Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
familiei Supot Curs

familiei Supot Curs

Ratings: (0)|Views: 1,044|Likes:
Published by Len's

More info:

Published by: Len's on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
I. Informa
ţ
ii generale
 
Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:
Nume: Conf. univ. dr. Florian EmeseBirou: Cluj-Napoca, str. A. 11, cam. 214Telefon:Fax:E-mail:florian_emese@yahoo.com Consulta
ţ
ii: online (fiecare e-mail va primir
ă
spuns în cel mult 48 de ore)
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
Dreptul familieiCodul cursului DID 3111Anul II, semestru ICategoria formativa a disciplinei:fundamental
ă
 Tutore: Marius FloareAdresa e-mail tutoremarius_floare@yahoo.com 
Condi
ţ
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
ţ
e prerechizite
Pentru în
ţ
elegerea
ş
i însu
ş
irea materiei sunt indispensabile cuno
ş
tin
ţ
ele dobânditela disciplina „Drept civil I”, îndeosebi cele privitoare la capacitatea persoanei fizice, actul juridic civil, bunuri
ş
i prescrip
ţ
ia extinctiv
ă
.
Descrierea cursului
Cursul este consacrat rela
ţ
iilor de familie, în dimensiunea lor personal
ă
 
ş
ipatrimonial
ă
. Dezvolt
ă
rile urmeaz
ă
patru direc
ţ
ii principale:- raporturile de c
ă
s
ă
torie; familia se întemeiaz
ă
pe c
ă
s
ă
toria liber consim
ţ
it
ă
întreso
ţ
i, iar condi
ţ
iile privind încheierea, desfacerea, desfiin
ţ
area c
ă
s
ă
toriei, la fel ca
ş
iefectele personale
ş
i cele patrimoniale ale acestor opera
ţ
iuni juridice sunt stabilite prindispozi
ţ
iile dreptului familiei.- raporturile de rudenie; rudenia, în
ţ
eleas
ă
ca leg
ă
tura bazat
ă
pe descenden
ţ
a uneipersoane dintr-o alt
ă
persoan
ă
sau pe faptul c
ă
mai multe persoane au un ascendentcomun, implic
ă
, înainte de toate, fixarea modurilor de stabilire a filia
ţ
iei fa
ţă
de mam
ă
,cât
ş
i fa
ţă
de tat
ă
l din c
ă
s
ă
torie sau din afara c
ă
s
ă
toriei. De asemenea, normele dreptuluifamiliei sunt cele care determin
ă
drepturile
ş
i îndatoririle persoanale
ş
i patrimonialedintre p
ă
rin
ţ
i
ş
i copiii lor Al
ă
turi de rudenia dintre p
ă
rin
ţ
i
ş
i copii, prezint
ă
interes
ş
i alteraporturi de rudenie, în linie dreapt
ă
sau în linie colateral
ă
, în grad variabil în func
ţ
ie demateria supus
ă
reglement
ă
rii. Exemplificativ, în ceea ce prive
ş
te încheierea c
ă
s
ă
toriei,constituie impediment la c
ă
s
ă
torie rudenia în linie direct
ă
de orice grad, precum
ş
irudenia în linie colateral
ă
, dar numai pân
ă
la al patrulea grad inclusiv; obliga
ţ
ia legal
ă
de între
ţ
inere exist
ă
între toate rudele în linie dreapt
ă
(cu respectarea ordinii imperative depreferin
ţă
), iar în linie colateral
ă
se opre
ş
te la fra
ţ
i
ş
i surori, adic
ă
la rudele de gradul doi.- raporturile de rudenie adoptiv
ă
; privit
ă
ca raport juridic, adop
ţ
ia este leg
ă
tura derudenie civil
ă
care ia na
ş
tere în temeiul opera
ţ
iunii juridice a adop
ţ
iei încuviin
ţ
at
ă
prinhot
ă
rârea irevocabil
ă
a instan
ţ
ei.
 
- raporturile asimilate, sub unele aspecte, rela
ţ
iilor de familie; efectele juridicerecunoscute de legiuitor rela
ţ
iilor incluse în mod excep
ţ
ional în categoria celor de familiegraviteaz
ă
în jurul obliga
ţ
iei de între
ţ
inere între anumite categorii de persoane, încondi
ţ
iile expres prev
ă
zute de legisla
ţ
ia familiei, cum ar fi obliga
ţ
ia de între
ţ
inere dintrefo
ş
tii so
ţ
i, dintre unul dintre so
ţ
i
ş
i copilul firesc al celuilalt so
ţ
.
 
