Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5365, 12.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5365, 12.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 905|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
IZGORIO AUTOMOBIL
Na metiinspektor
za droge
KORUPCIJA U BR^KOM
Kako zapo{ljavagradona~elnik Dragan Paji}
EKSPLOZIJA
Na kafi}ba~enabomba
Od{teta za ove stanove, u kojima mahom `ive biv{i pripadnici Armije RBiH, RVI i {ehidske porodice, mogla biiznositi gotovo milijardu eura
\oki}u dosu|ena od{teta na osnovu fiktivnog kupoprodajnog ugovora
Pape odustaje od tri napada~a?
Uskoro epilog pred bh. pravosu|em
 D`eko u akciji: Na{ centarfor ka`e da nam nova formacija ne odgovara
A
ko presuda Evropskogsuda u Strazburu u slu-~aju „Branimir \oki}protiv BiH“ postanekona~na, proizvest }e situacijuda }e se isti ili sli~ni slu~ajevimorati rje{avati na isti na~in.Konkretno to zna~i da biFBiH morala na}i na~ina daoficirima JNA vrati stanove ko-je su u BiH koristili prije rata ilida ih obe{teti po principu kojibude primijenjen u slu~aju „\o-ki}“ kojem je dosu|ena od{tetaod 65.000 eura.
4. strana
SKANDALOZNO
Mogu}e posljedice presude u slu~aju „\oki}“
Pro{lost:Tvrdnje svjedokinje kod Kiseljaka
JOVI] BO[NJACIMA
NAPLA]IVAO PUTDO SLOBODE
"Avaz" saznaje:Donesena konaèna odluka
„BH TELECOM“ KUPUJE
ZGRADU ZA 38 MILIONA
r im ina l
   9 .  s   t  r .   2 .  s   t  r .   6 .  s   t  r .   1   3 .  s   t  r .   1   4 .  s   t  r .   8 .  s   t  r .
Istraga o otima~ini Postbanke BH
($H*'1(+%+4+/#$+8'
,0#84#6+6+56#0#"
 Postbank BH: Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo vr{i predistra`ne radnje u slu~aju „Fima“ 
Reprezentacija:Nakon remija s Katarom
 57. strana
na
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 12. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5365
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Upu}eni pozivi:Provjere Kantonalnog tu`ila{tva
PO^INJU SASLU[ANJA SVJEDOKA
U SLU^AJU „ENERGETSKI SEKTOR“
 3. strana
 Horvat: Uhap{enu Hrvatskoj 
(Foto: F. Fo~o)
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,12. avgust/kolovoz 2010.
2
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
Cigarete skuplje od prvog januara
- Namet na vilajet. Izgleda da se evropskistandardi prate samo kada su tro{kovigra|ana u pitanju, a ne vodi se ra~una o nji-hovom `ivotnom standardu, visinamapla}a i drugim ekonomskim i socijalnimaspektima. Ispada da }e od 2014. godine samo oni koji su se dobrouhljebili i smjestili u vlasti mo}i da pu{e...
(damir-chocka)
PORTAL - komentar dana
„BH Telecom“ kupujezgradu za 38 miliona KM!
Javnost je i ranije `estoko negodovala zbog visoke cijene i rastro{nostidr`avne kompanije u vrijeme krize
Kompanija „BH Telecom“ do-nijela je kona~nu odluku o kupo-vini poslovnog objekta u vla-sni{tvu firme „Oki“ u Sarajevu pocijeni ne{to ve}oj od 34 milionamaraka, potvrdio je ju~er za na{ li-st Ned`ad Re{idbegovi}, generalnidirektor „BH Telecoma“.- Mi ve} neko vrijeme pregova-ramo kako bismo do{li do povo-ljnije cijene i ovu smo prihvatili.Cijena je otprilike ne{to ve}a od 34miliona maraka zaobjekat od oko10.000 kvadrataposlovnog prosto-ra, plus gara`e iparking - ka`eRe{idbegovi}.Dr`avna ko-mpanija ve} dugovremena planirakupiti zgradu ucentru Sarajeva uulici Franca Le-hara od firme „Oki“ koja je u vla-sni{tvu bra}e Okeri}, a koji sesmatraju vrlo bliskim SDA. Javnost je i ranije `estoko ne-godovala zbog visoke cijene i ra-stro{nosti dr`avne kompanije uvrijeme krize. No, Re{idbegovi}smatra da se dugo pregovaralo ka-ko bi se do{lo do bolje cijene, te daje ona prihvatljiva.- Imamo veliku potrebu za ta-kvim poslovnim prostorom. Ima-mo i odluke Skup{tine i Nadzor-nog odbora da ga kupimo i po ci-jeni od 45 miliona KM. Me|utim,poku{avali smo spustiti cijenu {toje mogu}e vi{e - navodi direktor„BH Telecoma“.Re{idbegovi} je potvrdio da 34miliona maraka za kupovinu zgr-ade nisu kona~na cifra, te da }e„BH Telecom“ morati ulo`iti jo{najmanje ~etiri miliona KM da biobjekat bio dovr{en do kraja.- Ovo je bila zadnja cijena,uzmi ili ostavi i mi smo uzeli. Sa-da }e se i}i u realizaciju ove transa-kcije, ali ne znam kada }e se u for-malno finalizirati. Imamo dogovoro garanciji ulo`enih sredstava, jer}e se dio novca deponovati dok sene zavr{e radovi na objektu, kakooni ne bi prekora~ili taj iznos - na-vodi Re{idbegovi}.
