Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5366, 13.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5366, 13.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 805|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
EMIR SPAHI]
[amar odkojeg mo`ebiti koristi
ODGOVORI
Tirak o zahtjevima Selimovi}a
Na perfidan na~in `ele stvoriti monopolisti~ko tr`i{te
Bra{no jeposkupjelo u vrijeme dok mu je cijena bila 500 KM, a sada je 250 KM
 Ku}a Savanovi}a u kojoj se desila te{ka tragedija Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu: Odluka ne}e ni{ta promijeniti 
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Posva|ao se s majkompa pucao sebi u glavu
Z
ahtjev porodice Seli-movi} da hljeb i bra{noposkupe nema nikak-vog osnova.- Ovdje se na perfidan na~inumjesto slobodnog `eli stvoritimonopolisti~ko tr`i{te - kazaoje za „Avaz“ Ibrahim Tirak, dir-ektor Federalne uprave za ins-pekcijske poslove.Dodao je da se cijena hljebane mo`e pove}avati za isti po-stotak za koliko je poskupjelobra{no, te da se od 1 kg bra{nanaprave 3 vekne hljeba.
4. str.
2'-#4+
0'64'$#,7
&++%+,'0'
Otkrivamo:Zakazano ro~i{te po tu`bi
$+8+4#&0+%++&+10+#4+64#'&#+/$7&0,184#6+*16'.'
Intervju:Guverner Kemal Kozari}
-4+<#,10+,'241.#
Sudbine:Dokaz da prijateljstvo nema granica
/76'4+,#6#-5+56+
21-.10+156#0
Samou b is t voEnergen t i
Aerodromsko Naselje u PrijedoruDa li je odluka o kvalitetu kupovina vremena
   5 .  s   t  r .   6   5 .  s   t  r .
7. strana 2. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 13. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5366
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Gorivo opasno po gra|ane!
4. strana
 21. strana
 
Savanovi}:Sin jedinac
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Mogu}e poskupljenje ulja, hljeba, mesa i mlijeka
- [to su bud`etlijama kase praznije, a na-viklo se na luksuz i rahatluk, velika prima-nja, trinaestu pla}u, regres, isplate komisija,dnevnica, jednokratnih pomo}i... to }e vi{enapa}eni narod i privatni sektor ki~me dapolomi i sve }e da daju na poreze da bi nepismenjaci na dr`avnimjaslama i dalje u`ivali kao da se ni{ta i ne doga|a.
(Al Pa)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, petak,13. avgust/kolovoz 2010.
2
OTKRIVAMO
Op}inski sud Sarajevo zakazao ro~i{te po tu`bi
Biv{i radnici i dioni~ari tra`eda im Alija Budnjo vrati hotele!
Tu`eni „Hoteli Ilid`a“ i Agencija za privatizaciju u KS
Za{to nije bila sazvanaSkup{tina dioni~ara
Tra`e poni{tenje privatizacije i svih odluka
Na Op}inskom sudu Sarajevo23. avgusta ove godine trebalo bi bi-ti odr`ano pripremno ro~i{te potu`bi koju je protiv hotelsko-ba-njskog kompleksa „Hoteli Ilid`a“ uvlasni{tvu tajkuna SDA Alije Bu-dnje i Agencije za privatizaciju u Ka-ntonu Sarajevo pokrenulo 358 prijer-atnih radnika i dioni~ara ilid`anskihhotela.
