Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22855, 13.8.2010]

Oslobođenje [broj 22855, 13.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 545 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Monika Mi ji}
Pot vr|eno da Bruxellesspremano vipris tup za BiH
OSLOBO\ENJE
PETAK, 13. 8. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.855Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Danci}e tes tira ti
pripadnikeOSBiH
Minis tarodbrane na javlju je
Deblokadapu ta ka
Europskojuni ji
3. str.2. strana
Da vnoizgubljenspor
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 13. august 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
VladaFBiH o slu~aju\oki}
Po vodommedijskihistupazastupniceVi-  je}aministara BiH predEvropskimsudomza ljudskapra vaMonikeMi ji}, uredVladeFBiH za zastupanje i saradnjupredUsta vnimsu- dom BiH reagirao je ju~ersaop}enjem. Iznena|eni smo neprimjerenimna~inom medijskogek sponiranjazastupniceVi je}ami- nistara i izno{enjem neta~nihpodataka o sa- radnjizastupnice sa organimaFBiH u pre- dmetuBranimir\oki}protiv BiH, u ko jem  je Evropski sud za ljudskapra vadoniopre- sudu na {tetuFederaci je. Iako u koresponden- ci ji s organimaVladeFBiHzastupnica izra`avazahvalnostzbogdostaljanjapra vnih argumenata i dokumentaci jeko ji su valjani za sa~inja vanjezahtje va za preispiti vanje predmetnepresude, u medijskimistupima ona iznosidi jametralanstav, sto ji u sa- op}enju.Doda je se da zastupnica u svomnepotre- bnommedijskomizletuzaborav lja~injeni- cu da je organimaederalneVlade za sa~inja-  vanjepri jedlogazahtje va za preispiti vanjepre- dmetnepresude i prikupljanjeobilnedoku- mentaci jetrebalo tek ne{tovi{evremena od onogpotrebnogUreduzastupnikaVi je}ami- nistara za pre vo|enjepresude i njenopro- slje|ivanjeorganimaFBiH. Bitno je ista}i da  VladaFBiHraspola`einstituci jamako je u svomraduima jumnogodu`ikontakt s Evropskomkon venci jom o ljudskimpra vi- ma i praksomEvropskogsuda od zastupni- ceko ja zanemaru je~injenicu da bi ishod u predmetuBranimira\oki}avjero vatno bio druga~iji da je poslu{alasa vjet tih instituci-  ja i u svomizja{njenju iz 2007. istaklaodgo-  vara ju}eprigo vore. Zbogvo|enjapredmeta na ovakavna~in i poku{a jaumanjenjasopstveneodgo vor- nosti, uredsmatra da VladaFBiHtreba da razmotrina~inbudu}esaradnje s ure- domzastupnikaVi je}aministara,te podu- zmeakti vnostikako bi se organimaVlade FBiHomogu}ilozna~ajni jeu~e{}e u zas- tupanju u predmetimaEvropskogsuda u ko jima se braniinteresFederaci je, na vede- no je u saop}enju, ko je je potpisaladirekto- ricauredaVladeFBiH za zastupanje i sa- radnjupredUsta vnimsudom BiH Meliha Mu jezino vi}- Katana. Pripadnicidanskihoru`anihsna- ga, u ~ijemsasta vu}e se u A ganis- tanunalaziti i na{apje{adijskajedi- nica, do}i}e u septembru u Bosnu i Hercego vinukako bi iz vr{ilicerti- fciranjevojnika i ofciraOSBiHko-  ji}e bitiupu}eni u misi juISAF. Od ministraodbrane BiH Selme Cikoti}aju~er smo doznali da }e oni, posli jevi{emjese~neobuke, bitipod vrgnutitestiranjukako bi, nakon{to dobi juza vr{nicertifkat, moglibitipridru`enidanskojbor- benojgrupi. Tome}e prethoditi sjednicaDomanarodaParlamen- tarneskup{tine BiH, ko ja je plani- rana za 2. septembar i na ko joj bi trebalo da budepot vr|enaodluka o slanjujediniceOSBiH u A ganis- tan. Cikoti}veli da nemanaznaka da bi neki od klubo vadelegata to mogaoosporiti. Ocjenju je da }e sve bitiura|enopra vo vremeno i da }e BiH uputitijedinicu u ISAFpre- masada{njemplanu.
