Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
InterviewChom_Prachatai

InterviewChom_Prachatai

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Chonticha Tang
สัมภาษณ์ ‘ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น’ :
ชำแหละโครงสร้างไฟฟ้าไทย จากแผนประเทศถึงบิลค่าไฟ (1)
ประชาไท 27 กุมภาพันธ์ 2551

"โครงสร้างทั้งหมดที่บิดเบี้ยว เกิดจากส่วนหนึ่งผู้บริโภคและชนชั้นกลางไม่ได้ติดตาม มันก็เลยไปไกลจากลู่ทางที่มันควรจะเป็นค่อนข้างมาก แล้วก็เกิดจากการที่เราถูกจับให้มองแยกเป็นเรื่องๆ ไม่เชื่อมโยงกัน คนปากมูลมา มาเรื่องอะไรคนกรุงเทพฯ ยังไม่รู้เลย หรือมองว่าน่ารำคาญ
จริงๆ ไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นจำเลย ทุกคนมีส่วนทั้งนั้น การที่เราหลับหูหลับตาใช้ การที่เราใช้โดยไม่รู้ที่มา การที่เราไม่เรียกร้อง ตรวจสอบ มันเป็นการซ้ำเติม ทำให้ระบบที่บิดเบี้ยวมันคงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ ทั้งที่เรามีทางเลือกที่อ่อนโยนและสันติ แต่ภายใต้โครงสร้างผูกขาดผลประโยชน์มันไม่มีเนื้อที่"
สัมภาษณ์ ‘ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น’ :
ชำแหละโครงสร้างไฟฟ้าไทย จากแผนประเทศถึงบิลค่าไฟ (1)
ประชาไท 27 กุมภาพันธ์ 2551

"โครงสร้างทั้งหมดที่บิดเบี้ยว เกิดจากส่วนหนึ่งผู้บริโภคและชนชั้นกลางไม่ได้ติดตาม มันก็เลยไปไกลจากลู่ทางที่มันควรจะเป็นค่อนข้างมาก แล้วก็เกิดจากการที่เราถูกจับให้มองแยกเป็นเรื่องๆ ไม่เชื่อมโยงกัน คนปากมูลมา มาเรื่องอะไรคนกรุงเทพฯ ยังไม่รู้เลย หรือมองว่าน่ารำคาญ
จริงๆ ไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นจำเลย ทุกคนมีส่วนทั้งนั้น การที่เราหลับหูหลับตาใช้ การที่เราใช้โดยไม่รู้ที่มา การที่เราไม่เรียกร้อง ตรวจสอบ มันเป็นการซ้ำเติม ทำให้ระบบที่บิดเบี้ยวมันคงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ ทั้งที่เรามีทางเลือกที่อ่อนโยนและสันติ แต่ภายใต้โครงสร้างผูกขาดผลประโยชน์มันไม่มีเนื้อที่"

More info:

Published by: Chonticha Tang on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2010

pdf

text

original

 
สัมภาษณ
ชื ่นชม
 
สงาราศรี
 
กรีเซ
’ :
ชําแหละโครงสรางไฟฟาไทย
 
จากแผนประเทศถึงบิลคาไฟ
(1)
ประชาไท
27
กุมภาพันธ
2551
http://www.prachatai.com/05web/th/home/11328
 
สัมภาษณโดย
:
มุทิตา
 
เชื  ้อชั ่
,
คิ
 
ไชยสุขประเสริ
 
ถายภาพโดย
:
คิ
 
ไชยสุขประเสริ
 
ในแวดวงพลังงานโดยเฉพาะเรื ่องไฟฟ
 
ชื ่อของผู  หญิงคนนี  ้เปนที ่รู  จักมักคุ  นเปนอยางดี
 
เพราะมีนักวิชาการไมกี ่คนนักที ่จับเรื ่องนี  ้อยางจริงจั
 
และเหตุที ่
  ‘
ชื ่นชม
 
สงาราศรี
 
กรีเซ
’  
ขายดีเปนพิเศษ
 
เพราะคุณลักษณะเดนประการหนึ ่
 
คื
 
เธอเปนนักขุดตัวยง
 
ขอมูลจํานวนมากที ่ชื ่นชมนําเสนอเปนทั  ้งภาพกวางและภาพลึกของกิจการไฟฟาที ่หาไมไดงายๆ
 
