Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bọ luật hình sự năm 1999

bọ luật hình sự năm 1999

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Trang
Hình sự
Hình sự

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Trang on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
B
LU
T HÌNH S
Ự 
 
C
A N
ƯỚ 
C C
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM S
15/1999/QH10
L
Ờ 
I NÓI
Đ
U
Pháp lu
t hình s
m
t trong nh
ng công c
s
c bén, h
u hi
u
để
 
đấ
u tranh phòngng
a và ch
ng t
i ph
m, góp ph
n
đắ
c l
c vào vi
c b
o v
 
độ
c l
 p, ch
quy
n, th
ng nh
t vàtoàn v
n lãnh th
c
a T
qu
c Vi
t Nam xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a, b
o v
l
ợ 
i ích c
a Nhà n
ướ 
c,quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân, t
ch
c, góp ph
n duy trì tr 
t t
an toàn xã h
i, tr 
t t
 qu
n lý kinh t
ế
, b
o
đả
m cho m
i ng
ườ 
i
đượ 
c s
ng trong m
t môi tr 
ườ 
ng xã h
i và sinh tháian toàn, lành m
nh, mang tính nhân v
ă
n cao.
Đồ
ng th
ờ 
i, pháp lu
t hình s
góp ph
n tích c
clo
i b
nh
ng y
ế
u t
gây c
n tr 
ở 
cho ti
ế
n trình
đổ
i m
ớ 
i và s
nghi
 p công nghi
 p hoá, hi
n
đạ
i hoá
đấ
t n
ướ 
c vì m
c tiêu dân giàu, n
ướ 
c m
nh, xã h
i công b
ng, v
ă
n minh.B
lu
t hình s
này
đượ 
c xây d
ng trên c
ơ 
s
ở 
ế
th
a và phát huy nh
ng nguyên t
c,ch
ế
 
đị
nh pháp lu
t hình s
c
a n
ướ 
c ta, nh
t là c
a B
lu
t hình s
n
ă
m 1985, c
ũ
ng nh
ư
 nh
ng bài h
c kinh nghi
m t
th
c ti
n
đấ
u tranh phòng ng
a và ch
ng t
i ph
m trong nhi
uth
 p k 
qua c
a quá trình xây d
ng và b
o v
T
qu
c.B
lu
t hình s
th
hi
n tinh th
n ch
 
độ
ng phòng ng
a và kiên quy
ế
t
đấ
u tranh ch
ngt
i ph
m và thông qua hình ph
t
để
ă
n
đ
e, giáo d
c, c
m hoá, c
i t
o ng
ườ 
i ph
m t
i tr 
ở 
 thành ng
ườ 
i l
ươ 
ng thi
n; qua
đ
ó, b
i d
ưỡ 
ng cho m
i công dân tinh th
n, ý th
c làm ch
h
i, ý th
c tuân th
pháp lu
t, ch
 
độ
ng tham gia phòng ng
a và ch
ng t
i ph
m.Thi hành nghiêm ch
nh B
lu
t hình s
là nhi
m v
chung c
a t
t c
các c
ơ 
quan, t
 ch
c và toàn th
nhân dân.
PH
N CHUNG
CH
ƯƠ 
NG I
Đ
I
U KHO
N C
Ơ 
B
N
Đ
i
u 1.
Nhi
m v
c
a B
lu
t hình s
 B
lu
t hình s
có nhi
m v
b
o v
ch
ế
 
độ
xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a, quy
n làm ch
c
a nhândân, b
o v
quy
n bình
đẳ
ng gi
a
đồ
ng bào các dân t
c, b
o v
l
ợ 
i ích c
a Nhà n
ướ 
c, quy
n,l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân, t
ch
c, b
o v
tr 
t t
pháp lu
t xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a, ch
ng m
ihành vi ph
m t
i;
đồ
ng th
ờ 
i giáo d
c m
i ng
ườ 
i ý th
c tuân theo pháp lu
t,
đấ
u tranh phòngng
a và ch
ng t
i ph
m.
Để
th
c hi
n nhi
m v
 
đ
ó, B
lu
t quy
đị
nh t
i ph
m và hình ph
t
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i ph
mt
i.
Đ
i
u 2.
C
ơ 
s
ở 
c
a trách nhi
m hình s
 Ch
ng
ườ 
i nào ph
m m
t t
i
đ
ã
đượ 
c B
lu
t hình s
quy
đị
nh m
ớ 
i ph
i ch
u tráchnhi
m hình s
.
 
