Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
visnusahasra

visnusahasra

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by krasivaad

More info:

Published by: krasivaad on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2010

pdf

text

original

Þri-viÍÉu-sahasra-nÀma-stotram. Text encoded by Abhiram Lohit – page 1
´ÉÏ ÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç
Þri-viÍÉu-sahasra-nÀma-stotram
Text encoded by Abhiram Lohit
vÉÑYsÉÉqoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ vÉÍvÉuÉhÉïqÉç cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç|
mÉëxɳÉuÉSlÉqÉç krÉÉrÉåiÉç xÉuÉïÌuÉblÉÉåmÉvÉÉliÉrÉå ||1||
rÉxrÉ Ì²USuÉY§ÉɱÉÈ mÉÉËUwɱÉÈ mÉUvvÉiÉqÉç|
ÌuÉblÉÇ ÌlÉblÉÎliÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwuÉYxÉålÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå ||2||
urÉÉxÉÇ uÉÍxɸlÉmiÉÉUÇ vÉ£åüÈ mÉÉæ§ÉqÉMüsqÉwÉqÉç|
mÉUÉvÉUÉiqÉeÉÇ uÉlSå vÉÑMüiÉÉiÉÇ iÉmÉÉåÌlÉÍkÉqÉç ||3||
urÉÉxÉÉrÉ ÌuÉwhÉÑÃmÉÉrÉ urÉÉxÉÃmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå|
lÉqÉÉå uÉæ oÉë¼ÌlÉkÉrÉå uÉÉÍxɸÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉÈ ||4||
AÌuÉMüÉUÉrÉ vÉÑ®ÉrÉ ÌlÉirÉÉrÉ mÉUqÉÉiqÉlÉå|
xÉSæMüÃmÉÃmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå xÉuÉïÎeÉwhÉuÉå ||5||
rÉxrÉ xqÉUhÉqÉɧÉåhÉ eÉlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç |
ÌuÉqÉÑcrÉiÉå lÉqÉxiÉxqÉæ ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå ||6||
AÉåÇ lÉqÉÉå ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå |
´ÉÏ uÉævÉqmÉÉrÉlÉ EuÉÉcÉ |
´ÉÑiuÉÉ kÉqÉÉïlÉvÉåwÉåhÉ mÉÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ xÉuÉïvÉ:|

rÉÑÍkÉ̸UÈ vÉÉliÉlÉuÉÇ mÉÑlÉUåuÉÉprÉpÉÉwÉiÉ ||7||
rÉÑÍkÉ̸U EuÉÉcÉ |
ÌMüqÉåMüÇ SæuÉiÉÇ sÉÉåMåü ÌMüÇuÉÉmrÉåMüÇ mÉUÉrÉhÉqÉç|

Þri-viÍÉu-sahasra-nÀma-stotram. Text encoded by Abhiram Lohit – page 2
xiÉÑuÉliÉÈ MüÇ MüqÉcÉïliÉ: mÉëÉmlÉÑrÉÑqÉÉïlÉuÉÉvvÉÑpÉqÉç ||8||
MüÉå kÉqÉïxxÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ pÉuÉiÉ: mÉUqÉÉå qÉiÉ:|

ÌMüÇ eÉmÉlÉç qÉÑcrÉiÉå eÉliÉÑeÉïlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç ||9||
pÉÏwqÉ EuÉÉcÉ |
eÉaÉimÉëpÉÑÇ SåuÉSåuÉqÉlÉliÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç|

