Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stadiul Implementarii PETI Ian 2010

Stadiul Implementarii PETI Ian 2010

Ratings: (0)|Views: 223|Likes:
Published by Slavulete

More info:

Published by: Slavulete on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
  MECI-UMPFE 
Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă (PETI)2006-2011Stadiul implementării proiectuluiIanuarie 2010
Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale implementează în România
Proiectul pentruIncluziune Socială (PIS) 2006-2011
. PIS are patru componente care sprijiimplementarea programelor incluzive care răspund obiectivelor prioritare ale Memorandum-ului Comun deImplementare al Guvernului: 1) Programul pentru Intervenţii Prioritare; 2)
Programul pentruEducaţia Timpurie Incluzivă (PETI);
3) Programele de Asistenţă Socială (dizabilităţi, tinerii expuşiriscurilor şi victimele violenţei domestice); 4) Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale pentru IncluziuneSocială.
Programul pentru Educaţie Timpurie IncluzivăObiectivul programului
MECI a conceput o strategie pentru educaţia timpurie pentru perioada 2005-2011, ca parte a unui efortimportant de reformare a educaţiei timpurii în România.Programul urmăreşte să asigure fiecărui copil dreptul la educaţie şi dezvoltare, pentru a-i permiteacestuia să-şi atingă potenţialul maxim şi să beneficieze de un start bun in viaţă.Mai precis, programul urmăreşte:a) să contribuie la stabilirea cadrului necesar unei politici şi unei strategii pentru dezvoltarea timpurieconvergentă, care să coreleze programele din domeniile educaţiei, sănătăţii şi protecţiei; b) să sporească gradul de acces la educaţia preşcolară pentru copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, inclusiv pentru copiii din grupurile defavorizate;c) să îmbunătăţească calitatea educaţiei timpurii prin îmbunătăţirea curriculum-ului, prin formarea profesorilor (atât iniţială, cât şi continuă) şi prin formularea unor standarde de dezvoltare fizică,socială, cognitivă şi emoţională;d) să ia măsuri în ce priveşte echitatea, astfel încât copiii din grupurile dezavantajate, vulnerabile, săaibă acces egal la o educaţie de calitate în perioada timpurie;e) crească eficienţa sistemului educaţional prin introducerea unor soluţii alternative bazate pecomunitate, pentru copiii din zonele rurale izolate.
Obiectivul Programului PETI în cadrul PIS
este acela de a sprijini includerea romilor printre beneficiarii politicilor şi programelor obişnuite ale MECI. Sprijinirea Programului PETI se datoreazăconşitientizării importanţei intervenţiilor derulate în primii ani ai copilăriei, a influenţei de durată pecare acestea o au asupra dezvoltării copilului şi a necesităţii pregătirii copilului pentru şcoală.În vreme ce Programul de Reformă a Educaţiei Timpurii al MECI reprezintă un efort pe termen lung,activităţile PETI din cadrul PIS reprezintă începutul acestuia; ca urmare, s-a facut o selecţie atentă alocaţiilor de implementare şi a intervenţiilor proiectului, utilizându-se, de asemenea, experienţa1
 
  MECI-UMPFE 
rezultată în urma studierii exemplelor de bune practici din sistemele de educaţie timpurie din alte ţări.Acţiunile demarate în anii copilăriei timpurii reprezintă un punct central în ce priveşte pregătireacopiilor pentru şcoală şi pentru viaţă, iar PETI va facilita activităţi privind educaţia timpurie carevizează grupurile rome şi alte grupuri dezavantajate.Principalul rezultat aşteptat al programului este o participare crescută a copiilor din grupuri vulnerabiledin comunităţile-ţintă la serviciile de educaţie timpurie şi o mai bună cuprindere a acestora înînvăţământul obligatoriu.
Activităţile proiectului
Potrivit anchetelor, populia ronu se confruncu un risc mai mare det media cu lipsafacilităţilor educaţionale în localităţi. Totuşi, aşa cum s-a evidenţiat în multe rapoarte, rata de participare la şcoală a copiilor romi şi segregarea în şcoli reprezintă motive serioase de îngrijorare.Pentru clasele I-IV, rata de înscriere la şcoală a copiilor romi este cu 24% mai scăzută în comparaţie curata de înscriere a copiilor români, iar pentru clasele V-VIII cu 28% mai scăzută. În România,segregarea în şcoală este de regulă asociată cu segregarea socială.Acest proiect urmăreşte promovarea incluziunii unui număr mai mare de copii de etnie romă şiaparţinând grupurilor vulnerabile în sistemul şcolar formal. Integrarea şi nu segregarea reprezintă unuldintre principalele obiective ale proiectului, care doreşte obţinerea unui nivel înalt de socializare, pregătirea adecvată pentru sistemul învăţământului primar şi dobândirea în grădiniţă, de către copiiiromi, a cunoştinţelor şi competenţelor necesare întrării la şcoală. Beneficiile pentru părinţi şicomunitatea romă sunt numeroase. Părinţii romi se simt mai puţin ignoraţi, dobândesc cunoştiinţele şicompetenţele necesare creşterii copilului şi sunt mai motivaţi în ce priveşte educaţia viitoare a copiilor lor.Ratele de abandon şcolar în învăţământul obligatoriu sunt mai mari în rândul copiilor romi. 12-20%
1 
dintre copiii romi abandonează şcoala în timpul ciclurilor primar sau secundar. Ratele de analfabetismsunt mai mari pentru populaţia romă, în special în rândul fetelor de etnie romă. Printre motivelenivelului scăzut de înscriere la şcoală şi ale ratelor mari de abandon şcolar menţionăm:
Comunităţi izolate de romi cu nivel scăzut de acces la şcoală;
Dezvoltare economică scăzută în zonele cu populaţie romă şi situaţie financiară precară a multor familii rome;
 Număr mare de copii romi care muncesc;
Lipsa de încredere a familiilor rome în sistem;
În multe cazuri, lipsa de educaţie a părinţilor romi;
Lipsa de personal didactic calificat în comunităţile rome şi în şcolile cu populaţie romă;
Dificultăţi lingvistice şi culturale cu care se confruntă copiii romi în şcoli;
Mentalitatea discriminatoare a neromilor faţă de romi;
Grad scăzut de înscriere în învăţământul preşcolar al copiilor romi, ceea ce contribuie la lipsaîncrederii în învăţământul primar.Comunităţile dezavantajate, în special comunitatea romă, vor beneficia de condiţii îmbunătăţite înmediul educaţional şi social din care fac parte. Suportul integrat oferit de proiect se orientează asupraincluziunii sociale, iar intervenţiile sunt integrate pentru a putea susţine incluziunea. Comunităţile vor conştientiza faptul că autorităţile locale şi centrale, şcoala, biserica, ONG-urile şi diferiţii donatori
1
 
