Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Richmond Review Aug12-10

Richmond Review Aug12-10

Ratings: (0)|Views: 535 |Likes:
Published by Richmond Review
Print edition of the Richmond Review for August the 12, 2010.
Print edition of the Richmond Review for August the 12, 2010.

More info:

Published by: Richmond Review on Aug 12, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

 
A\UINKJ\GAE 9:<> UGQ^\EIZ+ IQ@Q\U 9>+ >292 >5 RI@A\ 
uga~a‚|fo~aockjca ´
~jlgfoce~axjap#lof
9><99 CO# 9 ^OIE+ \UAXA\UOC • 825&>59&5090 ppp#r~jldkzrai~#li
\UAXA\UOC
ORAC :&: FOC# UO H^J# : UO 8 \IU# ICE \QC#
 JH UGAZ‚^A KOC@ ICE KA@@Z&
I \GIXA ICE I GIJ^LQU
 I \GIXA ICE I GIJ^LQU
 J\ \OFAUJFA\ IKK ZOQ^ RKICU\ CAAE UO NA ^AMQXACIUAE# JH UGAZ‚^A NAZOCE GORA+ PA GIXA KOU\ OH @^AIU KOODJC@ \UQHH#
 CAP\B^JLGFOCE^AXJAP#LOF OHHJLA= 825&>50&<022 EAKJXA^Z= 825&>50&<092 LKI\\JHJAE= 825&101&1111 CAP\^OOF= 825&>50&<0<2 
 :< ~a|jeacu|ej|rkilae ihua~ ^jlgfoce iri~ufacu hj~a
nz ^anadig Giffoce
Locu~jnquo~ 
Oca fic ejae+ cjca raorka pa~a uidac uo
uga go|rjuik ice ikk uga ~a|jeacu| oh i ^jlg&
foce iri~ufacu nkold gie uo na axilq&
iuae ihua~ ju liq`gu hj~a jc uga ai~kz goq~|oh ki|u \iuq~eiz#
Iu inoqu 9=51 i#f# ^jlgfoce Hj~a&^a|lqa
pi| likkae uo ic iri~ufacu hj~a iu 7152Pa|ufjc|ua~ Gpz# pga~a hj~a ice gaixz
|foda pa~a xj|jnka#
Ikk ug~aa nqjkejc`| oh uga iri~ufacu nkold
pa~a axilqiuae ice |axa~ik ~a|jeacu| gieuo na ~a|lqae h~of ugaj~ niklocja|#
‛Ockz oca nqjkejc` pi| ihhaluae nz uga
hj~a+ nqu uga ouga~| pa~a hjkkae pjug |fodaice piua~ ice pa picuae uo i||q~a ugaj~|ihauz+‖ |ije earquz hj~a lgjah Ujf Pjkdjc&
|oc# ‛Uga hjcik awujc`qj|gjc` uood rkilai~oqce 8=<2 i#f#+ |o ju uood i `ooe hjxa
goq~| uo rqu oqu#‖
Uac ifnqkicla| pa~a ik|o oc |jua ho~faejlik i||j|uicla ice iuuaceae uo oca
fic jc l~jujlik locejujoc#
‛Pa pa~a r~a|acuae pjug oca riujacu
pgo gie `oca jcuo li~ejil i~~a|u ugiu oq~ri~ifaejl| u~jae uo ~a|q|ljuiua+‖ |ije If&
nqkicla \a~xjla \qru# Ri|lik ^oeja~# ‛Ga|qllqfnae uo gj| locejujoc+ ugoq`g+ ice
pi| r~ocoqclae eaie iu uga |laca#‖
Jcho~fiujoc j| cou zau najc` ~akai|aeinoqu uga jeacujuz oh uga fic ice ugaliq|a oh eaiug j| |ujkk qcea~ lo~oca~ jc&
xa|uj`iujoc#Cjca ouga~ raorka pa~a iefjuuae uo ugago|rjuik ho~ fjco~ jcmq~ja|#‛Pa gie cjca riujacu| ugiu pa~a jffaej&iuakz u~aiuae ice u~ic|ro~uae uo uga go|&rjuik ho~ fjco~ nq~c|+ |l~ira| ice |fodajcgikiujoc+‖ ^oeja~ |ije#