T. L.
Mlinsko-pekarski lobiji `ele ostvariti ekstraprofit 
Nadzorni odbor @itozajedniceBiH, koja okuplja kompanije izoblasti mlinsko-pekarske industr-ije u vlasni{tvu pohlepnih otima~aHilme i Muje Selimovi}a, „Klas“,„Sprind“ i druge, saop}io je ju~erda je poskupljenje bra{na i hljebanu`no zbog rasta cijena p{enice nasvjetskom tr`i{tu.- Predstavnici mlinsko-pekar-ske industrije smatraju da su pr-oizvo|a~i iscrpili sve unutra{njerezerve te da je nu`no pove}anjecijena bra{na i hljeba u skladu sporastom cijene p{enice. Konkr-etne odluke donijet }e ~lanice@itozajednice u svojim nadle`nimorganima i blagovremeno o tomeobavijestiti javnost - saop}eno je iz@itozajednice BiH.U Udru`enju pekarskih obr-tnika FBiH isti~u da nisu ~lanovi@itozajednice BiH i da ne znaju zaovu incijativu te da je zato ne mo-gu ni komentirati. Navode da ma-li pekari, koje ovo udru`enje oku-plja, jo{ analiziraju situaciju nasvjetskom tr`i{u p{enice.U Udru`enje za za{titu po-tro{a~a KS smatraju da najave oposkupljenju bra{na i hljeba nika-ko nisu opravdane te da mlinsko-pekarski lobiji `ele ostvariti ekstr-aprofit.- Zadnji put kada je p{enica po-skupjela pekari su podigli cijene,ali kada je pala na stari nivo, ni-ko nije vratio stare cijene hljeba.Bojim se da }e se to i sada desiti.Postavlja se pitanje gdje su im za-lihe, gdje je pro{logodi{nja p{eni-ca, ima li doma}e p{enice, {ta je srobnim rezervama. Ni u kojemslu~aju se stanje na svjetskomtr`i{tu ne mo`e brzo odraziti nana{e - kazao nam je Mesud Lako-ta, sekretar Udru`enja.
 M. A.
Sa protesta Srebreni~anki ju~er u Tuzli 
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Protest ~lanica Udru`enja „@ene Srebrenice“
Prikupljaju potpise zatu`bu protiv Del Ponte
Uni{tila nam je uspomene na na{u djecu, ka`e ]ati}
Srebreni~ke majke iz Udru-`enja „@ene Srebrenice“ najavilesu na ju~era{njem protestnomokupljanju u Tuzli kako }e u~initisve da tu`e biv{u ha{ku tu`iteljicuKarlu del Ponte (Carla) zboguni{tavanja dijelova odje}e i dru-gih predmeta koji su pripadali `rt-vama genocida u Srebrenici.- Karla del Ponte uni{tila namje uspomene na na{u djecu. Mno-gima od nas jedine uspomene.Po~ele smo prikupljanje potpisa naosnovu kojih }e holandski advoka-ti podnijeti tu`bu protiv nje. Ve} sepotpisalo nekoliko hiljada ljudi.Ona nije smjela samovoljno doni-jeti odluku o uni{tavanju dokume-ntacije, predmeta na{e djece,mu`eva i ro|aka, jer mi imamo pr-avo na njih - kazala je predsjednicaUdru`enja Hajra ]ati}.Srebreni~anke odgovornimsmatraju i Amira Ahmi}a, bo{nja-~kog oficira za vezu u Hagu, kojije, prema rije~ima potpredsjedni-ce Udru`enja Nure Begovi}, znaoza ovaj nelegalni ~in.- Ako ni{ta drugo, kada ve} ne ra-di svoj posao, morao je bar nas upo-zoriti {ta se doga|a - ka`e Begovi}.Ovo je bilo prvo okupljanje ma-jki nakon obilje`avanja 15. godi{nji-ce genocida u Srebrenici.
