Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Закон о раду

Закон о раду

Ratings: (0)|Views: 754|Likes:
Закон о раду
Закон о раду

More info:

Published by: ДСС Смедеревска Паланка on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
ZAKON O RADU
I. OSNOVNE ODREDBE1. Predmet
^lan 1.
Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa,odnosno po osnovu rada, ure|uju se ovim zakonom iposebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim me|unarodnimkonvencijama.Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosaure|uju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, apravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu - samo kadaje to ovim zakonom odre|eno.
^lan 2.
Odredbe ovog zakona primewuju se na zaposlenekoji rade na teritoriji Republike Srbije, kod doma}eg ilistranog pravnog, odnosno fizi~kog lica (u daqem tekstu:poslodavac), kao i na zaposlene koji su upu}eni na rad uinostranstvo od strane poslodavca ako zakonom nijedruk~ije odre|eno.Odredbe ovog zakona primewuju se i na zaposleneu dr`avnim organima, organima teritorijalne autonomije ilokalne samouprave i javnim slu`bama, ako zakonom nijedruk~ije odre|eno.Odredbe ovog zakona primewuju se na zaposlenestrane dr`avqane i lica bez dr`avqanstva koji rade kodposlodavca na teritoriji Republike Srbije, ako zakonomnije druk~ije odre|eno.
^lan 3.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladusa zakonom, ure|uju se prava, obaveze i odgovornosti izradnog odnosa i me|usobni odnosi u~esnika kolektivnogugovora.
 
- 2 -Pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu, uskladu sa zakonom, ure|uju se prava, obaveze iodgovornosti iz radnog odnosa:1)
 
ako kod poslodavca nije osnovan sindikat ilinijedan sindikat ne ispuwava uslove reprezentativnostiili nije zakqu~en sporazum o udru`ivawu u skladu sa ovimzakonom;2)
 
ako nijedan u~esnik kolektivnog ugovora nepokrene inicijativu za po~etak pregovora radi zakqu~ivawakolektivnog ugovora;3)
 
ako u~esnici kolektivnog ugovora ne postignusaglasnost za zakqu~ivawe kolektivnog ugovora u roku od60 dana od dana zapo~iwawa pregovora;4)
 
ako sindikat, u roku od 15 dana od danadostavqawa poziva za po~etak pregovora za zakqu~ivawekolektivnog ugovora, ne prihvati inicijativu poslodavca.U slu~aju iz stava 2. ta~ka 3) ovog ~lanau~esnici kolektivnog ugovora du`ni su da nastavepregovore u dobroj voqi.Pravilnik o radu donosi upravni odbor, a kodposlodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor -direktor, odnosno lice koje vodi poslove u pravnom licu uskladu sa zakonom (u daqem tekstu: direktor). Kodposlodavca koji nema svojstvo pravnog lica pravilnik oradu donosi poslodavac ili lice koje on ovlasti (u daqemtekstu: preduzetnik).Pravilnik o radu prestaje da va`i danom stupawana snagu kolektivnog ugovora iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 4.
Op{ti i poseban kolektivni ugovor moraju biti usaglasnosti sa zakonom.Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik oradu i ugovor o radu moraju biti u saglasnosti sazakonom, a kod poslodavca iz ~l. 256. i 257. ovog zakona- i sa op{tim i posebnim kolektivnim ugovorom.
 
- 3 -
2. Zna~ewe pojedinih pojmova
^lan 5.
Zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizi~kolice koje je u radnom odnosu kod poslodavca.Poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste doma}e,odnosno strano pravno ili fizi~ko lice koje zapo{qava,odnosno radno anga`uje, jedno ili vi{e lica.
^lan 6.
Sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra sesamostalna, demokratska i nezavisna organizacijazaposlenih u koju se oni dobrovoqno udru`uju radizastupawa, predstavqawa, unapre|ewa i za{tite svojihprofesionalnih, radnih,
 
ekonomskih, socijalnih, kulturnihi drugih pojedina~nih i kolektivnih interesa.
^lan 7.
Udru`ewem poslodavaca, u smislu ovog zakona,smatra se samostalna, demokratska i nezavisnaorganizacija u koju poslodavci dobrovoqno stupaju radipredstavqawa, unapre|ewa i za{tite svojih poslovnihinteresa, u skladu sa zakonom.
3. Me|usobni odnos zakona, kolektivnogugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu
^lan 8.
Kolektivni ugovor i pravilnik o radu (u daqemtekstu: op{ti akt) i ugovor o radu ne mogu da sadr`eodredbe kojima se zaposlenom daju mawa prava ili utvr|ujunepovoqniji uslovi rada od prava i uslova koji suutvr|eni zakonom.Op{tim aktom i ugovorom o radu mogu da seutvrde ve}a prava i povoqniji uslovi rada od prava iuslova utvr|enih zakonom, kao i druga prava koja nisuutvr|ena zakonom, osim ako zakonom nije druk~ijeodre|eno.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vidak Brčkalo liked this
Nesa Jovic liked this
petar petar liked this
petar petar liked this
Slavisa St liked this
danijeldav liked this
mishellfenix liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->