Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eevaram 22May2010

Eevaram 22May2010

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by theinfolabs

More info:

Published by: theinfolabs on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

 
3www.e e v a r a m . n e t
 áyês¡ +
 y˚ T 16-22 2010
 dü+bÕ<äø°j·T+
ˇ
 ø£ yÓ  ’ |ü ⁄ ñ<ä ´e÷\T, Ä+<√fi¯ q\T, ìs¡ dü q\T, Äø£ *, <ëVü ≤+, ‘ê|ü +, eT+≥\T, m+&É \T, eTs√yÓ  ’ |ü ⁄ sê»ø° j· ÷\T,  <ëw”  º ø±\T..n˙ï sêÁcÕºìï n‘· ˝≤≈£ î‘· \+ #˚ dü TÔ HêïsTT. sêh+ n–ï >∑ T+&É eTsTT+~. ì|ü \ ø=*$T˝≤ ‘· j· ÷s¡ sTT+~.  e&É >±\TŒ\T ñ<Û  ä è‘· eTj· ÷´sTT. ø±\T rdæãj· T≥ ô|fÒ  º]dæ  ú‹ ˝Ò ≈£ î+&Ü uÛ ≤qT&É T #· +Á&ÉÁ|ü #· +&É +>± #Ó \πs– ÁbÕDÏ ø√{Ïì  eT\eT\ e÷&˚ Ãdü TÔ Hêï&É T` ˇø£#√≥ ø±<ä T, ˇø£ÁbÕ+‘· + ø±<ä T. Ä~˝≤u≤<éqT+∫ nq+‘· |ü ⁄s¡ + es¡ ≈£ î, lø±≈£ îfi¯ + qT+∫  ∫‘· ÷Ô s¡ T es¡ ≈£ î bı>∑ \T ôd>∑ \T. yêq\T ˝Ò ø£sêh+ @&Ü~ qT+#˚m&Ü]˝≤ e÷s¡ T‘· THêï n~Û ø±s¡ >∑ D+ Á|ü »\ <ëVü ‰]Ô øÏ  eTT+<ä T C≤Á>∑ ‘·  Ô s¡ ´\ >∑ T]+∫ eTqdü Tô|≥º ˝Ò <ä T. zfÒ  ¢ d欠  >*|æ +∫q Á|ü »\ bÕ≥T¢ {Ï  º +#· T≈£ îH˚r]ø£˝Ò ø£n~Û ø±s¡ ø£  å  H˚ ‘· \T  dæ>∑ |ü ≥¢ ˝À eTTì– ‘˚ \T‘· THêïs¡ T. Á|ü C≤|ü <∏  ä + |üÁ‹ø£ \≈£ î, #êqfi¯ fl≈£ î |ü]$T‘· +. H˚ ‘· \T Á|ü C≤Á>∑ Vü ≤+ #·$#· ÷&Ü*‡ edü TÔ +<ä qï    Ñ j· T+‘√ eTTK+ #êfÒ düTÔ Hêïs¡ T. m+&É \T eT+&ç b˛‘· THêïsTT. ì‘ê´edü s¡ edü TÔ e⁄\ <Û  ä s¡ \T eT]+‘·eT+&çb˛‘· THêïsTT.  <ëVü ≤y˚ Tdæ q|ü &É T u≤$ ‘· y˚ « Ä˝À#· q #˚ ùd bÕ\≈£ î\T eTqyêfi¯ ófl.  