Otimanje prava
Informaciju o podizanju tu`bepotvrdili su za „Dnevni avaz“advokat Salko Pilav, koji radi naovom slu~aju, te advokat iz Budvei biv{i sarajevski sudija Mileta Go-vedarica. Govedarica je i sam imaodio vlasni{tva u ilid`anskim hote-lima u iznosu od 10.000 neka-da{njih njema~kih maraka. Tu`baje podnesena jo{ 2008. godine, alije ovo prvi put da se sarajevski sudnjome pozabavio.- Radnici „Hotela Ilid`a“ su poMarkovi}evoj privatizacijipo~etkom devedesetih godina steklidionice u toj kompaniji. Dionice sudobivali kroz ulaganja vlastitih sre-dstava, a imali su i odre|ena prava uodnosu na godine sta`a. No, uprkossvemu, „Hoteli Ilid`a“ su prodatibez sazivanja Skup{tine dioni~ara,iako su funkcionirali kao dioni~ar-sko dru{tvo!? Niko nije smio proda-ti imovinu a da ne sazove Skup{ti-nu. S druge strane, ako se htjelo i}i uprivatizaciju, radnici su morali ima-ti prioritet. Naprotiv, radnici suostali bez ikakvih prava - ka`e Go-vedarica za „Avaz“.Njegov kolega Pilav isti~e da }ebiti potrebno provesti i odgovara-ju}a vje{ta~enja. Dokumentacija ko-jom advokati raspola`u potvr|ujeda su radnici „Hotela Ilid`a“ 1991.godine upla}ivali novac za internedionice. Jedan od njih je FaikPra{ovi}.Ina~e, zahvaljuju}i bliskim veza-ma s predsjednikom SDA Sulejma-nom Tihi}em, Budnjo je uspio do}ido ve}inskog paketa dionica hotela„Terme“, „Hungarija“, „Austrija“,„Hercegovina“ i „Bosna“, turi-sti~kog centra „Oaza“ s nekoliko de-setina bungalova, restorana „Kris-tal“ i „Ribljeg restorana“ na VreluBosne, kafi}a i picerija, zemlji{ta odoko 60.000 kvadrata i ogromnog pa-rkinga u Velikoj aleji na Ilid`i.
Politi~ke veze
Sve je to Budnjo dobio za mizer-nu cijenu od nevjerovatnih 1,8 mili-ona maraka, iako je knjigovodstve-na vrijednost objekata bila deset pu-ta ve}a!- Sve to u vezi s privatizacijom jenezakonito ura|eno. Da li je u pita-nju sprega s politikom, ko je to sveomogu}io i kako, ja ne znam. Da lije bilo davanja novca ispod stola,vjerovatno jeste. Pogotovo jer za ho-tele nije dat ke{, nego certifikati. Pr-ema informacijama radnika, okomilion maraka je dato u certifikati-ma, a samo oko 750.000 u ke{u. Mitra`imo poni{tenje privatizacije isvih odluka, te da se radnici upi{ukao dioni~ari i da imaju udjele u„Hotelima Ilid`a“. To je logi~no i ta-ko mora biti. Svaki doma}i ilime|unarodni sud koji budeodlu~ivao o ovome, morat }eodlu~iti u korist radnika i istine -navodi Govedarica.Nadalje, tvrdi Govedarica,Budnjo je samo dio kampa naIlid`i prodao za pet miliona mar-aka iako je cijeli kompleks platiomanje od dva miliona!? To, ponjemu, dovoljno govori o vrije-dnosti imovine.
 F. VELE
Upozorenje UNFPA-e donosiocima odluka
Nezaposleno oko 44 posto mladih u BiH
[ef Ureda Populacijskog fo-nda UN-a (UNFPA) u BiH FarisHadrovi} pozvao je institucijevlasti i sve odgovorne u bh.dru{tvu na uspostavu me|ugene-racijskih partnerstava radi ispu-njenja obe}anja datih u Mileni-jskoj deklaraciji i Milenijskim ra-zvojnim ciljevima za stvaranjepovoljnijeg okru`enja za mladeljude u BiH, saop}eno je iz UNF-PA-e, prenijela je Onasa. On jepodsjetio da je oko 44 posto mla-dih u BiH nezaposleno.- Danas, dok promoviramoMe|unarodni dan mladih, uo~iSvjetske konferencije mladih uMeksiku, pozivamo donosioceodluka u BiH da saslu{aju potre-be mladih ljudi i da na njih odgo-vore - zaklju~io je Hadrovi}.
 Evropska komisija: Objava dokumenta u novembru
Pri kraju izrada izvje{taja o napretku
BiH }e dobiti negativnuocjenu Evropske komisije
Evidentno je da nije bilo napretka
Aplikacija za~lanstvo u EU je uz lo{ izvje{taj besmislena
Izvje{taj Evropske komisije onapretku BiH u evropskim integra-cijama u ovoj godini bit }e izrazitonegativan, s obzirom na to da vlastinisu ostvarile pomak u ispunjava-nju dogovorenih uvjeta za evropskopartnerstvo, saznaje „Dnevni avaz“iz izvora bliskih EK.
