Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atam Marg Magazine March 2009

Atam Marg Magazine March 2009

Ratings:
(0)
|Views: 42|Likes:
Published by SikhSangat Books
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation

More info:

Published by: SikhSangat Books on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2010

pdf

text

original

1
'Awqm mwrg'
mwrc,2009
ÃÅñ Ú½çò», îÔÆéÅ
ÃÅñ Ú½çò», îÔÆéÅ
ÃÅñ Ú½çò», îÔÆéÅ
ÃÅñ Ú½çò», îÔÆéÅ
ÃÅñ Ú½çò», îÔÆéÅmwrc,
,,
,,B@@
B@@
B@@
B@@
B@@9
99
99
ëŪâ
ëŪâ
ëŪâ
ëŪâ
ëŪârÚ¶Á
Ú¶Á
Ú¶Á
Ú¶Á
Ú¶ÁrîËé
îËé
îËé
îËé
îËé
ÃÌÆ îÅé óå ò
ÃÌÆ îÅé óå ò
ÃÌÆ îÅé óå ò
ÃÌÆ îÅé óå ò
ÃÌÆ îÅé óå òÇ
ÇÇ
ÇÇrÁÅî
ÁÅî
ÁÅî
ÁÅî
ÁÅîÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅ
ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅ
ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅ
ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅ
ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅrÅÜ
ÅÜ
ÅÜ
ÅÜ
ÅÜ
Ú¶Á
Ú¶Á
Ú¶Á
Ú¶Á
Ú¶Árê
êê
êêrÃé
Ãé
Ãé
Ãé
Ãé
ìÆìÆ
ìÆìÆ
ìÆìÆ
ìÆìÆ
ìÆìÆräÜÆå Õ½
äÜÆå Õ½
äÜÆå Õ½
äÜÆå Õ½
äÜÆå Õ½rÜÆ
ÜÆ
ÜÆ
ÜÆ
ÜÆråòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
SUBSCRIPTION
SUBSCRIPTION
SUBSCRIPTION
SUBSCRIPTION
SUBSCRIPTION-
--
--Ú³çÅ - (ç¶ô)
Ú³çÅ - (ç¶ô)
Ú³çÅ - (ç¶ô)
Ú³çÅ - (ç¶ô)
Ú³çÅ - (ç¶ô)
ÃÅñÅéÅ
ÃÅñÅéÅ
ÃÅñÅéÅ
ÃÅñÅéÅ
ÃÅñÅéÅ
ÜÆòé ÕÅñ
ÜÆòé ÕÅñ
ÜÆòé ÕÅñ
ÜÆòé ÕÅñ
ÜÆòé ÕÅñ
ëÆ ÕÅêÆ
ëÆ ÕÅêÆ
ëÆ ÕÅêÆ
ëÆ ÕÅêÆ
ëÆ ÕÅêÆ
B@@/-
B@@@/-
B@/-
BH@/-
B@H@/-(For outstation cheques)
SUBSCRIPTION FOREIGN
SUBSCRIPTION FOREIGN
SUBSCRIPTION FOREIGN
SUBSCRIPTION FOREIGN
SUBSCRIPTION FOREIGN(Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Postal Address for 'ATAM MARG'
Postal Address for 'ATAM MARG'
Postal Address for 'ATAM MARG'
Postal Address for 'ATAM MARG'
Postal Address for 'ATAM MARG'E
EE
EEn-
n-
n-
n-
n-
quiry, Money Order, Cheque, Draft &
quiry, Money Order, Cheque, Draft &
quiry, Money Order, Cheque, Draft &
quiry, Money Order, Cheque, Draft &
quiry, Money Order, Cheque, Draft &
correspondence
correspondence
correspondence
correspondence
correspondence
V.G.R.M Charitable Trust 'Atam Marg'
V.G.R.M Charitable Trust 'Atam Marg'
V.G.R.M Charitable Trust 'Atam Marg'
V.G.R.M Charitable Trust 'Atam Marg'
V.G.R.M Charitable Trust 'Atam Marg'
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib
(Near
(Near
(Near
(Near