Pro vjerasposobnos ti
- Sa danskomborbenomgru- pom}e se precizirativri jemesla- njajedinice, ali mislim da }e to bi- ti u tokuoktobra. Mo`e se desiti da to bude i u no vembru, ali je vjero-  vatni je u oktobru, rekao je on. Tokomcertifciranjabi}epro-  vjerene sve mentalne, fzi~ke, ta- kti~ke i tehni~kesposobnosti, kao i kompletnost i opremljenostjedi- nice da bi ona moglabitiupu}ena u misi ju. Taj posao}e tra jatineko- likodana. MinistarCikoti}pod- sje}a da Bosna i Hercego vinani je bez iskustva u obucivojnika i of- cira za u~e{}e u me|unarodnim operaci jama, poput ove u A ganis- tanu i Iraku.- Mi smo prolazili sve te aze. Ima- moiskusneinstruktore i kontrolore. Siguran sam da je na{ajedinica na ni vouveomavisokihstandarda i da }e pro}iza vr{nupro vjeru, kazao je Cikoti}.Stvaridruga~ijesto je sa ispunja va- njemuslo va za po~etakprimjene prvoggodi{njegnacionalnogplana iz MAP-a. Na sastankuministara zemalja~lanicaNATO-a u aprilu u Tallinnu, BiH je primljena u Akcioni plan za ~lanstvo, uz uslov da 69 lo-kaci ja sa perspekti vnomnepokre- tnomvojnomimo vinom u oba en- titetaknji`i na dr`avu. Cikoti} ne is- klju~ujemogu}nost da to budeu~injeno u septembru, kada je kraj- nji rok, ukoliko se `eli u ovojgodini zapo~eti sa realizaci jom MAP-a. Ipak, pritomzadr`avazna~ajnure- zer vu.
U in teresusvih
- MAP je u interesusvihnaroda, svihpo jedina~nodr`av ljana BiH i svihpoliti~kihparti ja. Nemana- pretkajednecjeline bez napretka dr`ave u cjelini. Me|utim, partijski lide ri u ovomtrenutkudalekovi{e  vodera~una o tomekako}e pro}i na izborima, negokako}e dr`avapro}i u odnosu na NATO. Bez obzira na to {to nemamznako ve da je rje{enje na putu, iz svo jepozici jeradim sve, ukoliko se nekim~udom ta odluka donese, da je odmahprimi jenimo i steknemouslo ve da apliciramo taj prvigodi{njinacionalniplan MAP- a, izja vio je on.
Dl. OMERAGI]
Minis tarodbrane BiHna javlju je
JedinicaOSBiH bi moglabi iupu}ena u misi uISAF u oktobru
Danci}e tes tira ti
pripadnikeOSBiH
 Trebamo pomo} NA TO-a
Tokomjulskogsastanka u Bruxellesu sa ~elnicimaNA- TO-a, Cikoti} je kao ~landr`a-  vnedelegaci je, ko ju je predvo- dioministarvanjskihposlo va BiH SvenAlkalaj, zatra`iopo- mo} od Sje vernoatlantskogsa-  vezakako bi vojnaimo vinabi- lauknji`ena na MOBiH. Timpo vodomsaop{tenjem se ne- da vnooglasiogeneralnisekre- tarNATO-a AndersFoghRa- smussen.- U ovome i daljevidimzna~aj me|unarodneza jednice. Pose- bnopotenciramuloguSje ver- noatlantskogsa veza u odnosu na pitanjavezana za NATO, zato{to mi nemamo u okviru unutra{njihkapacitetamehani- zmedeblokade. Kada se neka odluka ne mo`edoni jeti, u BiH ne posto jipo jedina~noti jeloko-  je se mo`esmatratiodgo vornim zbogtoga. Iz tih razloga sam tra`io da NATO, sve dok se neiz vr{itransormaci ja tog sta- nja, ima akti vni jupozici ju i osi- guranapredakunutardr`ave BiH na putupremapunopra-  vnom~lanstvu, jer je to u veli- kojmjeri i u njego vominteresu, rekao je Cikoti}. Nezvani~no, komisi jaVlade FBiHskoro je pa sasta vilaspi- sakorganizatoraotporaagre- soru na BiH. U toku je, obja{- njeno nam je, re vizi jadoku- menatako je su osobe{to pre- tendira ju na takavstatus, dos- ta vile. I, kakosazna jemo, dio njih}e bitibrisan sa spiska budu}i ne ispunja va juuvjet ko jim se zahti je va da je orga- nizatorotpora u kontinuitetu pro veo rat u BiH.
