Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trinh Tùng chiện

Trinh Tùng chiện

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by namazu

More info:

Published by: namazu on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Ngày xuân v
n v
t truy hoanNh
n nha t
 
i tr
n Bình Khang [2] vui v
yCh
n x
ư
a ng
c

ng hoa

y
àn Tinh [3] trùng phím, cung dây h
ng h
 
 Th
ơ 
hay
 
ch
b
t ng
 
 Ng
ư 
i hay
 
ch
 
êm m
ơ 
xu
t tìnhR
ng x
ư
a
 
ch
n

kinhCó nhà hi
n tri
t h
Trinh tên Tùng

c thì ngôn h
nh công dungThi k
nh
c ho
ki
m cung

u tàiHình long
n, dáng hoa
àiRâu ba t
c r
m, lông dài tám phânD
ươ 
ng hoàn viên

i k
lânC
p tay nh
ư
h
c
p chân nh
ư
mèo [4]Trinh Tùng thu
 
nh
còn nghèoS
ng cùng cha m
bên
èo Mai Hoa [5]M
t lòng th
 
m
kính chaSáng vào ki
m c
i, t
i ra
ánh gi
yThong dong b
n v
 
i gió mâyH
ươ 
u nai giúp th
t, cáo c
y mua vuiGia tài m
t chi
c thuy
n muiM
t cây
àn m
c, m
t gùi sách th
ơ 
 Khi bu
n m
ng t
ư 
ng v
n v
ơ 
 G
y
àn vài khúc,

c th
ơ 
m
y bàiKhi nhàn nghiên bút mi
t màiNh
ng khi cao h
ng múa vài
ư 
ng cônCó ng
ư 
i con gái cùng thônC
m th
ươ 
ng chàng có trí khôn h
ơ 
n
 
iM
t
êm

y
p sao tr
 
iTình riêng nàng m
 
i th
t l
 
i cùng Trinh"Chàng
ơ 
i thi
p s
ng m
t mình"Ngoài hai m
ươ 
i tu
i còn trinh nguyên này"Ch
yêu tr
n tr
c bao ngày"Hôm nay dâng tr
n hai tay cho chàng"Trinh nghe r
t

i hoang mangR
ng: "
ơ 
n vân v
ũ
[6] có nàng
oái trông"Ch
hi
m có c
ũ
ng nh
ư
không"Tr
ư 
c sau
ành ph
i ph
lòng T
nga [7]"B
n Hà châu [8] có bao xa"Mà không thoát c
nh kinh thoa b
qu
n [9]"Nàng r
ng: "Chàng ch
 
ng
i ng
n"Thi
p
ây mong
ư 
c m
t l
n mà thôi"Quy
t sau không h
n không
òi"Trinh nghe th
m ngh
 ĩ 
: "H
p hòi làm chi"
ư 
ng
ư 
ng m
t

ng nam nhi"Há
âu b
l
 
xuân thì gái t
ơ 
"Ngh
 ĩ 
r
i qu
n ch
t ng
ư 
i th
ơ 
 Thoát tan y ph
c, s
m s
 
m
t môi
ài dao sóng d
y t
ng h
iHoa th
ơ 
m tho
hái, núi

i tho
trôngKhác nào
âu c
nh tiên b
ngKhác nào
Ch
c

ng phòng Ng
ư
u Lang [10]Có ng
ư 
i khách s
 
m sang ngangQua
ư 
ng b
t g
p chàng nàng yêu nhauV
n ngh
d
ch s
thâm sâu
êm qua l
i th
y sao Câu [11] sáng b
ngNg
m Trinh k
, khách c
m
ng:Tinh hoa phát ti
t t
l
ư
ng

n

uNh
nhàng khách t
 
i mé sau
ư
a tay n
m l
y h
t cau ph
ũ
phàngNàng c
ư 
i: "N
u

nh liên sàng [12]"Thì
ây c
ũ
ng ch
ng b
bàng làm chi"Cho dù hai b
c tu mi [13]"M
t thân con gái xá gì gian truân!"Khách r
ng: "Ta ch
ng ti
c thân"Ch
lo có k
s
y chân vô tình"Vui ch
c lát, h
n ba sinh..."Trinh nghe bi
n s
c th
t kinh d
p

