Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tu Vi Dau So Toan Thu

Tu Vi Dau So Toan Thu

Ratings:
(0)
|Views: 99|Likes:
Published by Vũ Việt Anh

More info:

Published by: Vũ Việt Anh on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

TÖÛ – VI ÑAÅU – SOÁ
TOAØN THÖ
TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc
1
HI DI TRAÀN ÑOAØN
Vuõ – Taøi – Luïc
DÒCH vaø BÌNH – CHUÙ

NGAÂN – HAØ
THÖ – XAÕ
XUAÁT – BAÛN

Lôøi Taùc Giaû

Cuoán saùch naøy ñöôïc laøm thaønh, ñaïi boä phaän dòch töø taäp : << Töû Vi ñaåu soá toaøn thö >> cuûa Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh do La Hoàng Tieân bieân soaïn, do nhaø xuaát baûn Truùc Laâm Aán Thö Cuïc aán haønh taïi Ñaøi Loan.

Phaàn bình chuù qua tham khaûo caùc saùch Töû Vi Xieán Vi cuûa Tröông Huy Vaên, Chieâm Tinh Thuaät cuûa Hoaøng Tieåu Nga, Meänh Lyù Huyeàn Vi cuûa Voâ Nhai Cö Só, Trích Thieân Tuyû cuûa Löu Baù Oân, Meänh Lyù Giaûng Nghóa cuûa Vi Thieân Lyù, Haùm Long Kinh cuûa Döông Quaân Tuøng, Taïo Hoaù Nguyeân Thöôïc cuûa Nhieäm Thieát Tieàu, Meänh Lyù Chính Toân cuûa Thaàn Phong Khaûo, Uyeân Haûi Töø Bình cuûa Töø Töû Bình, Quyû Coác Toaùn Meänh Thuaät …

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc
2
Phaàn phuù noâm ñeå ñoái chieáu, chuùng toâi trích daãn töø vieäc ghi cheùp coâng phu cuûa Töû Vi Aùo
Bích cuûa Vieät Vieâm Töû vaø Töû Vi Thöïc Haønh cuûa Dòch Lyù Huyeàn Cô.
Daãn

Khoång Töû laøm quan ôû nöôùc Loã khieán cho Loã trôû neân cöôøng thònh. Teà quoác sôï Loã maïnh seõ xaâm laêng, Teà môùi duøng keá ly giaùn vua Loã vôùi ñaùm quaàn thaàn taøi gioûi baèng caùch tuyeån 80 myõ nöõ cho aên maëc luïa gaám, hoïc taäp ca vuõ, ñem bieáu vua Loã. Quaû nhieân, Loã coâng meâ ñaém nöõ saéc ba boán ngaøy khoâng ra trieàu ñình nghe chính söï. Khoång töû töø chöùc boû ñi sang nöôùc Veä. Veä che khoâng duøng. Sang nöôùc Taàn, vöøa vöôït qua Khuoâng thaønh, vì dieän maïo Khoång Töû gioáng heät teân Döông Hoà, moät keû cöôùp kheùt tieáng trong vuøng, quan quaân vaø daân chuùng vöøa troâng thaáy laø heø nhau ñuoåi ñaùnh, thaày troø Khoång Töû bò moät phen thaát ñieân baùt ñaûo. Boû Taàn qua Toáng quoác. Coù quan Tö Maõ voán vaãn gheùt ñaïo lyù Khoång Khaâu, rình luùc thaày Khoång giaûng leã döôùi goác caây coå thuï, cho ngöôøi chaët caây ñoå ñeå aùm haïi, may sao Khoång Töû thoaùt cheát nhöng laïi phaûi rôøi nöôùc Toáng ñeán Trònh quoác. Thaày ñi tröôùc, troø tôùi sau. Taïi nöôùc Trònh, Khoång Töû ñöùng chôø nôi cöûa Ñoâng. Caùc troø tìm thaày, hoûi thaêm ngöôøi Trònh noùi : << Cöûa Ñoâng coù moät ngöôøi, traùn cao gioáng vua Nghieâu, coå gioáng coå oâng Cao Dao, löng gioáng löng oâng Töû Saûn, nhöng daùng daáp lô laùo nhö con choù maát chuû ( taùng gia chi caåu) >>.

Hoïc troø theo chæ daãn tìm ñeán nôi quaû ñuùng laø Khoång Khaâu, thuaät laïi lôøi ngöôøi Trònh cho
thaày nghe.
Khoång Töû cöôøi maø raèng :
- Haén noùi theå maïo cuûa ta gioáng caùc baäc cao hieàn thôøi xöa chaúng coù gì ñuùng, nhöng haén taû
daùng daáp ta nhö con choù maát chuû thì thaát khoâng sai chuùt naøo.
Khoång Phu Töû ñôøi sau ñöôïc toân laøm vaïn theá sö bieåu, nhöng luùc sinh thôøi, oâng luoân luoân

soáng trong caûnh taùng gia chi caåu.
Taïi sao theá?
Khoång Phu Töû giaûi thích :

Ñaïo chi töông haønh daõ dö ? Meänh daõ
Ñaïo chi töông pheá daõ dö ? Meänh daõ
Baát tri meänh voâ dó vi quaân töû.

Nghóa laø:

Ñaïo ñöôïc chuoäng do meänh vaäy
Ñaïo bò vöùt boû cuõng do meänh vaäy
Khoâng bieát thieân meänh thì laáy ñieàu gì chöùng toû ñöùc quaân töû ?

