Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Свети Климент и Свети Наум Охридски

Свети Климент и Свети Наум Охридски

Ratings: (0)|Views: 272|Likes:
Published by Eddie_rebel
Свети Климент и Свети Наум Охридски

http://www.makedonskosonce.com/broevis/2005/sonce581.pdf/50_52_donski.pdf
Свети Климент и Свети Наум Охридски

http://www.makedonskosonce.com/broevis/2005/sonce581.pdf/50_52_donski.pdf

More info:

Published by: Eddie_rebel on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
50
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 581 / 19.8.2005
MAKEDONSKA KAUZA 
SÂVETI KLIMENT I
Пишува:
Александар ДОНСКИ
Ш
том веќе пишуваме за познатиличности со македонско етнич-ко потекло, несомнено декатреба да ги спомнеме и Свети Клименти Свети Наум Охридски, но и уште не-кои Македонци, кои оставиле траен бе-лег во христијанството.Ќе почнеме со Свети Климент Охрид-ски. Неговиот празник се слави и на не-говиот именден на 25 ноември (старстил) т.е. 8 декември (нов стил). СветиКлимент Охридски е еден од најпозна-тите македонски светители, чиј култтрајно се вгнездил во народното пом-нење и во фолклорот. За Свети КлиментОхридски досега многу е пишувано вонашата и во странската наука, па овдеќе ги спомнеме само најважните мо-менти од неговиот живот и дејност.
ДЕЈНОСТА НА СВЕТИКЛИМЕНТ
Свети Климент се родил околу 840 го-дина некаде во Македонија. Некои ис-торичари сметаат дека се родил во Со-лун или во неговата околина, а тоа гоповрзуваат со фактот што уште како младбил повикан од Светите браќа Кирил иМетодиј во нивната мисија (што значидека најверојатно живеел во нивна бли-зина). Свети Климент ги придружувал
И Свети Климент Охридскинајверојатно потекнувал одоколината на Солун!Култот на Свети НаумОхридски како народенлекар сè уште живее воМакедонија!
Светите браќа за време на нивната ми-сија во Венеција и во Рим, каде што билракоположен за свештеник. По смрттана Свети Методиј, неговите ученици Кли-мент, Горазд, Наум и Ангелариј билепрогонувани и малтретирани од странана латинското свештенство во Морави- ја. Прво биле затворени и мачени, а по-тоа биле прогонети од државата. Така,преку Белград, тие дошле кај бугарски-от кнез Борис, кој многу добро ги при-мил и ги искористил за ширење на пис-меноста. Во 886 година Свети Климентбил испратен во областа Кутмичевицаво која главни места биле Девол, Гла-виница и Охрид. Тука Свети Климентостанал 23 години и за тоа време го ши-рел Божјото Слово и описменил околу3.500 луѓе преку Охридскиот универзи-тет, кој го основал и го водел. Овој уни-верзитет е еден од првите во Европа иво светот. Во 893 година Свети Климентбил поставен за епископ на новосоз-дадената епархија Велика, каде што ос-танал сè до смртта. Пред смртта СветиКлимент
й
завештал дел од својот имотна епархијата, а дел на црквата, која јаизградил во Охрид.Свети Климент се смета за првиот ма-кедонски средновековен поет. Тој сос-тавил низа беседи, молитви, химни, по-фални слова и други псалмоподобнитворби во чест на Господ Исус Христос,Света Богородица, Свети Јован Крсти-тел и други светители. Сепак, неговонајзначајно дело е создавањето на ки-рилицата. Денес со ова писмо пишуваатнеколку десетици народи, меѓу кои: Ма-кедонците, Бугарите, Србите, Црногор-ците, Русите, Украинците, Белорусите,Татарите, Чечените, Чувашите, Абхазите,Молдавците, Туркменците, Узбеците, Ја-кутите, Осетите, Казахстанците, Гагаузи- те, Карелците, Киргистанците и други.Постојат голем број преданија и леген-ди за чудата кои ги правел Свети Кли-мент, за кои досега многу е пишуваново нашата наука. Овој светител денес еприфатен како патрон на Македонскатаправославна црква. Огромна е неговатаулога во ширењето на христијанствотои на писменоста меѓу Македонците, нои пошироко, а неговиот култ извршилголемо влијание и во градењето црквии манастири.Големината на Свети Климент Охрид-ски се гледа и преку неговите активнос-ти како духовник, мисионер, беседник,проповедник, богослов, учител, прос-ветител и писател. За подетаљни инфор-мации за неговото дело ја препорачу-ваме книгата "Библијата во делата наСвети Климент Охридски" од протоѓа-кон д-р Ратомир Грозданоски (Скопје,
SVETI NAUM OHRIDSKI
 
