Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tadbir Urus Korporat Meningkatkan Tahap Kebertanggungjawaban

Tadbir Urus Korporat Meningkatkan Tahap Kebertanggungjawaban

Ratings:
(0)
|Views: 266|Likes:
Published by Amirul Asyraf

More info:

Published by: Amirul Asyraf on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
26Laporan Tahunan AMMB Holdings Berhad2005
Korporat
Tadbir Urus
LEMBAGA PENGARAH
Prinsip 1: Pengendalian Urusan Lembaga
Lembaga komited sepenuhnya dalam memastikan prinsip danamalan terbaik dalam tadbir urus diguna pakai secara konsisten didalam AMMB Holdings Berhad dan di seluruh Kumpulan. Syarikatmematuhi Amalan Terbaik dalam Tadbir Urus Korporat seperti yangdinyatakan dalam Bahagian 2 Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.Lembaga mengawasi pengurusan keseluruhan perniagaan dan halehwal Kumpulan dengan matlamat meningkatkan nilai pemegangsaham. Selain daripada menentukan strategi keseluruhanKumpulan dan mengawasi Pengurusan Kanan Kumpulan,Lembaga kerap bermesyuarat untuk mengkaji perkara-perkarautama di bidang strategi, kewangan, struktur dan organisasi sertapembangunan perniagaan (tertakluk kepada perkara yangdirizabkan untuk mesyuarat pemegang saham mengikut undang-undang). Lembaga meluluskan pelan strategik Kumpulan dan pelankewangan tahunan yang dibangunkan oleh pihak pengurusanKumpulan dan mengkaji prestasi dan keberkesanan unit-unitperniagaan Kumpulan. Ia mengasaskan garis panduan untukkeseluruhan perniagaan, polisi risiko dan kawalan, peruntukanmodal dan meluluskan perubahan utama dalam aktiviti perniagaanKumpulan, termasuk urus niaga pinjaman dan meminjam. Ia jugameluluskan pembangunan perniagaan yang utama sepertipengambilalihan dan penghapusan perniagaan atauaset, pelaburan atau perniagaan baru, penggabungan,perkongsian perniagaan dan persekutuan jugamenimbang perkara-perkara lain yang menjadikepentingan strategik Kumpulan.
Prinsip 2: Pengerusi dan KetuaPegawai Eksekutif
Terdapat pembahagian yang nyata antara peranan-peranan yang dimainkan oleh Pengerusi dan KetuaEksekutif dan peranan-peranan tersebut kekalberasingan dan berbeza.Pada 1 Julai 2004, Tan Sri Dato’ Azman Hashimmemegang jawatan Pengerusi Bukan-Eksekutif,
Kumpulan berpegang teguh kepadakepercayaan bahawa integriti,kecemerlangan dan komitmen parakakitangan, disokong oleh sistem polisi,amalan-amalan dan kawalan dalaman yang kukuh akan dapat membantumencipta nilai jangka panjang untuk parapemegang sahamnya.
Meningkatkan Tahap Kebertanggungjawaban
Mengkaji kemahiran,pengetahuan,pengalaman danpandangan LembagaPerlantikan danpemilihan semulaoleh Lembagasemasa Mesyuarat Agung TahunanMengenal pastisebarang jurang dankeperluan-keperluantambahanMengenal pasticalon-calon yangsesuai
PEMILIHAN PENGARAH
manakala Encik Cheah Tek Kuang dilantik sebagaiPengarah Urusan Kumpulan berkuatkuasa pada1 Januari 2005.
Prinsip 3: Komposisi danKeseimbangan Lembaga
Lembaga Seimbang dan Berkelayakan
Lembaga pada masa ini terdiri daripada duabelas (12) orang pengarah yang mempunyaikemahiran dan pengalaman luas, yang manatujuh (7) adalah Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.Para Pengarah menyertai sepenuhnya dalamproses membuat keputusan dalam isu-isupenting berhubung Syarikat dan subsidiarinya.Para Pengarah Bukan Eksekutif Bebasmemastikan strategi-strategi yang dicadangkanoleh pihak pengurusan dibincangkan dandiperiksa sepenuhnya, serta mengambil kirakepentingan jangka panjang para pemegang
 