Oba{kajedni, oba{ka drugi
Zvani~no, a prematvrdnja- maMartinaFranj~e{e vi}a, ~lanaspomenutekomisi je i pomo}nikaministra za bo- ra~kapitanjaFBiH, komisi ja spisakorganizatorasasvim sigurnone}esasta viti do po~etkaizbora u BiH."I pitanje je koliko}e ta pri~a za, nadam se no vogmi- nistra, bitiinteresantna. Naj- pri je, taj je posaoosjetljiv, te- goban, a kriteri ji na osno vu ko jih se organizatoristalja ju na spisko ve su prili~noop}e- niti, eksibilni. Ne znam to~nokoliko je sastanakako- misi ja u punomsasta vu odr`ala, ali znam je da dogo- voreno da ~lano vikomisi je Bo{njaciradesvoj, a Hrvati svojspisak. Nemaminorma- ci je o tomu u ko joj je azisas- tav ljanjespisko va. Ali znam da je bo{nja~ki dio komisi je imaonekolikosastanaka i, sude}i po onome{to sam~uo, nisu ni blizugoto vog spiskaorganizatoraotpora", tvrdiFranj~e{e vi}.Helem, brojorganizatora otporaagresi ji na BiH ne bi trebalo da je ve}i od 500 (380Bo{njaka, 120 Hrvata, op. a). O tomekoliko je posaosastav lja- njaspisko va ove vrstetegoban, go vori i podatak da je i rahme- tliAli jaIzetbego vi}svo je vre- menonalo`ioormiranjesli~ne komisi je sa istimzadatkom. Brojorganizatoraotpora, u vri-  jeme kad je komisi jaradila, na- rastao je na oko pet hiljada. I rad komisi je je zaustav ljen. I neda vnipoku{a jinekolici- nebora~kihudru`enja, "po-debljanih" politi~arima iz SDA, gledeistogposlanisu dalikona~nerezultate. Na njiho vimspisko vimaobrela su se bra}a i amid`i}ionihko- ji su sastav ljalispisko ve, po- tompoliti~aripoputSulej- manaTihi}a, predsjednika SDA, IzetaIzetbego vi}a, bra- taAli jinog...
Mo jalis ta, moj po tpis
Zanimlji vo je primi jetitika- ko}e ~lano viVladinekomisi-  je, ko ja ima zada}usasta viti spisakorganizatoraotpora, na koncu i samibiti na tom spisku. [ta vi{e, potpisat}e ih! Tu se ponajpri jemisli na OmeraBa{i}a, predsjednika komisi je, potomAduHebi- ba, predsjednikaPatriotskelige BiH, D`evadaMla}u, ratnogna~elnikaBugojna i ~lana PLBiH, Emina[vraki}a, osni-  va~a i predsjednikaZelenihbe- retki, SenahidaMemi}a, je- dnog od logisti~araARBiH, Ab- durahmana[e~i}a, IranaLje-  vako vi}a, te PeruZeleniku i MarinaTopi}a.
A. BE^IROVI]
Komisi jaVladeFBiHi organiza toriotpora
 Spisakilegalaca
do izbora?!
Nezvani~no, spisak je skoro pa gotov! Zvani~no, nema ni "s" od spiska
I ~lano vi na top-listi
Ba{i} i Hebib: Na spiskovimako e}e i po pisa i
Certificiranjepje{adijskejediniceOSBiH, ko ja}e u Afganistan, oba vi}edanskeborbenegrupe
Ne ta~an medijski izlet Monike Mi ji}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 13. august 2010. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH BiH - EUFORBocan- Har~enkoBanjaLuka
 Silajd`i} u@ivinicama
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tvaBosne i Hercego vineHarisSilajd`i}ju~erje u @ivinicamaprisustvo vaoobilje`avanju Me|unarodnogdanamladih, ko je su or- ganizo valimladiStranke za BiH iz ovoggra- da. Silajd`i} je tokomborav ka u @ivinica- maposjetioUdru`enjedjece sa pose- bnimpotrebama"Vrati mi osmi jeh", a zatim je polo`iocvi je}e na spomen-obi- lje`jepoginulimborcima i {ehidima. Na- kontoga, predsjeda va ju}iPredsjedni{tva Bosne i Hercego vineHarisSilajd`i}prisus- tvo vaoje centralnojmaniestaci jipo vodom Svjetskogdanamladih.
