Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Trang Hạ dịch

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Trang Hạ dịch

Ratings: (0)|Views: 480|Likes:
Published by namazu

More info:

Published by: namazu on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 1
Món canh tình ái
 
(Xin l
i, em ch
là con
đĩ 
)
 Nguyên tác: B
o Thê (Hongkong)Trang H
d
ch
 Đ
ây không ph
i ti
u thuy
ế
t dâm lo
n,
đ
ây ch
ỉ 
là m
t câu chuy
n xúc
độ
ng lòngng
ườ
i sâu s
c. Cu
n sách nói v
cái
đẹ
p, và bày t
v
n
i
đ
au, c
a H
Âu -m
t cô gái mang ti
ế
ng là
đĩ 
, và ng
ườ
i b
n trai Hà Ti
u Bân. Nh
ng tr 
c tr 
 trong
đờ
i cô thu
t l
i m
t chuy
n tình
đ
au xót.Truy
n
đượ
c
đă
ng t
i l
n
đầ
u trên m
ng book.mop
đ
ã
đượ
c hàng ch
c tri
u
độ
c gi
ng
ườ
i Hoa bình ch
n là tác ph
m kinh
đ
i
n m
i c
a dòng v
ă
n h
cm
ng c
a th
ế
h
ng
ườ
i vi
ế
t m
i. B
n d
ch này theo
đ
úng nguyên tác, ng
ng
n và chân th
c so v
i b
n s
a ch
a trong l
n in
đầ
u c
a truy
n n
ă
m 2005.
L
ờ 
i t 
ự 
a:
 "N 
ế 
u em là m
t cô gái trinh, tôi s
ướ 
i em làm v 
ợ 
. Nh
ư 
ng xin l 
i, em ch
ỉ 
 là m
t con
đĩ 
!" 
 
 
 2
Ch
ươ
ng M
t:
 
 Đạ
i B
n th
ườ
ng ch
ỉ 
H
Âu nói: "Mày nuôi con
đĩ 
này, làm sao mà trông c
nh
ư
 gái trinh
y nh
?"Tôi không thích m
i ng
ườ
i g
i H
Âu là
đĩ 
, nh
ư
ng H
Âu
đ
ích th
c là m
t
đ
i
ế
mbán thân nuôi mi
ng, mà tôi c
ũ
ng không nói
đượ
c
đĩ 
đ
i
ế
m và thì khác nhau
ch
nào.Tuy nhiên v
n c
không thích m
i ng
ườ
i g
i th
ế
. Tôi ch
ư
a t
ng phân tích lý do.H
Âu n
ă
m nay m
ườ
i chín, H
Âu r 
t xinh
đẹ
p. Cô gái xinh
đẹ
p H
Âu là m
tcon
đĩ 
, không thích c
ườ
i không nhi
u l
i. M
t cô luôn tràn
đầ
y m
t n
i thanhtân.
 Đ
ó là nguyên nhân vì sao th
ng b
n t
t c
a tôi
 Đạ
i B
n toàn b
o H
Âunom nh
ư
là gái trinh.Có th
nói H
Âu là m
t con
đĩ 
không có trách nhi
m v
i công vi
c, c
th
 
 ch
, cô v
 ĩ 
nh vi
n không bao gi
rên r 
ỉ 
trên gi
ườ
ng.Gái giang h
ti
ế
ng rên dâm d
t, âm thanh lúc cao th
t thanh lúc h
n h
n
đứ
t
đ
o
n, kích thích và tri
n miên. H
Âu khi lên gi
ườ
ng toàn c
n ch
t môi ch
u
đự
ng ch
không phát ra b
t c
âm thanh nào.L
n
đầ
u tôi làm tình v
i H
Âu khi cô m
i m
ườ
i sáu. Khi tôi v
a
đ
i vào cô ta,s
bi
u l
 
