Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung Epanet

Huong Dan Su Dung Epanet

Ratings:
(0)
|Views: 4,325|Likes:
Published by duongtrong
epanet
epanet

More info:

Published by: duongtrong on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

 
Designer by : T
ng
Đ
ình Quy
ế
t _ s7_ 46H_ 
Đ
HTL cs2
 Email :tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79
1
PHÂN TÍCH M
 Ạ
NG L
ƯỚ 
I C
 Ấ 
P N
ƯỚ 
C B
 Ằ
NG CH
ƯƠ 
NG TRÌNH EPANETCH
ƯƠ 
NG 1.
 
GI
Ớ 
I THI
U EPANET
1.1.
 
EPANET là gì?
EPANET là ch
ươ 
ng trình tính toán m
ng l
ướ 
i c
 p n
ướ 
c, có kh
n
ă
ng mô ph
ngthu
l
c và ch
t l
ượ 
ng n
ướ 
c theo th
ờ 
i gian. EPANET mô ph
ng m
ng l
ướ 
i c
 p n
ướ 
c bao g
m các
đ
o
n
ng, các nút, các máy b
ơ 
m, các van, các b
ch
a và
đ
ài n
ướ 
c, tính
đượ 
c l
ư
u l
ượ 
ng trên m
i
đ
o
n
ng, áp su
t t
i các nút, chi
u cao n
ướ 
c
ở 
t
ng b
ch
a,
đ
ài n
ướ 
c, n
ng
độ
c
a các ch
t trên m
ng theo th
ờ 
i gian làm vi
c mô ph
ng c
a m
ngl
ướ 
i.EPANET ch
y trên n
n Windows, t
o
đượ 
c m
t môi tr 
ườ 
ng hoà h
ợ 
 p cho vi
c vàod
li
u c
a m
ng, ch
y mô hình mô ph
ng quá trình thu
l
c và ch
t l
ượ 
ng n
ướ 
c,quan sát k 
ế
t qu
theo nhi
u cách khác nhau.
1.2.
 
Kh
n
ă
ng mô ph
ng thu
l
ự 
c
(Hydraulic Modeling Capabilities)
 
Mô hình mô ph
ng thu
l
c chính xác là
đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t cho s
mô ph
ngch
t l
ượ 
ng n
ướ 
c m
t cách hi
u qu
. EPANET ch
a các công c
phân tích thu
l
c r 
tm
nh, có các kh
n
ă
ng sau:
-
 
Có th
phân tích
đượ 
c m
ng l
ướ 
i c
 p n
ướ 
c không gi
ớ 
i h
n v
quy mô.
-
 
Tính toán t
n th
t ma sát thu
l
c theo c
ba công th
c: Hazen-Williams, ho
cDarcy-Weisbach, ho
c
Chezy-Manning
.
-
 
Tính
đượ 
c c
các t
n th
t c
c b
 
ở 
các
đ
o
n cong,
đ
o
n
ng n
i,....
-
 
 Mô hình hoá máy b
ơ 
m v
ớ 
i s
ố 
vòng quay c
ố 
 
đị 
nh ho
c thay
đổ 
i.
-
 
Tính
đượ 
c n
ă
ng l
ượ 
ng b
ơ 
m và giá thành b
ơ 
m n
ướ 
c.
-
 
Mô ph
ng các lo
i van khác nhau nh
ư
van
đ
óng (Shutoff), van ki
m tra (Check),van
đ
i
u ch
nh áp su
t (Pressure regulating), và van
đ
i
u ch
nh l
ư
u l
ượ 
ng (Flowcontrol).
-
 
Cho phép mô ph
ng b
ch
a n
ướ 
c có nhi
u hình d
ng khác nhau (
đườ 
ng kính cóth
thay
đổ
i theo chi
u cao).
-
 
Tính
đế 
n s
ự 
bi 
ế 
n
đổ 
i nhu c
u n
ướ 
c t 
i các nút, m
ỗ 
i nút có th
ể 
có m
t bi 
ể 
u
đồ
 dùng n
ướ 
c riêng.
-
 
Mô hình hoá l
ư
u l
ượ 
ng dòng ch
y ph
thu
c áp su
t t
các nút theo ki
u vòi phun(Sprinkler heads).
-
 
Có th
cho h
th
ng làm vi
c khi m
c n
ướ 
c trong các b
 
ng v
ớ 
i các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p:không bi
ế
n
đổ
i (Simple tank), thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian (Timer controls), ho
c
đ
i
ukhi
n theo quy t
c ph
c t
 p (Complex rule-based controls).
1.3.
 
