Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viata crestina, martie 2008

Viata crestina, martie 2008

Ratings: (0)|Views: 276|Likes:
Published by Radu Capan

More info:

Published by: Radu Capan on Jun 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
2
Vi
 
a]
 
a Cre
 
}tin
 
@
nr. 3/2008
 
FUNDAMENTULFUNDAMENTULADEVÃRAADEVÃRATEITEICREDINÞECREDINÞE
ªi acum aºa zice Domnul, Ziditorul tãu…:“Nu te teme, cãci Eu te-am rãscumpãrat ºi te-am chemat pe nume, al Meu eºti! Dacã tu vei trece prin ape, Eu sunt cutine, ºi în valuri tu nu vei fi înecat.Dacã vei trece prin foc, nu vei fi ars, ºi flãcãrile nu te vor mistui.Cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu,Sfântul lui Israel, Mântuitorul…Fiindcã tu eºti de preþ în ochii Mei ºi decinste ºi te iubesc…”.
(Is. 43,1-4) Începem Postul Mare, dar ce doreºteDomnul prin acest timp? Post de lamâncare? Sã nu fumez? Sã nu mã uit latelevizor? Sã nu beau? Mai important decâttoate este sã pot ajunge la realizarea measupremã, la o reînnoire a fundamentuluicredinþei mele. Atunci când ai ajuns la „bazã”, dincolo deurâciunea pãcatului, dincolo de plictisealã,de sãturare, de orice întrebare… Atunci când, dupã ce ai gonit spre celeomeneºti ºi ai sorbit plãcerea otravei, aiintrat în agonie ºi þi-ai dat seama cã nu existãdecât un singur izvor de viaþã… Atunci când te aºtepþi sã te certe,pedepseascã, tãvãleascã prin noroi, ºi totuºiEl nu o face… Atunci când ai vrea sã te baþicu capul de pereþi, cu pumnii în cap, cândsimþi cã te urãºti… El surâde blând ºi îþispune:
Te cunosc, eram cu tine când tufugeai de Mine, eram cu tine când pãcãtuiai ºi Mã batjocoreai 
… Atunci când simþi cã nuai niciun merit, ba cã ai merita sã fii pedepsit,ºi totuºi primeºti atât de mult… Într-un cuvânt, atunci când experimentezi
Milostivirea lui Dumnezeu
, atunci, de-abiaatunci, înseamnã cã ai pus un fundamentsolid credinþei tale ºi ai un pilastru pe care tepoþi rezema.
Misericordias Domini in eternum cantabo.
Florentin CRIHÃLMEANU,Episcop Eparhial de Cluj-Gherla
E
 
E
DITORIAL
 
D
 
D
 
n
 
n
 
 
a
 
aþ 
 
þ a
 
a
 
 p
 
 pa
 
a
 
h
 
h
 
e
 
e
 
Prezentarea Scrisorii enciclice “Spe Salvi”
 pag. 6  pag. 6 
 
a
 
a
 
e
 
en
 
n
 
a
 
a
 
Bunavestire - promisiunea mântuirii
 pag. 7  pag. 7  A
 
 A
 
e
 
e
 
ã
 
ã
 
u
 
u
 
 
 
e
 
e
 
 
e
 
e
 
 
n
 
nþ 
 
þ ã
 
ã
Spirit ºi adevãr 
 pag. 8  pag. 8 
 
 
e
 
eº
 
º
 
 
n
 
nu
 
u
 
a
 
a
 
 
Asceza creºtinã încontextul modernitãþii
 pag. 10  pag. 10 
Raþiune ºi credinþã
 pag. 1 pag. 111B
 
B
 
s
 
se
 
e
 
 
 
a
 
aº
 
º
 
s
 
so
 
o
 
 
e
 
e
 
a
 
a
 
e
 
ea
 
a
Ostatici ai zilei de mâine
 pag. 12  pag. 12 
File din calendarul primãverii
 pag. 13 pag. 13
 
n
 
nm
 
me
 
em
 
mo
 
o
 
 
a
 
am
 
m
Pãrintele Emil Puni a fostcondus pe ultimul drum pãmântesc
 pag. 15  pag. 15 
 
a
 
am
 
m
 
 
 
a
 
a
 
 
e
 
eº
 
º
 
 
n
 
nã
 
ã
Cãsãtoriile mixte
 pag. 16  pag. 16 
 
o
 
om
 
me
 
em
 
mo
 
o
 
ã
 
ã
 
 
Triptic aniversar 
 pag. 19 pag. 19
D
 
Di
 
in
 
ns
 
su
 
um
 
ma
 
a
 
:
 
:
 