ñfi¯ fl≈£ î }fi¯ ófl bÕ]X¯ ó<Û  ä ´+ H√#· Tø√ø£ Ts¡  Z +<Û  ä + yÓ <ä »\T¢ ‘· ÷ yê´<Û  ä T\T $dü  Ô]dü TÔ HêïsTT. ôV’ ≤<ä sêu≤<é TÁ{À nsTT+<äì  dü+ãs¡ + ‘· |ü Œ <˚ +˝À ¬   ø˝≤¢eTVü ‰ #Ó‘·  Ô q>∑s¡ +>± ‘· j· ÷s¡ sTT+<ä qï u≤<Û  ä ‘· \≈£ î @ ø√XÊHê ø£ qã&É + ˝Ò <ä T.  eT+∫˙fi¯ ófl ˝Ò e⁄. ø£ ¬   s+≥T ø√‘·Á|ü »\≈£ î n<ä q|ü ⁄ uÀqdt. >√s¡ T #· T≥Tº ô|’s√ø£ {Ïb˛≥T˝≤ n–ïÁ|ü e÷<ë\T yÓ TT<ä \j· ÷´sTT.  >∑ ‘· +˝À |ü P]fi¯ ófl, ô|+≈£ î{Ï fi¯ ófl Á>±e÷\˝À ∫qï bÕ{Ï ≥º D≤˝À¢ã÷&ç <äø±e&É + $Hêï+. n+<ä T˝Àq÷ n&Ü«qT‡ #Ó +<ëeTqï≥T¢  sêC<Û  ëìøÏ≈£ L&Ü n–ïø° \\T bÕø±sTT. cÕsY  º s¡ ÷´ÿ{À¢ ..Á|ü e÷<äeXÊ‘· TÔ H√ ‘Ó *j· T<ä T ø±ì <ä Tø±D≤\T, uÛ  Ñ e+‘· T\T, ô|Á{À\T ã+≈£ î\T...∫es¡ ≈£ î dü ∫yê\j· T+ ≈£ L&Ü eT+&ç b˛‘· THêïsTT. n–ïe÷|ü ø£ T+Á‘ê\T á ‘· s¡ + |æ \¢ \≈£ î eT÷´õj· T+˝À  edü TÔ e⁄\j· ÷´sTT. Á|ü  Ñ T‘· «+ á XÊKqT≈£ L&Ü e<ä T\TÃ≈£ îì Áô|’ y˚ ≥T |ü s¡ + #˚ j· ÷\ì jÓ ÷∫dü TÔ qï<ä ≥. q>∑ sê\T, |ü ≥º D≤\T, Á>±e÷\T #Ó ≥Tº ˙&Éms¡ >∑ ø£ø±+Áø° {Ÿ ø° ø±s¡ D≤´\T>± ‘· j· ÷¬   s’$T |ü ⁄{Ï  º dü TÔ HêïsTT. HêHê{Ï ø°ô|s¡ T>∑ T‘· Tqï yê‘êes¡ D  ø±\Twü ´+, n&É e⁄\ q]øÏ y˚ ‘·, »q dü eTàs¡  úÁbÕ+‘ê\T $dü  Ô s¡ D, |ü]ÁX¯ eT\ ñ<ëZ sê\T, n|ü]$T‘·bÕ¢ dæ  º ø˘$ìjÓ ÷>∑ +..ˇø£ fÒ$T{Ï n˙ï n–ïøÏÄ»´+ b˛dü TÔ HêïsTT. sê»kÕú Hém&Ü] MT<ä T>± yêj· TTe´ |ü •ÃeT~X¯ >± ã\yÓ TÆ q bı&ç >±\T\T Mdü ÷Ôì  eT]+‘· >± ô|+#· T‘· THêïj· T+≥THêïs¡ T yê‘êes¡ D XÊÁdü  Ô E„ \T. eT<Û  ä ´ nπs_j· ÷ dü eTTÁ<ä + π   ø+Á<ä_+<ä Te⁄>± ‘êC≤>± n~Û ø£  |”&Éq Á<√DÏ @s¡Œ&çq ø±s¡D+>± H˚ \ô|’ >±\T\qT >∑ >∑q ‘· \+˝ÀøÏ >∑ T+E‘·T+&É&É + ñc˛íÁ>∑ ‘· \ ô|s¡T>∑ T<ä\≈£î eTs√  ø±s¡ DeT+≥THêïs¡ T. <∏  ä +&É sYkÕº sY à‡ e\¢nø£ ÿ&É ø£ ÿ&Ü esê¸\T |ü&ܶñc˛íÁ>∑ ‘· \T eT]+‘·ô|s¡ >∑&Üìπ   ø <√Vü ≤<ä |ü ‘êj· T≥. Á|ü dü TÔ ‘· + Mdü TÔ qï bı&ç >±\T\T ~X¯e÷s¡ TÃ≈£ î+fÒ‘· |ü Œ m+&ÉrÁe‘·‘· >∑  Z <äì yê‘êes¡ D ì|ü ⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡ T. s¡ T‘· T|ü eHê\T Á|üy˚•+#˚es¡≈£L á n–ï>∑T+&É+ ‘·|üŒ<ä≥. Ç|ü&˚ Ç˝≤ ñ+fÒ Çø£ s√Væ≤DÏ ø±¬sÔ m˝≤ ñ+≥T+<√qì Á|ü»\T  Ñ j· T$Vü ≤«\Ts¡ e⁄‘· THêïs¡ T. s√fi¯ ófl |ü >∑ \&É + e÷≥ <˚ e⁄&Ó s¡ T>∑ T, n|ü Œ{Ï<ëø± }fi¯ ófl $T>∑ T\T ‘êj· ÷ nì uÛ  Ñj· T|ü T‘·THêïs¡ T.  eT+&É T y˚ dü$øÏ»q+ $\$˝ ˝≤&çs√>±\ bÕ\e⁄‘· THêïs¡ T. e&Éã“≈£ î sêh+˝À Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î ø£ ˙dü + 200 eT+~øÏ  ô|’ >± eTs¡ DÏ +∫ ñ+{≤s¡ì n+#· Hê. Ädü ŒÁ‘· T\˙ï øÏ ≥øÏ ≥˝≤&É T‘· THêïsTT. eT+#ê\T, eT+<ä T\≈£ î nø£ ÿ&Ü ø£ s¡ y˚ . >∑ ‘·20  @fi¯ fl ø±\+˝À ñc˛íÁ>∑ ‘· \qT eT+>∑ fi¯, ãT<Û  äyêsê\ ñc˛íÁ>∑ ‘· \T n~Û >∑$T+∫ ]ø±s¡ T¶ \ø=˝≤ŒsTT. ø=‘·  Ô>∑ ÷&Ó +, sêeT>∑ T+&É +,  ¬   s+≥ ∫+‘· \, uÛ  ÑÁ<ë#· \+, nq+‘· |ü ⁄s¡ +, ìC≤e÷u≤<é ..mø£ ÿ&É ÷dæ Hê 48,49 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑ ‘·qyÓ ÷<ä sTT+~. sê»<Û  ëì˝À nq÷Vü ≤´+>± 45 &çÁ^\ ôd*‡j· Tdt ≈£ î ñc˛íÁ>∑ ‘·ô|s¡ >∑ +‘√ Á|ü »\bÕ≥T¢n˙ï Ç˙ï ø±<ä T. ñ<ä j· T+ Äs¡ T qT+#˚ñø£ ÿuÀ‘· .  Çø£Á|ü j· ÷DÏ ≈£ î\ u≤<Û  ä \T es¡  í Hêr‘· +. Ç+‘·m+&É˝À¢ q÷ dü eTàsYø±¢ dü T\ ù|]≥ ø±dü T\ es¡ ¸+ ≈£ î]|æ +#· T≈£ î+≥THêïs¡ T  dü+bÕ<ä q|ü s¡ T\T. |æ \¢ \Hêï ø£ìø£ s¡ + ˝Ò ≈£ î+&Ü ‘· *¢ <ä +Á&É T\T ªø±+|æ {Ï wü Hé µ ù|]≥ ôdŒwü ˝Ÿ ø±¢ dü T\≈£ î ã*#˚ dü ÷Ôyê]ùd«#· Ã¤ qT, Äs√>±´ìï, $ÁXÊ+‹ì Vü ≤]dü TÔ Hêïs¡ T. Á|ü »\ u≤<Û  ä \T #· ÷&É ˝Ò ø£bÕ\≈£ î\T mdæ ÷eTT˝À¢ã+B\e⁄‘· THêïs¡ T. eT+∫˙fi¯ ófl  ˝Ò ≈£ îHêï eT<ä ´+ @s¡ T˝…  ’ bÕs¡ T‘· Tqï~. Á|ü »\T Ä $<Û  ä +>± #· \¢ã&É T‘· THêïs¡ T.