Đ
i
u 3.
Nguyên t
c x
1. M
i hành vi ph
m t
i ph
i
đượ 
c phát hi
n
 p th
ờ 
i, x
lý nhanh chóng, công minhtheo
đ
úng pháp lu
t.2. M
i ng
ườ 
i ph
m t
i
đề
u bình
đẳ
ng tr 
ướ 
c pháp lu
t, không phân bi
t nam, n
, dân t
c,tín ng
ưỡ 
ng, tôn giáo, thành ph
n,
đị
a v
xã h
i. Nghiêm tr 
ng
ườ 
i ch
m
ư
u, c
m
đầ
u, ch
huy, ngoan c
ch
ng
đố
i, l
ư
u manh, côn
đồ
, tái ph
m nguy hi
m, l
ợ 
i d
ng ch
c v
, quy
n h
n
để
ph
m t
i; ng
ườ 
i ph
m t
i dùng th
 
đ
o
nx
o quy
t, có t
ch
c, có tính ch
t chuyên nghi
 p, c
ý gây h
u qu
nghiêm tr 
ng.Khoan h
ng
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i t
thú, thành kh
n khai báo, t
giác ng
ườ 
i
đồ
ng ph
m, l
 pcông chu
c t
i,
ă
n n
ă
n h
i c
i, t
nguy
n s
a ch
a ho
c b
i th
ườ 
ng thi
t h
i gây ra.3.
Đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i l
n
đầ
u ph
m t
i ít nghiêm tr 
ng,
đ
ã h
i c
i, thì có th
áp d
ng hình ph
t nh
h
ơ 
n hình ph
t tù, giao h
cho c
ơ 
quan, t
ch
c ho
c gia
đ
ình giám sát, giáo d
c.4.
Đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i b
ph
t tù thì bu
c h
ph
i ch
 p hành hình ph
t trong tr 
i giam, ph
ilao
độ
ng, h
c t
 p
để
tr 
ở 
thành ng
ườ 
i có ích cho xã h
i; n
ế
u h
có nhi
u ti
ế
n b
thì xét
để
gi
mvi
c ch
 p hành hình ph
t.5. Ng
ườ 
i
đ
ã ch
 p hành xong hình ph
t
đượ 
c t
o
đ
i
u ki
n làm
ă
n, sinh s
ng l
ươ 
ng thi
n,hoà nh
 p v
ớ 
i c
ng
đồ
ng, khi có
đủ
 
đ
i
u ki
n do lu
t
đị
nh thì
đượ 
c xóa án tích.
Đ
i
u 4.
Trách nhi
m
đấ
u tranh phòng ng
a và ch
ng t
i ph
m1. Các c
ơ 
quan Công an, Ki
m sát, Toà án, T
ư
pháp, Thanh tra và các c
ơ 
quan h
u quankhác có trách nhi
m thi hành
đầ
y
đủ
ch
c n
ă
ng, nhi
m v
c
a mình,
đồ
ng th
ờ 
i h
ướ 
ng d
n,giúp
đỡ 
các c
ơ 
quan khác c
a Nhà n
ướ 
c, t
ch
c, công dân
đấ
u tranh phòng ng
a và ch
ng t
i ph
m, giám sát và giáo d
c ng
ườ 
i ph
m t
i t
i c
ng
đồ
ng.2. Các c
ơ 
quan, t
ch
c có nhi
m v
giáo d
c nh
ng ng
ườ 
i thu
c quy
n qu
n lý c
amình nâng cao c
nh giác, ý th
c b
o v
pháp lu
t và tuân theo pháp lu
t, tôn tr 
ng các quy t
cc
a cu
c s
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a; k 
 p th
ờ 
i có bi
n pháp lo
i tr 
nguyên nhân và
đ
i
u ki
n gây rat
i ph
m trong c
ơ 
quan, t
ch
c c
a mình.3. M
i công dân có ngh
 ĩ 
a v
tích c
c tham gia
đấ
u tranh phòng ng
a và ch
ng t
i ph
m.
CH
ƯƠ 
NG IIHI
U L
Ự 
C C
A B
LU
T HÌNH S
Ự 
 
Đ
i
u 5.
Hi
u l
c c
a B
lu
t hình s
 
đố
i v
ớ 
i nh
ng hành vi ph
m t
i trên lãnh th
 n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam1. B
lu
t hình s
 
đượ 
c áp d
ng
đố
i v
ớ 
i m
i hành vi ph
m t
i th
c hi
n trên lãnh th
 n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam.2.
Đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i n
ướ 
c ngoài ph
m t
i trên lãnh th
n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
aVi
t Nam thu
c
đố
i t
ượ 
ng
đượ 
c h
ưở 
ng các quy
n mi
n tr 
ngo
i giao ho
c quy
n
ư
u
đ
ãi vàmi
n tr 
v
lãnh s
theo pháp lu
t Vi
t Nam, theo các
đ
i
u
ướ 
c qu
c t
ế
mà n
ướ 
c C
ng hòa xãh
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam ký k 
ế
t ho
c tham gia ho
c theo t
 p quán qu
c t
ế
, thì v
n
đề
tráchnhi
m hình s
c
a h
 
đượ 
c gi
i quy
ế
t b
ng con
đườ 
ng ngo
i giao.
 