Laporan Tahunan AMMB Holdings Berhad200527
Prinsip 4: Prestasi Lembaga
Kebebasan Lembaga
Para Pengarah menyertai sepenuhnya dalamproses membuat keputusan isu-isu utamaberkaitan Syarikat dan subsidiarinya. Pandanganpara Pengarah Bukan Eksekutif membawapengaruh yang besar dalam keputusan Lembagadan mereka memenuhi peranan masing-masingdalam memastikan strategi yang dicadangkanoleh pihak pengurusan dibincangkan dandiperiksa sepenuhnya serta memastikankepentingan pemegang saham dan pemegangkepentingan Syarikat dijaga dengan sewajarnya.
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan
Sejajar dengan cadangan-cadangan yangterkandung dalam Bahagian 2 Kod itu,Lembaga telah mencalonkan Tun MohammedHanif Omar sebagai Pengarah Bukan EksekutifBebas Kanan yang dirujuk bagi sebarangpersoalan membabitkan Kumpulan AMMBHoldings Berhad.
Prinsip 5: Akses kepada Maklumat
Mesyuarat Lembaga dijadualkan setiap bulandengan mesyuarat tambahan atau khasLembaga diadakan jika dan apabila perlu. Semuapengarah mengkaji laporan lembaga bulananyang diedarkan mengikut jadual sebelummesyuarat Lembaga untuk membolehkan parapengarah memperoleh penjelasan yang lebihlanjut di mana perlu. Untuk memperolehipenjelasan yang cukup, pasukan PengurusanKanan Kumpulan dijemput menghadiriMesyuarat Lembaga untuk memberikanLembaga penerangan terperinci dan penjelasantentang perkara yang dibawa ke Lembaga.Sebagai lembaga penuh atau dalam kapasitiindividu masing-masing, para pengarah
Perlantikan Semula
Menurut Tataurusan Persatuan Syarikat, semua Pengarah yangdilantik oleh Lembaga tertakluk kepada pemilihan oleh parapemegang saham pada mesyuarat agung yang akan datangselepas pelantikan mereka. Tataurusan itu juga menggariskanbahawa para Pengarah tertakluk kepada pemilihan semulamengikut pusingan pada setiap Mesyuarat Agung Tahunansekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun.
Latihan Para Pengarah
Sebagai sebahagian daripada proses pelantikan pengarah baru,terdapat program suai kenal dalaman bagi para ahli Lembaga yangbaru untuk mengenali dan memberikan mereka gambarankeseluruhan tentang perniagaan Kumpulan, pasaran operasinya,tanggungjawab dan tugas Lembaga secara keseluruhan, strategikorporat dan pengurusan risiko serta kekangan dan pematuhanpengawasannya.Selain itu, para ahli Lembaga digalakkan untuk menghadiri seminar,persidangan dan pelbagai program latihan lain untuk mengetahuiperkembangan industri perkhidmatan kewangan.
Setiausaha Kumpulan
Setiausaha Kumpulan telah diberi kuasa oleh Lembaga untukmembantu Lembaga di dalam hal-hal berhubung dengan tadbirurus dan pematuhan tugas-tugas berkanun.mempunyai akses untuk semua maklumat di dalam Syarikat dannasihat serta khidmat Setiausaha Syarikat Kumpulan. Nasihatprofesional bebas juga disediakan untuk para Pengarah jika perlumenggunakan perbelanjaan Syarikat.Semasa tahun kewangan yang berakhir pada 31 Mac 2005, 14mesyuarat lembaga telah diadakan. Kehadiran para pengarahsemasa tempoh perkhidmatan mereka bagi tempoh tersebutadalah seperti berikut:
PengarahBil. MesyuaratDiadakan/Dihadiri
Y Bhg Tan Sri DatoAzman Hashim14/14Y Bhg DatoAzlan Hashim13/14Y A Bhg Tun Muhammed Hanif bin Omar 11/14Y Bhg Prof Tan Sri Dato’ Dr Mohd Rashdan bin Haji Baba14/14Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman14/14Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert14/14Y Bhg Tan Sri DatoMohd Ibrahim Mohd Zain14/14Y Bhg Tan Sri DatoDr Lim Kok Wing4/7
(dilantik berkuatkuasa 1 November 2004)
Y Bhg DatoIzham Mahmud13/14Y Bhg DatoMalek Merican1/1
(meletak jawatan berkuatkuasa 6 Mei 2004)
Encik Cheah Tek Kuang14/14Encik Soo Kim Wai14/14Puan Shalina Azman13/14
Dengan peningkatankerumitan dan cabarandalam industri, Kumpulanmemainkan peranan pentingdalam menetapkan hala tujuKumpulan.
amanah harta. Semua Pengarah Bukan EksekutifBebas adalah daripada latar belakang perniagaanyang berbeza dan pengalaman merekamembolehkan mereka melaksanakanpertimbangan yang bebas ke atas Lembagakerana pendapat mereka diberi pertimbanganberat semasa Lembaga membuat keputusan.
 
28Laporan Tahunan AMMB Holdings Berhad2005
LEMBAGAPENGARAH
KEPERLUAN-KEPERLUANBERKANUN
Jawatankuasa Audit &PemeriksaanJawatankuasaGanjaranJawatankuasaPencalonan
PENGURUSANRISIKO
JawatankuasaPengarahPengurusanRisikoJawatankuasaPengurusanRisiko Pasaran &PendanaanJawatankuasaPengurusanRisiko Kredit,Strategik & ModalJawatankuasaRisiko Operasi &PerundanganJawatankuasaPanduan StrategikKumpulanJawatankuasaEksekutif Para PengarahJawatankuasa Kredit &KomitmenJawatankuasa TeknologiMaklumat KumpulanJawatankuasaTunggakan KumpulanMesyuarat FokusPerniagaanTinjauan StrategikPrestasi Suku TahunanJawatankuasaPengurusan Projek
PENGURUSANPERNIAGAAN
Kesetiausahaan &PerundanganKumpulanPerbendaharaanKumpulanSumber Manusia danLatihan KumpulanPerkhidmatanKorporat KumpulanKewangan KumpulanHal-Ehwal AwamKumpulanPemasaran KumpulanPematuhan Kumpulan
PERKHIDMATAN YANGDIKONGSI
STRUKTUR TADBIR URUS KORPORAT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->