หากไมมีตนทุนที ่ดีพอ
 
เชนการที ่เคยรับราชการในหนวยงานดานพลังงานมากอน
 
หรือแมกระทั ่งการมีคู ชีวิตที ่ ศึกษาดานพลังงานทางเลือก
 
ที ่นาสนใจกวานั  ้
 
คื
 
การอธิบายมันอยางเปนระบบ
 
และทําใหเรื ่องที ่เคยเชื ่อกันวายากเย็นเข็ญใจ
 
ไกลตั
 
กลายเปนเรื ่องที ่ใครๆ
 
ก็ทําความเขาใจได
 
รวมตรวจสอบ
 
รวมตั  ้งคําถาม
 
ตลอดจนถกเถียงแลกเปลี ่ยนได
 
และเมื ่อไลเรียงดูดี
 
จะเห็นความเกี ่ยวของกันอยางแยกไมออก
 
ระหวางแผนดานกิจการพลังงานและ ไฟฟาระดับชาติ
 
ภาคธุรกิ
 
อุตสาหกรรม
 
ชาวบานที ่ประทวงเขื ่อน
-
โรงไฟฟ
-
โรงงานอุตสาหกรรม
 
มาจนถึงบิลคาไฟในมือของเราที ่ขึ  ้นเอาๆ
 
นอกจากคําอธิบายถึงที ่มาที ่ไปของไฟฟาแล
 
มันยังนําไปสู ขอเสนอแนะเพื ่อการจัดการความขัดแย ระหวาง
ผู  เสียสละ
’ 
อันไดแกชาวบานที ่ประทวง
 
คัดคานเขื ่อน
-
โรงไฟฟาทั  ้งปจจุบันและอนาคตสําหรั โรงไฟฟ
30
กวาโรงที ่จะเกิดขึ  ้นใหมรวมถึงโรงไฟฟานิวเคลียร
 
ซึ ่งเปนขอเสนอแนะที ่มากไปกวาแนว ชุมชนนิยม
 
แบบ
คําตอบอยู ที ่หมู บาน
’ 
สถานเดียว
 
ขณะเดียวกันก็ไปไกลกวาการเลือกเอาแบบ
(
มั
)
งายว
 
ใครควรได
 
ใครตองเสียสละ
 
มันไมนาสนใจหรอกหรือที ่นักวิชาการคนหนึ ่งหาญกลาลุกขึ  ้นชําแหละใหเห็นว
 
มีหลายอยางบิดเบี  ้ยวอยู  ในโครงสรางปจจุบั
 
พรอมนําเสนอทางออกรูปธรรมบนขอเท็จจริงที ่มีอยู 
 
บนโลกแหงความจริงที ่เราทาน หนีไมออก
 
ทามกลางขอมูลสนับสนุนมากมาย
 
อยางนอยๆ
 
นี ่ก็นาจะทําใหเรื ่องนี  ้สนุ
 
ชวนถกเถียงขึ  ้ อักโข
  ‘
ประชาไท
’ 
ควาขอมือเธอมาพูดคุยทิ  ้งทาย
 
กอนเธอและครอบครัวจะยายไปพํานักยังสหรัฐอเมริกาเร็วๆ
 
นี  ้
 
ประชาไท
-
ขอเริ ่มตนที ่แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ
(
พีดีพี
)
ซึ ่งเปนตัวกําหนดการจัดการ  ไฟฟาทั  ้งระบบ
 