ì|ü  ⁄Œ\ ø=*$T
 
5www.e e v a r a m . n e t
 áyês¡ +
 y˚ T 16-22 2010
‘·e÷cÕªø° µ
ø£D«dü
]b˛s¡ºsY
»+ãT*+>∑+ |”ÄØŒ Ä|ò” T˝ÀøÏ n&É T>∑Tô|≥º>±H˚ nyêø£ ÿj· ÷´&É T.  ø±&Ü, eTØ...bı*{Ï ø£˝Ÿ bÕغÄ|ò  ” T≈£ î+&Ü*‡q \ø£  å  D≤\T eT#· TÃ≈£ î ˇø£ ÿf…   ÆHê ˝Ò yêjÓ T...  »+ãT*+>∑+ ˇø£ ÿkÕ] ‘·qˇfi¯ ó¢‘êH˚–\T¢ ≈£ îHêï&É T. ø£ fi¯ ó¢q\TeTT≈£ îì eTØ #· ÷XÊ&É T.|”ÄØŒ Ä|ò  ”dt sê»ø°j·T bÕغ ø±sê´\j·T+˝≤ ˝ÒH˚˝Ò<ä T. dæìe÷  ôd{Ï  º+>¥\‘√ ø£ fi¯ ø£ fi¯˝≤&çb˛‘√+~. »+ãT*+>∑+ ñ+&Éã≥º˝Ò ø£n≥T |ü ø£ ÿ>±  yÓfi¯ ó‘· Tqï #Û  √{≤ Hêj· T≈£ îDÏ  ín&çπ  >XÊ&É T... ª<ä Tø±D+ ø£ fÒ  ºXÊsê...bÕغÄ|ò  ”dtì  O{Ï+>¥\≈£î >∑Á{≤ Çdü TÔHêïsê @+{°ªÇ+<äTπø MT MT&çj· ÷yêfi¯¢qT #· ÷ùdÔmø£ ÿ&√ ø±\TB›e÷ kÕsY øÏ. <äTø±D+ ø£fÒºj·T&Éy˚T+{°, e÷ kÕsY n+fÒ @eTqT≈£îHêïs¡T... ∫s¡+J$..yÓ T>±kÕºsY...µª∫s¡+J$..yÓ T>±kÕºsYn+≥THêïyé..bı*{Ï ø£˝Ÿ ©&ÉsYø±&Ü @+{°  ¬  s{Ï  º+#ê&É T »+ãT*+>∑+. ª©&És¡+fÒ..©&ÉπseT]..ø±ø£b˛‘˚ e÷ ø£fi¯¢≈£î e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ïø° yÓT>±kÕºsY >±H˚ yÓT<ä T\T‘· THêïs¡ T...MTs¡ ÷ #·÷XÊs¡ T>±, e÷  ∫s¡+J$ m˝≤ >∑ TÁs¡ yÓ Tπ   øÿXÊs√...µ ªne⁄qe⁄qT, {Ï M˝À¢ ÷XÊ... nsTTHê  Ç<˚$T≥j·÷´, q&ç ej·Tdü T˝À >∑TÁsê˝…ø£ ÿ   y˚ T+{°, s√&É  ¢MT<äkÕ«Ø\T #˚ T&Ü˝Ò+{°..! nsTTHê n˝≤ dü&É>± >∑ TÁs¡ yÓ Tπ  øÿùdÔ@yÓ TÆ nsTT‘˚, »q+ »&É Tdü T≈£ îì øÏ+<ä‘˚...