u"Tiên sinh d
y b
o
ôi câu"Mà h
n giác ng
ngõ h
u tr
ă
m n
ă
m"Khách r
ng: "Tr
ă
ng khuy
t l
i r
m"Không vui không h
n, không n
m không yêu"
 
i ng
ư 
i xem t
a cánh di
u"Không ng
ư 
i th
, m
c gió chi
u

y
ư
a"Kh
i tình d
u c
ũ
hay ch
ư
a"Mà càng yêu l
m càng m
ư
a bão nhi
u"S
c tài tránh nh
t t
kiêu"Phan An, T
ng Ng
c [14] m
mi
u mà chi"Nên ch
ă
ng
ươ 
ng lúc xuân thì"Mi
t mài
èn sách mà thi Tú tài!"T
nh ra v
i m
c qu
n dàiKh
u

u l
nh
ra hai ba hàng...Thoi
ư
a ch
c
ã thu sangLên kinh tr
h
c nhà hàng Thu
Tiên
êm
êm c
n m
n bút nghiênNgày buôn hoa qu
ki
m ti
n nuôi thânTài l
ươ 
ng

ng [15],

c chuyên c
n
 
Kinh nam s
b
c m
ư 
i ph
n
ã thôngUyên sâu kim c
tây
ôngT
Th
ư
vanh vách, Th
t Công [16] l
u l

 Làm th
ơ 
m
t b
ư 
c hai câu [17]Ngôn nh
ư
l
ư
u thu
, ý h
u cao s
ơ 
n.M
t chi
u thi h
ng
ươ 
ng c
ơ 
nR
ư 
u ngon m
t h
ũ
, m
u
ơ 
n m
t bìnhCh
 
t nghe v
ng ti
ng c
ư 
i tìnhNhìn ra tha th
ư 
t bóng hình giai nhânTóc mây buông xoã
ôi chân

h
ng gót ng
c, tr
ng ng
n b
 
vaiH
ươ 
ng th
ơ 
m n
c to
d
m ngoàiTuy
t lê nhu nhú, hình hài thanh tânTrinh r
ng: "Tr
ư 
c l
sau thân"Xin

ng e l
t
n ng
n mà chi"Cung th
ươ 
ng [18] d
u ch
ng ra gì"C
ũ
ng xin

t
ng
ư 
ng thi m
t bài"R
ng bay ph
ư 
ng múa mi
t màiTho
t

trên qu
t nh
ng hai bài li
nGiai nhân c
m kích vô biênNgu
n th
ơ 
l
i
ư 
c tay tiên ho
v
n...Lòng th
ơ 
m ngát m
ng m
nhânH
n cu
ng si
nh
ng g
n nh
ng xaChán th
ơ 
u
ng r
ư 
u xem hoaSay s
ư
a men r
ư 
u ngân nga men tìnhNàng nh
ư
nóng b
c trong mìnhBao nhiêu xiêm áo thình lình c
 
i raTrinh bèn hôn th
t th
ơ 
m daTay
ư
a lên ng
c tay sà xu
ng môngT
ư 
ng r
ng nh
n t
a m
 
 
ôngNào ng
 
tóm ph
i chùm lông, gi
t mình!C
m
uôi
oán ch
c h
tinh [19]Nàng c
ư 
i: "Cái gi
ng
a tình

ng lo"Mi
n là bên nh
n bên cho"
ã yêu b
t k
nh
to, gi
ng loài"Trinh nghe h
 
p lý th
 
dàiKh
 
ư
a b
o b
i t
ngoài vào trong...Canh ba hành s
v
a xongGà v
a gáy sáng
ã không th
y nàngMùi h
ươ 
ng còn tho
ng bên mànTh
ơ 
còn t
ươ 
i m
c trên bàn c
th
ư
 M
t ngày

