Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5364, 11.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5364, 11.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 940|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Post je uzvi{eno stanje du{e koja se odmara dok posmatra, koja se hrani dok razmi{lja,koja se lije~i dok razgovara
Ko ne}e brata za brata, ho}e tu|ina za gospodara
PORUKE
Ramazanska ~estitka reisu-l-uleme
Korupcija:Ko }e na ~elo NO GRAS-a
DREKOVI]FIRMU ZAVIOU CRNO
Trogir:Privatizacijska plja~ka
SDA POMOGLA
SELIMOVI]IMA
   2 .  s   t  r .
9. strana
+$#&'62156#7+18,'-#
&#0+,'5#/0#58+,'67
Sino} su se upalili kandilji na Begovoj d`amiji u Sarajevu
(Foto: J. Brutus)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 11. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5364
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Vila „Odmor“ u Trpnju: Duplo pove}ana cijena no}enja
Ljetovanje:Bh. vila ugostila funkcionere
 Ramazan {erif mubarek olsun
Redakcija
R
eisu-l-ulema dr. Mu-stafa ef. Ceri} uputio jeju~er, putem agencijeMina, ramazansku ~e-stitku vjernicima:-Vjera nas u~i da postojetri vrste bi}a: meleki s razu-mom bez strasti, `ivotinje sastrastima bez razuma, i ~ovjeks razumom i sa strastima. Akostrasti nadvladaju razum, on-da je `ivotinja bolja od ~ovje-ka, ali ako razum nadvladastrasti, onda je ~ovjek bolji odmeleka.
4. i 5. strana
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
PRIJEDOR
^ista~icaobe}avalaposao
Sok za politi~are u Trpnju!
 3. str.
14. str.
 
    w    w    w .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z .     b    a
 [ta se krije iza promotivne kampanje: He}o Oru~evi}ui \ilasu dao posao vrijedan pola miliona KM!
- Vlast, u kojoj se nalazii spomenuti ministar He}o,do sada nam je nebrojeno puta pokazala kako i ko-liko se bori za „bolji `ivot“ i svako ko povjeruje ureklamiranu floskulu je kompletan idiot(valjda ta-ko oni vide one kojima se obra}aju) koji nije svje-stan situacije u kojoj se nalazi. I Vahid He}o je diote internacionalne mafije!
(Tarik [e{i})
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,11. avgust/kolovoz 2010.
2
LOTO
JOKER872138552529
3811172238
 Koridor 5C: Borba kompanija za dobivanje poslova
Predstavnici doma}ihkompanija koje u~estvuju natenderu za izgradnju dioniceGorica - Drivu{a ju~er nisu`eljeli kazati kako }e postu-piti nakon otvaranja ponu-da. Kako smo ju~er objavili,najni`u cijenu za izgradnjudionice od oko 24,4 milionaeura ponudio je slovenskiSCT, ~ime je nadma{io po-nudu na{eg konzorcija od24,9 miliona.Predstavnici bh. konzo-rcija kazali su nam da je na-jbolje pri~ekati nekolikodana, dok se izvr{i ra~un-ska kontrola svih ponuda,kada }e se definitivno znatiime pobjednika.
Ono {to je svakako izazva-lo najvi{e pa`nje me|u ruko-vodiocima i uposlenicimaovih kompanija jeste misterio-zni popust koji je dao SCT, odta~no 22 posto, s obzirom nato da je njihova ponuda origi-nalno iznosila oko 31 milioneura. Upravo zahvaljuju}i tompopustu Slovenci su nadma{iliponudu doma}ih kompanija.
 Jedan na{ sagovornikkazao nam je kako je to kra-jnje sumnjivo, i da djelujekao da su Slovenci saznalicijenu bh. firmi. Isti~e da jeveoma te{ko povjerovati dase radi o slu~ajnosti.Ono {to se jo{ mo`e pri-mijetiti jeste da su najboljeponude ponovo, kao i kod pr-ethodnih dionica, za oko 30posto ni`e od procijenjene ci-jene projekta. Za ovu dioni-cu, naime, namijenjen je diokredita Evropske investici-jske banke (EIB) od 30 milio-na eura, {to sa PDV-om izno-si oko 35 miliona eura.Dvije najbolje ponudeni`e su, dakle, za desetakmiliona eura.
G. MRKI]
Popust od 22 posto mnoge zbunio
Ko je Slovencima odaocijenu bh. konzorcija?
