Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svar: Om konventionelle svinehold

Svar: Om konventionelle svinehold

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by folketsting

More info:

Published by: folketsting on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

Folketinget
Lovsekretariatet
Christiansborg
1218 København K

Civil- og Politiafdelingen
Dato:
10. februar 2010
Kontor:
Dyrevelfærdskontoret
Sagsnr.:
2010-152-1733
Dok.:
TKL41192
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1087, som medlem af Fol- ketinget Christian H. Hansen (UFG) har stillet til justitsministeren den 4. februar 2010.

Brian Mikkelsen
/
Jens Teilberg Søndergaard

Folketinget 2009-10
S 1087 Svar på
Offentligt

2
Spørgsmål nr. S 1087 fra medlem af Folketinget Christian H. Han-
sen (UFG):

”Vil ministeren, set i lyset af at der stadigvæk foregår hale- kupering rutinemæssigt i konventionelle svinehold, drage omsorg for, at det bliver stoppet, da rutinemæssig halekupe- ring er forbudt?”

Svar:
1. Justitsministeriet kan oplyse, at reglerne om halekupering af svin fin-

des i bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastrati- on af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 24. august 2005. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin.

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, må svin ikke halekuperes rutinemæs- sigt. Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som føl- ge af, at kupering ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den, jf. § 4, stk. 2. Endvidere skal der, inden halekupering foretages, være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgra- den, og utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal end- videre ændres, jf. § 4, stk. 4.

2. For så vidt angår de kontrolmæssige erfaringer med overholdelse af

bekendtgørelsens § 4 kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet tidligere – til brug for besvarelsen af 23. marts 2009 af spørgsmål nr. 113 fra Fol- ketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – har indhentet en udtalelse fra Fødevarestyrelsen, der oplyste følgende:

”Halekupering, dvs. afklipning af højst halvdelen af pattegri- sens hale, udføres for at undgå, at grisene senere i produktio- nen bider hinandens haler til blods. Halebidning er smerte- fuldt for grisene og medfører desuden ofte infektioner, som kan spredes til andre dele af kroppen. Ved at halekupere pat- tegrise minimeres risikoen for senere udvikling af halebid hos slagtesvin.

Halekupering må kun anvendes, hvis andre forebyggende foranstaltninger ikke har kunnet forhindre halebidning i be- sætningen, og selve indgrebet skal foretages inden for de før-

3

ste 2-4 dage af grisens levetid. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at hovedparten af de danske pattegrise halekuperes indenfor de første levedøgn.

Halebidning opstår typisk, når grisene når slagtesvinealderen, mens selve halekuperingen foregår i sobesætningen, umid- delbart efter pattegrisene er født. Produktionen af pattegrise og produktionen af slagtesvin er ofte to adskilte produktioner, og over halvdelen af de smågrise, der produceres i Danmark, sælges til slagtesvineproduktion i andre besætninger, heraf mange i udlandet. Der er derfor i mange tilfælde problemer med at fremskaffe den ønskede dokumentation for de fore- byggende tiltag, som jo må foretages i aftagerbesætningen.

Fødevarestyrelsen kontrollerer i forbindelse med velfærds- kontrollen i svinebesætninger, at § 4 i bekendtgørelse nr. 324 om halekupering og kastration overholdes. Det vil sige, at det kontrolleres, at grisene ikke halekuperes rutinemæssigt. Do- kumentationen af behov for halekupering eller forsøg på for- anstaltninger for at forhindre halebidning er en mundtlig er- klæring fra besætningsejeren, som skal bekræfte, at der fort- sat er problemer med halebid, uanset at der er iværksat fore- byggende foranstaltninger for at løse problemet.

Fødevarestyrelsen er imidlertid opmærksom på behovet for at skærpe kravene til, hvilken dokumentation der skal ligge til grund for at anvende halekupering, og har derfor holdt et mø- de med Dansk Svineproduktion om problematikken. Her var der enighed om, at halebidning er et problem, som myndig- heder og erhverv skal samarbejde om at løse, og det blev af- talt, at dokumentation for årsagen til halekupering samt for etablering af forebyggende foranstaltninger skal være en del af det kommende egenkontrolprogram for dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen er af den opfattelse, at halekupering er en praksis i svineproduktionen, der ikke umiddelbart kan stop- pes ved hjælp af kontrol og sanktioner. For at reducere beho- vet for halekupering skal det bagvedliggende problem med halebidning løses, og det kan kun ske via et samarbejde med branchen og gennem yderligere forskning og udvikling på området.

Halebidning og halekupering bliver desuden behandlet i Ju- stitsministeriets "Arbejdsgruppe for hold af svin", hvor bran- chen også deltager.”

3. Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at arbejdsgruppen om hold

af svin, som Justitsministeriet nedsatte i januar 2007, har fået til opgave at foretage en undersøgelse og en vurdering af forholdene for svin i pro- duktionen og komme med eventuelle forslag til ændringer af lovgivnin-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->