 
51
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 581 / 19.8.2005
MACEDONIAN AIM
Writer:
Aleksandar DONSKI
ST. CLEMENT AND
S
ince we are writing about famouspeople with Macedonian ethnic ori-gin, we should, with out of doubtmention St. Clement and St. Naum of Ohrid, but also several other Macedo-nians, that have left a lasting mark onChristianity.We will start with St. Clement of Ohrid.His holiday is celebrated on his name daywhich is on 25 of November (old calen-dar) that is on 8 of December (new calen-dar). St. Clement is one of the most fa-mous Macedonian saints, whose cult ispermanently imbedded in popular mem-ory and in folklore. A lot has been writtenabout St. Clement of Ohrid both in ourand in foreign literature, so here we willmention only the most important mo-ments of his life and work.
THE WORK OF ST. CLEMENT
St. Clement was born around 840 ADsomewhere in Macedonia. Some histori-ans think that he was born in Solun orsomewhere in its surroundings, and thatis linked to the fact that he was called bythe Holly Brothers Cyril and Metodious intheir mission as a young man (whichmeans that he was living close to them).St. Clement accompanied the Holly Broth-ers during their mission to Venice and
St. Clement and St. Naumof OhridThe cult of St. Naum of Ohrid as a folk doctor isstill alive in Macedonia!
Rome, where he was anointed as a priest.After the death of St. Metodious, his stu-dents Clement, Gorazd, Naum and An-galerij were persecuted and bullied bythe Latin clerics in Moravia. First theywere imprisoned and tortured, and thenthey were exiled from the state. So, troughBelgrade, they went to the Bulgarianprince Boris, who received them well andused them for the spreading of literacy. In886 St. Clement was sent to the area of Kutmicevica in which the main townswere Devol, Glavnica and Ohrid. St. Clem-ent remained here for 23 years and duringthat time he spread the Word of God andtaught around 3.500 people to read andwrite trough the University of Ohrid,which he established and managed. ThisUniversity is one of the first ones in Eu-rope and in the World. In 893 St. Clementwas named as the bishop of the newlycreated eparchy named Velika, where heremained till his death. Before his deathSt. Clement left part of his estate to theeparchy, and part to the church that hebuild in Ohrid. St. Clement is regarded asthe first medieval Macedonian poet. Hewrote a number of prayers, hymns andother psalms in honor of the Lord JesusChrist, the Holy Mother of God, St. Johnthe Baptist and other saints. Still, his mostimportant work is the creation of the Cy-rillic alphabet. This alphabet is used todayby several different peoples among whichare: Macedonians, Bulgarians, Serbs, Mon-tenegrins, Russians, Ukrainians, Byelorus-sians, Tatars, Chechens, Chufas, Abkha-zians, Moldavians, Turkmenistanians, Uz-bek and many other. There are a lot of sto-ries and legends for the miracles that St.Clement has performed, for which a lothas been written in our historical science.This saint today is accepted as the patronof the Macedonian Orthodox Church. Hisrole in the spreading of Christianity andliteracy among Macedonians, and wider,is enormous, and his cult made a large in-fluence in the building of churches andmonasteries.The greatness of St. Clement of Ohridcan be seen by his activities as a teacher,cleric and a writer. For more detailed in-formation on his work we recommendthe book “The Bible in the Works of St.Clement of Ohrid” by archdeacon D-r.Ratomir Grozdanski (Skopje, 2001). In thisbook on more than 400 pages a seriousview of the most famous works of this fa-mous Macedonian saint are presented.
ST. NAUM OF OHRID
St. Naum is one of the most famousMacedonian saints. At the same time he
ST. NAUM OF OHRID

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->