มีการพูดกันมากวามันมีปญหา
 
ปญหาที ่วาคืออะไร
?
ชื ่นชม
-
อยากใหเห็นทั  ้งระบบของไฟฟากอน
 
จะไดรู  วาแผนพีดีพีที ่ออกมาปจจุบันมาจากแรงจูงใจอะไร
 
ภาพรวมของไฟฟานั  ้นแบงเปนภาคธุรกิจยอยหลายสวน
 
คื
 
การจัดหาเชื  ้อเพลิ
 
ซึ ่งตอนนี  ้ใชกาซเปนสวน ใหญ
70%
จากนั  ้นเอาเชื  ้อเพลิงมาป  นไฟเรียกว
 
ภาคการผลิ
 
จากนั  ้นสงยั
 
ระบบสายส
 
และมายั
 
ระบบสายจําหนาย
 
ตามบาน
 
แลวมาจนถึงบิลคาไฟของผู  ใชไฟ
 
 
ป
2549
เงินที ่เราจายคาไฟ
100
บาท
 
จะไปตกตามรายทางตางๆ
 
ดังนี  ้
 
คื
 7
บาท
 
เปนคาตนทุนสายส
 15
บาท
 
เปนตนทุนระบบจําหนาย
 18
บาท
 
เปนของภาคการผลิตคื
 
โรงไฟฟาของ
 
กฟผ
.
และบริษัทลู
 6
บาท
 
เปนของโรงไฟฟาของเอกชนอื ่
 
และการนําเขาจากตางประเทศ
 50
บาท
 
เปนตนทุนกาซในการผลิตไฟฟ
 
คื
 
ปตท
.
เปนกอนใหญที ่สุดเพราะผูกขาดการซื  ้อขาย
 4
บาท
 
เปนตนทุนลิกไนตและอื ่นๆ
 
 
การผูกขาดโครงสรางตางๆ
 
ดูเหมือนจะเปนปญหาใหญ
 
ใช
 
และไมเฉพาะกาซที ่ผูกขาดโดย
 
ปตท
.
ซึ ่งผูกขาดทอกาซทําสงผานตนทุนโยนใหผู  บริโภคแบกรับได งาย
 
ยังมีการผูกขาดในภาคการผลิตดวย
 
เพราะไฟฟาทั  ้งหมดจะตองมาผานสายสงซึ ่งเปนการผูกขาดโดย ธรรมชาติอยู แล
 
กฟผ
. (
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
)
จึงเอาการผูกขาดสายสงมาผูกขาดการ ผลิตดวย
 
ดังนั  ้
 
ระบบปจจุบันใครจะขายไฟตองผาน
 
กฟผ
.
เขาเปนผู  ซื  ้อรายเดียว
(single buyer)
สวนในเขต
 
กรุงเทพฯ
 
นนทบุรี
 
สมุทรปราการ
 
ก็แบงเคกให
 
กฟน
. (
การไฟฟานครหลวง
)
สวนในเขตอื ่นๆ
 
ที ่เหลื เปนของ
 
กฟภ
. (
การไฟฟาสวนภูมิภาค
)
ซึ ่งก็เปนสัดสวนที ่ไมมาก
 
เพราะสัดสวนการใชไฟฟานั  ้นแตกตาง กันสู
 
สัดสวนการใช ไฟเปนยังไงบาง
?
โครงสรางปจจุบันมีความกระจายตัวที ่ไมเทาเทียมของการใชไฟ
 
มี
 
ภาคกลางรวม
 
กทม
.
ใชไฟเปนสวน ใหญ
 
ขณะที ่พื  ้นที ่อื ่นรวมกันทั  ้งหมดใชไฟไมถึ
1
ใน
4
ถาเราคิดเปนจํานวนรายยอย
 
คนใชไฟสวนใหญของประเทศ
73%
ใชไฟแค
8%
แตผู  ที ่ใชไฟมากคื
 
อุตสาหกรรมและธุรกิจรายใหญ
 
ดังนั  ้
 
ความตองการที ่เพิ ่มขึ  ้นสวนใหญมาจากพวกอุตสาหกรรมขนาด ใหญ
 
กราฟนี  ้จะเห็นไดชัดว
 
หางมาบุญครองใชไฟมากกวาแมฮองสอนทั  ้งจังหวั
 
สยามพารากอนหางเดียวใชไฟจากเขื ่อนปากมูลทั  ้งเขื ่อน
 
ดังนั  ้
 
ความรุนแรงของรัฐที ่มีตอประชาชนเหลานั  ้
 
การทําลายฐานทรัพยากรของพวกเขา
 
ก็เพื ่อมาให ธุรกิจเหลานี  ้เพียงหยิบมื
 
แลวตนทุนทางสังคม
 
สิ ่งแวดลอม
 
ชีวิตของชาวบานเหลานี  ้
 
 ไดสะทอนเขามาคาไฟหรือเปล
?
 
