Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Emil Brunner, Comunism, capitalism si crestinism

Emil Brunner, Comunism, capitalism si crestinism

Ratings: (0)|Views: 261|Likes:
Published by Radu Zugravu
Conferinte
Conferinte

More info:

Published by: Radu Zugravu on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 1
 Not
ă
introductiv
ă
 Scrierile teologului reformat elve
ţ
ian Emil Brunner (1889-1966) au fost bine primite în cercurile intelectuale preocupate de g
ă
sirea unei a treia c
ă
i economice, diferitede comunism
ş
i de liberalism. Personalismul economic al lui Brunner a f 
ă
cut ca WilhelmRöpke
ş
i Walter Eucken, întemeietorii ordoliberalismului
ş
i teoreticienii economieisociale de pia
ţă
germane, s
ă
-l considere pe Brunner 
ş
i etica sa social
ă
una din cele maiimportante surse, protestante, ale ordoliberalismului.
1
Funda
ţ
ia Konrad Adenauer aînceput finan
ţ
area unui program de traduceri în române
ş
te a literaturii ordoliberale. Numele asociate acestui program par a veni din zona neoliberal
ă
, a neoliberalismului
laissez-faire
ş
i a sus
ţ
in
ă
torilor, pân
ă
mai ieri, ai capitalismului corporat-global. Oricine vaciti textul lui Emil Brunner publicat mai jos va vedea c
ă
, de fapt, Brunner, care puneaccentul pe o economie
ş
i un urbanism la scar 
ă
uman
ă
, pe importan
ţ
a familiei
ş
i a breslelor, care avertizeaz
ă
împotriva efectelor nefaste ale unei economii a profitului
ş
iscoate în eviden
ţă
rolul benefic al voca
ţ
iei, e mai apropiat de distributism decât deneoliberalism.De
ş
i exist
ă
diferen
ţ
e între personalismul ortodox, al p
ă
rintelui Dumitru St
ă
niloaede exemplu,
ş
i personalismul lui Brunner,
2
consider c
ă
e important s
ă
 
ş
tim cum anume
1
 
Vezi Tim Petersen,
"
Emil Brunner’s Social Ethics and its Reception in OrdoliberalCircles", în Christian L. Glossner, David Gregosz, editori,
60 Years of Social Market  Economy Formation, Development and Perspectives of a Peacemaking Formula
, Berlin,Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, 43-68. .
 
2
 
"Neo-ortodoxia", curentul teologic dominat de Karl Barth
ş
i de Emil Brunner, areafirmat, împotriva teologiei protestante liberale a secolului al nou
ă
sprezecelea, faptulc
ă
, pentru a g
ă
si o solu
ţ
ie a crizei sale existen
ţ
iale, omul trebuie s
ă
mearg
ă
, dincolo decultur 
ă
 
ş
i de ra
ţ
iune, la Cuvîntul lui Dumnezeu. Din p
ă
cate, a
ş
a cum au observat atâtteologi ortodoc
ş
i precum p
ă
rintele Dumitru St
ă
niloae, cât
ş
i teologi protestan
ţ
i precumLangdon Gilkey, Cuvântul e conceput ca un adev
ă
r-indicator, nu ca o punte, e un enun
ţ
 adev
ă
rat între limitele c
ă
ruia se manifest
ă
exclusiv în lume dumnezeirea lui Iisus Hristos.Dumnezeirea lui Hristos ca "impresie tainic
ă
", "putere neîn
ţ
eleas
ă
" (St
ă
niloae)
ş
i tot ceeace
ţ
ine de Iisus Hristosul istoric, minunile
ş
i chiar Învierea, sunt izolate de istorie prin
 
 2
am putea aborda în folosul nostru paradigma în care ne sile
ş
te s
ă
tr 
ă
im elita noastr 
ă
dedumping neoliberal
ă
. Public deci, independent de proiectul Funda
ţ
iei Konrad Adenauer,acest text, pentru a sluji ca unitate de m
ă
sur 
ă
a ceea ce vor întreprinde neoliberalii grupa
ţ
iacum sub umbrela financiar 
ă
a ordoliberalismului
ş
i sub eticheta "cre
ş
tin-democrat
ă
".Dac
ă
tot vorbim de remoralizarea economiei, atunci ar trebui s
ă
avem în vedere
ş
iremoralizarea discursului public din România. Acest lucru ar presupune clarificarea pozi
ţ
iilor intelectuale ale celor angaja
ţ
i în dezbateri, delimitarea explicit
ă
de anumite pozi
ţ
ii ocupate în trecut
ş
i abandonate, oportunist sau nu, între timp
ş
i încetareacontrabandei cu idei
ş
i a contrafacerii ideilor. Ideile, ca
ş
i banii, au nevoie de un referent.În cazul ideilor, e de preferat ca referentul s
ă
fie adev
ă
rul. Dac
ă
nu adev
ă
rul, atuncim
ă
car sistemul de referin
ţă
ales ar trebui s
ă
fie m
ă
rturisit
ş
i asumat ca atare. Nu po
ţ
i, deexemplu, ca ast
ă
zi s
ă
ironizezi, pe fa
ţă
sau anonim, personalismul economic de pe pozi
ţ
iineoliberale
ş
i sus
ţ
inând marile corpora
ţ
ii, iar mâine s
ă
te declari un sus
ţ
in
ă
tor al personalismului economic, compilând bibliografii panicate al c
ă
ror singur rost e s
ă
 exclud
ă
"victimele" atacurilor tale de ieri. Asemenea procedee ascund necinstesufleteasc
ă
sau v
ă
desc ignoran
ţă
academic
ă
. Nimic,
ş
i cu atât mai pu
ţ
in o
ţ
ar 
ă
, nu poatefunc
ţ
iona f 
ă
ă
un referent, f 
ă
ă
ni
ş
te criterii, f 
ă
ă
o unitate de m
ă
sur 
ă
: public
ă
, asumat
ă
 