Situaţia abandonului copilului în România
, 2005. UNICEF, Institutul pentru Îngrijirea Mamei şi Copilului, MinisterulMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Drepturile şi Protecţia Copilului
2
 
  MECI-UMPFE 
lucrează împreună spre a rezolva problema excluziunii printr-o abordare incluzivă. Vor cunoaştecauzele, mijloacele de desfăşurare şi efectele politicilor sociale incluzive. Romii nu trebuie trataţi ca persoane asistate, ci trebuie, în schimb, să li se ofere şansa de a contribui la implementarea acestor  politici. Proiectul urmăreste să asigure incluziunea în cadrul comunităţilor-ţintă şi să stabilească modelede bune practici.PETI va ajuta la demararea măsurilor incluzive din cadrul Programului global de reformă a educaţieitimpurii al MECI prin următoarele activităţi:i)construcţia, extinderea, reabilitarea şi dotarea cu mobilier a infrastructurii ECE încomunităţi cu un procent mare de romi;ii)dezvoltarea unui curiculum de educie timpurie incluziv, furnizarea de formare pentru personalul din serviciile de educaţie timpurie, alcătuirea şi distribuirea de materiale deînţare/predare pentru educaţia timpurie şi furnizarea de asisteă tehnipentruorganizatiile în măsură să candideze cu proiecte pentru a obţine finanţare prin fondurilestructurale ale UE;iii)promovarea serviciilor integrate şi a soluţiilor alternative, bazate pe comunitate, pentrueducaţia timpurie, inclusiv dezvoltarea unei legislaţii coerente în domeniul educaţieitimpurii şi furnizarea de programe de pregătire şi consiliere pentru părinţi;iv)activiţi de monitorizare, evaluare, informare, educaţie şi comunicare.
Re abilitarea infrastructurii pentru educatie timpurie
O abordare integrată a dezvoltării timpurii a copilului care susţine accesul îmbunătăţit la educaţie alcopiilor din grupuri vulnerabile şi pune accentul pe educatia timpurie incluzivă începe cu activităţi careaduc beneficiul unor condiţii de bază de calitate pentru elevi, profesori şi şcoli. Proiectul va sprijiniconstruirea şi dotarea cu mobilier a 19 clădiri noi destinate unităţilor preşcolare de pe listă, creândfacilităţile necesare înscrierii mai multor copii în zonele unde exista un procent mare de copii romi cuvârste cuprinse între 0 şi 6 ani. În acelaşi timp, proiectul va sprijini reabilitarea şi dotarea cu mobilier aaproximativ 8 de clădiri existente, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi facilitării accesului laeducaţie pentru un număr mai mare de elevi provenind din comunităţi dezavantajate cu populaţiemajoritară romă.Selecţia a fost făcută utilizând echipe mixte formate din reprezentanţi ai MECI şi Agentia Naţională aRomilor, după discutarea intervenţiilor cu reprezentanţii locali ai romilor şi cu autorităţile locale, astfelîncât să fie evitat riscul segregării sau riscul de adoptare a unor decizii care să nu beneficieze desprijinul comunităţii.În cadrul proiectului, grădiniţelor incluse pe lista de reabilitări li se vor furniza facilităţile necesare: apăcurentă, grupuri sanitare, electricitate, încălzire şi mobilier specific, rute speciale de acces pentru copiiicu dizabilităţi motorii – toate adecvate vârstei copiilor şi conforme standardelor internaţionale. Vor fiincluse perioade de garanţie pentru toate tipurile de intervenţii. Noile clădiri vor avea spaţii/încăperi concepute spre a găzdui 20-25 de copii, în conformitate custandardele internaţionale privind minimul de m
2
/copil, iar aceste spaţii vor beneficia de rute specialede acces pentru copiii cu dizabilităţi motorii.În ce priveşte noile grădiniţe ce vor fi construite, Proiectul va respecta normele şi regulamenteleromâneşti privind spaţiile cu destinaţii specifice, rampele şi grupurile sanitare pentru copiii cudizabilităţi. În ce priveşte grădiniţele reabilitate, Proiectul va pune la dispoziţie condiţiile minimenecesare respectării normelor şi regulamentelor care vizează această categorie de copii.Va fi creat un spiu în aer liber, supravegheat, împreună cu surile de securitate necesare(echipament de prevenire a incendiilor şi alte dispozitive de siguranţă).3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->