(NearC
CC
CChandigarh) P.O. Mullanpur
handigarh) P.O. Mullanpur
handigarh) P.O. Mullanpur
handigarh) P.O. Mullanpur
handigarh) P.O. Mullanpur
Garibdas, Teh. Kharar, Distt. S.A.S.
Garibdas, Teh. Kharar, Distt. S.A.S.
Garibdas, Teh. Kharar, Distt. S.A.S.
Garibdas, Teh. Kharar, Distt. S.A.S.
Garibdas, Teh. Kharar, Distt. S.A.S.
Nagar (Mohali) 1
Nagar (Mohali) 1
Nagar (Mohali) 1
Nagar (Mohali) 1
Nagar (Mohali) 14
44
440901 Pb.India.
0901 Pb.India.
0901 Pb.India.
0901 Pb.India.
0901 Pb.India.
Office 'Atam Marg' Ph. No.
Office 'Atam Marg' Ph. No.
Office 'Atam Marg' Ph. No.
Office 'Atam Marg' Ph. No.
Office 'Atam Marg' Ph. No. - 0160-2255002,
Fax.
Fax.
Fax.
Fax.
Fax.-2255009,
,Mobile
-IDAGBADCIA,GI
For more information please visit us on internet at:-
Email : atammarg@glide.net.in
http:# www.ratwarasahib.org, http # www.ratwarasahibmedia.org
Annu
Annu
Annu
Annu
Annual
al
al
al
al
Life
Life
Life
Life
Life
U.S.A.
50U S $
US$
US$
US$
US$
500US$
US$
US$
US$
US$
U.K.
U.K.
U.K.
U.K.
U.K.
30$
$$
$$
300$
$$
$$
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus.
80$
$$
$$
800$
$$
$$
Europ
Europ
Europ
Europ
Europ
50E u r o
Euro
Euro
Euro
Euro
500Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A. -
Baba Satnam Singh ji Atwal
Baba Satnam Singh ji Atwal
Baba Satnam Singh ji Atwal
Baba Satnam Singh ji Atwal
Baba Satnam Singh ji Atwal
Phone and Fax : 408-263-1844
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Phone
:
408-230-8319
Bibi Sukhvinder Kaur Bains
Phone : 403-270-3387
Canada - Bhai Sarmukh Singh Pannu
Phone - 604-433-0408
England- Bibi Gurbax Kaur /Jagtar Singh Jagi
Phone : 0121-200-2818
Fax : 0121-200-2879, Raj Mobile : 07968734058
Australia - Bhai Jiwan Singh ji
Phone : 03-943-65865, Fax : 03-943-65867
FOREIGN(Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)
Çòç¶ô)CONTACT NO.
ÿê
ÿê
ÿê
ÿê
ÿêrÕ é§.
Õ é§.
Õ é§.
Õ é§.
Õ é§.råòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
åòÅóÅ ÃÅÇÔì
råòÅóÅ ÃÅÇÔì
@AF@–BBEE@@A
gu. rqvwVw swihb ivKy AKMfpwT buikMg sbMDI -9417214386
êrî ÃÇåÕÅr ï¯× ìÆÜÆ
IDAGBADCHA
ìÅìÅ ÔrêÅñ ÇÃ¿Ø ÜÆråòÅóÅ ÃÅÇÔì -
IDAGBADCGH
Üæ¶çÅr ÁîrÆÕ ÇÃ¿Ø Ö¶åÆìÅóÆ Ç¿ÚÅrÜ
IDAGBADCHC
Üréñ - IDAGBADCHD, ìÆ ÁËâ ÕÅñÜ - IDAGBADCHB
ìÅìÅrÅÇÜ¿çr ÇÃ¿Ø ÃÌÆ îÅé ¦×r
IDAGBADCH@
ÁÅâÆú òÆâÆú ñÅÇÂì̶rÆ
IHGBHADCHE, IDAGBADCHE
ÁÖ³âêÅá ì¹ÇÕ¿×
IDAGBADCHF
