Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đồ án Hóa Công (quá trình thiết bị) - Chưng cất hỗn hơp Ethanol - nước

Đồ án Hóa Công (quá trình thiết bị) - Chưng cất hỗn hơp Ethanol - nước

Ratings:
(0)
|Views: 1,714|Likes:
Published by Lê Sơn Tùng
Chưng cất hỗn hợp Ethanol- nước
Chưng cất hỗn hợp Ethanol- nước

More info:

Published by: Lê Sơn Tùng on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : Leâ Xuaân Haûi
MUÏC LUÏC 
trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀUCHÖÔNG I : TOÅNG QUAN.......................................I .
LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
1 .
Phöông phaùp chöng caát
 
2 .
 Thieát chöng caát
:
II .
GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
 
1 .
Etanol
2 .
Nöôùc
3 .
Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc
III .
COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁTI .
CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
II .
XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØSAÛN PHAÅM ÑAÙY
 
III .
XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
1 .
 Tæ soá hoaøn löu toái thieåu
2 .
 Tæ soá hoaøn löu thích hôïp
IV .
PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂMLYÙ THUYEÁT
 1 .
Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïncaát
 2 .
Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïnchöng
3 .
Soá maâm lyù thuyeát
 V .
XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNGCAÁTI .
ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
1 .
Ñöôøng kính ñoaïn caát
2 .
Ñöôøng kính ñoaïn chöng
II .
MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
 1 .
Caáu taïo maâm loã
2 .
Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm
1
 
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : Leâ Xuaân Haûi
3 .
Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :
III .
 TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP
1 .
Beà daøy thaân thaùp :
2 .
Ñaùy vaø naép thieát bò :
3 .
Bích gheùp thaân, ñaùy vaø naép :
4 .
Ñöôøng kính caùc oáng daãn – Bích gheùp caùc oángdaãn :
5 .
Tai treo vaø chaân ñôõ:
CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀNNHIEÄT- THIEÁT BÒ PHUÏI .
CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT
1 .
Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh
 
2 .
Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh
3 .
Noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy
4 .
Thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûnphaåm ñaùy
5 .
Thieát gia nhieät nhaäp lieäu
II .
 TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU
1 .
Tính chieàu cao boàn cao vò
2 .
Choïn bôm
CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒI .
 TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ
II .
KEÁT LUAÄN
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
2
 
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : Leâ Xuaân Haûi
Moät trong nhöõng ngaønh coù söï ñoùng goùp to lôùn ñeánngaønh coâng nghieäp nöôùc ta noùi rieâng vaø theá giôùi noùichung, ñoù laø ngaønh coâng nghieäp hoùa hoïc. Ñaëc bieät laøngaønh hoùa chaát cô baûn.Hieän nay, trong nhieàu ngaønh saûn suaát hoùa hoïc cuõng nhösöû duïng saûn phaåm hoùa hoïc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäuhoaëc saûn phaåm coù ñoä tinh khieát cao phaûi phuø hôïp vôùi quytrình saûn suaát hoaëc nhu caàu söû duïng.Ngaøy nay, caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå naâng cao ñoätinh khieát: trích ly, chöng caát, coâ ñaëc, haáp thu… Tuøy theo ñaëctính yeâu caàu cuûa saûn phaåm maø ta coù söï löïa choïn phöôngphaùp thích hôïp. Ñoái vôùi heä Etanol - Nöôùc laø 2 caáu töû tanlaãn hoaøn toaøn, ta phaûi duøng phöông phaùp chöng caát ñeånaâng cao ñoä tinh khieát cho Etanol.Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình vaø Thieát bò laø moät moân hoïcmang tính toång hôïp trong quaù trình hoïc taäp cuûa caùc kyõû hoaù- thöï c phaåm töông lai. Moân hoïc giuùp sinh vieân giaûiquyeát nhieäm vuï tính toaùn cuï theå veà: yeâu caàu coâng ngheä,keát caáu, giaù thaønh cuûa moät thieát trong saûn xuaát hoaùchaát - thöïc phaåm. Ñaây laø böôùc ñaàu tieân ñeå sinh vieân vaänduïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa nhieàu moân hoïc vaøo giaûiquyeát nhöõng vaán ñeà kyõû thuaät thöïc teá moät caùch toånghôïp.Nhieäm vuï cuûa ÑAMH laø thieát keá thaùp chöng caát heä Etanol- Nöôùc hoaït ñoäng lieân tuïc vôùi naâng suaát nhaäp lieäu : 1500kg/h coù noàng ñoä 15% mol etanol ,thu ñöôïc saûn phaåm ñænhcoù noàng ñoä 85% mol etanol vôùi ñoä thu hoài etanol laø 99%.Em chaân thaønh caûm ôn caùc quí thaày coâ boä moân Maùy & Thieát Bò, caùc baïn sinh vieân ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùnnaøy. Tuy nhieân, trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn khoângtheå khoâng coù sai soùt, em raát mong quí thaày coâ goùp yù, chædaãn.
3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
namphong_vnvn liked this
Huệ Nguyễn liked this
Trong Tien liked this
Artificial Smile liked this
Nhi Le liked this
Hoa Nguyễn added this note
cảm ơn bạn nhiều lắm!
thien0811 liked this
mrsusu9x liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->