^jlgfoce‚| Afa~`aclz \oljik \a~xjla|
q|ae nq|a| uo axilqiua uga ~afijcjc` uac&
icu| uo kolik gouak| uo |race uga cj`gu#
Uga liq|a oh uga hj~a j| |ujkk cou dcopc
ice j| qcea~ jcxa|uj`iujoc#
Foceiz fo~cjc`+ |liuua~ae ean~j| iceafruz pjceop| ~axaikae uga nkildacaeice eifi`ae jcua~jo~ oh uga ^jlgfoce
iri~ufacu nkold#
 Zakkop hki``jc` pi| |au qr i~oqce ugairi~ufacu nkold ice |alq~juz ra~|occakpa~a |uiujocae oc uga ra~jfaua~ uo daar
raorka pjugjc i |iha ej|uicla oh uga nqjke&jc`#Ihua~ ic jcxa|uj`iujoc uida| rkila uo ea&
ua~fjca uga liq|a+ hj~a eari~ufacu ohhjljik|
pjkk gixa i nauua~ jeai oh pgac raorka lic~auq~c uo ugaj~ gofa|#
‛Uga nqjkejc` |qhha~ae xa~z awuac|jxa eif&
i`a+‖ Ljuz oh ^jlgfoce |roda|ra~|oc Uae
Uopc|ace |ije# ‛Pa lic la~uijckz awralu
~a|jeacu| uo na oqu ho~ yqjua |ofa ujfa+ jh jceaae uga nqjkejc` j| ~arij~inka#‖
Faicpgjka+ Uopc|ace j| ugicdhqk |axa~ik
^jlgfoce hoqceiujoc| ice lgi~juja| kjda
uga \ikxiujoc I~fz+ \QLLA\\ ice uga U}qLgj Hoqceiujoc gixa rkizae i ki~`a ~oka jc
gakrjc` uga ~a|jeacu| oh uga nq~cae&oqu
iri~ufacu|#
‛Pa fau pjug ~a|jeacu| 'oh uga iri~u&facu* za|ua~eiz+‖ ga |ije# ‛Uga~a pa~a
inoqu :< ~a|jeacu| pjugoqu i rkila uo |uizice pa‚xa kjcdae ugaf qr pjug loffqcjuz
lgi~juinka `~oqr| pgo pjkk u~z ice iee~a||
ra~|ocik caae| ice uga ~arkilafacu oh 
ra~|ocik juaf|#‖
Uga opca~ oh uga nqjkejc` opc| ouga~iri~ufacu lofrkawa| ice gi| ohha~ae uo
~acu |qjua| uo ej|rkilae ~a|jeacu| iu lofri&
~inka r~jla|+ qcho~uqciuakz+ cou ikk oh ugafi~a koliuae jc ^jlgfoce+ |ije Uopc|ace#
^a|jeacu| oh uga cai~nz iri~ufacu nqjke&
jc`| pgo pa~a axilqiuae i| i |ihauz r~a&liqujoc pa~a ikkopae uo ~auq~c gofa \qc&eiz#
~jlgfoce~axjap#lof
^AXJAP 
uga~jlgfoce
\uaxa|uoc \rjc
N9
^anadig Giffoce rgouo
Afa~`aclz |a~xjla| pa~a oc uga |laca oh ic iri~ufacu ﬉~a iu 7152 Pa|ufjc|ua~ Gpz#
 Iri~ufacu ﬉~a lkijf| oca ra~|oc
 
Ri`a I> Uga ^jlgfoce ^axjap Ugq~|eiz+ Iq`q|u 9>+ >292
FO^A R^A&KOXAE LI^\ • PPP#ORAC^OIEGZQCEIJ#LOF
9<909 \fikkpooe Rkila'^jlgfoce Iquo Fikk*Uak= 825&828&:2<<ppp#orac~oiegzqceij#lof
ppp#orac~oieiquo`~oqr#lof
R^AFJQF R^A&KOXAE LI^\ • 825&828&:2<<
20 GQFFA^ G<
Ockz <5+222df+ koieae+nkild oc nkild
%>0+:::
%>1+:::
20 UOZOUI LIF^Z \A
Kolik+ ikkoz pgaak|+`~aiu li~))
%>9+:::
%9:+:::
28 UOZOUI ^IX5