Organizarea temelor în cadrul cursului
Într-o desf 
ăş
urare ce
ţ
ine seama de înl
ă
n
ţ
uirea logic
ă
 
ş
i de interdependen
ţ
ano
ţ
iunilor de dreptul familiei, temele din cadrul cursului sunt repartizate pe cele 14s
ă
pt
ă
mâni de activit
ăţ
i didactice ale semestrului dup
ă
cum urmeaz
ă
:
(Men
 ţ 
ion
ă
 m c
ă
pentru fiecare tem
ă
sunt indicate mai multe surse bibliografice, studentul fiind invitat s
ă
aleag
ă
oricare dintre acestea. Prescurt
ă
 rile au urm
ă
 toarea semnifica
 ţ 
ie: E. F. – E. Florian, „Dreptul familiei”, Editura C.H. Beck, Bucure
 ş
 ti, 2008; Filipescu - I.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, EdituraUniversul Juridic, Bucure
 ş
 ti, 2006; E. F. „Protec
 ţ 
ia ...” – E. Florian, „Protec
 ţ 
ia drepturilor copilului”, Editura C. H. Beck, Bucure
 ş
 ti, edi
 ţ 
ia a II-a, 2007; B., D., H. – Al. Bacaci, V-C. Dumitrache, C. Hageanu, „Dreptul familiei”, Editura All Beck, Bucure
 ş
 ti, 2005.)
1.
 
C
ă
s
ă
toria – condi
ţ
iile de valabilitate ale actului juridic al c
ă
s
ă
toriei; nulitateac
ă
s
ă
toriei; efectele nulit
ăţ
ii c
ă
s
ă
toriei; excep
ţ
iile de la regula retroactivit
ăţ
ii efectelornulit
ăţ
ii c
ă
s
ă
toriei (E. F. p. 13-67; Filipescu, p.24-50
ş
i p. 201-227; B.,D.,H., p.15-38,p.120-136).
2.
 
Efectele c
ă
s
ă
toriei – rela
ţ
iile personale
ş
i rela
ţ
iile patrimoniale dintre so
ţ
i;comunitatea bunurilor so
ţ
ilor (E. F. p. 67-80; Filipescu, p. 50-82; B., D., H., p. 38-53)
3.
 
Drepturile so
ţ
ilor asupra bunurilor comune, inclusiv prezum
ţ
ia mandatului tacit
ş
ilimitele mandatului prezumat (E. F. p.126- 142; Filipescu, p. 144-177; B., D., H., p. 80-89).
4.
 
Bunurile proprii ale so
ţ
ilor – categoriile de bunuri proprii, dovada bunurilorproprii, calificarea juridic
ă
a unor bunuri ca fiind comune sau proprii (E. F. p. 90-119;Filipescu, p. 82-144; B., D., H., p. 109-119, p.60-80).
5.
 
Datoriile so
ţ
ilor – categorii de datorii comune, urm
ă
rirea datoriilor comune
ş
iurm
ă
rirea datoriilor proprii unuia dintre so
ţ
i (E. F. p. 156-165, Filipescu, p. 177-186; B.,D., H., p. 89-96)
6.
 
Împ
ă
r
ţ
irea bunurilor comune în timpul c
ă
s
ă
toriei – caracterul excep
ţ
ional alpartajului în timpul c
ă
s
ă
toriei, procedura împ
ă
r
ţ
elii, efectele partajului (E. F. p.144-156;Filipescu, p. B. D., H., p. 96-107)
7.
 
Desfacerea c
ă
s
ă
toriei
ş
i efectele divor
ţ
ului – modalit
ăţ
i de desfacere a c
ă
s
ă
toriei,procedura divor
ţ
ului, efectele desfacerii c
ă
s
ă
toriei în raporturile personale
ş
i patrimonialedintre so
ţ
i, precum
ş
i în rela
ţ
ia dintre p
ă
rin
ţ
ii divor
ţ
a
ţ
i
ş
i copiii lor minori (E. F. p. 165-207; Filipescu, p. 227-256; B., D., H., p. 137-162)
 
8.
 