xiÉÑuɳÉÉqÉxÉWûxÉëåhÉ mÉÑÂwÉxxÉiÉiÉÉåÎijÉiÉ: ||10||
iÉqÉåuÉ cÉÉcÉïrÉ̳ÉirÉÇ pÉYirÉÉ mÉÑÂwÉqÉurÉrÉqÉç|
krÉÉrÉlÉç xiÉÑuɳÉqÉxrÉÇ¶É rÉeÉqÉÉlÉxiÉqÉåuÉ cÉ ||11||
AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÇ ÌuÉwhÉÑÇ xÉuÉïsÉÉåMüqÉWåûµÉUqÉç|
sÉÉåMüÉkrɤÉÇ xiÉÑuÉ̳ÉirÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÉÌiÉaÉÉå pÉuÉåiÉç ||12||
oÉë¼hrÉÇ xÉuÉïkÉqÉï¥ÉÇ sÉÉåMüÉlÉÉÇ MüÐÌiÉïuÉkÉïlÉqÉç|
sÉÉåMülÉÉjÉÇ qÉWû°ÕiÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉpÉuÉÉå°uÉqÉç ||13||
LwÉ qÉå xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ kÉqÉÉåïÅÍkÉMüiÉqÉÉå qÉiÉÈ|
rÉ°YirÉÉ mÉÑhQûUÏMüɤÉÇ xiÉuÉæUcÉåï³ÉUxxÉSÉ ||14||
mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉåeÉÈ mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉmÉ:|
mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWûSèoÉë¼ mÉUqÉÇ rÉimÉUÉrÉhÉqÉç ||15||
mÉÌuɧÉÉhÉÉÇ mÉÌuɧÉÇ rÉÉå qÉXçaÉsÉÉlÉÉÇ cÉ qÉXçaÉsÉqÉç|
SæuÉiÉÇ SæuÉiÉÉlÉÉÇ cÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ rÉÉåÅurÉrÉ: ÌmÉiÉÉ ||16||
rÉiÉxxÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ pÉuÉlirÉÉÌSrÉÑaÉÉaÉqÉå|
rÉÎxqÉÇ¶É mÉësÉrÉÇ rÉÉÎliÉ mÉÑlÉUåuÉ rÉÑaɤÉrÉå ||17||
iÉxrÉ sÉÉåMümÉëkÉÉlÉxrÉ eÉaɳÉÉjÉxrÉ pÉÔmÉiÉå:|
ÌuÉwhÉÉålÉÉïqÉxÉWûxÉëÇ qÉå vÉ×hÉÑ mÉÉmÉpÉrÉÉmÉWûqÉç ||18||
Þri-viÍÉu-sahasra-nÀma-stotram. Text encoded by Abhiram Lohit – page 3
rÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ aÉÉæhÉÉÌlÉ ÌuÉZrÉÉiÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉ:|
GÌwÉÍpÉmÉïËUaÉÏiÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ uɤrÉÉÍqÉ pÉÔiÉrÉå ||19||
GÌwÉlÉÉïqlÉÉÇ xÉWûxÉëxrÉ uÉåSurÉÉxÉÉå qÉWûÉqÉÑÌlÉ:|
NûlSÉåÅlÉѹÒmÉç iÉjÉÉ SåuÉÉå pÉaÉuÉÉlÉç SåuÉMüÐxÉÑiÉ: ||20||
AqÉ×iÉÉÇvÉÔ°uÉÉå oÉÏeÉÇ vÉÌ£üSåïuÉÌMülÉlSlÉ:|
̧ÉxÉÉqÉÉ WØûSrÉÇ iÉxrÉ vÉÉlirÉjÉåï ÌuÉÌlÉrÉÑerÉiÉå ||21||
ÌuÉwhÉÑÇ ÎeÉwhÉÑÇ qÉWûÉÌuÉwhÉÑÇ mÉëpÉÌuÉwhÉÑÇ qÉWåûµÉUqÉç|
AlÉåMüÃmÉSæirÉÉliÉÇ lÉqÉÉÍqÉ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç||22||