y
p tâm t
ư
 M
t
êm tri k
thành nh
ư
v
 
ch
ngKhoa thi n
ă
m
y mùa
ông

thi v
 
v
n Trinh không thèm làm
ư 
ng công danh v
n ch
ng hamXé gi
y v
t bút b
sang quán ng
iQuán ch
hai gái sinh
ôiCô ch
 
i l
y ch
ng n
ơ 
i

t ng
ư 
iCô em xinh

p tuy
t v
 
iHàm r
ă
ng nh
ư
ng
c n
c
ư 
i nh
ư
hoaTho
t trông th
y khách ph
ươ 
ng xaDáng
ào tha th
ư 
t b
ư 
c ra
ón m
 
iR
ng: "Trông dung m
o
oán ng
ư 
i"
ư 
ng hoan l
[20] h
n r
ng ng
 
i t
ươ 
ng lai"Trinh bu
n: "Ngán n
i tr
n ai"Công danh b
t quá Tú tài, Tr
ng nguyên"B
ng vàng ch
c h
n

ng tên"Vì chê

d
 
cho nên không làm"Nàng nghe th
ươ 
ng c
m vô vàn

m
 ìa b
ng ch
c
ôi hàng l
trong"Th
ươ 
ng chàng ph
n b
c long
ong"H
c ba n
ă
m r
ư 
i mà không ti
c gì"Khinh

b
bút không thi"Qu
là khí phách nam nhi ngút tr
 
i"Nói xong rót r
ư 
u ra m
 
iHai tay nâng c
c t
n n
ơ 
i mi
ng chàngPhía trong v
t áo ng
c nàngTu
t ra vài cúc trông càng l
l
ơ 
iTrinh li
u hôn nh
làn môiR
i lu
n tay xu
ng t
n n
ơ 
i trong cùngNàng h
ơ 
i thoáng chút hãi hùngNh
ư
ng không c
tuy
t v
y vùng, l
ch
ư
a!Nh
p nhàng loan ph
ư 
ng mây m
ư
aV
ư 
t qua hai
i r
i
ư
a vào nàngH
 
i ôi
ào huy
t tuôn trànBa n
ă
m m
t phút rách tan m
t r

 Lát sau trí ph
c l
c h
iTrinh nâng nàng d
y g
n l
 
i h
i hanH
i tên,
áp: "Ng
c Linh San"H
i gia c
nh,
áp: "Cháu quan T
ư
 

"H
i quê, "Sinh t
i kinh
ô"Tu
i v
a m
ư 
i sáu, cam l
[21] v
a ra"Ch
ư
a t
ng ân ái g
n xa"Ch
ư
a t
ng khoe li
u hi
n hoa bao gi
 
 "Duyên châu

th
m
ư 
ng t
ơ 
[22]"Nh
ng mong quân t
ch
n gi
 
vu qui [23]
 
"Nguy
n v
c
án t
mi [24]"Nâng kh
ă
n s
a túi ti
c gì tri âm [25]"Trinh r
ng: "L
 
gãy ng
c trâm"Phù dung l
 
nát, s
u câm l
 
l
 
i"Chí trai ngang d
c

t tr
 
i"D
 
âu chôn ch
t m
t
 
i vào hoa"Thôi nàng th
l
i cho ta"Thú v
a cùng h
ư 
ng, h
n
à chung
ôi"Linh San tím m
t b
m môiNgh
n ngào u
t h
n m
t h
i m
 
i tanR
ng: "T
 
ây d
t t
ơ 
 
àn"Có n
 
có tr
, có oan có
òi"Trinh nghe nàng do
b
t c
ư 
iM
c qu
n không nói m
t l
 
i b
 
iChi
u m
ư
a l
nh
ư 
t làn mi
 ìu hiu li
u r
, t
ư 
ng vi héo g
yR
ư 
u tràn u
ng
ã ba ngàyCàng u
ng càng t
i, càng say càng bu
nCàng s
u thi h
ng càng tuônTrinh bèn c
m bút vi
t luôn lên t
ư 
ng...Ch
 
t nghe huyên náo bên
ư 
ngM
t tay k
mã d
ng c
ươ 
ng tr
ư 
c l
u:"Trinh Tùng ph
m t
i hai
i
u"Th
nh
t vô l
t
kiêu xé