 E. H.
Fond za humanitarno pravo po-dnio je Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Sr-bije krivi~nu prijavu protiv vi{e pr-ipadnika biv{e Vojske RS (VRS) ko-je ta nevladina organizacija smatraodgovornim za genocid nad vi{e od1.800 Bo{njaka iz Srebrenice 1995.godine, saop}io je ju~er Fond.Fond je podnio krivi~ne prijaveprotiv biv{eg na~elnika Uprave zaobavje{tajne poslove Glavnog {tabaVRS, pukovnika Petra Salapure, nje-govog zamjenika pukovnika Rado-slava Jankovi}a, komandanta 10. di-verzantskog odreda poru~nika Milo-rada Pelemi{a, a|utanta Ratka Mla-di}a, majora Mila Petrovi}a, koma-ndira Vlaseni~kog voda 10. diverza-ntskog odreda Radoslava Kremeno-vi}a, kao i komandira Bijeljinskogvoda tog odreda Franca Kosa.Prijave su podnesene i protiv vi{epripadnika tog odreda, dva pripadni-ka Vojne policije Drinskog korpusa ivi{e oficira, podoficira i vojnika VRSkoji su u julu 1995. godine bili pripa-dnici 10. diverzantskog odreda, Bra-tuna~ke lake brigade i Zvorni~ke br-igade iz sastava Drinskog korpusaVRS, prenijela je Onasa.
U BiH krajem juna 511.783 nezaposlenih
U BiH krajem juna ove godine na evidencijama zavoda i slu`bi za-po{ljavanja bile su prijavljene 511.783 nezaposlene osobe i u odnosu namjesec ranije taj broj je smanjen za 377 ili 0,07 posto. Prema pokazate-ljima Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH, od ukupnog broja osoba kojetra`e zaposlenje njih 257.570 su `ene, prenijela je Fena.
 Kos: Jedan od tu`enih za genocid 
Fond za humanitarno pravo
Krivi~ne prijave protiv Salapure,Pelemi{a, Jankovi}a, Kosa...
Direktor potvrdio da je donesena kona~na odluka
„Avaz“ saznaje
 Zgrada u ulici Franca Lehara: Vlasnici bliski SDA Re{idbegovi}: Prihvatljivacijena
Iako Re{idbegovi} govori dase radi o objektu od oko 10.000kvadratnih metara poslovnog pr-ostora, na zvani~noj internet-str-anici firme „Oki“ pi{e kako zgra-da ima 8.500 kvadrata iskoristi-vog prostora i jo{ stotinu parkingmjesta.Prema ranijim informacija-ma, u izgradnju objekta ulo`enoje vi{estruko manje sredstava odsada{nje prodajne cijene.