đ
au
đớ
n c
a cô làm tôi nh
m t
ưở
ng tôi
đ
ang hi
ế
p dâm m
t trinh n
,không c
m lòng
đượ
c tôi
đ
ã v
v
an
i cô. Khi
đ
i
đượ
c vào hoàn toàn r 
i, m
iphát hi
n mình b
l
a, tôi l
ng l
ng và t
c t
i XXX cô ta m
t m
. Có
đ
i
u c
ũ
ngt
t
đ
èn.Tôi không thích th
y v
kh
s
c
a cô ta, tuy tôi cho r 
ng
đ
ó là cô ta gi
v
.Có l
đ
au quá, cô ta nói nh
m
t câu:"- Anh nh
chút
đ
i !""- Không
đượ
c ! ""- Vì sao?"
 
 3
 "- Vì em ch
ỉ 
là m
t con
đĩ 
!"Sau này H
Âu không bao gi
th
t lên m
t l
i lúc
trên gi
ườ
ng n
a. H
Âuv
n
đ
ã ít nói, thành ra làm tôi tr 
nên nh
ư
con yêu râu xanh
đ
ang th
a mãn v
im
t con sextoy b
ơ
m không khí v
y.Tôi bi
ế
t tôi không ph
i yêu râu xanh, H
Âu c
ũ
ng bi
ế
t
đ
i
u
đ
ó.Ngoài lúc lên gi
ườ
ng, tôi
đố
i x
v
i H
Âu có th
coi nh
ư
là m
t quân t
, thángnào c
ũ
ng
đư
a l
ươ
ng
đề
u
đặ
n,
đ
úng ngày, không ch
m không thi
ế
u. Mà cô tac
ũ
ng có quy
n t
do và không gian c
a riêng cô, t
t nhiên lúc nào tôi có nhuc
u thì cô ph
i có m
t.
 Đ
ôi khi, tôi c
m th
y H
Âu
đ
âu ph
i thu
c h
ng ng
ườ
i làm
đĩ 
, ho
c có th
ta ch
ỉ 
x
u tr 
ướ
c m
t tôi, ho
c có th
dáng v
y bu
c cô
y c
g
ng làm rav
ngây th
ơ
- su
t ngày ch
ỉ 
m
c qu
n bò, bu
c tóc
đ
uôi gà. Cho dù vóc s
c côlàm v
h
p d
n c
a cô càng
đ
àn bà h
ơ
n.H
Âu h
c
đạ
i h
c n
ă
m th
hai. Ban ngày cô lên l
p bình th
ườ
ng,
đ
êm v
đế
n nhà tôi.B
n bè th
ườ
ng h
i, vì sao tôi không ki
ế
m m
t cô b
n gái nh
ư
thói th
ườ
ng màl
i
đ
i bao m
t con
đĩ 
làm tình nhân? Ha ha, tôi ngh
 ĩ 
có khi nh
ng con
đ
àn bàmi
ng leo l
o ái ái ân ân nói yêu tôi,
đ
âu
đ
ã ch
c gì
đượ
c nh
ư
H
Âu, em
đ
ãnói rõ r 
i, em c
n ti
n.Trong khi H
Âu câu
đầ
u tiên nói v
i tôi là: "Th
ư
a ông, em có th
ng
v
i ôngkhông?" Ha, nói tr 
ng ph
luôn!
 Đ
ó là 4 n
ă
m tr 
ướ
c, hôm
đ
ó tôi v
i vài ng
ườ
i
đồ
ng nghi
p
đ
i tiêu khi
n
m
tquán bar tên là Yêu L
c. H
Âu qu
n bò, khoác ba lô ki
u h
c sinh bìnhth
ườ
ng,
đế
n tr 
ướ
c m
t tôi, và
đ
ã nói v
i tôi câu nói
đ
ó.Khi nói, cô
y nhìn ch
m ch
m vào m
t tôi."- Cái gì?"

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
namazu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->