 "B
thi, không ch
u v
quê"Làm th
ơ 
u
ng r
ư 
u ch
i th
quan nha"Th
hai con gái ng
ư 
i ta"
ang tâm v
n lá b
hoa tan tành"Này
ây ch
ng c
 
rành rành"Huy
t
ào
ươ 
ng s
 

ng thành v
t to"Nói r
i hét lính trói gôNgang l
ư
ng bu
c l
i, ng
a H
[26] kéo lêDa tan th
t nát th
m ghêKh
p thân cát b
i b
n b
máu loangT
ng Trinh vào ng
c t
m giamHôm sau trình di
n tr
ư 
c quan T
ư
 

 Trinh r
ng: "Thu
c m
t roi b
[27]"Dám xin kh
u ki
n Kim ô [28] m
t l
n"Ng
c Linh San t
hi
n thân"Th
c tình không dám l
n khân ép bày"Quan r
ng: "M
t l
 
n gan t
y"

nh l
 
i cao ng
o d
i rày c
a quan"L
i còn l
 
n ti
ng kêu oan"Nh
c hình không d
ng ch
c càng l
o mô
"Kho
ng trong m
t kh
c ba h
iCho Trinh n
m th
vài
ôi ngón ngh
 Cùi xi
t tr
u, móng kim kêChì sôi

mi
ng, m
 
dê lu
c
ùi [29]
 
n
au bi
t m
y ng
m ngùiT
nh mê ngàn b
n, thác vùi tr
ă
m c
ơ 
n...Mùa xuân gió nh
hoa th
ơ 
mV
mùa
ươ 
ng b
i, g
o c
ơ 
m tr
ng ng
n

y
ư 
ng
ám r
ư 
c h
i lânTr
con tí t
ng, gia nhân nô
ùaN
thanh trang
i
m thêu thùa
o chùng y
m l
a,
ư 
m v
a váy hoaNam thanh kh
ă
n áo l
ư 
t làC
mang cà v
t, giày da bóng l
nC
nh quang th
ư
th
tâm h
nV
ng nghe nh
c ng
a l
ng d
n nh
p c
ươ 
ngTrên yên to
m
t cô n
ươ 
ngM
t xanh biêng bi
c, má h
ư 
ng hây hâyMày thu li
u, tóc phong mâyB
 
môi mòng m
ng, c
tay tròn trònChân dài,
c n
 
, b
ng thonRõ là m
 
i l
 
n, rõ con nhà lànhRõ dòng th
phi
t trâm anhThiên kim ti
u n
quan thanh T
ư
 

 M
cha tên

t Ng
c H
 Linh San là ch
con cô con bàChi
u nay d
ng b
ư 
c ki
u hoaCông
ư 
ng nàng ghé th
ă
m cha vô tìnhG
p Trinh
ang th
nh
c hìnhXót th
ươ 
ng m
 
i h
i s
tình

u
uôi:"Trông chàng khí phách tuy
t v
 
i"Sao ô qui [30] n
 
, ng
c bôi [31] tan tành"H
ơ 
i oan th
u t
n tr
 
i xanh"Xem ra h
i án hà thanh [32] có nào!"Trinh
ang huy
t l
tuôn tràoTh
y giai nhân h
i d
a vào mà rênNg
ư 
i
âu xinh

p nh
ư
tiênBao nhiêu
au
 
n ch
c li
n nh
không
ư
a tay ve vu
t má h
ngTh
ư
a r
ng: "
âu dám nh
c lòng ti
u th
ư
 "Oan này c
ũ
ng ch
riêng t
ư
 "Ngay gian bi
t m
t, th
c h
ư
rõ ràng"Kh
u

u m
t vi
c nh
 
nàng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->