Filia
ţ
ia fireasc
ă
– filia
ţ
ia fa
ţă
de mam
ă
; filia
ţ
ia fa
ţă
de tat
ă
l din c
ă
s
ă
torie;t
ă
g
ă
duirea paternit
ăţ
ii; stabilirea paternit
ăţ
ii din afara c
ă
s
ă
toriei prin recunoa
ş
terevoluntar
ă
, precum
ş
i pe cale judec
ă
toreasc
ă
(E.F. p. 219-277; Filipescu, p. 316-410; B.,D., H., p. 169-213)
9.
 
Filia
ţ
ia adoptiv
ă
– condi
ţ
iile de valabilitate ale adop
ţ
iei; procedura adop
ţ
ieiinterne
ş
i procedura adop
ţ
iei interna
ţ
ionale (E.F. „Dreptul familiei”, p. 435-473, E. F.„Protec
ţ
ia ...”, p. 152-202; Filipescu, p. 425-458; B., D., H., p. 218-239)
10.
 
Efectele adop
ţ
iei; încetarea adop
ţ
iei (E.F., „Dreptul familiei”, p. 473-480, E.F.„Protec
ţ
ia ...”, p. 264-287; Filipescu, p. 458-481; B., D., H., p. 239-252)
11.
 
Obliga
ţ
ia legal
ă
de între
ţ
inere – categorii de persoane între care fiin
ţ
eaz
ă
obliga
ţ
ialegal
ă
de între
ţ
inere; ordinea imperativ
ă
în care se datoreaz
ă
între
ţ
inerea; condi
ţ
iilegenerale ale obliga
ţ
iei legale de între
ţ
inere (E.F., „Dreptul familiei”, 277-320; Filipescu,p. 541-614; B., D., H., p. 256-303)
12.
 
Drepturile copilului – principiile generale ale protec
ţ
iei
ş
i promov
ă
rii drepturilorcopilului; categorii de drepturi ale copilului, cu accentul pe dreptul copilului la mediufamilial
ş
i protec
ţ
ie alternativ
ă
; formele de înf 
ă
ptuire a ocrotirii alternative; (E.F.,„Dreptul familiei”, p. 341-371, E.F., „Protec
ţ
ia ...”, p. 5-69; Filipescu, p. 685-691; B., D.,H., p. 323-328)
13.
 
Ocrotirea p
ă
rinteasc
ă
– ocrotirea persoanei copilui
ş
i îndatoririle p
ă
rinte
ş
tiprivitoare la patrimoniul minorului; dec
ă
derea din drepturile p
ă
rinte
ş
ti (E. F., „Dreptulfamiliei”, p.371-408, E. F., „Protec
ţ
ia ...”, p. 69-117; Filipescu, p. 614-672; B., D., H., p.306-323, p. 328-345)
14.
 
Mijloace alternative de protec
ţ
ie a copilului (E.F., „Dreptul familiei”, p. 498-435,E.F., „Protec
ţ
ia ...”, p. 117-202; Filipescu, p. 672-681
ş
i p. 691-704; B., D., H., p. 344-351)
 
Formatul
ş
i tipul activit
ăţ
ilor implicate de curs
Preg
ă
tirea materiei presupune studiu individual
ş
i, pe cât posibil, lectura de solu
ţ
iide spe
ţă
publicate în reviste de specialitate sau stocate în baze de date (de ex. „BuletinulJurispuden
ţ
ei”).De asemenea, pe parcursul semestrului sunt organizate dou
ă
întâlniri, facultative,(29 noiembrie 2008, sala 3P – cu tema „ Comunitatea de bunuri a so
ţ
ilor”, ora 9
ş
i 14decembrie 2008, sala 3P ora 12 – cu tema „Adop
ţ
ia”), studen
ţ
ii fiind îndemna
ţ
i s
ă
 participe interactiv la dezaberi, inclusiv aducând în discu
ţ
ie chestiuni în afara temeloranun
ţ
ate.
 
Materiale bibliografice obligatorii
E. Florian, „Dreptul familiei”, Editura C.H. Beck, Bucure
ş
ti, 2008;sauI.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura Universul Juridic,Bucure
ş
ti, 2006;sau

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ralucaanamaria19 liked this
adrybv liked this
Doina Chiorescu liked this
Cojan Alfréd liked this
brianna12 liked this
X-andra Muresan liked this
Corina Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->