Đ
i
u 6.
Hi
u l
c c
a B
lu
t hình s
 
đố
i v
ớ 
i nh
ng hành vi ph
m t
i
ở 
ngoài lãnhth
n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam1. Công dân Vi
t Nam ph
m t
i
ở 
ngoài lãnh th
n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam có th
b
truy c
u trách nhi
m hình s
t
i Vi
t Nam theo B
lu
t này.Quy
đị
nh này c
ũ
ng
đượ 
c áp d
ng
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i không qu
c t
ch th
ườ 
ng trú
ở 
n
ướ 
cC
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam.2. Ng
ườ 
i n
ướ 
c ngoài ph
m t
i
ở 
ngoài lãnh th
n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam có th
b
truy c
u trách nhi
m hình s
theo B
lu
t hình s
Vi
t Nam trong nh
ngtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đượ 
c quy
đị
nh trong các
đ
i
u
ướ 
c qu
c t
ế
n
ướ 
c C
ng hòa xã h
i ch
ngh
 ĩ 
aVi
t Nam ký k 
ế
t ho
c tham gia.
Đ
i
u 7.
Hi
u l
c c
a B
lu
t hình s
v
th
ờ 
i gian1.
Đ
i
u lu
t
đượ 
c áp d
ng
đố
i v
ớ 
i m
t hành vi ph
m t
i là
đ
i
u lu
t
đ
ang có hi
u l
c thihành t
i th
ờ 
i
đ
i
m mà hành vi ph
m t
i
đượ 
c th
c hi
n.2.
Đ
i
u lu
t quy
đị
nh m
t t
i ph
m m
ớ 
i, m
t hình ph
t n
ng h
ơ 
n, m
t tình ti
ế
t t
ă
ngn
ng m
ớ 
i ho
c h
n ch
ế
ph
m vi áp d
ng án treo, mi
n trách nhi
m hình s
, mi
n hình ph
t,gi
m hình ph
t, xoá án tích và các quy
đị
nh khác không có l
ợ 
i cho ng
ườ 
i ph
m t
i, thì không
đượ 
c áp d
ng
đố
i v
ớ 
i hành vi ph
m t
i
đ
ã th
c hi
n tr 
ướ 
c khi
đ
i
u lu
t
đ
ó có hi
u l
c thihành.3.
Đ
i
u lu
t xoá b
m
t t
i ph
m, m
t hình ph
t, m
t tình ti
ế
t t
ă
ng n
ng, quy
đị
nh m
thình ph
t nh
h
ơ 
n, m
t tình ti
ế
t gi
m nh
m
ớ 
i ho
c m
ở 
ng ph
m vi áp d
ng án treo, mi
ntrách nhi
m hình s
, mi
n hình ph
t, gi
m hình ph
t, xoá án tích và các quy
đị
nh khác có l
ợ 
icho ng
ườ 
i ph
m t
i, thì
đượ 
c áp d
ng
đố
i v
ớ 
i hành vi ph
m t
i
đ
ã th
c hi
n tr 
ướ 
c khi
đ
i
ulu
t
đ
ó có hi
u l
c thi hành.
CH
ƯƠ 
NG IIIT
I PH
M
Đ
i
u 8.
Khái ni
m t
i ph
m1. T
i ph
m là hành vi nguy hi
m cho xã h
i
đượ 
c quy
đị
nh trong B
lu
t hình s
, dong
ườ 
i có n
ă
ng l
c trách nhi
m hình s
th
c hi
n m
t cách c
ý ho
c vô ý, xâm ph
m
độ
c l
 p,ch
quy
n, th
ng nh
t, toàn v
n lãnh th
T
qu
c, xâm ph
m ch
ế
 
độ
chính tr 
, ch
ế
 
độ
kinh t
ế
,n
n v
ă
n hoá, qu
c phòng, an ninh, tr 
t t
, an toàn xã h
i, quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a t
ch
c,xâm ph
m tính m
ng, s
c kh
e, danh d
, nhân ph
m, t
do, tài s
n, các quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp khác c
a công dân, xâm ph
m nh
ng l
 ĩ 
nh v
c khác c
a tr 
t t
pháp lu
t xã h
i ch
 ngh
 ĩ 
a.2. C
ă
n c
vào tính ch
t và m
c
độ
nguy hi
m cho xã h
i c
a hành vi
đượ 
c quy
đị
nhtrong B
lu
t này, t
i ph
m
đượ 
c phân thành t
i ph
m ít nghiêm tr 
ng, t
i ph
m nghiêmtr 
ng, t
i ph
m r 
t nghiêm tr 
ng và t
i ph
m
đặ
c bi
t nghiêm tr 
ng.3. T
i ph
m ít nghiêm tr 
ng là t
i ph
m gây nguy h
i không l
ớ 
n cho xã h
i mà m
c caonh
t c
a khung hình ph
t
đố
i v
ớ 
i t
i
y là
đế
n ba n
ă
m tù; t
i ph
m nghiêm tr 
ng là t
i ph
mgây nguy h
i l
ớ 
n cho xã h
i mà m
c cao nh
t c
a khung hình ph
t
đố
i v
ớ 
i t
i
y là
đế
n b
yn
ă
m tù; t
i ph
m r 
t nghiêm tr 
ng là t
i ph
m gây nguy h
i
t l
ớ 
n cho xã h
i mà m
c caonh
t c
a khung hình ph
t
đố
i v
ớ 
i t
i
y
đế
n m
ườ 
i l
ă
m n
ă
m tù; t
i ph
m
đặ
c bi
t nghiêm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->