\ro~u& Kolik+ Co illjeacu|+X8+ IPE
MQ\U I^^JXAE)
%>9+:::20 GZQCEIJ \ICUI HA
 0 Ri||+ kop df+ xa~z ~i~a))Mq|u i~~jxae))
OCKZ %><+::1
20 GOCEI AKAFACU \/L
Iquo+ ^i~a foeak+@~aiu locejujoc))
%><+:::
%9:+:::
20 FI]EI LW:
0 ri||+ IPE+ Xa~zcjlakz ayqjrrae))
%>8+:::
%>5+:::20 NFP <>7J
Iquo+ |qc~ooh+`~aiu locejujoc))
20 NFP <><J
Iquo+ |qc~ooh+ kolik+co illjeacu|+
%>8+:::
%>5+:::92 DJI \OQK 5Q
iquo+ kolik+ kop df|+\IKA OC COP)
%><+:::
%97+::128 XP @UJI
kkoz pgaak|+ |qc~ooh+kolik+ kop df‚|
%9:+:::
%98+:::
25 FI]EI < \RO^U @U
 mq|u jc)) Kolik+ co illjeacu|+|qc~ooh+ iquo
OCKZ
%9<+:::
27 GZQCEIJ ILLACU
\ro~u+ |qc~ooh+ikkoz pgaak|+ 1 |raae
%98+:::
%92+:::
2> GZQCEIJ ILLACU
Iquo+ >e~ giulgnild+ `~aiu oc`i|) Ockz 8<+222df
%8+:::
%5+:::
2: GZQCEIJ \OCIUI @K
5lzk+ Kolik+ kou| oh pi~~icuz ~afijcjc`))
%98+:::
%9>+:::2< CJ\\IC <12]
Kolik+ co illjeacu|+ nkild ocnkild+ kaiuga~
%>>+:::
%>2+:::
UIDA IC
 
UIDA IC
IEEJUJOCIK
 IEEJUJOCIK
%
%
122
122
OHH
OHH
ICZ R^A&OPCAE RQ^LGI\A))
 ICZ R^A&OPCAE RQ^LGI\A))
Pjug ugj| loqroc# R~ofoujoc irrkja|
Pjug ugj| loqroc# R~ofoujoc irrkja|
uo xagjlka| |oke naupaac
uo xagjlka| |oke naupaac
H~jeiz+ Iq`# 9< ( \qceiz+ Iq`# 91+ >292#
 H~jeiz+ Iq`# 9< ( \qceiz+ Iq`# 91+ >292#
    
 \ O K E )
 
Ugq~|eiz+ Iq`q|u 9>+ >292 Uga ^jlgfoce ^axjap Ri`a I<
Lon oxac uo nanqjku iu \gi~jc`Hi~f ugj|paadace 
nz ^anadig Giffoce
Locu~jnquo~ 
F
afna~| oh ^jlg&foce‚| H~qju U~aa\gi~jc` Hi~f i~a`auujc` fqeez ugj| paad&ace nqjkejc` i u~iejujocikoqueoo~ oxac ugiu ugaloffqcjuz pjkk na inka uoq|a#
Uga `~oqr gi| jcxjuae ugaFqe`j~k|+ i lokkalujxa oh pofach~of uga @qkh J|kice| pgo uailg|q|uijcinka nqjkejc` ualgcjyqa|+uo uga Ua~~i Coxi \gi~jc` Hi~fuo goke i ug~aa&eiz loffqcjuzpo~d|gor oc gop uo nqjke i lonoxac oqu oh lkiz#Fafna~| oh uga \gi~jc` Hi~fi~a awljuae inoqu uga r~omalu#‛Pa‚~a ug~jkkae uo na nqjkejc`ic oxac jc uga hi~f‚| gaikjc``i~eac pgjlg pjkk iee uo uga`i~eac‚| o~j`jcik loclaru i| i`iuga~jc` rkila ho~ hai|u| iceroukqld|+‖ |ije Fi~z @i}aui|oh uga \gi~jc` Hi~f# ‛Ju‚| i xa~zi~uj|ujl+ xa~z naiqujhqk piz uonqjke#‖I lon oxac j| eofae ice fieah~of i fjwuq~a oh |ice+ |u~ipice lkiz#‛Ju‚| i xa~z oke piz uo nqjke###xa~z |jfjki~ uo ieona ice ju‚|q|ae ikk oxa~ uga po~ke+‖ |ijeDjfj Gacea|| uga r~omalu fic&i`a~# ‛J uood i po~d|gor pjuguga Fqe`j~k| inoqu hjxa zai~|i`o ice kai~cae