Kh
n
ă
ng mô ph
ng ch
t l
ượ 
ng n
ướ 
c
(Water Quality Modeling Capabilities) Ngoài vi
c mô hình hoá thu
l
c, EPANET cho phép mô hình hoá ch
t l
ượ 
ng n
ướ 
cv
ớ 
i các kh
n
ă
ng sau:
-
 
 Mô hình hoá s
ự 
chuy
ể 
n
độ
ng c
a ch
ấ 
t không ph
n
ứ 
ng trong m
ng.
 
Designer by : T
ng
Đ
ình Quy
ế
t _ s7_ 46H_ 
Đ
HTL cs2
 Email :tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79
2
-
 
Mô hình hoá chuy
n
độ
ng và s
bi
ế
n
đổ
i c
a các ch
t có ph
n
ng trong m
ngnh
ư
s
gia t
ă
ng (ví d
nh
ư
s
n ph
m kh
trùng) ho
c s
suy gi
m (nh
ư
d
ư
l
ượ 
ng Clo)theo th
ờ 
i gian.
-
 
Mô hình hoá th
ờ 
i gian l
ư
u n
ướ 
c trong kh
 p m
ng.
-
 
Theo dõi
đượ 
c ph
n tr 
ă
m l
ư
u l
ượ 
ng n
ướ 
c t
m
t nút cho tr 
ướ 
c
đế
n các nút kháctheo th
ờ 
i gian.
-
 
Mô hình hoá ph
n
ng c
trong dòng ch
y (Bulk Flow) l
n trên thành
ng (PipeWall).
-
 
S
d
ng
độ
ng h
c b
c 'n'
để
mô hình hoá ph
n
ng trong dòng ch
y.
-
 
S
d
ng
độ
ng h
c b
c '0' ho
c b
c nh
t
để
mô hình hoá ph
n
ng t
i thành
ng.
-
 
 
đế
n vi
c c
n tr 
ở 
s
v
n chuy
n n
ướ 
c khi mô hình hoá ph
n
ng t
i thành
ng.
-
 
Cho phép các ph
n
ng gia t
ă
ng ho
c suy gi
m
đế
n m
t n
ng
độ
gi
ớ 
i h
n.
-
 
S
d
ng các h
s
m
c ph
`n
ng chung, tuy nhiên c
ũ
ng có th
thay
đổ
i riêng chot
ng
đ
o
n
ng.
-
 
Cho phép h
s
ph
n
ng c
a thành
ng liên h
 
đượ 
c v
ớ 
i
độ
nhám c
a
ng.
-
 
Cho phép n
ng
độ
ho
c kh
i l
ượ 
ng v
t ch
t bi
ế
n
đổ
i theo th
ờ 
i gian
đư
a vào m
t v
 trí b
t k 
trong m
ng.
-
 
Mô hình hoá các b
ch
a nh
ư
là b
ph
n
ng v
ớ 
i các ki
u tr 
n khác nhau.V
ớ 
i các
đặ
c
đ
i
m nh
ư
v
y, EPANET có th
xem xét
đượ 
c các v
n
đề
v
ch
t l
ượ 
ngn
ướ 
c nh
ư
:
-
 
S
pha tr 
n n
ướ 
c t
các ngu
n khác nhau;
-
 
Th
ờ 
i gian l
ư
u n
ướ 
c trong h
th
ng;
-
 
S
suy gi
m d
ư
l
ượ 
ng Clo;
-
 
S
gia t
ă
ng các s
n ph
m kh
trùng;
-
 
Theo dõi s
lan truy
n các ch
t ô nhi
m.
1.4.
 