Lo{a koordinacija
- Izvje{taj }e ponovo biti jakolo{ po BiH. On, naravno, po svojojnaravi ne iznosi kona~ne ocjene, alise iz sadr`aja dokumenta koji je unajve}oj mjeri ve} zavr{en jasno vi-di da BiH nije ostvarila nikakavnapredak u ispunjavanju poli-ti~kih, ekonomskih i kriterija vla-davine prava - navodi na{ izvor.Evropska komisija }e kona~neizvje{taje o aktivnostima svihdr`ava koje su u procesu pro{ire-nja objaviti najvjerovatnije u no-vembru ove godine. Ali, izvje{tajisu ve} uglavnom zavr{eni i po-sljednji unos eventualnih pro-mjena bit }e u septembru.- Svi oni problemi koji su rani-je isticani, od politi~ke nestabilno-sti, preklapanja nadle`nosti, lo{ekoordinacije, slabih kapacitetadr`avnih institucija su ostali.Ni{ta zna~ajno na evropskom pu-tu nije ura|eno. Ni popis stano-vni{tva jo{ nije izvjestan, a da negovorimo o po{tivanju odlukeEvropskog suda za ljudska prava idrugim reformama - isti~e na{izvor koji je imao uvid u sadr`ajnacrta izvje{taja.Kako saznajemo, jedna od na-jve}ih kritika u izvje{taju bit }eiznesena zbog kr{enja Sporazuma ostabilizaciji i pridru`ivanju (SAA),pri ~emu je BiH propustila rok oddvije godine za dono{enje zakona odr`avnoj pomo}i.
Dr`avna pomo}
Ovaj propust ostavio je duboktrag kod dr`ava ~lanica EU, pa niEvropska komisija tu ne}e pro-gledati kroz prste.- Uvjet za nastavak integracija pai podno{enje eventualne aplikacijeza ~lanstvo u EU jeste dobra primje-na SAA. Me|utim, BiH je propusti-la prvi va`an rok iz tog sporazuma inije donijela potreban zakon i uspo-stavila agenciju za dr`avnu pomo}.U takvoj situaciji je besmislenoo~ekivati da Brisel primi ili uop}erazmatra aplikaciju BiH - naveo jena{ izvor.O~ekuje se i da }e Evropska ko-misija ove godine usvojiti i novu str-ategiju pro{irenja u kojoj }e biti de-finirani principi nastavka procesaintegracije novih dr`ava.
T. L.
Evropska unija donijela jeju~er i formalnu odluku o pro-du`enju mandata Valentinu In-cku (Inzko) na mjestu specija-lnog predstavnika EU za BiH.Incko }e na toj funkciji biti inarednih 12 mjeseci, potvr|enoje ju~er „Avazu“ iz Brisela.
Valentinu Inckuprodu`en mandat
Ramo Brki} ponovo policijski komesar USK
Aktuelnom policijskom komesaru USK Rami Brki}u ju~er je Neza-visni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara tajnim glasanjempotvrdio jo{ jedan ~etverogodi{nji mandat. Brki} je dobio ~etiri glasa, anjegov protukandidat Fuad Popr`enovi}, dugogodi{nji policijskislu`benik i na~elnik Policijske uprave 1 u Biha}u, dobio je dva glasa.Ako Vlada USK ne prihvati preporuku Odbora, ovaj postupak sevra}a istom tijelu.
 M. D.
 Jedno od rje{enja iz 1991. godine o otkupu internih dionica: Ste~ena prava
- Nastojat }u da radnici dobi-ju svoja prava i ponovo postanuvlasnici svoje imovine. Ako novivlasnik Alija Budnjo ho}e daobe{teti radnike, nema nikakvihproblema. Nagodba je mogu}aako na nju pristanu svi radnici -isti~e Govedarica.
Mogu}a i nagodba
Nadalje, Govedarica isti~e daje problem to {to neki radnicinemaju dokumente o tome da suimali dionice ilid`anskih hotelaprije rata.- Neko je dokumente izgubio,nekome je izgorio dom. Zanimlji-vo je da dokumentacije nema ni uSudu u Sarajevu. Ali, mi ve} ima-mo dosta dokumentacije. Postavit}emo ovaj slu~aj tako da svi radni-ci dobiju jednako. Zna se kolika jebila vrijednost dionica. Neka pra-vda pobijedi. Jer, notorna je ~in-jenica da su radnicima oteta njiho-va prava - naveo je Govedarica.