A. [e
Po vra tak {vedskog kon tingen ta
[vedskiambasador u BiH BosseHedberg prisustvo vao je ju~eceremoni jipodizanja {vedskezasta ve u baziButmir u Sara je vu. Ce- remoni jomje ozna~en po vratak{vedskog kontingentako ji je svo jeprethodnou~e{}e u misi jiEUFOR-a okon~ao u aprilu2008. [vedskipripadniciu~estvu ju u no voosno-  vanomOdjelu za osposoblja vanje i obuku, ko ji ima za ciljdaljnjirazvojOru`anihsna- ga BiH. Time je ukupanbrojzemalja~ijetru- peu~estvu ju u misi jiEUFOR-a po ve}an na 27, sa oko 2.000 vojnika u zonioperaci ja. Do- lazak{vedskihsnaganagla{a vaposve}enost Evropskeuni jeBosni i Hercego vini.
Odvo ji ti Us tav od terorizma
 AmbasadorRuskeFederaci je u BiH Ale- ksandarBocan- Har~enkoizja vio je da su instituci je i ruko vodstvo RS-a ozbiljni i ef- kasni u borbiprotivterorizma. "U tom po- gleduinstitucije RS-a uspje{nosara|uju sa instituci jama BiH i zala`u se za spre~avanje terorizma. Rusi japotpunorazumi jeozbi- ljnostproblematerorizma u svi jetu, jer se suo~avamo sa takvomvrstomtereta", rekao  je Bocan- Har~enkoza Srnu, reagu ju}i na godi{njiiz vje{tajStateDepartmenta. Dodao  je da je nepotrebnopo vezi vanjeborbe protivterorizma sa usta vnomreormom u BiH, jer su to "dva odvo jenapitanja".
Poziv mladima na izbore
U okvirupro jekta"Prvi nam je put - mla- diposmatra juizbore2010" ju~er je u Banjoj Luciotvorenino-{tand na ko jem su u~eni- cisrednjih{koladi jelililetke da bi animira- limlade da iza|u na izbore. Svrhapro jekta supromoci ja i podsticajmladih na akti vni-  jeu~e{}e u dru{tvenim, ekonomskim i po- liti~kimprocesimakrozgra|anskian- ga`man, samoorganizo vanje, umre`avanje i zalaganje za odgo vornu i otvorenuvlastko-  ja}e raditi u njiho vomi interesusvih gra|ana, rekla je zaSrnu menad`erica za ra- zvojudru`enjaDemokrati ja-organizo vanje- napredakiz Pri jedoraEmiliRihani.
U @I@I
Europskakomisi ja u Bruxellesu radi na ino viranompristupu ka Bosni i Hercego viniko ji ima za cilj  ja~anjeulogeDelegaci je EU u na- {ojzemlji, odnosnousposta vu  ve}egdiplomatskogstatusa{ea te delegaci je. Ovo je ju~er za Oslo- bo|enjepot vrdioHalidGenjac, predsjeda va ju}iZa jedni~keko- misi je za europskeintegraci jePar- lamentarneskup{tine BiH. On je istakaokako je ~injenica da  je dosada{njeuslov lja vanjeaplika- ci je za kandidacijskistatus BiH za ~lanstvo u EU sa sudbinomUreda  visokogpredsta vnika (OHR) i reali- zaci jomuslo va i cilje va5+2 proizve- loblokadu na putu ka EU.
