Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IshuTa 1 Telugu Story

IshuTa 1 Telugu Story

Ratings: (0)|Views: 386 |Likes:
Published by Kiran Kumar Chava
A telugu story , science fiction
A telugu story , science fiction

More info:

Published by: Kiran Kumar Chava on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2010

pdf

text

original

 
చం
-
అపేదల క  దురా ఉన క ఱాంనమారం అంట  ేిఎదురా ఉన ాయం మా గాాడె. ల రంా ఉం. ఉండదు మ, ప  ల నుందల ఉ. మ నుంభపయణం ఇర   ైల, అందుల ప  ల కృమ గదల ఉంచుర పయణకలను. ల ఉపాల మటల ఉ అంత వలక ఖరల మతం బలడె కా  . ఑కరకంా ఇేనయ 18 ల ఖా, బం ా , గడపటం క.
ఇంా ఎంత ఑కఅంేగనగరంల ఉంటను
, అనుకంట గడం ప   ేిా  టల ఩ట  డె. ఇల ఩ట  డె అల మయ    ం. ఇం గంటల ల అట ఇట రచు, ఈలా ఏో ఑కటఅనుకంట భారలను ంట చదవాాడె.భారలను ంటడా, కళ  ల  లగ అాల ంట పరగల సు  యా
,
 ఆలచనల మతం తరాత జరగబసంఘటనల   ై఩పరగల సు  .
ఇంొక జల ఫగనగరం.఩ర అం ఫగనగరా, అకడ ాక తన ఇంట     ంట మ ఎగంటల. ఇంా ొ జల  ే ఆ    నుం 260  ల దూరంల ఉన తన ఇంట కంట మ నుం ఫగనగా ందరా  ాే  . ఫగనగరం ఎపడె అవృ    ందుతంో ఏట. ఈాట  ధను న నుం వే  ఉంటం. ఩ళ సంవతరం అవతంా మచటా మడంట మడె జల భ఩   ైకసుం. ఆ తరాత తను  అట న  ఇట  మ  . యవ  టీ జల బగంే  జ తన చూిమట   ే లంే . ఏో ఑కట    య, ఇల ఎకవ ాలం కషం. క న    ఏ ఉోగం ాదు, తన  మఏ ాదు. భ఩   ైఅసల  ఉోగం అ మట లదు. అఏ నక క    కక క  ఈన ా  ాధం.  ఑క ఉోగం  ఉంమ అంట ఈ జల   , ఈ ధరల అఅాధం. ఇహ  ం఑కట  .  ధనూ అం క ంచద   లసు, ా తపదు. ఏో ఑కట ే ి఑఩ి ం 
, అనుకంట ఆలసూ  సాల మ నపడె క ఱాం ఩ిలప ఈ లకంలడె.
*****
 
చంద 
 –
ఏటగట  న ఠా, పచా న ప ట    ంద ఊగడె క ల బతల గంప    ైప చూసూ    పంా ఉడె. పకధను మ క ల క౅   ంద పడ ప మండలనుంాక సు అేో పంచర లకల నాం.
అల ఎల యగా
?
అంట చంఆశరంా అాడె.
ఎల
?”
అంట ధను బదుం.
అేాక
!”
అంట మంత ఆశరంా ఆహం    ైప, ాక మండ    ైప చూఱాడె.
!
ఇ
,
అలాట. అాక ఆామం. ఇంా, ర శ   ఩రగతం.
 
వ ఱాస   తలైే, ఆకల౅ అలమల౅  ాబల.
 
ధను ఑కాా నం. ఆ తాత నవ ఆప ంం ీయ మ 
ాంార క౅ ఇల ార, లా
 
ఏ ాంార
?”
 
మ ాం
 
, అంట చంమ మట  డలదు.ఆ తరాత ఐదు ాల వరక ాదమద శబం ాజం. ఆ శబ   ధనుభంగం ేసూ   మట  ం.
చందూ ...
 
ఊ...
 
ఏట
?
ఆలసు  ..
 
మన కంటఆ బతల అదృషవంతల క అ.
 
ఎందుకల
?”
 
 
గడె, ఩  ం, ఩ిలల అందరౄ కిఉంటర.
 
ఏట, అపే఩ిలల ాాల
?”
 
఩ిలలంా ట   ైమంా ను వ ఉండటల కషంా ఉం.
 
క౅
 
జంా
!”
 
జం చందూ
 
అే దగర ఑క ఐయ ఉం.
 
అవ ఏంట
 
మదకకట నతమండలంల తడ కం఩ల ఉోగ   ఑క టఉంొచు క
!”
 
చందూ, చందూ, ఈ షయం నూ ఆలంను. ా కషం.
 
ఏటతడ ల ఉోగం ావటమ
?”
 
ాదు
 
మ, అంత దూరం ళటమ
?
఑క ఐదు వా  ల ఉంటల తరాత భ఩   ైవ ఏో ఑కటయవచు.
 
దూరం క౅ ఩ద సమస ాదు చందూ...
 
మంటసమస
?”
 
ాళ  అమలఅబలకంటతకవ తం ఇా  .
 
అవ
!
క ే. అ అల ఎల ేా  
?
చటపారం రం క
!!”
 
చటం ేమంచందూ, ఏో ఑క బక ఉంటం. అ అంత దూరంల ఏయం, ఏఅయం
?”
 
 ఆ గ తం  తంల సు
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->