Boân taåu traûi bao nhieâu vinh nhuïc, maõi tôùi ngoaøi naêm möôi tuoåi ñaønh trôû veà queâ cha ñaát toå
sao ñònh thi thö vaø giaûng hoïc. Oâng baûo hoïc troø :
<< Thaày naêm möôi tuoåi môùi bieát theá naøo laø Thieân meänh ( Ngoâ nguõ thaäp nhi tri thieân meänh)
>>.

Caâu noùi naøy ñaõ laøm cho ñaïo Khoång vöôït xa caùc ñaïo khaùc vì tính chaát nhaân vaên tuyeät ñoái cuûa noù. Khoång Khaâu khoâng muoán moïi ngöôøi toân suøng mình nhö moät vò thaùnh, oâng tröôùc sau chæ laø moät con ngöôøi trong nhaân gian cuøng chòu an baøi cuûa vaän meänh. Caùi hay cuûa Khoång ñaïo laø ôû choã baát duïc dò ö nhaân vaäy.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc
3

Vaøo thôøi kyø coøn trai treû cöôøng traùng, yù khí huøng maïnh anh phaùt, xem vieäc thieân haï nhö ôû trong tay mình muoán laø ñöôïc. Neáu coù ai noùi veà hai chöõ thieân meänh, ngöôøi tuoåi treû seõ cöôøi ngaát maø cho laø haõo huyeàn. Khi tuoåi veà chieàu, töøng neám nhieàu cay ñaéng, laên loùc ñöôøng ñôøi, yù khí tieâu moøn, söùc voùc suy yeáu. Duø coâng thaønh danh toaïi hay coâng khoâng thaønh danh khoâng toaïi, baáy giôø chaúng ai khoûi khoâng thôû daøi maø töï nhuû : << Cuoäc ñôøi laø soá meänh ! >>

Coù löu laïc môùi bieát muøi traàn theá
Coøn traàn ai khoâng toû maët coâng haàu
Ngaát ngöôûng thay con taïo kheùo cô caàu
Muoán ñaïi thuï haõy dìm cho luùng tuùng
Thaân heä bang gia chung höõu duïng
Thieân sinh haøo kieät baát öng hö
Haõy beàn loøng chôù chuùt oaùn vöu
Thôøi chi hó ngö long bieán hoaù
Thoâi ñaõ bieát cuøng thoâng laø meänh caû
Cuõng ñöøng ñem hình dòch caàu chi
Hôn nhau cuõng moät chöõ thì.

( Thô Cao Baù Quaùt)
Ñoù laø thaûm kòch cuûa nhaân gian nhöng chính thaûm kòch ñoù ñöa nhaân loaïi thaêng hoa.
Huyeàn thoaïi Hy Laïp keå :

<< Vua xöù Lydie laø Croisos raát giaøu, cai trò moät quoác gia raát maïnh, vaøng baïc chaâu baùu treân theá giôùi ñeàu vaøo tay nhaø vua, trieàu thaàn nhieàu ngöôøi taøi gioûi. Nhaø hieàn trieát Solon vaøo yeát kieán Croisos, nhaø vua cho traàn thieát huy hoaøng ñeå ñoùn tieáp. Böôùc vaøo laâu ñaøi, Solon chaúng maûy may löu taâm ñeán söï traùng leä. Vua Croisos böïc laém môùi hoûi : <<Theo ngaøi, treân ñôøi naøy ai laø ngöôøi sung söôùng nhaát ? >>

Yù vua muoán Solon seõ noùi Croisos laø ngöôøi sung söôùng nhaát. Nhöng nhaø hieàn trieát laïi keå soá meänh vua Tellos ñaõ bò keû thuø ñaâm truùng ngöïc cheát giöõa luùc Tellos vaø toå quoác cuûa oâng soáng trong tuyeät ñænh vinh quang. Roài Solon keát luaän : << Haøng ngaøn ngaøy trong suoát cuoäc ñôøi ngöôøi khoâng ngaøy naøo tuyeät ñoái gioáng ngaøy naøo. Soá meänh troän laãn söôùng vôùi khoå, may vôùi ruûi cho neân khoâng ai coù theå töï cho mình hoaëc baûo ngöôøi khaùc laø söôùng hay khoå tröôùc khi sinh maïng hoaøn taát >>.

Croisos nghe Solon noùi, loøng khoâng maáy vui.

Ñeå ñöôïc yeân chí hôn, Croisos hoâm sau ñeán ñeàn thôø Apollon maø xin thaàn thaùnh daïy baûo caùch soáng sung söôùng maõn ñôøi. Thaàn thaùnh daïy : << Hôõi Croisos, con seõ laø ngöôøi sung söôùng maõi maõi >>.

Yeân loøng vôùi lôøi thaùnh noùi, Croisos töï nhuû : << Ta khoâng bao giôø tính sai chuyeän gì, ta ñaâu phaûi laø thaèng ñieân hay chæ bieát mô moäng haõo, ta nhìn ngöôøi cuõng nhö nhìn ta moät caùch saùng suoát, ta ñaùnh traän thaéng luoân luoân, ta cai trò kheùo tuyeät böïc. Thaàn thaùnh cuõng baûo haïnh phuùc cuûa ta khoâng bao giôø maát >>.

Nhöng Croisos laïc quan chaúng ñöôïc bao laâu thì vaän ñen noái ñuoâi nhau aäp tôùi, thua traän
Perse, thuû ñoâ Sardes bò vaây haõm vôï con vua Croisos bò baét ñi, laâu ñaøi cung ñieän bò thieâu ruïi.
Croisos nhôù laïi lôøi cuûa Solon, khoùc lôùn maø goïi teân nhaø hieàn trieát ba laàn.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
minhfriendly2003 liked this
Minh Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->