Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Александар Велики во странските легенди 1

Александар Велики во странските легенди 1

Ratings: (0)|Views: 173|Likes:
Published by Eddie_rebel
Александар Велики во странските легенди 1

http://www.makedonskosonce.com/broevis/2005/sonce583.pdf/50_52_donski.pdf
Александар Велики во странските легенди 1

http://www.makedonskosonce.com/broevis/2005/sonce583.pdf/50_52_donski.pdf

More info:

Published by: Eddie_rebel on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
50
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 583 / 2.9.2005
MAKEDONSKA KAUZA 
ALEKSANDAR VELIKI MAKEDONSKI
Пишува:
Александар ДОНСКИ
VO STRANSKITE LEGENDI
Г
рандиозната улога која АлександарМакедонски ја одиграл во светска-та историја, го направила да биденајпознатиот Македонец на сите времи-ња. Неговите походи, најмногу остваре-ни поради желбата да открива нови те-ритории и да доаѓа до нови сознанија,како и неговите пораки за брат
 
ство ме-ѓу народите, направиле тој да биде по-читуван до ден денес. Неговиот лик ос-танал во позитивна конотација во ле-гендите и во преданијата на многу на-роди.
 Легендите и преданијата за Алек-сандар почнале да се јавуваат и да серазвиваат уште непосредно по него-вата смрт. Со текот на времето тие до-бивале сè пофантастични елементиво својата содржина. Така, во некоиод нив, Александар ги истражува не-обичните појави на небото и под во-дата, наидува на најразлични чудо-вишта, се среќава со чудни народи,доаѓа до изворот на бесмртност и сл.
Се смета дека легендите и предани- јата за Александар добиле силен импулсво средниот век.
Познатиот проучувач на оваа темад-р Елис, откако ги проучил легенди-те и преданијата за Александар, за-клучил:"Легендите за Александар, висти-нити или фалшливи, ги има на осум-десет јазика, од Исланд до Малезија"("History of Western Civilization"
by DrEllis L. Knox Boise State University, USA,1996).И навистина, тешко дека постои слу-чај на друга личност од историјата за
Постојат легенди заАлександар Македонски кајповеќе народи!Византиската легенда билаобјавена во 1388 година!
која постојат легенди меѓу најмалку осум-десет народи. Во врска со општите ка-рактеристики на овие легенди и пре-данија, во продолжение на својот текстд-р Елис пишува:
"Сè што е поврзано со Александаре презголемено во однос на нормал-ното, како во неговите истражувањакои навистина се случиле, така и вооние кои биле измислени. Низ цела-та древнина големите војсководцисонувале да го имитираат Алексан-дар. Во средниот век неговиот ликстанал неодминлива фигура во ле-гендите".За легендите од разни народи, по-врзани со Александар Македонски,денес во светот се напишани повеќестатии и книги.
Во 1977 година во Гронинген (Холан-дија) бил одржан и симпозиум на темаза преданијата и легендите поврзани сосмртта на Александар Македонски. Тру-довите од овој симпозиум биле об јаве-ни во зборникот
"Александар Великиво средниот век"
("Alexander the Greatin Middle Ages" Groningen, Netherlands,1977).Во поново време, треба да се одбе-лежи книгата на Ричард Стонмен, поднаслов
"Легендите за Александар Ве-лики"
(Richard Stoneman:
"Legends of Alexander the Great
.
London and Rut-land, Vermont: J. M. Dent and Charles E. Tuttle, 1994), од која во продолжение ќенаведеме неколку податоци.Има и други книги делумно посвете-ни на оваа тема, кои ќе ги спомнеме вопродолжение. Поради фактот што Алек-сандар Велики Македонски се појавуваво легендите на толкав број народи, си-гурно дека за таа тема треба и кај нас дасе изработи посебен труд. Треба да објасниме и дека не можесо сигурност да се потврди дали некојаод овие легенди и навистина е созда-дена, така да кажеме, од народот или,пак, е авторски труд. Имено, во сред-ниот век биле објавени неколку автор-ски трудови за Александар Македонски,кои биле во форма на легенди. Но, си-гурно дека целата содржина на овиетрудови не можела да биде авторска,туку барем во одреден степен таа билабазирана врз елементи од некои пос-тари народни легенди, кои среднове-ковните автори само ги презеле и гиадаптирале во своите дела. Поради тоа,во овој фељтон, како легенди и преда-нија за Александар, ќе вклучиме и не-кои од средновековните авторски тру-дови, кои сигурно дека во својата со-држина имаат елементи од некои пос-тари народни легенди.А, сега да наведеме неколку легендии преданија за Александар Македонски,содржани во фолклорот на другите на-роди.
ИРАЧКА ЛЕГЕНДА
Во оваа легенда се раскажува декаАлександар Македонски на врвот наглавата имал два рога, кои ги криел подкосата. Секоја седмица тој ангажиралберберин да му ја стриже косата, нобидејќи се срамел дека берберинот ќе ја открие неговата тајна, по секое стри-жење веднаш наредувал берберинотда се убие. Набрзо во градот снемалобербери и останал само еден стар Ев-реин. Александар помислил:
"Ако гоубијам и овој берберин, тогаш кој ќеми ја стриже косата?"
Така, Александарму наредил на берберинот да се закол-не дека никому нема да му ја издадетајната. Во спротивно, му се заканил де-ка ќе ја изгуби главата. Берберинот сонедели ја чувал тајната, но најпосле неможел да издржи. Од една страна, инте-ресното сознание го притискало да ка-же некому, но од друга, се плашел засвојата глава. Тогаш му текнало сепак
 