ş
irecunoscut
ă
ca atare. Altminteri, ideile, ca
ş
i banii, pot fi tip
ă
rite
ş
i puse în circula
ţ
ie cuu
ş
urin
ţă
de oricine de
ţ
ine monopolul asupra lor, dar rezultatul contrabandei
ş
icontrafacerii de idei e infla
ţ
ia de idei calpe. Îns
ă
oricine vehiculeaz
ă
idei calpe o face cuinten
ţ
ia de a p
ă
c
ă
li, de a manipula oamenii.
Ş
i, dup
ă
cum spune Brunner, primul principiual unei ordini sociale juste e c
ă
oamenii sunt scop, nu mijloc. A
ş
adar oricine î
ş
iacest Cuvânt. Astfel, afirmat de Barth
ş
i de Brunner ca reac
ţ
ie împotriva psihologismuluiteologiei protestante liberale, Cuvântul devine el însusi cuvinte (Gilkey), cultur 
ă
, "cuvântinterior", discurs despre Dumnezeu
ş
i nu act al lui Dumnezeu. Ascunzîndu-L peDumnezeu, acest cuvânt devine, la limit
ă
, mitologie, tocmai mitologia pe care"neo-ortodoc
ş
ii" au încercat s
ă
o combat
ă
. Vezi Dumitru St
ă
niloae, "Cuvântul
ş
i misticaiubirii", în
Ortodoxie
 ş
i românism
, Asocia
ţ
ia Românilor din Basarabia
ş
i Bucovina de Nord, 1992, 216-235; Langdon Gilkey,
 Naming the Whirlwind: The Renewal of God-Language
, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1969, 78-104.
 
 3
manipuleaz
ă
oportunist semenii, prin idei niciodat
ă
asumate cu adev
ă
rat
ş
i niciodat
ă
 lep
ă
date cu adev
ă
rat, oricine tânje
ş
te dup
ă
o elit
ă
amoral
ă
 
ş
i oricine crede c
ă
e preferabils
ă
progresezi pe baze injuste, nu poate fi de aceea
ş
i parte a baricadei cu Brunner,
ş
i decinici cu ordoliberalii.Public traducerea acestei bro
ş
uri nu pentru a oferi solu
ţ
ii, ci pentru a ar 
ă
taleg
ă
tura dintre principii
ş
i solu
ţ
ii. Suntem obi
ş
nui
ţ
i s
ă
gândim fie în termeni de principiiresemnate s
ă
nu dea na
ş
tere la consecin
ţ
e, fie în termeni de solu
ţ
ii oportuniste
ş
i învârtite.Cred c
ă
trebuie s
ă
ne înv
ăţă
m s
ă
gândim mereu în termenii corela
ţ
iei dintre principii
ş
isolu
ţ
ii.
Ş
i ambele trebuie s
ă
fie centrate, în cazul încerc
ă
rilor de a regândi ordineasocial
ă
din România, pe omul creat dup
ă
chipul
ş
i asem
ă
narea lui Dumnezeu, nu pe profitsau pe eficien
ţă
, false ca principii
ş
i acceptabile doar ca
ş
i consecin
ţ
e ale efortului de amerge pe drumul drept.Emil Brunner 
Comunism, capitalism
ş
i cre
ş
tinism
(1948)
3
 
1. M 
ă 
rturisirea cre
 ş
tin
ă 
despre ordinea societ 
ăţ 
ii
 ş
i a vie
 ţ 
ii na
 ţ 
ionale
E foarte dificil s
ă
spui, în doar dou
ă
zeci de minute,
4
ă
ă
s
ă
suni banal, ceva
3
 
Communism
,
Capitalism and Christianity
, traducere Norman P. Goldhawk, Londra,Lutterworth Press, 1949. Brunner însusi a scris, rostit
ş
i publicat conferin
ţ
e, în englez
ă
, pe acelea
ş
i teme. Vezi, de exemplu, Emil Brunner,
Christianity and Civilisation
, NewYork, Charles Scribner's Sons, 1948. Traducerea în englez
ă
pe care am folosit-o a fosttip
ă
rit
ă
, în trei edi
ţ
ii, pe parcursul vie
ţ
ii lui Brunner. Cum nu e vorba de un tratat dedogmatic
ă
sau de o lucrare de specialitate, ci de o încercare de popularizare, m-am sim
ţ
itliber s
ă
traduc din englez
ă
acest text, cu speran
ţ
a c
ă
va da un imbold speciali
ş
tilor.
 
4
 
Brunner a prezentat acest prim capitol la Conferin
ţ
a Bisericilor de la Amsterdam, în30 august 1948.
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dobrica Petrisor liked this
parmenides112 liked this
Dumitru Burlacu liked this
Alina Meianu liked this
esttelas liked this
George Uba liked this
adrianaristide liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->