gop nqjke lon#Ju‚| djce oh i rorqki~ ugjc` uo eooc hi~f| ice q~nic r~omalu|# Zoqgai~ inoqu ju ohuac jh zoq `o uoloffqcjuz `i~eac|#‖Noug uga \gi~jc` Hi~f iceFqe`j~k| kjda uo daar lo|u| kopice |qrrkja| kolik# Ikk oh ugafiua~jik|―lkiz+ |ice+ ficq~a+|u~ip+ n~jld|―i~a h~of kolik|oq~la|#Pgac hjcj|gae+ uga oqueoo~oxac poc‚u na |fikk4 ju| ejif&aua~ pjkk na hjxa haau ice ju pjkkgoke |axa~ik koixa| oh n~aie iuocla# ‛I~f|‖ ugiu awuace h~ofuga oxac pjkk r~oxjea hqclujocikloqcua~|rila ho~ |jcd| ice awu~ipo~d |rila#Picujc` uo `au uga loffqcjuzjcua~a|uae ice jcxokxae+ ugaoxac&nqjkejc` axacu j| po~d&|gor&|uzka ice uga \gi~jc` Hi~fjcxjua| loffqcjuz fafna~| uo~a`j|ua~ ho~ oca oh uga 9> ixijk&inka |rila|#Iczoca 97&zai~| o~ okea~ liciuuace uga po~d|gor#‛Nqjkejc` i lon oxac j| eahj&cjuakz i gice|&oc+ ri~ujljriuo~zaxacu+‖ Gacea|| |ije# ‛Pa‚kkuida oq~ |goa| ohh ice `au ej~uz4zoq |yqj|g ju pjug zoq~ uoa|+‖H~jeiz pjkk na |racu kizjc` ugahoqceiujoc+ \iuq~eiz uga loneofa pjkk na fiea ice \qceizuga acuj~a oxac pjkk na rki|ua~ae#‛Raorka lic awralu uo gixai kjuuka nju oh jc|u~qlujocik ujf+ugac ug~oq`goqu uga eiz zoq‚kkna kai~cjc` pgjka zoq po~d+‖Gacea|| |ije#Ocla hjcj|gae+ Lgah Jic Kijh~of uga Ua~~i Coxi \lgookzi~e\oljauz+ i coc&r~ohju loffqcjuz&ni|ae r~omalu ugiu uailga| zoquginoqu o~`icjl `i~eacjc` icehooe irr~aljiujoc+ pjkk na ua|ujc`oqu uga nidjc` lirinjkjuja| oh ugaoxac#‛Ugiu‚| uga awljujc` ri~u+‖ |ijeKij+ pgo gi| caxa~ loodae pjugi lon oxac naho~a# ‛I| i lgah+zoq picu uo |u~aulg zoq~|akh+awuace zoq~|akh ice kai~c ikk ugiuzoq lic#‖Lon oxac| i~a gaiuae nz nqjke&jc` i hj~a jc|jea# Ocla uga hj~anq~c| eopc uo loik|+ ugaz‚~a~afoxae ice ~arkilae pjug ugajuaf| ugiu caae nidjc`#Kij j| ik~aiez ~a|ai~lgjc` ualg&cjyqa|+ uikdjc` uo raorka pjugawra~jacla ice koodjc` qr ~alj&ra| uo u~z#I xi~jauz oh hooe| lic naloodae jc uga oxac jclkqejc` rj}&}i|+ ciic+ ice hkiun~aie| pgjlglood hj~|u pgac ju‚| xa~z gou+ugaz‚~a hokkopae nz ni`qauua|ice n~aie| pgjlg nida iu looka~uafra~iuq~a|#‛Zoq lic ik|o q|a uga oxac uolood |uap| ice |uqhh ugiu uidakoc`a~ ujfa| uo lood+‖ Kij |ije#Uga xj|joc ho~ uga lon oxac j|ugiu ju‚| illa||jnka ice q|ae nzuga loffqcjuz ho~ po~d|gor|+ha|ujxik|+ hqce~ij|a~|+ `~oqr icehifjkz axacu|#‛Zoq nqjke i loffqcjuz i~oqceuga gai~ug+‖ |ije Kij# ‛J‚f gor&jc`+ ju pjkk n~jc` raorka uo`auga~h~of i~oqce uga loffqcjuz#