SKANDAL
Raspetljava se klupko privatizacijske plja~ke
SDA pomogla Selimovi}ima daprodaju imovinu BiH u Trogiru
Mustafa Hafizovi} zvani Mujo Kalo{a supotpisnik predugovora u kojem „Pivara“ prodajedr`avno vlasni{tvo za 1,1 milion KM
Parcela u katastru kao „dru{tveno vlasni{tvo“
Bosna i Hercegovina jeo{te}ena za milione marakaskandaloznom prevarom iprodajom nekoliko milionaeura vrijedne nekretnine udr`avnom vlasni{tvu u Tro-giru u Hrvatskoj, a u re`ijiprivatizacijske mafije, poka-zuje istra`ivanje „Dnevnogavaza“.Vlasnici „Sarajevske pi-vare“ Hilmo i Mujo Selimo-vi} prodali su 16. februara1999. godine oko 20 hiljadakvadratnih metara zemlji{tana atraktivnoj lokaciji uz sa-mo obalu Jadranskog moraza mizernih 1,1 milion mara-ka kompaniji „Daus Truck“,iako su znali da se radi odr`avnoj imovini koja nijemogla biti predmet privatiza-cije!
Vrijedna lokacija
Kako je vidljivo iz doku-mentacije koju je na{ list do-bio u posjed, Hrvatska jo{ovu imovinu u katastru vodikao „dru{tveno vlasni{tvo“,jer nikada nije prihvatila le-galnost promjene vlasni{tva.Uprkos tome, u nevi|e-noj privatizacijskoj plja~ki,vrijedna dr`avna imovina jenapre~ac prodata tre}im lici-ma koja sada, naravno, zbog~injenice da prodavci nisuimali prava na prodaju, u hr-vatskim sudovima ne mogulegalizirati posjed.Atraktivna lokacija na sa-mom ulazu u Trogir sada pre-dstavlja ruglo, a BiH je odnjene prodaje ili eventualnoginvestiranja mogla dobro pr-ofitirati.Kako je za na{ list ju~erizjavio Ramo Ataji}, opuno-mo}enik grada Trogira kojiima interes raspetljati ~vorkriminala i privatizacije atra-ktivne lokacije u ovom da-lmatinskom gradu, „Sara-jevska pivara“ je znala da seradi o mu}ki pa je zato po`ur-ila s prodajom i dala lokacijuispod cijene. Ugovor o pro-daji oko 20 dunuma ze-mlji{ta, hotela i nekoliko bu-ngalova za 1,1 milion marakapotpisali su Ivo Mihaljevi},direktora „Daus Trucka“, iFerid Pa{ovi}, tada direktor„Pivare“.Zanimljivo je da se napredugovoru o prodaji nala-zi i potpis Mustafe Hafizo-vi}a, poznatijeg kao MujoKalo{a, koji je godinamabio siva eminencija SDA, ito u ime, kako se navodi upotpisu, „dr`avnog kapitalaRBiH“, ali bez ikakvog obr-azlo`enja.„Pivara“ je, nakon toga,obmanuv{i sudove u Hrva-tskoj, tzv. samoupravnimsporazumima izme|u neka-da{njih kompanija u dru{t-venom vlasni{tvu, dokazalanavodno pravo raspolaga-nja.Me|utim, Selimovi}i suod sudova u Hrvatskoj sakrili~injenicu da, prema va`e}imzakonima BiH, oni nikakone mogu biti vlasnici imovi-ne van granica BiH koja nijemogla biti privatizirana, ve}se morala iskazati u pasi-vnom podbilansu, odakle suje uz pomo} SDA vlasti mi-steriozno izbrisali.
Sumnjiv posao
Da stvar bude jo{ kompli-ciranija, hotelsko preduze}e„Evropa“ koje je tako|er po-lagalo pravo na zemlji{te imotel „Trogir“, prodalo je is-tu imovinu i to poduzetnikuiz Trogira Igoru Matija{u, zaisti iznos od 1,1 milion KM!Me|utim, Ataji} isti~e dasva dokumentacija govori dase radi o dr`avnoj imovini,zbog ~ega je i Pravobrani-la{tvo Kantona Sarajevo po-krenulo spor u Ustavnom su-du Hrvatske. On, ipak, su-mnja da postoji volja da seza{titi dr`avni interes.- ^ini se da vlasti nisu pr-etjerano zainteresirane da seto vrati dr`avi. Da jesu, do-stavili bi sudu dokaze da seova imovina nije mogla pri-vatizirati nikako i da je vla-sni{tvo dr`ave. Gradona~-elnik Trogira pismeno se obr-atio Kantonu Sarajevo s mo-lbom da se ovo {to prije rije{i,ali ostao je bez odgovora. Nimene nisu htjeli primiti -ka`e Ataji}.On nam je predo~ioopse`nu dokumentaciju kojapokazuje kako je dr`avnaimovina sumnjivim transa-kcijama bez ijedne marke pr-eba~ena iz vlasni{tva predu-ze}a „Banje Olovo“ na hote-lsko preduze}e „Evropa“, aonda na „Pivaru“ koja ju jepotom ekspresno prodalavlasniku firme „Daus Truck“Ivi Mihaljevi}u.Ataji} demantira i navodeministra privrede KS Abida[ari}a da nije bilo druge pro-daje, potvr|uju}i to kopijomugovora o prodaji. Komentarod Pravobranila{tva KSju~er nismo uspjeli dobiti.