µ ªuÛÑ˝Òyêπs, e÷kÕsY n|üŒ{Ïø£|ü&ÉTnqT≈£îì >∑TÁs¡+ MT<ä≈£î \+|òæT+#·˝≤.n<ä+‘ê bÕ¢. n+‘· ≈£ î eTT+<ä Ts√E sêÁ‹  ∫s¡+J$øÏ á Ä˝À#·q e∫Ã+~. n+‘˚‘Ó˝≤¢>±H˚>∑ TÁs¡ yÓ Tπ   øÿXÊs¡ Tµ ªu≤>∑ T+<ä ÷´ es¡ Tdü. Ç+‘· ø°m+<ä T≈£ î >∑ TÁs¡ yÓ Tø±ÿs¡+{≤yé...˝≤õø˘ ns¡  ú+ ø±e&É+ ˝Ò Tµ ne÷j· Tø£+>± ù|òdt ô|{Ï  ºn&ç>±&É T »+ãT*+>∑+. ªeT] n<˚sê»ø° TeT+fÒ..MT MT&ç ÷yêfi¯  ¢e\¢Ç<ä+‘ê...ãT~∆>±, m+‘√ ∫‘· TÔ ó~∆>± b˛\esêìøÏC≤rj· T ôVA<ë ø£ *Œ+#ê\ì e÷kÕsY  ÷Á‘· TT<ä\Tô|{≤º T ø£<ë..nsTTHê MT MT&ç ÷ dü]>± |ü {Ï  º+#· Tø√˝Ò T.   êqfi¯ ó¢ uÒ U≤‘·XÊsTT. |üÁ‹ø£\T dæ+–˝Ÿ ø±\yéT‘√ dü]ô|≥Tº ≈£ îHêïsTT. n<˚>∑ TÁs¡ yÓ Tø£ ÿ>±H˚n|ü Œ{Ï ø£ &É T #Û  êqfi¯ ó¢ b˛{≤b˛{°>± ø£esY#˚XÊsTTµ ªÇ+‘· ø°b˛\es¡+ ÁbÕC… ≈£ îº>∑ T]+∫ MT kÕsY@+ ‘Ó\Tdü T≈£ îHêïs¡ T?µ ªn+<ä Tπ   ø>± ãdü T‡ møÏ ÿ+~... ‘Ó\Tdü Tø√e&Üìπ   ø>± >∑ TÁs¡+ møÏ ÿ+~...µ ªÇ+ø± @y˚ T$T m≈£ îÿ‘ês¡ ≥ MT kÕsY?µ n&ç>±&É T »+ãT*+>∑+. ªyÓ TT<ä {À¢ôd’ øÏ˝… ≈£ îÿ<ëeTqT≈£ îHêïs¡ T. yÓ+≥H˚+Á<äu≤ãT >∑ Ts¡ TÔ ≈£ îe∫Ã, Ä Ä˝À#·qqT |üø£ÿqô|fÒºXÊs¡T. ø±s¡T møÏÿ‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<ë nìÄ˝À∫+#ês¡ T. ø±s¡ T nq>± ¬   ødæÄsY>∑ Ts¡ TÔ ≈£ îekÕÔ+≥÷ Hê>∑u≤ãT nH˚XÊ&É T. n~ ≈£ L&Ü ‘Ó yÓqøÏ ÿ yÓb˛sTT+~. n|ü &˚sêyé T#· DY\Vü ‰ Ç#êÃ&É T. ªHêHêï, >∑TÁs¡yÓTπøÿjYT. ¬>&ɶ+ ãTõ® Ç+{À¢ >∑TÁs¡+ ñ+~. rdüT≈£îs¡eTàìãT‘ê..n<Ó π   øÿjY T...H˚qT eT>∑nsTT‘˚, qTe⁄« ªyÓ T>±µBÛ$...