ที ่ผานมาเรามองกันแบบแยกสวน
 
ไมมีความเอื  ้ออาทร
 
ไมเคยมีการเชื ่อมโยงกันเลย
 
คนใชไฟแคเปดสวิทช แลวจายสตางค
 
โครงสรางคาไฟตอนนี  ้
 
ผู  ใชไฟรายใหญใชไฟถูกกว
 
สวนหนึ ่งเพราะตนทุนของการสงถูกกว
 
ทั  ้งที ่จริงๆ
 
แล
 
ตนทุนสายสงจําหนายไปนั  ้นมันเปนแค
15%
ของการจายไฟทั  ้งหมด
 
ขณะที ่ตนทุนการผลิตคือสวน ใหญของระบบไฟฟ
 
 
เราไมไดมองวาคนไดรับผลกระทบกําลังอุดหนุนผู  ใชไฟรายใหญที ่ไมตองมากแบกรับตนทุนอะไรเลย
 
แลผู  ใชไฟรายยอยก็กําลังชวยอุดหนุนผู  ใชไฟรายใหญดวย
 
ผู  ใช ไฟรายยอยไปอุดหนุนใหคนใช ไฟรายใหญใหจายถูกๆ
 
 ไดยังไง
?
ขออธิบายกอนว
 
คาไฟประกอบดวย
3
สวน
 
คื
 
คาไฟฐาน
 
คาไฟเอฟที
 
และภาษีมูลคาเพิ ่
 
คาไฟฐานพยายามคิดมาดี
 
ใครใชมากใชนอยพยายามสะทอนตนทุนที ่แทจริงแมจะมีปญหาอยู บาง
 
แตปญหาที ่มาก คื
 
เอฟที
 
ซึ ่งทุกคนตองจายเทากันหมด
 
และเอฟทีมันโปะเปนกอนใหญขึ  ้นเรื ่อยๆ
 
เอฟทีคืออะไร
 
อะไรบางที ่มันถูกสงผานอัตโนมัติมาในคาเอฟที
?
พูดงายๆ
 
ก็คื
 
ทุกอยางสามารถโปะในคาเอฟทีใหทุกคนชวยกันจายได
 
ทั  ้งที ่ปกติมันควรจะเปนตนทุ เชื  ้อเพลิงอยางเดียวที ่อยู ในคาเอฟที
 
แตทําไปทํามามันโปะมาเรื ่อยๆ
 
เช
 
คาสรางโรงไฟฟาของโรงไฟฟ เอกชนรายใหญ
(
ไอพีพี
)
ทั  ้งหลาย
 
คาเชื  ้อเพลิ
 
คาประกันกําไร
 
คาความเสี ่ยงตางๆ
 
ถาทํานายความตองการใชไฟฟาไวสูงเกินไป
 
เขาก็จะเอาสวนที ่คํานวณเกินมารวมไวในนี  ้
 
โครงสรางทั  ้งหมดของการคิดคาไฟมีการประกันกําไรของโรงไฟฟ
 
ผู  ลงทุนดานไฟฟามีความเสี ่ยงนอย มาก
 
สวนใหญจะสามารถสงผานใหผู  ใชไฟรายยอยไดเกือบทั  ้งหมด
 
ที ่สําคั
 
โครงสรางของคาไฟเอากําไรเปนตัวตั  ้
 
หารดวยเงินลงทุ
 
แปลว
 
ยิ ่งเงินลงทุนมาก
 
ยิ ่งกําไรมาก
 
นี ่คือโครงสรางคาไฟปจจุบันซึ ่งมันผิ
 
มันเปนระบบการกํากับที ่ลาสมัยมาก
 
จริงๆ
 
เดิมทีเรายกเลิกระบบแบบนี  ้ไปแลวตั  ้
10
กวาปแล
 
แตกลับมาใชอีกตอนที ่รัฐบาลพยายามจะผลั
 
กฟผ
.
เขาสู ตลาดหุ  
 
ก็เลยเปลี ่ยนเปนระบบประกันกําไร
 
คลายๆ
 
จะแตงตั
 
กฟผ
.
ใหมีกําไรดี
 
เปนที ่ดึงดูดนักลงทุ
 
และตอนนี  ้ก็ยังไมมีการเปลี ่ยนระบบกลั
 
ชวงกอนหนาที ่จะเปลี ่ยนมาเปนระบบประกันกําไร
 
สภาพเปนยังไง
 
?
 