 F. VELE - T. LAZOVI]
 „Avaz“ na licu mjesta: Parcela u vlasni{tvu BiH predstavlja ruglo na jadranskoj obali 
(Foto: S. Saletovi})
 Me|u potpisnicima uguvora i Mustafa Hafizovi} zvani Mujo Kalo{au ime „dr`avnog kapitala“ 
Izvor „Avaza“ blizakVladi FBiH potvrdio je da„Sarajevska pivara“ nijevlasnik zemlji{ta u Trogi-ru i da ga nikako nijesmjela prodati.- Imovina je nelegalnoprodata. Ono {to nije iska-zano u aktivnom bilansunije u vlasni{tvu firme.Ono {to je u pasivnom po-dbilansu vlasni{tvo jedr`ave. A ono {to nijeiskazano ni u aktivnom,niti u pasivnom podbila-nsu, opet je u vlasni{tvudr`ave. ^injenicu da imo-vina nije nigdje iskazanakoristili su direktori firmii novi vlasnici privatizira-nih preduze}a da se ona„poklopi“ i proda u be-scjenje. I u ovom slu~ajuradi se o dr`avnoj imovi-nu. Zato su je Selimovi}i iprodali po{to-poto kakobi izvukli bilo {ta iz imo-vine koja ustvari nije nji-hova - kazao je na{ sago-vornik.Dodaje da to {to govoripotvr|uje i ~injenica danadle`ni sud u Hrvatskojne `eli uknji`iti imovinu.- Kupci }e sigurnotra`iti novac nazad, jer }emorati vratiti imovinudr`ave. Selimovi}i su pre-varili te ljude. Kupci sunasjeli i kupili imovinujeftino - navodi „Avazov“sagovornik.
Kupci nasjeli na prevaru
Advokat Ataji}tvrdi da se obra}aona vi{e adresa po-ku{avaju}i da po-dstakne rje{avanjespora u korist dr-`ave. Ka`e da je i{ao~ak i kod vlasnika„Pivare“ Hilme Se-limovi}a.- Bio sam i kodHilme, rekao mi je da seInterpol raspitivaoza ovo, ali on tvrdida je sve ~isto -ka`e Ataji}. Premanjegovim rije~ima,s ovim slu~ajem jeupoznat i MUPKantona Sarajevo,a on o~ekuje i da }ese USKOK iz Hr-vatske uskoro po-kazati interesiranje.
Ataji}: Hilmo mi je rekaoda se Interpol raspitivao
 Ataji}: O~ita prevara
U ameri~koj ad-ministraciji i daljetraju razgovori o to-me ko }e do}i na mje-sto dosada{njeg za-mjenika pomo}nikadr`avnog sekretaraSAD za Evropu iAziju Stjuarta D`on-sa (Stuart Jones).Nakon {to se na-jvi{e {pekuliralo ime-nom Kamerona Mantera(Cameron Munter), biv{egambasadora SAD u Srbiji,procurile su nove informa-cije da }e za Balkan na-jva`niju poziciju u okviruameri~kog Stejt departme-nta preuzeti TinaKaidenov (Kaide-now).Kaidanova je is-kusna slu`benica Mi-nistarstva vanjskihposlova SAD i prvaambasadorica te ze-mlje na Kosovu.Najnovije {peku-lacije ponovno otva-raju i pitanje mo-gu}eg povratka Ri~ardaHolbruka (Richard Ho-lbrook) na Balkan. Holbr-uk se na raspolaganje ame-ri~koj administraciji vra}anakon misije u Afganista-nu.
 M. K.
 Holbruk: Ponovo u igri 
Ko }e naslijediti Stjuarta D`onsa
Koga }e administracijaSAD zadu`iti za Balkan?
