Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gengsterisme Di Sekolah Menengah Harian

Gengsterisme Di Sekolah Menengah Harian

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by David Adoh

More info:

Categories:Types, Research
Published by: David Adoh on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 TAJUK: Gengsterisme di sekolah menengah harian
Sinopsis Isu
 Hasil kajian ‘Gengsterisme di sekolah menengah harian’ oleh Bahagian danPenyelidikan Dasar Pendidikan,Kementerian Pendidikan amatmembimbangkan. Angka 459 daripada 1560 sekolah menengah hariansebagai berisiko tinggi, iaitu terdedah kepada pelbagai masalahgengsterisme. Di antaranya termasuklah salah laku yang serius seperti perasugut, salah guna dadah, mencabul kehormatan, pelacuran, mencuri ,berjudimenceroboh dan membawa senjata.Pada keseluruhannya tahap gengsterisme di kalangan pelajar masih bolehdikawal sekiranya tindakan tegas secara bersepadu dilaksanakan. Masalahgengsterisme bukan masalah pelajar sahaja tetapi juga masalahmasyarakat dan perlu ditangani oleh semua pihak termasuk ibu bapa.Berikutan dengan hasil kajian itu, usaha bersepadu perlu dilaksanakansegera untuk menghapuskan sama sekali masalah samseng dari terusmenular.Ia mesti dilakukan secara serius dan berkekalan kerana memberikesan kepada keharmonian persekolahan kepada semua warga sekolah.Kementerian Pendidikan perlu mewujudkan sebuah pasukan bertindak bagimerangka strategi menangani ini dengan segera. Di samping itu cadanganbeberapa pihak lain seperti polis dan pihak berkuasa tempatan perlu diambilkira.Kita harap dengan berbuat demikian barulah tindakan pada peringkatsekolah lebih berkesan, menyeluruh dan seragam. Salah satu sebab kenapasemakin ramai ibu bapa memilih untuk tidak menghantar anak merekabersekolah di sekolah aliran perdana adalah kerana masalah disiplin,terutamanya berkaitan gengsterisme.Mereka berminat menghantar anak kesekolah aliran agama yang pada tanggapan lebih selamat.Mereka dikatakantidak banyak terbabit dalam kancah masalah sosial.Para guru terutamanya guru besar juga mempunyai peranan yang amatpenting dalam usaha menangani gejala buruk ini.Mereka seharusnya tidakmenyembunyikan kegiatan gengsterissme dan samseng di kalanganpelajarnya.Sekolah-sekolah yang terbabit dengan masalah gengsterismediminta memberikan kerjasama penuh kepada polis. Kesimpulanya,kita perlumencipta formula baru bagi membendung virus disiplin yang semakinmembimbangkan. Semua pihak perlu berganding bahu dan bekerjasamatanpa saling menuduh antara satu sama lain.
Disiplin pelajar dari perspektif Teori Struktural Fungsional
 Gejala gensterisme di kalangan para pelajar boleh dikaitkan dengan tahapdisiplin seseorang individu. Menurut Kamus Dewan ,” Disiplin membawapengertian latihan pemikiran dan kelakuan supaya ahli masyarakat atau
 
