Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pen Gurus An Kewangan Di Sekolah Rendah

Pen Gurus An Kewangan Di Sekolah Rendah

Ratings: (0)|Views: 1,380|Likes:
Published by Rahmat Sholihin

More info:

Published by: Rahmat Sholihin on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya 143
PENGURUSAN KEWANGAN DI SEKOLAH RENDAHDAN MENENGAH DI MALAYSIA: ISU, MASALAHDAN CADANGAN UNTUK MENGATASINYAShahril @ Charil bin Hj Marzuki
Fakulti PendidikanUniversiti Malaya
 Management of school finance is very crucial part of a school management system, because the school principal will be liable to surcharge or even demo-tion
if 
she/he mismanages the school finances. This article will discuss cur-rent issues and problems encountered by school principals in school financialmanagement, such as inadequacy of federal government allocation and grants,inadequacy of public funds and donations, inadequacy of special fees collections,teacher attitude toward managing school finance, payment and purchase of goodsand services without proper rules and procedures. central government contract,and inefficiency of new principals and school clerks in managing school finances.This article will also suggest ways to alleviate school financial managemen problems.
Pengurusan kewangan di sekolah di Malaysia berkait rapat dengan sistem lantikanpengetua dan guru besar. Sistem lantikan pengetua di Malaysia adalah berdasarkankekananan dalam perkhidmatan dan pengalaman sebagai guru. Oleh itu, pengetua atauguru besar yang barn dilantik akan mengurus sekolah berdasarkan
cubajaya.
Ini disebab-kan selepas beberapa bulan atau malah selepas beberapa tahun barulah mereka ini di beri-kan kursus pengurusan sekolah khasnya kursus pengurusan kewangan sekolah sedangkanpengurusan kewangan sekolah merupakan salah satu aspek pengurusan sekolah yangamat penting dan perlu diberi perhatian yang serius. Ini kerana jika tersalah urus atau jikaberlaku penyelewengan pengetualguru besar boleh diambil tindakan disiplin,
surcharge,
turun pangkat atau dibuang kerja. Dalam pada itu, kepemimpinan, kemahiran, sikap dantanggung jawab pengetua terhadap pengu rusan kewangan sekolah amat penting diambilperhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.Pengetua merupakan pegawai kerajaan yang dipertanggungjawabkan sepenuhnyauntuk memastikan bahawa aspek pengurusan kewangan sekolah dijalankan mengikutprosedur dan peraturan yang telah ditetapakan oleh kerajaan melalui surat-suratPekeliling Kewangan dan Perakaunan Sekolah; Arahan Perbendaharaan; dan AktaPendidikan 1996 (Mokhtar Ibrahim, 2003). Bagaimana pun, pihak sekolah khasnyapengetua atau guru besar sering kali dibebani dengan pelbagai masalah dalam pengurusankewangan sekolah.
Isu dan Masalah dalam Pengurusan Kewangan Sekolah
Masalah-masalah yang dikemukakan ini adlah mengikkut jenis sekolah keranakajian-kajian yang telah dijalankan oleh beberapa orang pengkaji di beberapabuah sekolah iaitu sekolah rendah, sekolah menengah serta sekolah teknik danasrama penuh menunjukkan bahawa kesemuanya menghadapi isu dan masalahyang lebih kurang sama, iaitu:
 