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,11. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Mirela KUKAN (mirela
 avaz.ba)
Izbori i bh.dijaspora
Srpski i hrvatski predstavnici vlasti promjenuna~ina registracije bira~a izvan BiH ne dozvoljavaju,jer se boje bo{nja~kih glasova
Mnogo je razloga zbog kojih je iz izbora u izbore za glasanje uBiH sve manji broj registriranih bh. gra|ana u dijaspori. Cifra od36.474 njih koji }e na ovogodi{njim op}im izborima u BiH imatipravo glasa vi{e je nego porazna u odnosu na podatak da izvan svo-je zemlje `ivi 1,2 miliona bh. dr`avljana.Predstavnici dijaspore za to optu`uju doma}e institucije koje, pak,odbacuju odgovornost, pozivaju}i se na Izborni zakon, jer on i daljegra|ane izvan BiH tretira druga~ije od onih koji `ive u svojoj zemlji.Me|utim, ko je kriv zato {to gra|ani BiH u svojoj zemlji bivajuautomatizmom registrirani ~im izvade li~nu kartu, dok za one u ino-zemstvu va`i drugi princip prema kojem se sami moraju prijaviti zaglasanje i prilo`iti dokaze o dr`avljanstvu i identifikacione dokume-nte? Odgovor je jednostavan: kriva je politika i dosada{nja vlast.Dobro se zna da je me|u 1,2 miliona raseljenih gra|ana u dijasporinajve}i broj Bo{njaka. Predstavnici vlasti iz reda srpskog, ali i hrva-tskog naroda, nikada nisu niti }e, izvjesno je, dozvoliti pravo glasa to-likom broju Bo{njaka, a najjednostavniji na~in da to urade je da spri-je~e uvo|enje pasivnog sistema registracije i za gra|ane u dijaspori.Ba{ kao {to ne dozvoljavaju ni izmjene Izbornog zakona, koji-ma bi se barem priznalo pravo gra|aninu koji nema CIPS li~nu ka-rtu, ali je izvadio paso{ u svom diplomatsko-konzularnom predsta-vni{tvu, da bude registriran kao bira~.Poseban problem je ustavna odredba prema kojoj osobe s dvo-jnim dr`avljanstvom mogu glasati samo ako je BiH zemlja njiho-vog prebivali{ta, izuzev ako izme|u dvije dr`ave ne postoje sklo-pljeni bilateralni sporazumi, poput onog sa [vedskom.No, o~i se ne smiju zatvarati ni pred ~injenicom o izgubljenom os-je}aju prema mati~noj dr`avi. Koliko tog osje}aja ima ponajbolje po-kazuje upravo primjer [vedske u kojoj `ivi oko 52.000 bh. gra|ana, alise za ovogodi{nje op}e izbore u BiH prijavilo njih svega 5.500!?Bo{nja~ka politika na ovo uglavnom {uti, a posebice resorni mi-nistri koji, gle slu~ajnosti, dolaze ba{ iz Stranke za BiH koja ve}godinama probi u{i pri~om o svojoj dr`avotvornosti.A, {ta su to na promjeni ovakvog stanja u~inili ministri Safet Ha-lilovi} (izbjegla i raseljena lica) ili Sven Alkalaj (vanjski poslovi)?U~inili su toliko da se u ve}ini bh. DKP-a {irom svijeta ~ak ni zapo-sleno diplomatsko osoblje nije prijavilo da u njima glasa 3. oktobra!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Izvje{taji ameri~kog ministarstva vanjskih poslovao terorizmu su godi{nji izvje{taji, temeljeni na ~in-jenicama, i odnose se na zemlje i grupe koje ispunjava-ju kriterije propisane od Kongresa SjedinjenihDr`ava. Nedavno objavljeni izvje{taj, koji je proizveoodre|ene reakcije, predstavlja ta~an odraz stanja u Bo-sni i Hercegovini tokom perioda koji izvje{taj tretira,od 1. januara do 31. decembra 2009. godine. Politizaci-ja ovog izvje{taja ne donosi nikakvu korist, saop}enoje ju~er iz Ambasade SAD u Sarajevu.U 2010. godini Ambasada SAD bila je ohrabrenaprimjerima uspje{ne saradnje sa zvani~nicima za-du`enim za provo|enje zakona na nivou dr`ave,entiteta, Br~ko Distrikta i kantona. Radujemo sebudu}im zajedni~kim aktivnostima koje se ti~u si-gurnosti gra|ana Bosne i Hercegovine. Me|utim,uzimaju}i u obzir kompleksnost stalne borbe protivterorizma i kriminalnih aktivnosti, SjedinjeneAmeri~ke Dr`ave i dalje su zabrinute zbog ~injeniceda nivo saradnje me|u relevantnim institucijamajo{ nije dosegao puni potencijal.U isto vrijeme, kako bi se osigurala maksimalnaefikasnost u borbi protiv terorizma, poku{aji da sepotkopa rad institucija na dr`avnom nivou morajuprestati. SAD ostaju opredijeljene bliskoj saradnji nasvim nivoima sa svim sigurnosnim agencijama iinstitucijama nadle`nim za provo|enje zakona radiborbe protiv terorizma u BiH, navodi se u saop}enju.Federalne zvani~nike koji suljetovali u vili „Odmor“ u Trpnjuovog ljeta do~ekalo je veliko izne-na|enje!Za razliku od pro{le godine,kada su no}enje u ovom objektupla}ali svega 45 maraka po osobi,ovog ljeta morali su dublje zavu}iruku u nov~anik. Nezvani~nosmo saznali da je prema novomcjenovniku u bh. vili u Trpnju ci-jena no}enja s doru~kom gotovoduplo pove}ana, odnosno da sadaiznosi ~ak 40 eura po osobi.