Reper de via]@ cre}tin@
Contextul social actual, orientat spre unconsumism exacerbat, susþinut ºi de structurilemediatice din ce în ce mai acaparatoare ºi maiperformante, creeazã noi provocãri pentrucredinciosul creºtin care doreºte sã trãiascã conformporuncilor lui Dumnezeu. Ce mai înseamnã azipostul? Cum trebuie practicat? Care este scopulpostului? Sunt numai câteva din întrebãrile cu carecreºtinul se va confrunta, într-un fel sau altul, peparcursul zilelor dedicate de Bisericã postului.Pentru a rãspunde acestor întrebãri, se impune orevenire la semnificaþia fundamentalã a postului. Pefilon grec, postul derivã din
metanoia
, adicãschimbarea ideii, a gândului, a mentalitãþii. CardinalulTomas Spidlik insistã, în schimb, pe partea pozitivã aacestui termen: „modul de a gândi creºte mai bine nuprin schimbare, ci înaintând în direcþia luatã”.Finalitatea unui astfel de progres este depãºireavederii fizice sau metafizice a realitãþilor ºi ajungereala „a vedea aceleaºi lucruri ºi pe noi înºine cu ochiiluminaþi de Spiritul Sfânt”. Din aceastã perspectivã,analizarea propriei vieþi în lumina harului veºniculuiDumnezeu constituie elementul fundamental alpostului creºtin. De aici se naºte, de fapt, necesitatearevenirii în sânul Tatãlui celui milostiv, pentru fiecaredintre cei ce se regãsesc fie în postura fiului rãtãcit, fie în a celui nemulþumit, a celui ce nu ezitã sã-i cearãrãzvrãtit socotealã lui Dumnezeu pentru situaþia încare se aflã. ªi cine dintre noi poate spune cã nu seaflã în una sau alta din cele douã situaþii? A-þirecunoaºte smerit îndepãrtarea de Dumnezeu, iatãpunctul de plecare pe calea convertirii la care ne invitãpostul.
ACTUALITATEANEALTERAAPOSTULUI
Se poate constata, relativ uºor, cã în ultima vremeaproape în fiecare magazin, pe timpul postului, existãstanduri special amenajate cu o gamã largã de„produse de post”: de la pateuri vegetale la crenvurºtide post. Dupã cât de bine se vând aceste produse, amputea spune cã sunt tot mai numeroºi cei carepostesc. Dar, oare, chiar despre post este vorba? Saudespre o practicã la „modã”?Nu se poate rãspunde categoric la aceste întrebãri,dar se poate, în schimb, constata cã este vorba aicimai ales de un post alimentar, însã ºi acesta practicatnu tocmai conºtient ºi hotãrât. Dacã vrei cu adevãratsã te abþii de la mâncãrurile de dulce, adicã de origineanimalã, atunci nu le vei înlocui cu altele de post, dar care sã fie cât mai apropiate ca gust de cele la carevrei sã renunþi. E ca ºi cum ai vrea sã posteºtigândindu-te ºi cãutând mereu gustul bucatelor tocmaide la care ai vrea sã te abþii.Principalul pericol ce pândeºte o astfel de atitudineeste concentrarea excesivã pe postul alimentar îndefavoarea dimensiunii sale interioare, fundamentalãde altfel pentru convertirea inimii, la care ne îndeamnãpostul creºtin. Fãrã dorinþa sincerã de a ne apropiamai mult de Dumnezeu ºi de semenii noºtri, postul numai are decât o valenþã curativã ºi exterioarã. Deaceea, reîntoarcerea la fundamentul spiritual alpostului este o necesitate constantã pentru fiecaredintre cei ce i se dedicã. Cei care se preocupã maimult de postul alimentar trebuie sã continue luptaspiritualã pentru a recupera dimensiunea teologicã apracticii renunþãrii, ambele valenþe fiind necesare trãiriipostului autentic creºtin. O cântare de la Vecernia carese celebreazã miercuri seara în prima sãptãmânã dinpost, subliniazã foarte frumos aceste douã aspectenecesare ale postului: „
Postind, fraþilor, trupeºte, sã postim ºi spiritual. Sã dezlegãm toatã legãturanedreptãþii… Sã dãm flãmânzilor pâine ºi pe sãracii cei fãrã de case sã-i aducem în casele noastre; ca sãluãm de la Hristos Dumnezeu mare milã
”.De-a lungul istoriei creºtinismului, practica postuluinu a încetat sã provoace interogaþii, dar ºi sã atragãpersoane care au simþit nevoia unei schimbãri deviaþã, a înaintãrii pe calea apropierii de Dumnezeu.Caracterul actual al postului are la bazã nevoiaconstantã a omului de purificare, de revenire la aceleprincipii ce pot oferi un scop existenþei, o existenþãcare, pentru cel credincios, nu poate avea totala împlinire decât în comuniunea de viaþã ºi iubire aPreasfintei Treimi.
- continuare în pag. 4 -
3
Via]a Cre}tin@
nr. 3/2008
POSTUL –
 
POSTUL –pocãin]ã în bucurie 
 
pocãin]ã în bucurie 
 
Iar când postiþi, nu fiþi posomorâþi ca fãþarnicii; cã ei îºi mânjesc feþele ca sã le arateoamenilor cã þin post… Tu însã, când posteºti, unge-þi capul ºi spalã-þi faþa, pentru ca nuoamenilor sã te arãþi cã posteºti, ci Tatãlui tãu, Care este în ascuns
…”.(Mt 6, 16a-18a)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dorusiminica liked this
lostundoru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->