ชวงกอน
 
กฟผ
.
เขาตลาดหุ  
 
ชวงนั  ้นจะใชความจําเปนในการลงทุนเปนตัวตั  ้
 
แลวคอยเก็บคาไฟใหมาก พอเพื ่อเอาไปลงทุนขยายระบบ
 
ไมไดเอากําไรเปนตัวตั  ้
 
แปลวาคาเอฟทีจะเพิ ่มขึ  ้นอยางเห็นไดชั
?
ใช
 
มีอยู ชวงหนึ ่งที ่จะเอาเขาตลาดหุ  
 
จริงๆ
 
บิลคาไฟตองขึ  ้
 
แตก็มีการตรึงไว
6
พันลานบาท
 
มีการอั  ้นไว
 
ปรากฏวาอั  ้นไวแลวปูดทีหลังมันบวกดอกเบี  ้ยของการตรึงคาเอฟทีอี
 
ทําใหประชาชนตองแบกรับสองต
 
ระบบที ่ใชอยู นี  ้ประกันกําไรสูงแค ไหน
?
ตามแผนที ่วางไว
 
มีการประกันกําไร
 
กฟผ
. 8.4%
ของการลงทุ
 
ขณะที ่
 
กฟน
.
จะไดแค
4.8%
ตรงนี  ้คือปญหาตนตอว
 
กฟผ
.
ถึงไดพยากรณความตองการใชไฟสูงนั
 
นําไปสู การลงทุนสรางโรงไฟฟ
 
ขยายระบบมากมาย
 
เพราะยิ ่งลงทุนสูงก็หมายถึงกําไรที ่สูงตามไปดวย
 
เพราะมันผูกขาดและประกันกําไร
 
สมมติถาเปนบริษัทปู
 
หรือบริษัทอื ่นๆ
 
ที ่ลงทุนเกิ
 
ขณะที ่ความตองการต่ ํ
 
คนที ่ตองรับผิดชอบภาระการ ลงทุนเกินก็คือผู  ประกอบการ
 
เนื ่องจากเขาตัดสินใจผิดพลาด
 
แตสําหรับไฟฟาแลวไมใช
 
มีอะไรก็โยนเข มาเปนคาเอฟทีไดเลย
 
กลายเป
ตะกรารับภาระ
” 
ที ่เราทุกคนนี ่แหละที ่ตองจาย
 
แลวทุกๆ
 
ขั  ้นตอนมีการประกันกําไรหมด
 
ตั  ้งแตภาคซื  ้
 
ภาคผลิ
 
ภาคจําหนาย
 
ในกรณีของเชื  ้อเพลิงมีการ ประกันกําไรให
 
ปตท
.
เรียกวาค
take-or-pay
คื
 
ไมใชก็ตองจาย
 
เปนการประกันกําไร
18%
ในสวนของการผลิตการสงก็ประกันกําไร
8.4%
คาจําหนายประกันกําไร
4.8%
ในสวนของความเสี ่ยงตางๆ
 
ไมวอัตราการแลกเปลี ่ยน
 
ภาวะเงินเฟ
 
ความไมแนนอนของคาเชื  ้อเพลิงในการรับซื  ้
 
อะไรตางๆ
 
สงมายังค เอฟทีไดหมดเลย
 
 ไหนๆ
 
พูดเรื ่อง
 
กฟผ
.
แล
 
ขอถามตอว
 
ถาแปรรูปแลวจะดีขึ  ้นไหม
 
แทนที ่จะเปนรัฐวิสาหกิจที ่ ผูกขาดแบบนี  ้
 
เมื ่อเขาตลาดหุ  นก็อาจจะมีความโปรงใสมากขึ  ้
 
มีการแขงขันมากขึ  ้
?
ไมเลย
 
จริงๆ
 
แล
 
การแกปญหาการผูกขาดคือการปฏิรูปโครงสรางใหไมผูกขาด
 
แตกรณีของ
 
กฟผ
.
ที ่จะแปรรู
 
การแปรรูปคือการเปลี ่ยนความเปนเจาของจากรัฐเปนเอกชนโดยที ่ยังผูกขาดอยู 
 
เหมือนแคเปลี ่ยน สันดานขององคกรจากองคกรที ่เปนรัฐวิสาหกิ
 
มีหนาที ่ใหบริการพื  ้นฐานแกประเทศมาเปนบริษัทที ่มุ งหวั กําไรเปนหลั
 
การแปรรูปจึงเปนสิ ่งที ่นากลั
 
เพราะเปลี ่ยนวัตถุประสงคของการดําเนินการแลวยังมีอํานาจ ในการผูกขาดในมืออี
 
มันจะเปนแรงจูงใจที ่จะทําใหกระทําตอผู  บริโภคหนักกวาเดิ
 
ถาเอาเขาตลาดหลักทรัพยโดยยังไมมีการปฏิรู
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->