Izgradnja ko{tala punomanje od prodajne cijene
Pohlepni Selimovi}i tra`eposkupljenje bra{na i hljeba
Inicijativa upu}ena iz @itozajednice BiH, koja okuplja kompanije iz oblastimlinsko-pekarske industrije u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a
Selimovi}:Obmana kupaca Mnogi ka`u da nema razloga za poskupljenje
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,12. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
^injeniceo terorizmu
Dodik se buni protiv izvje{taja Stejt departmenta,ali to ne mo`e sakriti istinu da on osobno slabikapacitete BiH za borbu protiv terorizma
Izvje{taj Stejt departmenta o terorizmu u 2009. godini iza-zvao je burnu reakciju vlasti iz Banje Luke. Ve} nekoliko danaredaju se neselektivne kritike na ra~un Va{ingtona, u kojima,naravno, prednja~i predsjednik entitetske vlade Milorad Dodik.Za`uljalo je Dodika to {to je Stejt department demistificiraoproblem terorizma i borbe protiv terorizma u BiH i postavio gana mjesto koje mu objektivno pripada. Ali, to se mjesto Dodiku,u ovo predizborno vrijeme, nimalo ne svi|a.Dio Dodikove predizborne politi~ke platforme zasnovan jena tezi, koju je svojevremeno zastupao i ratni zlo~inac RadovanKarad`i}, da je BiH uto~i{te islamskih radikala i da iz nje prijetiopasnost za Zapad, zbog ~ega bi upravo Srbi i njihovi politi~kilideri trebali biti glavni partner Zapadu, prvenstveno SAD.Dodik ve} godinama, a posljednjih mjeseci sve intenzivnije,ja{e na toj matrici, poku{avaju}i se tako me|unarodnoj zajedni-ci nametnuti kao jedino rje{enje i protivte`a tobo`njoj terori-sti~koj opasnosti iz BiH.Me|utim, izvje{taj Stejt departmenta, u kojem se RS, fa-kti~ki, optu`uje da igra na strani terorista, jer godinama onemo-gu}ava ja~anje kapaciteta BiH za borbu protiv terorizma, Dodi-ku dobrano kvari planove i ru{i klju~nu tezu.Va{ington je uo~io i to konstatirao u izvje{taju da upravo Do-dikovi pijuni u dr`avnoj vlasti godinama prave opstrukcije pridono{enju zakona, ja~anju ovlasti dr`avnih agencija za pro-vo|enje zakona i uop}e boljeg organiziranja dr`ave, ~ime dr`avu~ine ranjivom na mogu}nost zloupotrebe njene teritorije.Dodik nije glup i dobro je shvatio poruku koja mu se {alje -dok god udara u Karad`i}eve talambase, odbija BiH i tolerira usvom dvori{tu paradiranje ratnih zlo~inaca i njihovih simpati-zera u {ajka~ama, kokardama i majicama s likovima Karad`i}a iMladi}a, ne}e postati legitiman i iskren partner, bez obzira na tokoliko se upinjao ocrniti „islamske radikale i teroriste“.Zato ga i jeste uhvatila panika i zato `u~no reagira, no to, nanjegovu veliku `alost, ne}e promijeniti ~injenice.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
A
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 112.044 posjetioca.
Raskinuti menad`erskeugovore s direktorimadr`avnih kompanija
 Pitanje:
 Da li Parlament treba od Vlade zatra`iti da se odmah raskinu svi menad`erski ugovori s direktorima dr`avnih kompanija koji im omogu}uju enormne privilegije i neopravdano li~no boga}enje?
C
 Jedna od najve}ih poslijera-tnih afera u vezi s poku{ajem kri-minalnog preuzimanja PostbankeBH od vara`dinske Fima banke,koju je razotkrio na{ list, uskorobi mogla dobiti svoj kona~ni epi-log pred bh. pravosu|em.
Slu~aj „Podravka“
Kako „Avaz“ saznaje iz vi{eizvora, Kantonalno tu`ila{tvo Sa-rajevo vr{i ozbiljne predistra`neradnje u slu~aju „Fima“. Rije~ jeo kriminalu te{kom vi{e od trimiliona maraka! Nakon {to buduzavr{ene sve provjere, uslijedit }eodluka tu`ioca o daljnjim potezi-ma u ovom slu~aju i eventualnootvaranje i zvani~ne istrage.Plan otima~ine PostbankeBH od vara`dinske Fima bankesmi{ljen je po modelu preuzi-manja hrvatske „Podravke“, ukojoj su se menad`eri novcemkompanije htjeli domo}i i vla-sni{tva nad njom. Zbog krimi-nalnog preuzimanja „Podravke“vlasnik Fima grupe Milan Hor-vat uhap{en je u susjednoj dr`a-vi u oktobru pro{le godine.Prema zacrtanom planu, Po-stbanka BH je u samo jednom da-nu, 20. juna pro{le godine, dala33 specijalna kredita vlasnicimaFima banke ukupne vrijednosti3.065.900 KM, a da bi oni potompokrenuli proces pripajanja Fimeovoj bh. banci, koja je nekada bilau ve}inskom dr`avnom vla-sni{tvu. To prakti~no zna~i da jePostbanka BH, nakon dokapitali-zacije Fima banke, trebala bitikupljena vlastitim novcem!?Novac je, zaista, ispla}en, ali jekriminalni plan osuje}en nakonpisanja „Avaza“. Uprkos ~injenicida plja~ka nije uspjela, sarajevskitu`ioci }e, svakako, imati dostamaterijala za istragu.