Các b
ướ 
c s
ử 
d
ng EPANET
(Steps in Using EPANET)Vi
c áp d
ng ch
ươ 
ng trình EPANET
để
mô ph
ng m
t h
th
ng c
 p n
ướ 
c
đượ 
cth
c hi
n theo các b
ướ 
c c
ơ 
b
n d
ướ 
i
đ
ây:1)
 
ẽ 
s
ơ 
 
đồ
bi
ể 
u di
ễ 
n m
ng c
ấ 
 p n
ướ 
c
(Adding Objects).2)
 
 Biên t 
 p các thu
c tính c
a các
đố 
i t 
ượ 
ng c
a m
ng 
(Editing Objects).3)
 
Mô t 
h
th
ố 
ng làm vi
c nh
ư 
th
ế 
nào
: các
đườ 
ng quan h
(Curves), các m
u hìnhth
ờ 
i gian (Time Patterns), các l
nh
đ
i
u khi
n (Controls).4)
 
Ch
n các ch
ứ 
c n
ă 
ng phân tích
(Setting Analysis Options)
để
 
đặ
t các thu
c tínhcho các
đố
i t
ượ 
ng v
các m
t: thu
l
c, ch
t l
ượ 
ng, ph
n
ng, th
ờ 
i gian, n
ă
ng l
ượ 
ng,...5)
 
Ch
 y ch
ươ 
ng trình
để 
phân tích thu
 ỷ
ự 
c ho
ặ 
c ch
ấ 
t
ượ 
ng n
ướ 
c
(Running anAnalysis).6)
 
Xem k 
ế
t qu
(Viewing Results).
 
Designer by : T
ng
Đ
ình Quy
ế
t _ s7_ 46H_ 
Đ
HTL cs2
 Email :tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79
3 
CH
ƯƠ 
NG 2.
 
H
ƯỚ 
NG D
 Ẫ
N NHANH CÁCH S
Ử 
D
NG EPANET
2.1.
 
M
ng l
ướ 
i ví d
 
(Example Network)
 
Trong ch
ươ 
ng này gi
ớ 
i thi
u m
t ví d
m
ng l
ướ 
i phân ph
i n
ướ 
c
đơ 
n gi
n th
 hi
n nh
ư
hình v
2.1.M
ng này bao g
m:
b
ể 
ch
ứ 
a ngu
n
(ch
ng h
n là b
ch
a n
ướ 
c s
ch c
a tr 
m x
 lý), t
 
đ
ó n
ướ 
c
đượ 
c b
ơ 
m vào m
ng l
ướ 
i
đườ 
ng
ng có hai vòng. Ngoài ra còn cóthêm m
t
đườ 
ng
ng d
n t
ớ 
i m
t
đ
ài ch
a n
i lên trên h
th
ng. Các nhãn (ID labels)cho các thành ph
n khác nhau
đượ 
c bi
u di
n trên hình v
. Các thu
c tính nút c
am
ng l
ướ 
i
đượ 
c th
hi
n trong b
ng 2.1. Các thu
c tính c
a
ng
đượ 
c li
t kê trong b
ng 2.2.
Máy b
ơ 
m
(9) có th
t
o ra m
t c
t n
ướ 
c
46 m
v
ớ 
i l
ư
u l
ượ 
ng
38 l/s
,
đ 
àin
ướ 
c
(nút 8) có
đườ 
ng kính
12 m
, m
c n
ướ 
c nh
nh
t
1,0 m
, và m
c n
ướ 
c t
i
đ
a
6,0m
, m
c n
ướ 
c ban
đầ
u là
1,2 m
.Hình 2.1. Ví d
v
m
t m
ng l
ướ 
i
đườ 
ng
ngB
ng 2.1. Ví d
các thu
c tính nút c
a m
ng l
ướ 
i Nút
Độ
cao (m) Nhu c
u c
ơ 
b
n (l/s)1 210 02 210 03 220 94 210 95 200 136 210 97 210 0

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
VoTrungLai liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Phương Nguyễn liked this
Hongxo Nguyen liked this
Binh Doan Thanh liked this
Linh Do liked this
Phú Khang liked this
ngbhan liked this
datthanh198 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->