Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hukum Newton Gerak

Hukum Newton Gerak

Ratings: (0)|Views: 419 |Likes:
Published by mpumada
newton's law of motion
newton's law of motion

More info:

Published by: mpumada on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
StanduKompdenri 2,lvlenerapkanonsepanpdnslpmar inematikaaninamikaendaitiklGmpdurdDmrr : 2,3hlercrapkanukum er{onebqoiprinqrpasar inamil€ rilukierakuns,gerakertikal,angeraknlingkareraturantlatodPembdajaranHulrumleston1,l,danllftentangonhgerclnnstdis,dangeoelonlndlsIndllntsr Matuiuhndlkahpokok,rtratikanaghn Indlldsr dan€ontshSoal$drdar Kompdemi(dultmn:HukumlenilondanpenenpennyaadaendaHUKUM NEWTONTENTAI\IGGERAKDAIi PENERAPANNYAA. Hukum NewtonlsaacNeurton1642-72n)tentangGerakoVenimodem ukum srtonentangerakalahsebagaierikut:
,Pernya0aanIiBahamaBnatir,
Hukum(HukUmelembamen):
"$ebuahbendaetappadakeadaan walnyaangdiamataubergerakdengankecepatanamalkonstanecualibendadipengaruhi lehsuatugayaffdakseimbangtau rsultan
eksternalettoEF)"
EF-$(+v=0m/satauv:konstan
HuhuEU:
"Percepatan ebuah benda berbandingerbalik denganmas$anya an sebandingdengan suaturegultangayaeksternalettoOFIyanqbekeriaadanya"EF+0<+EF
8=
m€+&==EF.[l
tfqkum[ffiukumf6hRqakSi]:"Gaya{aya elafuedadierpasangen.ikabendaertamamengerfakanaya pdabendakedua,makagayayangbeearnyaamatetapiarahnya erlawanenikerlakanleh
bendaeduaadabenda
tt
ft=-Ft(+Fl=F',
B.GeyeNormeldrnGeyr GeekrnoGaya lomal: Jikasebuahenda eradai atmsuafuermukaan,aka endamengefakanayamenekantefiadapermukaanebauraheberarberatbendaangegak uruterhadapemukaanb.Rebinyapermukaanenekanenda e atas berlawananrahdenganayafu sebesareratbendaangegakurusbrtradapermukaanb.Gayaeaksipemuloannidisebutgnyaormalr.BetarGayalormalNBerkaitanensanosbiBendaB,g[dailaspermuk€nadaidangilafiHendgjieh$permultqtnndqidqngmiring:
Frceksi=N=lVcos0F1on.ur=Wsin0Fr*si lY=m.g
.GayaGeaekanBila uaendaalameadaanensentuhan,aka eduanyaalingmenge{alnnaya eekan,gayaniteddi karenanteraksiayaarik ntarmolekuladaaerahontak ikroskoprikempateduaenda alingbersentuhan. ayagemkanangdhlami bendaangerletak i atar ruatupermukaan,ererahqpfardenganermukaansbdanberlawananenganraherakenda.
t'*ltw9.ll,STvAM@&*yntfu'6J
 
Jikabendamasihalam eadaaniam,makaangekefaadanyadalahayageeekanhscIi.Tepataatbendalen beryerakaya angbekerjaadabendadalahayagesekanffir makslmumrr.",ymg
besarnya
r,, fBendadiatasbidangdatar:{s-rtrsmt$ln"oOadiatrsbidengmiring:&-rrc==ps.N=Fs,m.g[h.N=Fs.m.g.cosO
Jikabendaudaheryerehmakaangekerjaadanyadalahnyaeeekrnine{irF*,y*gbesarnya
FK
fBendai atasbidangdatar: FK
{[Bendndiatasbidang miring: F."==Fx.NEltx.Ill.gltr. N=Fr.In.g.cogO
0 adalahudutbidangmldngpadahh otrhngo*lanltatir,danpnaddahroefthngerdrandn€&Berdararlon arilelcp*lmenps>;x,nllaipxbergantungadaolaiuanelaflfpermukaannilai xhamplrkomtanuntuk elaiuanntaracmlssampai eberapailr),dan nilaipu&prtberggntungodaifaftalfatpermukaanendaangaling ersenfuhan.C. BendeengBergerrkVertikrlrBila ifrbergerakeabs ahu kebdrahderganccopdanfip ilat dhm,makan rnonrfdrenrrd onngbb(W=m .g).Saatiftbergerekerlikalke ah abu kebaruaheryanpercepahn,gayansmd lifrFnmerupakanayaeaksidaiemtorangangmenekanantaiifr,ehinggarvm€rrupakanontemuorang b.LlftBeryemkkeAhLift Berysak eBauahArah ebruahdipandangseerehumhtY(E:
E&=w-trh
(+m.f=w-trh
(+m.N=m.g-FN
.'.h=rn.(g-a)
W-m.g=
bsdonangAraheahs dlpandeng$arah umbuY(E:EFp=trhW(+m.a=Fhw)m.!=&-m.g
.'.&=ilr.(g*a)$=m.g=
beratoiang
D. BendeangBeryerakMelingkrrolllobilangeqerakmelaratiikunganangaiad-iaiRpdajalandrtarmakaahnakanmrngrerJakanayagocelon adaanmoblldangtayaesekanb merupak*rayeentripfil.FJihmoHlbbidak erge$erecararadialmakaayaesekannyastatik.Bear
ntaftslmum vartrrnobilsffit
mefaratiikungannpaselipadalahrUntukmengunangietergantunganada ayagesekan,ikungnnahndibuatmlringsepertadairkuilbalap)deryanudutomidngrn, Bemrkcccprtrnmrkrimunv.nu rrobllaatmelmatitikurgannprlelipadahh
N.sinodanN.coso=m .g+vmrlr!Etan0.g. R
oSebuaherda ernassa diikailenadadi,laludiputaredftrldenganesar eceFtan danari-jariakanFs,gqttbgang ellT,dangayrberdgilrlhlW. Frrarnan umumendab :Becer ecepabnmlnimum nirvar€diperlukanarbendaapatmencrpaluncrk
I
Ym6=Vg.R
intasanpadaaattueganganaliT=g)dalah
IihGi,Ti,iitilNh!tra7n,WoSl
F-'vlruT=Fs'l[.9
lts.g'R
 