Gdje je nestala dokumentacija
 Budnjo: Kako je stekao imovinu
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,13. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
Alkalajevenove ublehe
[ef bh. diplomatije opet pri~a besmislice. On ~ak i nije sto posto dr`avljanin ove zemlje, iako dolaziiz stranke koja proklamira samo takvu BiH
Do kraja ove godine Bosna i Hercegovina predat }e aplikacijuza kandidatski status u Evropskoj uniji!Ovo nije nikakva neslana ili aprilska {ala, nego izjava ministravanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja.Imao je, mora se priznati, Alkalaj i ve}ih „ispada“ (da se za-dr`imo na toj kvalifikaciji, mada vajni ministar zaslu`uje najja~everbalne batine), ali je ovaj i drzak i bezobrazan.Ko se i povr{no sje}a, znat }e da je Alkalaj, kao i „stranka“ kojojon pripada, obe}avao da }e BiH 2009. godine biti u EU. Tu la` sve-srdno je potpirivala i Stranka demokratske akcije. Danas smo nasamom repu evropskih integracija, a u samom vrhu korumpirano-sti. I Alkalaj ima svoju zna~ajnu ulogu u oba ova segmenta![efa bh. diplomatije trebamo podsjetiti da BiH ima vize sa ze-mljama EU (on nema jer posjeduje potpuno nezaslu`en diploma-tski paso{). To i nije neka prepreka. Ali nesavladiva prepreka jestepostojanje OHR-a u BiH i sasvim eksplicitan stav EU da se aplika-cija ne}e ni pogledati sve dok u BiH postoji strani mentor, jer todokazuje da se dr`ava nije u stanju brinuti sama o sebi.Iz njegove neodgovorne i neozbiljne najave o kandidiranjuizbija i frapantno nepoznavanje situacije u zemlji. Ko Alkalajaimalo bolje poznaje, ne}e se iznenaditi. Pa on zna bolje {ta sede{ava u nekoj njujor{koj mahali, nego u zemlji ~iji dr`avljanin ni-je sto posto!BiH jeste mogla podnijeti zahtjev Uniji za kandidatski statusodmah po slomu agresije na na{u zemlju 1996. godine. Mogla jepodnijeti i prije pet ili dvije godine, svejedno. Odgovor Brisela bibio isti kao i krajem ove godine - nema realnog osnova da se bh. pa-pir razmatra i bolje je da se dalje ne bruka ova napa}ena dr`ava!Svojevremeno je ~ak Maroko predao Briselu sli~an papir. Na-kon diplomatskih odgovora koji u ovoj zemlji nisu pravilnoshva}eni - on je odbijen!BiH se suo~ava sa sasvim realnim sankcijama evropskih insti-tucija - ne samo Unije zbog silnih propusta, neodgovornosti i beza-konja. Pri~ati o kandidatskom statusu naprosto je vrije|anje zdra-vog razuma prosje~nog gra|anina ove zemlje.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
„Avaz“ otkriva
Privatizacijska plja~ka dr`avnih resursa
Gradona~elnik Trogira tra`io reakciju bh. vlasti
Damir Rilje ponudio nagodbu
Selimovi}i uzeli novac i prodalidr`avnu imovinu kao svoju
Gradona~elnik Trogira DamirRilje poslao je jo{ u martu ove go-dine vlastima BiH pismo namjereu kojem izra`ava spremnost za na-godbu i dogovor kako bi se {to pri-je rije{ilo pitanje vrijedne nekre-tnine koja obuhvata motel „Tro-gir“, bungalove i 20 dunuma ze-mlji{ta koji se nalaze u ovom gra-du, a u vlasni{tvu su dr`ave BiH.No, kako saznajemo, njegovapel je ostao bez odgovora vlasti uKantonu Sarajevo, jer vlasti ve}nekoliko godina kriju kriminalnuprivatizacijsku transakciju u kojojje „Sarajevska pivara“ prodala par-celu od 20.000 kvadratnih metarana jadranskoj obali i motel za mi-zernih 1,1 milion maraka.Kako navode mediji u susje-dnoj dr`avi, bilo je mnogo investi-tora i interesanata za kupovinuove parcele, me|u kojima se spo-minjao i poznati teniser GoranIvani{evi}, no svi su ustuknuli pr-ed nerije{enim imovinskopra-vnim odnosima zbog privatizaci-jske plja~ke.