AxrÉ ´ÉÏÌuÉwhÉÉåÌSïurÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ ´ÉÏ uÉåSurÉÉxÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ×ÌwÉ: AlÉѹÒmÉç NûlS:|
´ÉÏ qÉWûÉÌuÉwhÉÑ: mÉUqÉÉiqÉÉ ´ÉÏqɳÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ | AqÉ×iÉÉÇvÉÔ°uÉÉå pÉÉlÉÑËUÌiÉ oÉÏeÉqÉç |
SåuÉÌMülÉlSlÉ: xÉ×¹åÌiÉ vÉÌ£ü: | E°uÉ: ¤ÉÉåpÉhÉÉå SåuÉ CÌiÉ mÉUqÉÉå qÉl§É: | vÉXçZÉpÉ׳ÉlSMüÐ
cÉ¢üÏÌiÉ MüÐsÉMüqÉç | vÉÉXçaÉïkÉluÉÉ aÉSÉkÉU CirÉx§ÉqÉç | UjÉÉXçaÉmÉÉÍhÉ U¤ÉÉåprÉ: CÌiÉ lÉå§ÉqÉç |
̧ÉxÉÉqÉÉ xÉÉqÉM×üixÉÉqÉåÌiÉ MüuÉcÉqÉç | AÉlÉlSqÉç mÉUoÉë¼åÌiÉ rÉÉåÌlÉ: | GiÉÑ: xÉÑSvÉïlÉ: MüÉsÉ CÌiÉ
ÌSaoÉlkÉ: | ´ÉÏ ÌuɵÉÃmÉ CÌiÉ krÉÉlÉqÉç | ´ÉÏ qÉWûÉÌuÉwhÉÑ mÉëÏirÉjÉåï ´ÉÏ xÉWûxÉëlÉÉqÉ eÉmÉå
ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ:||

|| AjÉ krÉÉlÉqÉç ||

¤ÉÏUÉåSluÉimÉëSåvÉå vÉÑÍcÉqÉÍhÉÌuÉsÉxÉixÉæMüiÉå qÉÉæÌ£üMüÉlÉÉÇ qÉÉsÉÉMÝümiÉÉxÉçxÉlÉxjÉ
xTüÌiÉMüqÉÍhÉÌlÉpÉæUçqÉÉæÌ£üMæüqÉïÎhQûiÉÉXçaÉç: | vÉÑpÉëæUpÉëæUSpÉëæÂmÉËU ÌuÉUÍcÉiÉæqÉÑï£ümÉÏrÉÔwÉ-uÉwÉæï:
AÉlÉlSÏ lÉ: mÉÑlÉÏrÉSËUlÉÍsÉlÉaÉSÉvÉXçZÉmÉÉÍhÉqÉÑïMÑülS: | pÉÔ:mÉÉSÉæ rÉxrÉ
lÉÉÍpÉÌuÉïrÉSxÉÑUÌlÉsɶÉlSìxÉÔrÉÉæï cÉ lÉå§Éå | MühÉÉïuÉÉvÉÉÎvvÉUÉå ±ÉæqÉÑïZÉqÉÌmÉ SWûlÉÉå rÉxrÉ
uÉÉxÉÉåÅrÉqÉÎokÉ: | AliÉxjÉÇ rÉxrÉ ÌuɵÉÇ xÉÑUlÉUZÉaÉaÉÉåpÉÉåÌaÉaÉlkÉuÉïSæirÉæ: ÍcɧÉÇ UÇUqrÉiÉå iÉÇ
̧ÉpÉÑuÉlÉuÉmÉÑwÉÇ ÌuÉwhÉÑqÉÏvÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||

vÉÉliÉÉMüÉUÇ pÉÑeÉaÉvÉrÉlÉÇ mÉ©lÉÉpÉÇ xÉÑUåvÉÇ | ÌuÉvuÉÉkÉÉUÇ aÉaÉlÉxÉSØvÉÇ qÉåbÉuÉhÉïÇ vÉÑpÉÉXçaÉÇ |
sɤqÉÏMüÉliÉÇ MüqÉsÉlÉrÉlÉÇ rÉÉåÌaÉWØûSèkrÉÉlÉaÉqrÉÇ | uÉlSå ÌuÉwhÉÑÇ pÉuÉpÉrÉWûUÇ xÉuÉïsÉÉåMæüMülÉÉjÉÇ |

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->