E. Indikrtorden ContohSool(1)l@idiltiffkalprapnpimiptlukumlffior(hukumnerria]almfLdtffirytnrofifll.hilfoContohSoal:l. Jika csultrngr!'ryangbekerja@asebuahendaa6adengan ol,maka
({)bendnidak aksil dipucepat(3)perubalranwepatanb€ndanol
Yangbenar dalah..a.(tl, (2'ran3)d.(a)saja
(2)berds seleludiam(4)bemdaidak rnungkinbergpfiakunrsbe,raturanb.(I)dan3)sajae.(l), (2),(3)dan4)c.(2)dan4)sajaIEBTA].IAS2W2l2.Darigambardi bawatrdikctatrd bahwanunsaA=I kg,massa alokB=2E.Kmfisi€ngoookmarfrroA dmB=O4Koefisimgeaekanntda B dengralasnya=Ot. Hitu1rgbesamyagayaFyangdipedukan cpotbabk B rkrtrberyerrk(g=l0 ms').[EBTAI{AS1988],.^3J Balok massanya0lrgberadadiatas antai kasarkemudianditarikolehgeyaF
-/arahmendatarfifratgambarl.Jikakoefisienes€kantatis1g=Orl*-..ffijoefisienesekaninetik1=0J..Tenfi*ancarnyaryr ge*krnSanrtbobktcptbergerrkG= 0m.s").[UAS0051
3. Mobil700lry mogokdijalanyangmendatar.Kabelhorizorilal mobilakanputurjikategilrgan di dalamnyaDcl€bihi l4{lll N.Pcrnepaenmogok tu dari mobilderekadalahG=fO mfd;u 2mlszb.8m/szc.10 nls2d. 7 m/s2e. 0 m/s24. Sebuaatralok massanyaEdiletaklrandi arasbtdrngmirlnglictndenganrdut kemiringan30c diberigryrrcjeierbidang miring aratr ke atpsehinggabendamehmcukebawatr de,ngan eceptanlromfirn.Jikapercepatanfavitasibtrmi=10 m/c',makabcorrnyagayaFtersebut dalah . .a*5Nb,6N
c.7N
d.8Ne.0N
lUtUMfiSleman2007l
(2|fendOemnhlpener*rtt pdnCphdann IIl{crtonddmfilHrryarr*q}halo Contoh Sonl:1. Padaberdabermessa,bekojc&yeFyangmenimbtrlkenercep'dao.Jikapyadijdikan2F danmassebendaijadikanYtm,rnabpercepatanyangditimbulkanmenjadi ..a-%ab.Yzac.2a d.4ae. 8a
IEBTAhTASeesl
2. Balok-balokAB,den Cterletakdi bidangmendatafanglieinJikam$$tA=5ltg,mr$rr B=3kg,mt$nC=2kg,danf'=l0 N, makaperbandinganesarnyaegangan diantaraAdar B de,nganesanryaq*ngeil tsliailtaffiB danC adalah.. .a.5:3b.8:5 c.l:ld.5:8e.3:5
tuMPrNgee/Bl
&rekyangdipakai untuk menyeretnyamdednumyangdapatditerimamobil
[UtufPrhre8e]
4.Dus buahbalokdihubtrngkardengrornliringandiffiikolelrgfrynhorisontalF0ihatgambar).Jikag:f0 m/s2dankoefisiengesckrnkinetikantarabalok danpermulmanadalahOrf.Tentukanbcc'rrnyaperccpatrnbalokters€buLdcngan
:60N
menggunakanukumlNewtsrunhrkmasingmasing.EBTAI{AS19941Dua buattbendamasing-masing assanyaml dan m2,jatutrbebasdari k*irrygianyangsanapadaempatyang$ama Jikamr*2W,maltaporcopebnbondeperlrmradalah...a.2x percepatanendaeduab.*x percepatanenda eduac.**percepatand.samadenganercepdanenda eduae.4x percepdanerida eduaIEBTAhTAS6. Dua buahbalokdigadungkanpadasehuh lotroldenganmenggrnslnn ali, sq€rtigr"tbrr$samping ni.G€s€kanalidcnganotroldbbdkrndanpcrcepatan ravitasig=10 m.!-' .Penccptu htokAdan Badalatr..a1,4m/s2 b.2,0nils2 c.2,4mti d. 3,0m/s2e.4,2mt&[uASsleman 0051nfueu,.fuaN dag&*Sntgn'6J

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tinambunan Sahat liked this
BIbz FIska Damay liked this
Dexter Blues liked this
Ali Ofid Cholid liked this
Ali Ofid Cholid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->