Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giaotrinhVB60

giaotrinhVB60

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by gatrongcon

More info:

Published by: gatrongcon on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Giáo trình tin h
c:
L
p trình v
ớ 
i Microsoft Visual Basic 6.0
Tác gi
: Nguy
n S
ơ 
n H
 
)C
c Công ngh
thông tin – B
Giáo d
c và
Đ
ào t
oHà N
i, tháng 6 - 2006
 
L
p trình Visual Basic 6.0
 
Trang 2 -
GGII
Ớ Ớ 
IITTHHII
UU 
L
 p trình
ng d
ng là môn h
c
t quan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i sinh viên ngành côngngh
thông tin (CNTT). Hi
n nay có r 
t nhi
u các ngôn ng
l
 p trình chuyênnghi
 p có th
s
d
ng t
t
để
l
 p trình các
ng d
ng nh
ư
: Microsoft .NET, C++Buider, Delphi, v.v. Nh
ư
ng Visual Basic 6.0 (VB6), t
 
đ
ây g
i t
t là VB có th
 coi là m
t trong nh
ng công c
d
h
c nh
t.Giáo trình này vi
ế
t ra ph
c v
nhu c
u h
c môn L
 p trình
ng d
ng ho
c L
 ptrình Visual Basic cho các sinh viên, h
c sinh tr 
ườ 
ng THCN h
chuyên CNTT.Sau nh
ng n
i dung v
l
 p trình VB c
ă
n b
n, giáo trình s
h
ướ 
ng h
c sinh
đế
ncác k 
thu
t l
 p trình c
ơ 
s
ở 
d
li
u (CSDL) trên VB. k 
ế
t qu
cu
i cùng là t
o racác
ng d
ng qu
n lý s
d
ng VB nh
ư
là m
t công c
phát tri
n trên h
CSDLAccess.Th
ờ 
i l
ượ 
ng thi
ế
t k 
ế
75 ti
ế
t. Trong
đ
ó 24 ti
ế
t lý thuy
ế
t, 46 ti
ế
t th
c hành và 5ti
ế
t dành cho ki
m tra. Tu
theo m
c
độ
 
ng d
ng c
a t
ng tr 
ườ 
ng, t
ng ngànhvào môn h
c này mà m
i
đơ 
n v
s
ch
n cho mình m
t qu
 ĩ 
th
ờ 
i gian c
ũ
ng nh
ư
 các n
i dung gi
ng d
y phù h
ợ 
 p t
giáo trình này. N
i dung giáo trình g
m m
t bài m
ở 
 
đầ
u và 4 ch
ươ 
ng:
Bài m
 
đầ
u
Bài m
ở 
 
đầ
u s
là nh
ng l
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u v
ngôn ng
Visual Basic 6.0, v
môitr 
ườ 
ng làm vi
c và l
ch s
c
a ngôn ng
này. K 
ế
t thúc bài h
c, h
c viên s
hi
u
đượ 
c môi tr 
ườ 
ng làm vi
c, t
o và làm vi
c trên project
đơ 
n gi
n.
Ch
ươ
ng 1: L
p trình VB c
ă
n b
n
Ch
ươ 
ng này cung c
 p nh
ng khái ni
m, nh
ng cách th
c c
ă
n b
n nh
t khilàm vi
c v
ớ 
i b
t k 
m
t ngôn ng
l
 p trình nào,
ở 
 
đ
ây là VB.
Đ
ó là bi
ế
n, h
ng,các c
u trúc l
nh và k 
thu
t ch
ươ 
ng trình con trong VB.
Ch
ươ
ng 2: Làm vi
c v
i các
đ
i
u khi
n
Đ
i
u khi
n là m
t thành ph
n r 
t quan tr 
ng trong nh
ng ngôn ng
l
 p trìnhtr 
c quan, h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng (nh
ư
VB). Ch
ươ 
ng này t
 p trung vào vi
c gi
ớ 
i thi
unh
ng khái ni
m, cách th
c làm vi
c và h
ướ 
ng d
n s
d
ng, l
 p trình trên h
 th
ng các
đ
i
u khi
n t
c
ă
n b
n
đế
n nâng cao c
a VB. K 
thu
t b
t l
i và x
l
i c
ũ
ng
đượ 
c
đề
c
 p
đế
n r 
t chi ti
ế
t. K 
ế
t thúc n
i dung ch
ươ 
ng này, h
c viên cóth
thi
ế
t k 
ế
 
đượ 
c m
t s
các
ng d
ng ch
y trên windows b
ng cách s
d
ng t
tcác ki
ế
n th
c c
a ch
ươ 
ng 1 và ch
ươ 
ng 2.
 
L
p trình Visual Basic 6.0
 
Trang 3 -
Ch
ươ
ng 3: L
p trình c
ơ
s
d
li
u
H
u h
ế
t l
 p trình
ng d
ng
đề
u liên quan
đế
n các k 
thu
t x
lý CSDL.Ch
ươ 
ng này t
 p trung gi
ớ 
i thi
u hai công ngh
l
 p trình CSDL ph
bi
ế
n là DAO(Data Access Objects) và ADO (ActiveX Data Objects) thông qua các bài toánc
th
nh
ư
: nh
 p d
li
u, tìm ki
ế
m và
đặ
t l
c, in báo cáo.
Ch
ươ
ng 4: Hoàn thi
n d
án
Ch
ươ 
ng này t
 p trung h
ướ 
ng d
n các qui trình, công c
thu
t
để
thi
ế
t
ế
giao di
n chính
ng d
ng, c
ũ
ng nh
ư
hoàn thi
n,
đ
óng gói m
t d
án hoànch
nh trên môi tr 
ườ 
ng VB.
Đ
ó là s
n ph
m ph
n m
m cu
i cùng g
i t
ớ 
i kháchhàng. K 
thu
t MDI Form, Menu, ToolBar c
ũ
ng nh
ư
qui trình
đ
óng gói thôngqua ti
n ích Package and Deployment Wizard
đượ 
c h
ướ 
ng d
n s
d
ng chi ti
ế
t.Ph
n cu
i giáo trình có
đư
a ra danh m
c các tài li
u
để
b
n
đọ
c tham kh
o;danh m
c các t
vi
ế
t t
t
đượ 
c s
d
ng trong sách và gi
i ngh
 ĩ 
a m
t s
thu
t ng
 ti
ế
ng Anh th
ườ 
ng g
 p khi l
 p trình trên VB.Cu
i cùng, chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n s
quan tâm và t
o
đ
i
u ki
n c
aS
ở 
GD&DT Hà N
i; các
đồ
ng nghi
 p
đ
ã t
n tình giúp
đỡ 
,
đ
óng góp ý ki
ế
n xâyd
ng
để
giáo trình
đượ 
c hoàn thi
n nh
ư
bây gi
ờ 
. Tuy nhiên r 
t khó tránh kh
inh
ng thi
ế
u sót t
khách quan
đế
n ch
quan. Chúng tôi r 
t mong nh
n
đượ 
c s
 góp ý, phê bình
để
giáo trình ngày càng hoàn thi
n h
ơ 
n, ph
c v
t
t cho vi
cd
y-h
c trong nhà tru
ờ 
ng và các b
n
đọ
c.
 Hà n
i, ngày 20 tháng 10 n
ă 
m 2005

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->