 Sis temblokada
- BiH je neophodanino virani pristup EU ko jim}e se ova bloka- daotkloniti i omogu}itiispunja va- njereormskihzadataka i cilje va defniranihsporazumom, na veo  je Genjac.On je istakaokako je ~injenica da je Vi je}eministara EU 26. jula doni jeloodluku o produ`enju mandataspeci jalnogpredsta vni- ka EU (EUSR) i visokogpredsta-  vnika za BiH u likuValentinaIn- zka za jo{ godinudana. U skladu s tim, Inzko, na vodiGenjac,bi i u narednojgodinitakotrebaoosta- ti u objeuloge.- Da li }e se u no vimrje{enjima ut vrditi i no vipristup, odnosno da li }e u tom smisluodmahdo}ii dorazdva janjaulogavisokog i speci-  jalnogpredsta vnika EU jo{ nema kona~nihinormaci ja,jer je def- niranje u toku. No, po jedinediplo- mate EU su za eksibilni jipristup, naglasio je Genjac. Predsjeda va ju}iZa jedni~keko- misi je za europskeintegraci jePar- lamentarneskup{tine BiH ocje- nju jekako}e BiH mnogojasni ju sliku, kada je u pitanjuaplikaci ja za kandidacijskistatus u EU i uop}e, imati u no vembrukada}e Europskakomisi jaobznanitigo- di{njiiz vje{taj o napretkuna{e zemlje na putu ka EU i strategi ju pro{irenja EU. Inormaci ju o tome da Europska komisi ja u tokuseptembra, a naj- kasni je u oktobruplaniradefni- ratino vuvanjskupolitiku EU pre- ma BiH ko jom je planirano da se oja~aulogaspeci jalnogpredsta-  vnika EU u na{ojzemlji iodva ja- nje te od pozici jevisokogpredsta-  vnika za BiH ~ime}e se stvoriti uslov da BiH do kra ja ove godine predaaplikaci ju za kandidacijski status u EU bez prethodnogispu- nja vanjauslo va i cilje va 5+2, u sri-  jedu je ek skluzi vno za Oslo- bo|enjesaop}ioministarvanjskih poslo va BiH SvenAlkalaj.
Europskirazgo vori
- Radi se o realnom i stvarnom stanju. Op}eokolnosti u dr`avi nala`utakvone{to. Planpodrazu- mi je vaunkcionalni jupolitiku EU prema BiH kakona{azemlja ne bi zaosta jala na europskomputu za svo jimsusjedima. Radi se o poslje- dnjemvanjskopoliti~komcilju ko jini jeispunjen. Lobiranja u tom smislu su u toku, naglasio je  ju~er za Oslobo|enjeministarAl- kalaj.On je istakaokako je o no voj  vanjskojpolitici EU prema BiH po- lo vinomjula u Bruxellesurazgo-  varao i sa ministromvanjskihpo- slo vaKralje vineBelgi je i zemlje predsjeda va ju}e EU Ste venom  Vanackerom. "Kontinuiranidi jalog"o istom, kako je na veoministarvanjskih poslo va BiH, tra je i sa europskom komesarkom za vanjskeposlo ve CatherineAshton kao i europ- skimkomesarom za pro{irenje [teanomFüleom.
AlmirTERZI]
Deblokadapu ta ka
Europskojuni ji
Pot vr|eno da Bruxellesspremano vipris tup za BiH
Europskakomisi jaradi na ino viranompristupu ka BiH ko ji ima za ciljja~anjeulogeDelegaci je EU una{ojzemlji, odnosnousposta vuve}egdiplomatskogstatusa{efa te delegaci je. Plan predvi|a i da BiH mo`epredatiaplikaci ju za kandidacijskistatus u EU, {to je predvi|eno do kra jagodine, bez ispunja vanjauslo va i cilje va5+2
Bruxel es: U po razi za novomstra egi om
Britani ja, Portu gal, V4…
BiH za dono{enjeno vepolitike, ko ja}e osiguratinasta vak  puta ka EU, u`ivapodr{ku- kakosazna jemo- VelikeBritani-  je, Kralje vine[panjolske i Portugala, te "no voprimljenih" dr`ava~lanica EU - ^e{ke, Ma|arske, Poljske, Slo va~ke(Vi{e- gradske~etvorke) Bugarske, Rumuni je, Slo veni je, Litvani je, Le- toni je, Estoni je, Malte i Kipra. RepublikaFrancuskapru`a "umjerenupodr{ku" no vomplanu za BiH.
Vanecke e: Julskirazgovo i
NOVEMBARBiH }e mnogo jasni ju sliku, kada  je u pi tanjuaplikaci ja za kandidacijski sta tus u EU i uop}e, ima ti uno vembru kada }e Europska komisi ja obznani ti godi{nji iz vje{taj o napretku na{e zemlje na pu tu ka EU i stra tegi ju pro{irenja EU

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this
Miki Little liked this
posteni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->