Veliki krediti
 Jer, kredite su, {to je vrhunacskandala, dobili vlasnik i predsje-dnik Nadzornog odbora Fima ba-nke Milan Horvat i to u iznosu od541.000 KM, ~lan Nadzornogodbora Fime Ljiljana Vajsbar(Weissbarth) 419.000 KM, dire-ktor Fima banke Edin Mufti}323.000 KM, Dubravko @ganec,suvlasnik „Validusa“, ve}inskogvlasnika Fima banke, 253.000maraka. Velike su iznose dobili i~lanovi Uprave Fima banke LeonBegi}, Ognjen Samard`i} i ArturGedike, odnosno 150, 153 i 102hiljade maraka.Nadalje, novac od kredita sujo{ dobili Dean Tomi}, DomagojMatasi}, Josip [eremet, MarkoKorbar, Denis Smolar, svi iz Za-greba, Kristina Kostel iz ^akov-ca, Antun Spicijari} iz Rijeke, So-nja Topalovi} iz Banje Luke, Ma-rin Brbi} iz Tu~epa i Milan Bla`i}iz Beograda.
 F. VELE
Nakon upozorenja na-~elnika Zajedni~kog {tabaOru`anih snaga (OS) BiHgeneralpukovnika Miladi-na Miloj~i}a da bi izmjeneZakona o slu`bi u OSBiHmogle ugroziti NATO tru-st fond (fond za pomo} vo-jnicima), predsjednik Za-jedni~ke komisije za odbr-anu i sigurnost ParlamentaBiH Branko Zrno ju~er jeza „Avaz“ rekao kako ne vjerujeda }e se to dogoditi.- Izmjenama Zakonadr`ava preuzima obavezesamo nad jednom kategor-ijom ljudi koji imaju pora-tni kontinuitet u OSBiH.Stoga ne vidim razlogzbog kojeg bi NATO trustfond bio ugro`en. Ovo jesamo prevladavanje trenu-tne situacije - kazao je Zr-no.Nakon {to su delegatiSNSD-a odbili u~estvovati u ra-du posljednje sjednice Domanaroda Parlamenta BiH i timedo daljnjeg prolongirali izmje-ne Zakona koje bi vojnicimaomogu}ile povoljnije penzioni-sanje, {pekuliralo se i o mo-gu}em negativnom ishodu uDomu naroda po pripadnikeOSBiH kojima istje~e ugovor oradu u slu`bi.Me|utim, Zrno ka`e kako je si-guran da }e ostala dva delegata izsrpskog naroda glasati za izmjene ida }e otpu{teni vojnici veoma brzobiti zbrinuti.
S. R.
[ema plja~ke Postbanke BH: Bh. banka sama finansirala svog potencijalnog kupca Horvat: Uhap{en u Hrvatskoj 
KRIMINAL
Epilog pred bh. pravosu|em
Slijedi istraga o poku{ajuotima~ine Postbanke BH?
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo vr{i predistra`ne radnje u slu~aju „Fima“
Tu`ioci rade na provjerama
Ko je sve dobio kredite za fiktivnu privatizaciju
Fima banka nije imala novcada otkupi paket od 57,24 postodionica koje fond „Poteza“, regi-striran u Holandiji i pod upra-vom Slovenaca, ima u Postbanci.Paket dionica bio je vrijedan oko15 miliona KM. Sumnja se da sui ljudi iz „Poteze“ bili umije{aniu pripremu plja~ke zajedno sa~elni{tvom Fima grupe.Istovremeno, „Poteza“ neodustaju od namjere da prodasvoj udio u Postbanci BH. Ali,zbog namjere vlasnika tog fondada na paketu dionica na{e bankezarade ~ak 30 miliona maraka, ni-kada nisu uspjeli pregovori o ula-sku „Turskih po{ta“ u ovu banku.
Uloga fonda „Poteza“
 Zrno: Zakon mora pro}i 
Dom naroda spreman na izmjene Zakona o slu`bi u OSBiH
Otpu{teni vojnici bit }e zbrinuti
A) Da 85,55 %B) Ne 11,23 %C) Ne znam 3,22 %
B

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->