144 Masalah Pendidikan 2005. Untversiti Malaya
Peruntukan Wang Kerajaan yang Tidak Mencukupi
Masalah utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam pengurusan kewangan ialahmasalah peruntukan wang kerajaan yang tidak mencukupi. Isu ini mungkin jugamerupakan masalah utama di kebanyakan sekolah di negara kita terutamanya di sekolah-sekolah rendah Iuar bandar di mana enrolmen pelajamya tidak ramal. Peruntukan wangkerajaan ini adalah berdasarkan bilangan pelajar sesebuah sekolah atau pun yang biasadisebut sebagai Bantuan Per Kapita Gran (PCG) untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu,apabila peruntukan PCG mata pelajaran dikumpulkan mengikut mata pelajaran teras,wajib, tambahan dan elektif di mana ada mata pelajaran yang mendapat peuntukan PCGyang banyak dan ada mata pelajaran mendapat kurang per untukan di bawah peG. BagiPCG bukan mata pelajaran terutama bagi Bimbingan dan Kaunseling, ianya selalumengalami kekurangan peruntukan (Azizah Hassan, 2004).Begitu juga dengan peruntukan untuk Lain Peruntukan Berulang Tahun (LPBT) atauLain Peruntukan Khas (LPK) tidak mencukupi untuk membayar bil-bil elektrik, air, tele-fon, percetakan, membeli bahan dan bekalan sekolah, dan membeli alatan bantu menga- jar. Hal ini berlaku kerana harga barang-barang dan perkhidmatan telah naik pada tiaptabun sedangkan peruntukan dan pemberian kerajaan adalah pada kadar yang tetap setiaptahun (Shahril Marzuki, 1999). Oleh itu, guru besar atau pengetua yang menghadapi ma-salah kewangan sedemikian biasanya terpaksa mencari sumber kewangan lain, misalnyadaripada PIBG sekolah ataupun melalui
viremen,
bagi menampung kekurangan tersebut.Dalam keadaan yang lebih serius, terutamanya selepas pertengahan tahun, sesetengahperbelanjaan terpaksa dibatalkan ataupun dikurangkan. Malah di setengah sekolah adayang mengadakan kempen berjimat cermat dalam penggunaan elektrik dengan tidak membenarkan pelajar-pelajar memasang kipas sebelum waktu rehat dan begitu juga bilik guru di benarkan memasang peng-hawa dingin selepas waktu rehat sahaja (Azizah Has-san, 2004).
Kutipan 
Wang Sumber Wang Awam (SUWA) yang
Tidak 
Mencukupi
Masalah wang yang tidak meneukupi juga dihadapi dalam akaun wang SUWA. Mengikuttinjauan di beberapa sekolah didapati bahawa kebanyakan kutipan yuran seperti yurankertas ujian, yuran perpustakaan, yuran sukan/permainan adalah tidak meneukupi untuk menampung perbelanjaan yang berkenaan (Subathiran Ramaloo, 2000). Dalam satu kesdi sebuah sekolah menengah pengetuanya menerima derma sebanyak RMI ,500.00 setiaptahun daripada PIBGnya untuk menganjurkan sukan tahunan sekolah sementara dalamsebuah sekolah yang lain, pengetuanya terpaksa menggunakan peruntukan KemahiranHidup untuk membeli kertas pendua untuk mencetak kertas ujian (Azizah Hassan, 2004).Di samping itu, kebanyakan pengetua akan menggunakan kutipan sewa kantin atau kedaibuku bagi menampung tambahan perbelanjaan peperiksaan dalaman, perpustakaan dansukan/permainan (Loo Bee Lin, 1999; Mohamed Mahmod, 1997).
 Masalah Kutipan Yuran Sekolah
Bagi menampung perbelanjaannya, sesebuah sekolah dibenarkan membuat kutipan yurankhas. Namun demikian, kebanyakan sekolah menghadapi masalah yang sarna, iaitumasalah dalam kutipan yuran sekolah. Kebanyakan sekolah tidak berjaya mengutipsemua yuran khas daripada semua pelajarnya (Loo Bee Lin, 1999; Mohamed Mahmod,1997). Beberapa guru besar dan pengetua menyatakan bahawa di antara sebab-sebabnyaialah
 