individu boleh mengawal diri,peraturan-peraturan yang ditetapkan untukmelatih seseorang berkelakuan baik. Manakala dari sudut agama Islamdisiplin dapat disimpulkan satu tatacara larangan atau satu sistem hukumanyang dikenakan ke atas seseorang.Selain itu ia adalah satu proses latihandan pembelajaran yang bertjuan untuk membetul, menguat danmenyuburkan unsur-unsur kawalan diri serta kepatuhan kepada peraturandan norma-norma kebudayaan.
Definisi dan konsep Teori Fungsionalisme
  Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan EmileDurkheim. Mengikut teori ini bahawa masyarakat berkembang dan stabilberdasarkan peraturan sosial dan perubahan semasa. Masyarakat sebagaisatu organisma dan setiap organ mempunyai peranan yang tersendiri. Teoriini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan atauaktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Para ahlifungsionalisme selalu menyatakan bahawa setiap bahagian masyarakatmempunyai tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan tersendiri. Teori ini menekankan kepentingan persefahaman setiap ahli masyarakatuntuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat.Mengikutpemikiran ahli fungsional, kita harus memerhati terlebih dahulu fenomenasosial iaitu mengenalpasti struktur sosial.Teori ini akan mengkaji bagaimanasistem sosial itu berfungsi.Kemudian mereka akan menilai sejauh manakahperjalanan sistem tersebut membawa kepada keharmonian sebagai syaratuntuk mengekalkan ikatan masyarakat.Idea fungsionalisme ialah masyarakatadalah berasaskan konsesus. Maksud konsesus ialah manusia bersetujukepada nilai-nilai asas masyarakat di mana mereka hidup dan mengiktiraf kebaikan-kebaikkanya. Adalah menjadi kemahuan setiap anggota bahawakonsesus berterusan wujud supaya masyarakat dapat berjalan lancar.Fungsi nyata ialah seperti tugas guru atau sekolah yang dirancangkan iaitumemberi pengajaran.Manakala fungsi tidak nyata ialah bermaksud tidakdirancang. Di mana pada waktu rehat murid tidak berkeliaran tetapi merekadapat mengsisi masa itu dengan berfaedah.Kelemahan teori fungsional secara keseluruhan ialah mereka menolakperubahan sosial yang menjejaskan kestabilan sistem sosial. Alasanya mahuke arah peraturan sosial.Misalnya dalam masyarakat yang sedangmembangun masih lagi terdapat golongan yang miskin, tercicir dan tidakmendapat kerjasama dengan kumpulan masyarakat yang kaya. Oleh itumasih wujud lagi jurang susun lapis dalam sesebuah masyarakat.
 
Faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah disiplin
 .
1)Institusi Keluarga
 Ibu bapa adalah orang yang terpenting dalam sesebuah keluarga.Mereka memainkan peranan utama dalam mencorak masa depan keluarga.Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa yang menjadi pengarahnya. Dalamkonteks ini, penekanan aspek disiplin amat mustahak sekali.Terdapat dikalangan ibu bapa yang tidak menunjukan teladan yang baik kepada anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak teriku-ikut dengan sikap dan perbuatanibu bapa mereka . Ada ibu bapa yang tidak sehaluan atau sefahaman dirumah,anak-anak berasa tidak aman dan cuba mencari jalan keluar darimasalah ini.Dengan ini timbul golongan anak-anak yang tidak mendengarnasihat keluarga dan banyak menghabiskan masa bersama-sama raakansebaya untuk berkongsi masalah dan menghilangkan rasa bosan.Puncapendapatan ibu bapa juga mempengaruhi masalah disiplin. Ibu bapa yangberpendapatan rendah menyebabkan anak-anak tidak mampu membayaryuran persekolahan. Pelajar berasa malu untuk ke sekolah.Oleh itu merekamelencong atau melepak di kompleks-kompleks membeli belah. James Becker mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluargaakan menyebakan anak-anak tidak dapat menwujudkan pengawalan diriyang baik..
2)Rakan Sebaya
 Rakan atau kawan adalah ibu bapa kedua bagi seseorang pelajar.Pengaruhrakan sebaya mampu mencorakkan sikap dan nilai tingkahlaku pelajar,lebih-lebih lagi mereka yang tercicir dalam pelajaran dan yang mengalamimasalah keluarga. Pelajar menganggap peraturan dan undang-undangsekola sebagai sesuatu yan remeh dan tidak perlu dipatuhi. Mereka akanmembentuk kumpulan sendiri yang akan mengadakan peraturan tertentu.Ahli kumpulan tersebut hendaklah mematuhinya.Dari sini mula timbulnyamasalah disiplin seperti peras ugut dan pergaduhan..
3)Pihak Sekolah
 Sekolah adalah rumah kedua para pelajar, begitu juga dengan parapendidik yang menjadi ibu bapa semasa di sekolah.Tugas guru semakinmencabar dalam era globalisasi. Di samping menjadi pendidik, mereka jugamenjadi ‘role model’ kepada pelajar.Kegagalan guru mendidik akanmenjurus ke arah masalah pelajar. Amalan demokrasi dalam pendidikankurang diterapkan terutamanya dalam pemilihan mata pelajaran elektif.Pelajar tidak sepatutnya dipaksa memilih aliran belajar dan mata pelajaranpilihan. ia boleh menjejaskan prestasi pelajar tersebut. Ini menyebabkanberlakunya konflik jiwa, pemberontakan batin dan rasa tidak puas hati di

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nainzul_919368 liked this
Zufa Zulfa liked this
syed_smkdar liked this
arika_djae liked this
sakinah hassan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->