µ n+≥÷ m>∑<√XÊ&É T. ndü˝Ò∫s¡+Jyêj˚ T, e÷ kÕsYbı+–b˛j· ÷s¡T...n+‘˚‘Ó˝≤¢ π  sdü]øÏ>∑ TÁs¡ yÓ Tπ   øÿXÊs¡ T. ªnsTT‘˚, >∑TÁs¡+ bòÕs¡Tà˝≤ u≤>±H˚ ªøÏø˘µ Ç∫Ãq≥Tº+~...µ n<√˝≤ nHêï&ÉT »+ãT*+>∑+.ªyÓ ≥ø±sê\T e<ä T›, b˛\es¡+ ø√dü+ e÷ kÕsY@<Ó  ’Hê #˚kÕÔ T..nedüs¡ yÓ TÆ‘˚ Á|ü »\ #˚‹˝À Äj· TT<Û  ä+ ne⁄‘ês¡ T..µ ªeT∞¢Ç<˚+{° !µ ªne⁄qT, Ç~ ì»+. e÷ kÕπ  s nHêïØe÷≥. bÕغ\ø£ r‘·+>± b˛\es¡+ kÕ<Û  äq≈£ î  ñ<ä ´$T+#ê\˙, Á|ü »\ #˚‹˝À ‘êH√ Äj· TT<Û  ëìï ne⁄‘êqì #ÓbÕŒs¡ T>± e÷ kÕsY...µ ªeT] á ôd{Ï  º+>¥\ e÷fÒ+{°..µ Ä‘· è‘·qT #·+|ü ⁄ø√˝Ò ø£n&ç π  >XÊ&É T »+ãT*+>∑+. ªe÷ kÕsYÄ˝À#·q\T ø£  å  Dø£  å  D≤ìøÏe÷s¡ T‘· THêïsTT ø£<ë...m|ü &É T @yÓ TøÏÿ ¬  s’ kÕÔs√ ‘Ó *j·T<ä T. @ ì$Twü+˝À @ Äj· TT<Û  ä+ <Û  ä]kÕÔs√ n+‘· ø£Hêï ‘Ó *j· T<ä T. @ Á&Ódt˝À Á|ü »\ <ä>∑  Z ≈£ î <ä ÷dü T≈£ îb˛‘ês√ n+‘· ø£Hêï ‘Ó *j· T<ä T. yÓ TTqï{Ï øÏ TTqï  ‘·\bÕ>± u≤>±#· T{Ï  º, eTT\T¢>∑Ás¡‘· {Ï  º  ’ TkÕ‡sYì nqTø£]+#·˝Ò ÷..Ç+ø± #ê˝≤  y˚cÕ˝ÒñHêïj· T≥...n+<ä Tπ   ø Ç˝≤ @sêŒ≥T #˚ ùddü TÔHêï+. Ç~>√ Ç≥T #· ÷&É+&ç. Ç~ u… Vü ≤sYôd{Ï  º+>¥. ªyÓ T>±µBÛ T&É T π  sbı<ä T›q b˛\es¡+ kÕ<Û  äqø√dü+ <∏  ä yÓ Tø±ÿ\qT≈£ îHêïs¡qT ø√+&û...  Ç~>√ Ç~ rdü T≈£ îyÓ fi¯‘ês¡ T..n≥T #· ÷&É+&ç..dæ+Vü ≤+. b˛\es¡+ $wü T+ ˝À π   ø+Á<ä+  Ç+ø± C≤|ü´+ #˚ùdÔ e÷ ªø=+&ÉM{Ïdæ+Vü≤+µ H˚s¡T>± dæ+Vü≤yÓTøÏÿ &Ûç©¢ yÓfi¯‘ês¡T. n˝≤ |ü<ä+&ç, n≥T ÷<ä T› T>±˙, b˛\es¡+ kÕ<Û  äqø√dü+ e÷ kÕsYmH√ï Á|ü T‘êï\T #˚ TÔHêïs¡ T. Á|ü»*ï #Ó’‘·q´e+‘·T*ï #˚düTÔHêïs¡T. ñ<ä´e÷\T #˚j·TeT+≥÷ |æ\T|ü⁄ìdü TÔHêïs¡ T. nôd+;¢˝À »s¡>∑ì Hê´j·÷ìï s√&É  ¢ ô|’»]|ækÕÔeT+≥THêïs¡ T...n+<ä Tπ   ø e÷ @sêŒ≥¢˝À y˚TeTTHêï+. Ç$>√ Çe˙ï ø£‘· TÔ\÷, ø£ {≤s¡ T\T. Çø£, ne˙ï   ø£å  D ø£e#ê\T. ny˚yÓ÷ u≤D≤\T.. Çy˚ yÓ ÷ ã˝≤¢\T..n+‘ê dæ  ∆ y˚ T. Çe˙ï    ä]+∫ e÷ kÕsY∫s¡+J$ ñ<ä ´$TùdÔ b˛\es¡+ sêø£@+ #˚k˛Ô+~..µ ªn+fÒb˛\es¡+ ÁbÕC… ≈£ îº ≈£ î C≤rj· T ôVA<ë sêyê\+fÒMT ∫s¡+J$ Çìï   y˚cÕ\T y˚ ÷*‡+<˚Hê, Ç˝≤ >∑ TÁsê\÷, dæ+Vü ‰\T mø±ÿ*‡+<˚Hêµ ªnH˚nqT≈£ î+≥THêïs¡ T e÷ kÕsY. n+<ä Tπ   ø>± Çìï @sêŒ≥T¢ TÔHêï+µ ªu≤>±H˚ñ+~ e´eVü ‰s¡+...dü πs, MT ∫s¡+J$, ªb˛\es¡+..b˛\es¡+µ nì  ø£\e]ùdÔn~ ‘Ó˝≤¢ π  sdü]øÏe#˚ Ãdü TÔ+<ë @$T{Ï...ndü\T b˛\es¡+ ÁbÕC… ≈£ îºm|ü &É T  yÓ TT<ä\Tô|{≤º T? mìï õ˝≤¢\≈£ î, mìï \ø£  å \ ≈£ L´ôd≈£ îÿ\ ˙s¡ T n+<ä T‘· T+~? m+‘·eT+~  ¬  s’‘· T\≈£ î \_›˚ ≈£ Ls¡ T‘· T+~? Çy˚ yÓ TÆHê MT ∫s¡+J$øÏ‘Ó\TkÕ..? ô|’>±, π   ø+Á<ä+ qT+∫ nìï nqTeT‘· T\T e#êÃø£, b˛\es¡+ ÁbÕC… ≈£ îº ≈£ î C≤rj· T ôVA<ë Çyê«\ì  π   ø+Á<ä+ ≈£ L&Ü dü+ø£ *Œ+#· T≈£ îHêïø£Ç|ü &É T ñ<ä ´eTy˚ T+{°, á >∑ TÁsê˝… ø£ ÿ&Ü˝Ò+{°..á  {°  º+{Ÿ @$T{°..Çø£ ÿ&ÉMT]˝≤ ôd{Ï  º+>¥\T ô|≥º&Ü˝Ò$T{Ï...??µ   √{≤ Hêj· T≈£ î&É T ãTÁs¡>√≈£ îÿHêï&É T.  Çø£‘·q|üì nsTTb˛sTT+<äì »+ãT*+>∑+ ô|q÷ï, ø±–‘·+ ãT˝ÀøÏ‘√ùddæ |”ÄØŒ Ä|ò  ”dtqT+∫ ãj· T≥|ü&ܶ T.
 ªyÓ T>±µBÛs¡

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->