 Masalah Pendidikan 2005. Universiti Malaya
145 
keadaan SES ibu bapa yang kadangkala mempunyai bilangan anak bersekolah yangrarnai serta sikap guru tingkatan yang tidak berusaha mengutip yuran tersebut daripadasemua pelajarnya (Mohamed Mahmod, 1997). Seorang penge-tua memaklumkan bahawaada beberapa kes yang melibatkan pelajar Tingkatan 5 di mana pelajar telahmembelanjakan wang yuran khas dan juga wang yuran peperiksaan SPM yang diberi olehibu bapa mereka. Masalah ini hanya diketahui apabila ibu bapa dijemput ke sekolahuntuk menyelesaikan masalah pembayaran yuran sekolah (Abd· Rahim Affandi,2003).
Pengurusan Pembelian dan Pesanan
Pengetualguru besar telah diberi mandat oleh Kementerian Pelajaran untuk memegangamanah dalam membelanjakan dana sekolah yang diterima dari kerajaan. Oleh yang de-mikian, pengetualguru besar perlu membuat perancangan pembelian setahun bagi tahunsemasa dan juga perlu mewujudkan Jawatankuasa Kewangan Sekolah (Shahril Marzuki,2005). Melalui jawatankuasa ini,pengetualguru besar dapat menentukan keperluan danmengetahui permintaan guru-guru sekolah berkenaan dan dapat menge-luarkan anggaranpendapatan dan perbelanjaan sekolah. Pembelian harus dibuat berdasarkan minit me-syuarat mengikut keperluan pengajaran-pembelajaran. Pengetualguru besar harus meng-elak pembelian berdasarkan keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa penilaian kerana iniakan mewujudkan pembaziran dan pembelian yang tidak tepat (Shahril Marzuki, 2005).Kebanyakan pengetualguru besar tidak mengikut prosedur pembelian iaitu membuatpemilihan pembekal harus dibuktikan dengan keputusan J awatankuasa Kewangansekolah dan ianya perlu bukti berdasarkan sebut harga antara pembekal dan dapatmemenuhi tempahan dengan sempuma. Dalam tatacara pembelian, setiap pembelianharuslah dibuat melalui penyenaraian item dan harus dibuat di dalam buku PesananTempatan bagi setiap pembelian melebihiRM50.oo (KementerianPendidikan Malaysia,1999). Keadaanini perlu sebagai bukti yang menyokong pihak sekolah se-kiranya timbulsebarang keraguan dari segi kualiti, kuantiti barang, nama barang, harga dan tempohkhidmat pembekal. Pengetual guru besar boleh menolakjika bekalan tidak memenuhisyaratpesanan.Namunbegituadapengetualgurubesaryangmengingkariarahandenganmembuatpembeliansecaratunai tanpa mengisi buku LO terlebih dahulu; malah kebanyakanpengetua mengisi buku LO setelah pembelian dibuat. Sikap pengetualguru besar yangtidak membuat semakan ke atas barang yang dipesan betul atau tidakjuga menjadi isudalam pengurusan pembelian dan pesanan.
Sikap Guru
Beberapa orang guru besar dan pengetua memaklumkan tentang masalah sikap guru yangmempunyai urusan dengan kewangan sekolah. Masalah utama di sini ialah guru melaku-kan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. Sebagai contoh, terdapat guru yangmembuat pembelian barang-barang atau peralatan tanpa menggunakan borang pesanan,selain ada juga yang mengisi borang pesanan selepas beberapa bulan. Contohnya, adaguru hanya menyerahkan resit pembelian atau
invoice
pada tahun berikutnya. lni jelasmelanggar tatacara kewangan dan pengetua berhak menolak pembayaran (Abdul RahimAffandi, 2003). Selain daripada itu, terdapat juga guru tingkatan yang mengutip yurankhas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkan wang kutipan kepada pihak sekolah. Se-baliknya, guru yang terbabit membelanjakan wang tersebut dan hal ini hanya diketahuioleh pihak sekolah apabila pelajar mengadu tidak menerima resit. Di samping itu, terda-pat juga guru tingkatan yang menyerahkan kutipan yuran khas kepada sekolah beberapa

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jume' A'Aziz liked this
chierputain liked this
Cahaya Hati liked this
Indra Maniam liked this
AsribinOm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->