Uga po~d|gor lo|u| %>2 ieiz+ o~ %12 ho~ uga pgoka paad&ace# Ockz 9> |rila| i~a orac#Lgjkeli~a j| ixijkinka qroc~ayqa|u# Uo ~a`j|ua~+ a&fijk jchoB~jlgfoceh~qjuu~aa#lof o~ likk825#0>0#:0>7#
Nqjkejc` ic oxac uonqjke loffqcjuz 
fqe`j~k|#li rgouo
Uga Fqe`j~k| pjug i lon gofa ugaz nqjku oc \iku \r~jc` J|kice#
Rokjla ik|o~alajxalofrkijcu oxa~ ea~o`iuo~z |j`c
nz Ma||jli Uja|}ac
Locu~jnquo~ 
Ho~ uga |aloce ujfa jc ka|| ugic i
focug+ ~ilj|u `~ih﬉uj ui~`aujc` rao&
rka oh Lgjca|a o~j`jc gi| naac hoqcexiceikj}jc` i ^jlgfoce nqjkejc`#
Uga fa||i`a pi| hoqce jc iri~diea |uij~li|a oh uga ^jlgfoce
Rqnkjl Fi~dau ice ~aro~uae uo ^jlg&foce ^LFR Foceiz fo~cjc`#
Rokjla jffaejiuakz uood ilujoc+
iuuacejc` uga |jua ice jcjujiujc` loc&
uilu pjug fici`afacu# Oh﬉la~| gixa
cou zau ~alajxae i lofrkijcu h~of uga
r~ora~uz opca~#
‛Oh﬉la~| gixa dcoldae oc uga eoo~
oh uga fici`afacu nqjkejc` cqfa~&
oq| ujfa| ice kahu fa||i`a|+ nqu
gixa naac qcinka uo fida locuilu+‖
^jlgfoce ^LFR Lrk# \ga~~eaic
Uq~kaz |ije Paeca|eiz# ‛Pa pjkk u~zi`ijc uoeiz |o ugiu pa lic locujcqaoc pjug uga jcxa|uj`iujoc#‖Jcxa|uj`iuo~| |q|ralu ugiu uga `~ih&
﬉uj pi| kahu oc uga pikk| |ofaujfanaupaac Iq` 8 ice :# Uga jcxa|uj&`iujoc j| locujcqjc` ice rokjla i~a
ilujxakz po~djc` uopi~e| jeacujhzjc`uga raorka ~a|roc|jnka#
Jc Mqkz+ upo uaac| pa~a i~~a|uae jcloccalujoc pjug ~ilj|u fa||i`a|hoqce jc uga |uij~pakk iu uga Afrj~aLacu~a ri~diea# Ugo|a fa||i`a|
ui~`auae Lgjca|a raorka ice uga ro&kjla#
‛Ju eoa| irrai~ ugiu uga `~ih﬉uj j|
uga |ifa |uzka i| uga r~axjoq| jc&
ljeacu jc ugiu ju j| p~juuac jc fi~da~~iuga~ ugic |r~iz rijcu+‖ Uq~kaz |ije#‛Uga loffacu| i~a ik|o ea~o`iuo~zuopi~e uga I|jic loffqcjuz#‖
Uga r~axjoq| |q|ralu| pa~a
lgi~`ae pjug fj|lgjah#
‛Ju j| kjdakz ugiu jh pa eaua~fjcapgo j| ~a|roc|jnka+ ugiu pa loqke
ro||jnkz ho~pi~e uga |ifa lgi~`a|+‖
Uq~kaz |ije# ‛Nqu ju j| |ujkk uoo ai~kz
uo |iz i| pa i~a iu uga r~akjfjci~z
|ui`a| oh jcxa|uj`iujoc#‖
Rokjla pjkk kood uo |q~xajkkicla lif&
a~i| ice ikk ouga~ |oq~la| oh jcho~fi&
ujoc+ ocla locuilu gi| ollq~~ae pjuguga r~ora~uz opca~|#
‛Ugj| j| cou i ~a﬎alujoc oh gop rao&
rka xjap uga loffqcjuz+ nqu ~iuga~ juj| ic j|okiuae jcljeacu+‖ Uq~kaz |ije#
‛Ugj| j|c‚u najc` uoka~iuae ice pa
i~a po~djc` uo `au uo uga nouuof oh pgo|a ~a|roc|jnka#‖Iczoca pjug jcho~fiujoc ~a`i~ejc`