Ogromni ra~uni
U vili „Odmor“ ove godine sasuprugom i k}erkom ljetovao je pr-edsjedavaju}i Predstavni~kog do-ma Parlamenta FBiH Safet Softi}.Me|utim, kako saznajemo, bio jerazo~aran visinom ra~una koji muje ispostavljen na kraju sedmodne-vnog odmora. Ra~un od 1.680 mar-aka koji su dobili pred polazak ku}i,kako je predsjedavaju}i Doma is-pri~ao prijateljima, bio je razlogzbog kojeg se porodica Softi} poka-jala {to je uop}e tu do{la na more.Softi} je tamo oti{ao misle}i da jebolje da novac koji }e dati za ljetova-nje ostane u bud`etu FBiH, ali nijeo~ekivao da }e cijena biti daleko vi{anego, primjerice, u obli`njem hote-lu „Faraon“ u Trpnju.Osim Softi}a, kako „Avaz“ sazn-aje, proteklih dana u bh. odmara-li{tu u Trpnju bili su i poslanik Stra-nke za BiH u Predstavni~kom do-mu Federalnog parlamenta Abdu-lah Gara~a te sarajevski advokat Sa-dik Hota. Potvr|eno nam je da je uvili „Odmor“ ljetovao i direktor Fe-deralne uprave za inspekcijske po-slove Ibrahim Tirak koji se, ina~e,ve} godinama odmara u Trpnju.
Razlog pove}anja
Me|utim, i pored vi{e po-ku{aja da dobijemo njegovu rea-kciju na nove cijene ljetovanja u„doma}oj“ vili, sa Tirkom nismouspjeli stupiti u kontakt. Dostu-pan nije bio ni direktor Slu`be zazajedni~ke poslove FBiH HarisIhtijarevi}, pa tako nismo uspjelisaznati {ta je razlog pove}anja ci-jena ljetovanja u vili „Odmor“.- Na`alost, bez odobrenja Vla-de ili direktora ne mogu vamodgovoriti ni na jedno pitanje -kratko nam je ju~er rekao upravi-telj vile Miro [unji}.
S. RO@AJAC - M. KUKAN 
LJETOVANJE
Bh. vila po~ela poslovati na komercijalnoj osnovi
Politi~are {okirale
visoke cijene u Trpnju!
Umjesto pro{logodi{njih 45 maraka, ove godine federalnidu`nosnici morali izdvojiti 40 eura po osobi
Vila „Odmor“ u Trpnju: Duplo pove}ana cijena no}enja
Ina~e, vila u Trpnju osim zaljetovanje du`nosnika koristi se iza odr`avanje sjednica, savjetova-nja, simpozija i seminara, za {toje pro{le godine trebalo izdvojiti110 maraka po danu. U to, kao niu slu~aju ljetovanja, nije bilauklju~ena ishrana korisnicimavile. Nezvani~no saznajemo daosim federalnih zvani~nika iobi~ni gra|ani po istoj cijeni mo-gu ljetovati u vili „Odmor“.
Gra|ani mogu do}i
Saop}enje Ambasade SAD u Sarajevu
Poku{aji da se potkopa rad institucijana dr`avnom nivou moraju prestati
Nedavni izvje{taj predstavlja ta~an odraz stanja u BiH tokom 2009. godine
 Ambasada SAD: Saradnja na svim nivoima

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sports News liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->