 
51
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 583 / 2.9.2005
MACEDONIAN AIM
Writer:
Aleksandar DONSKI
ALEXANDER THE GREAT OFMACEDONIA IN FOREIGN LEGENDS
 The grandiose part which Alexanderthe Great has played in world history,made him the most famous Macedonianof all times. His conquests, mostly accom-plished because of the desire to discoverthe new territories and to arrive to newfacts, as well as his messages for brother-hood among nations, has made him oneof the most respected people today. Hisimage remained as a positive one in thelegends and stories of lots of nations. The legends and stories about Alexan-der began to appear shortly after hisdeath. As time passed they incorporatedincreasingly fantastic elements. So in so-me of them, Alexander explores some of the unusual appearances in the sky andunder water and comes across differentkinds of monsters, meets strange nations,comes to the spring of immortality andetc.It is considered that the legends andstories about Alexander got a strong im-pulse in the middle ages.A famous researcher of this topic, d-rEllis, after studing the legends and storiesabout Alexander came to the conclusionthat:
“The legends about Alexander, trueor fictional, are told in eighty languag-es, from Iceland to Malaysia” ("Historyof Western Civilization"
by Dr Ellis L.Knox Boise State University, USA, 1996). Truly, it is hard to say that there is a sim-ilar case of a different person in history forwhom there are legends in at least amongeighty nations. About the general charac-teristics about these legends, in the con-tinuation of his text, d-r Ellis writes:
There are legends aboutAlexander the Great of Macedonia in a lot of people!The Byzantine legend waspublished in 1388!
“Everything that is connected to Al-exander is over exaggerated in relationto normality, as well as in his research-es which really happened, as well as inthose that were imagined. Throughoutall of antiquity great generals dreamedof imitating Alexander. In the middleages his image became an unsurpassa-ble figure in the legends”.
About the legends from various na-tions linked with Alexander there are a lotof books and articles written in the world.In 1977 in Groningen (Holland) a sym-posium on the topic of legends and sto-ries about Alexander was held. The worksmiddle ages several works by differentauthors were published about Alexander,which were in a form of legends. But,surely not all of its contents were a work by the author himself and at least to somedegree it was based on elements fromsome of the older legends, which themiddle aged authors just took and adapt-ed in their works.Because of that, in this part, as legendsand stories about Alexander we’ll includealso some of the middle aged author’sworks, which certainly contain within cer-tain elements from older legends. Andnow we’ll write some of the legends andstories about Alexander, from the folkloreof other nations.
IRAQI LEGEND
In this legend it is told that Alexanderthe Macedonian on the top his head hadtwo horns, which he hid under his hair. Ev-ery week he hired a barber to cut his hair,but because he was ashamed that thebarber will reveal his secret, after everycut he had the barber executed. Soon af-ter there were no barbers left in the citybut only for an old Jew. Alexanderthought:
“If I kill this barber, then whois going to cut my hair?”
so Alexanderordered him to swear not to reveal his se-cret to anybody. If he did then he wouldlose his had. The barber kept his secret forweeks but finally he couldn’t stand it any-more. From one site, the interesting facthaunted him to tell somebody, but on theother hand he was afraid of his life. Then itoccurred to him to tell his secret in such away that nobody could hear him. He wentoutside of the city and entered a cave,where he started to shout: “
Alexanderhas horns!
 
Alexander has horns!”
So hewas relived and satisfied that nobodyheard him. But, trough the cave a riverpassed, beside which cane use to grow.One day a shepherd passed, entered thecave and cut some of the cane to make afiddle. When he started to play, the fiddlesang the words: “
Alexander has horns!
 
Alexander has horns!”
Many peopleheard it and this miracle soon came to theattention of Alexander. He was very madand ordered that the barber be bought tofrom this symposium were published inthe book 
 
"Alexander the Great in MiddleAges" Groningen, Netherlands, 1977.In recent times, we should pay atten-tion to the book of Richard Stoneman un-der the title of “
Legends of Alexanderthe Great”
.
London and Rutland, Ver-mont: J. M. Dent and Charles E. Tuttle,1994, of which we’ll state a few facts. There are other books partly dedicatedto this subject, which we’ll mention be-low. Because of the fact that Alexanderthe Great appears in the legends of somany nations, it is sure that a special work on the subject should be published.We should explain that we can’t verifywith certainty that some of these legendsis really created, shall we say, by the peo-ple, or by works of authors. Namely, in the

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->