidak sesuai dan mungkin menghalang perpaduan di kalanganrakyat.Jesteru atas kesedaran ini Malaysia telah merangka rukun negara pada tahun 1970yang dijadikan dasar pendidikan, kewarganegaraan, pembangunan dan perkembanganmasyarakat. Rukun negara ini terdiri daripada lima prinsip yang utamaa.kepercayaan kepada tuhan b.kesetiaan kepada raja dan negarac.keluhuran perlembagaand.kedaulatan undang – undange.kesopanan dan kesusilaan berlandaskan rukun negara ini Malaysia berazam untuk: a.Mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakat. b.Memelihara satu cara hidup demokrasic.Mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksamad.Mempunyai satu kebudayaan nasional yang kaya dan berbagai corak e.Membina satu masyarakat maju yang menggunakan sains dan teknologi modenSemangat keazaman ini telah menjadi dorongan asas untuk jawatankuasa kabinetdalam merangka kurikulum baru sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengahserta sistem pendidikan persekolahan Malaysia dan dilaksanakan dalam tahun 1980anPekembangan sistem pendidikan dalam rancangan Malaysia kedua ( 1971 – 1975)merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan – keperluan perkembanagan ekonomi serta mengeluarkan lebih ramai pekerja mahir bagi perlaksanaan dasar ekonomi baru. Selain itu sistem pendidikan dirancang supaya memberisumbangan penting bagi mengalakkan perpaduaan dikalangan rakyat berbilang bangsa.Perubahan – perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat daripada konflik perkauman yang berlaku pada 13hb Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat -matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang sesuatu sistem pendidikan yang lebihsesuai dengan harapan yang boleh menyatukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkanmengulang lagi tragedi konflik perkauman itu.

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Frediza Thesila liked this
Apple Yap liked this
Eleanora Wong liked this
Kim Kym liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->