T. LAZOVI]
Vrijedna nekretnina u centru Trogira
[ta se krije iza dezinformacija
Mafija zloupotrebljavaime Ri~arda Holbruka
Strate{ki cilj je upla{iti tu`ioce da obustave pokrenute istragei da ne podnesu krivi~ne prijave
La`na i pompezna informacijao mogu}em povratku ameri~kihdiplomata Ri~arda Holbruka(Richard Holbrooke) i tobo`njegnjegovog igra~a (!?) Rafija Grego-rijana (Raffi) u BiH plasirana jeza potrebe ratnoprofiterske mafi-je i pojedinih politi~ara i ima zacilj izvr{iti pritisak na bh. pravo-su|e, a naro~ito pojedine tu`iocei policiju, saznaje „Dnevni avaz“.
Nezavisni tu`ioci
Iako je vrlo diskutabilno da liHolbruk nakon jo{ jednog oso-bnog politi~kog debakla u Afga-nistanu mo`e uop}e ra~unati naneku visoku funkciju, jednako jenepoznanica da li Gregorijanuop}e spada me|u njegove ljude.Svojevremeno je, naime, Gre-gorijan u{ao u sukob s Holbru-kom jer mu ovaj nije `elio udovo-ljiti zahtjevu da ga imenuje namjesto ambasadora, ve} mu je su-gerirao da nekoliko godina trebaprovesti „rade}i za stolom“ ne-gdje u Va{ingtonu.Nakon {to je ameri~ka admi-nistracija zbog limita mandata ivi{e drugih poznatih razloga po-vukla Gregorijana iz BiH, cijelainteresna grupa iz Sarajeva okonjega zapala je u svojevrsnu pani-ku u strahu da }e od Gregorijananezavisni tu`ioci ovih dana po-di}i nekoliko „te{kih“ krivi~nihprijava i dodatno intenzivirati re-aktiviranu istragu o poslovimaenergetske mafije, odnosno, Sila-jd`i}eve i He}ine grupe koja setoliko drznula da He}ino mini-starstvo njegovom ro|enom bra-tu poklanja blizu 334.000 KM na-rodnog novca.Uz to, u pojedinim kantona-lnim i Tu`ila{tvu BiH pi{u se op-tu`nice i u jo{ nekoliko slu~ajevau koje su upleteni politi~ari kojiimaju veliki utjecaj na pivarskebiltene, {to su o~ito svjesno sadaupetljali Holbrukovo ime u Gre-gorijanove bosanske talove i Gre-gorijanov poku{aj da iz va{ingto-nske penzije i dalje {titi ovda{njekorumpirane politi~are i ratneprofitere.Kako tvrde „Avazovi“ diplo-matski izvori, cijela pri~a je po-tpuno neutemeljena i izmi{ljenaza sarajevske potrebe da bi se pr-venstveno zapla{ili glavna tu`ite-ljica Kantonalnog tu`ila{tva u Sa-rajevu i glavni tu`ilac Tu`ila{tvaBiH da ne rade svoj posao u skla-du sa zakonom i interesimagra|ana, ve} da se nepostoje}impovratkom Rafija Gregorijana,propagandno stavljenim pod Ho-lbrukov ki{obran, upla{e i obe-shrabre.
Pravi dosje
Kao {to je poznato, mafija{kegrupe okupljene oko „Sarajevskepivare“ involvirale su se u vrhovepojedinih politi~kih stranaka, adugo vremena ih je {titio li~noGregorijan na na~in {to je utjecaona tokove istraga i izmi{ljao isla-mski terorizam i korupciju tamogdje ih nema da bi njegovi par-tneri na miru mogli plja~kati ene-rgetske resurse ili uspje{ne bh.kompanije bez ikakve nadoknadedr`avi.Ina~e, objavljivanje tekstova omilionski vrijednoj nekretninikoju je Gregorijan za gotovinukupio u Va{ingtonu nakon povra-tka iz siroma{ne BiH, sna`no je inegativno po njega odjeknulo udiplomatskim krugovima te je la-nsiranje pri~e o njegovom povra-tku u BiH dodatno imalo za ciljda skrene pri~u i sa otvaranja pra-vog dosjea o Gregorijanovim 15-godi{njim mutnim poslovima una{oj zemlji.
T. L.
 Holbruk: Upecan ni kriv  ni du`anGregorijan: I dalje {titi kriminalceSelimovi}:Strah od gonjenjaSilajd`i}: Boji se istrage

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this
rferra liked this
posteni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->