ugj| jcljeacu j| i|dae uo locuilu ^jlg&
foce ^LFR iu 825&>07&9>9>#
Faicpgjka+ i lofrkijcu gi| naac﬉kae pjug uga ^LFR giua l~jfa| ej&
xj|joc ice N‚Cij N~jug+ Mapj|g icuj&
eahifiujoc o~`icj}iujoc+ oxa~ i nj&
}i~~a |j`c ugiu gi| naac rorrjc` qri~oqce ^jlgfoce#
Oc Foceiz+ i l~qea |j`c |gopjc`
i rgouo oh i Fjeeka Ai|ua~c koodjc`
fic pjug i nkildae&oqu uooug ice uga
po~e| ‛Fa Gou+ Mq Cou‖ irrai~ae iu
uga lo~ca~ oh Pa|ufjc|ua~ Gj`gpizice Co# 8 ^oie# Ju pi| uidac eopc
kiua~ ugiu cj`gu+ nqu icouga~ |j`cn~ja﬎z ~airrai~ae i`ijc i~oqce
kqclgujfa nz Kic|eopca Lacu~a+ na&ho~a ju uoo pi| uidac eopc#
―pjug ﬉ka| h~of Ng~aiceéjc
‛Nqjkejc` i lon oxacj| ea﬉cjuakz i gice|&oc+ ri~ujljriuo~zaxacu# Pa‚kk uida oq~ |goa| ohh ice `auej~uz4 zoq |yqj|g jupjug zoq~ uoa|#‖
―Djfj Gace~a||
Fo~a ~ilj|u `~ih﬉ujirrai~| jc ^jlgfoce
Eauijk oh nj}i~~a |j`c ugiu gi| irrai~aejc upo koliujoc| jc ^jlgfoce#
^ijc eifrac| ij~yqikjuz iexj|o~z 
Ic ij~ yqikjuz iexj|o~z j||qae nzFau~o Xicloqxa~ Iq`# 5 gi| naac
liclakkae#
Ihua~ ug~aa eiz|+ uga liqujoc pi|kjhuae \iuq~eiz pgac oh﬉ljik| |ijelooka~+ ~ijcja~ paiuga~ oxa~ ugapaadace gie jfr~oxae ij~ yqikjuz
locejujoc|#
\foda h~of ho~a|u ﬉~a| jc N#L#‚| Jc&
ua~jo~+ rkq| |ofa lofjc` il~o|| uga
Rilj﬉l h~of pjke﬉~a| jc ^q||ji+ pa~a
nkifae ho~ uga gi}a ugiu gqc` oxa~uga Kopa~ Fijckice kiua ki|u paad#Fau~o rkicca~| |iz ﬉~a ilujxjuz ~a&fijc| i po~~z ice icouga~ iexj|o~z
loqke na j||qae jh locejujoc| eaua&
~jo~iua i`ijc#
Lq~~acu ij~ yqikjuz ~aiejc`| licna hoqce iu ppp#nlij~yqikjuz#li/
~aiejc`|#
Hjkf uida| xjapa~|jcuo ~oou| oh Ridj|uic
Oc Ugq~|eiz+ Iq`# 9:+ Cap Zo~d
﬉kffida~ \i~ig \jc`g pjkk r~a|acu
ga~ ipi~e&pjccjc` ﬉kf Uga \dz Na&
kop jc loqcljk lgifna~| iu ^jlgfoce
Ljuz Gikk#
Uga ﬉kf j| i locuafro~i~z awrko~i&
ujoc oh uga l~aiujoc oh Ridj|uic iceuga 9:50 ri~ujujoc oh uga Jcejic |qn&
locujcacu+ pixjc` uo`auga~ 1+222
zai~| oh lqkuq~a pgjka jcxa|uj`iujc`
uga kjc`a~jc` ihua~&ahhalu| oh ugj| |jw&ealiea&oke rokjujlik ejxjea#
Uga axacjc` pjkk na`jc pjug i|l~aacjc` oh uga 01&fjcqua ﬉kf+
hokkopae nz i yqa|ujoc&ice&ic|pa~
|a||joc pjug \jc`g# Ju na`jc| iu 0
r#f# Iefj||joc j| h~aa4 ~a|a~xa |aiu|
nz a&fijkjc` |dznakopB~jlgfoce#li
o~ likk 825&>08&5<25#
Cap| jc N~jah 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gillbatesiii liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->