×¹rÈ ×¯Çì¿ç ÇÃ¿Ø ÇòÇçÁÅ î³çrråòÅóÅ ÃÅÇÔì @AF@-BBEE@@C
ÿå òÇrÁÅî ÇÃ¿Ø îËî¯rÆÁñ êìÇñÕ ÃÕ±ñ
@AF@-BBEE@@D
Á³ÇîÌå ìÅäÆ ÃÕÅÂÆ àÆ.òÆ. Ã
Ëà¶ñÅÂÆà ÚËéñ @AGF
Á³ÇîÌå ìÅäÆ ÃÕÅÂÆ àÆ.òÆ. ÃËà¶ñÅÂÆà ÚËéñ @AGF
Á³ÇîÌå ìÅäÆ ÃÕÅÂÆ àÆ.òÆ. ÃËà¶ñÅÂÆà ÚËéñ @AGF
Á³ÇîÌå ìÅäÆ ÃÕÅÂÆ àÆ.òÆ. ÃËà¶ñÅÂÆà ÚËéñ @AGF
Á³ÇîÌå ìÅäÆ ÃÕÅÂÆ àÆ.òÆ. ÃËà¶ñÅÂÆà ÚËéñ @AGF
å¶ Ã¿å îÔÅ
å¶ Ã¿å îÔÅ
å¶ Ã¿å îÔÅ
å¶ Ã¿å îÔÅ
å¶ Ã¿å îÔÅrÅÜ Ã¿å ìÅìÅ òÇ
ÅÜ Ã¿å ìÅìÅ òÇ
ÅÜ Ã¿å ìÅìÅ òÇ
ÅÜ Ã¿å ìÅìÅ òÇ
ÅÜ Ã¿å ìÅìÅ òÇrÁÅî ÇÃ¿Ø ÜÆ
ÁÅî ÇÃ¿Ø ÜÆ
ÁÅî ÇÃ¿Ø ÜÆ
ÁÅî ÇÃ¿Ø ÜÆ
ÁÅî ÇÃ¿Ø ÜÆråòÅóÅ
åòÅóÅ
åòÅóÅ
åòÅóÅ
åòÅóÅ
ÃÅÇÔì òÅÇñÁ» çÅ ÕÆ
ÃÅÇÔì òÅÇñÁ» çÅ ÕÆ
ÃÅÇÔì òÅÇñÁ» çÅ ÕÆ
ÃÅÇÔì òÅÇñÁ» çÅ ÕÆ
ÃÅÇÔì òÅÇñÁ» çÅ ÕÆråé Çéîé Áé°ÃÅ
åé Çéîé Áé°ÃÅ
åé Çéîé Áé°ÃÅ
åé Çéîé Áé°ÃÅ
åé Çéîé Áé°ÃÅrÔË -
ÔË -
ÔË -
ÔË -
ÔË -
ÁËåòÅ
ÁËåòÅ
ÁËåòÅ
ÁËåòÅ
ÁËåòÅrÃò¶
Ãò¶
Ãò¶
Ãò¶
Ãò¶r¶ A@.@@ òܶ 寺 AA.@@ òܶ å¼Õ
¶ A@.@@ òܶ 寺 AA.@@ òܶ å¼Õ
¶ A@.@@ òܶ 寺 AA.@@ òܶ å¼Õ
¶ A@.@@ òܶ 寺 AA.@@ òܶ å¼Õ
¶ A@.@@ òܶ 寺 AA.@@ òܶ å¼Õ
ïîòÅ
ïîòÅ
ïîòÅ
ïîòÅ
ïîòÅrôÅî G.@@ òܶ 寺 ôÅî H.@@ òܶ å¼Õ
ôÅî G.@@ òܶ 寺 ôÅî H.@@ òܶ å¼Õ
ôÅî G.@@ òܶ 寺 ôÅî H.@@ òܶ å¼Õ
ôÅî G.@@ òܶ 寺 ôÅî H.@@ òܶ å¼Õ
ôÅî G.@@ òܶ 寺 ôÅî H.@@ òܶ å¼Õ
ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅ
ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅ
ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅ
ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅ
ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅrùÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ
ùÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ
ùÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ
ùÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ
ùÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ
ìÅìÅ ÜÆ ç¶ ÕÆråé ù êÈr¶ Çòôò ÇòÚwww.amritbani.com 寺 ùÇäÁÅ ÜÅ
ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÅêäÅ Ãî» ï±.Õ¶. Ã Áé°ÃÅr ÇérèÅrå Õr¯Í
ÜÅ
ÜÅ
ÜÅ
ÜÅ
ÜÅrÆ Õ
Æ Õ
Æ Õ
Æ Õ
Æ ÕråÅ - ÁÅåî îÅ
åÅ - ÁÅåî îÅ
åÅ - ÁÅåî îÅ
åÅ - ÁÅåî îÅ
åÅ - ÁÅåî îÅr× ÃÇê
× ÃÇê
× ÃÇê
× ÃÇê
× ÃÇêrÚÈÁñ ÃÅÇ¿ÇàÇëÕ
ÚÈÁñ ÃÅÇ¿ÇàÇëÕ
ÚÈÁñ ÃÅÇ¿ÇàÇëÕ
ÚÈÁñ ÃÅÇ¿ÇàÇëÕ
ÚÈÁñ ÃÅÇ¿ÇàÇëÕ
ÁË÷ÈÕ¶ôéñ ÚË
ÁË÷ÈÕ¶ôéñ ÚË

ÁË÷ÈÕ¶ôéñ ÚË
ÁË÷ÈÕ¶ôéñ ÚË
ÁË÷ÈÕ¶ôéñ ÚËrÆà¶ìñ à

Æà¶ìñ à
Æà¶ìñ à
Æà¶ìñ à
Æà¶ìñ àrÃà, ï±.Õ¶.
Ãà, ï±.Õ¶.
Ãà, ï±.Õ¶.
Ãà, ï±.Õ¶.
Ãà, ï±.Õ¶.
êÌÕÅôÕ ç¶ Ãí Ô¼Õ
êÌÕÅôÕ ç¶ Ãí Ô¼Õ
êÌÕÅôÕ ç¶ Ãí Ô¼Õ
êÌÕÅôÕ ç¶ Ãí Ô¼Õ
êÌÕÅôÕ ç¶ Ãí Ô¼ÕrÅÖò¶º ÔéÍ
ÅÖò¶º ÔéÍ
ÅÖò¶º ÔéÍ
ÅÖò¶º ÔéÍ
ÅÖò¶º ÔéÍ
ÇêÌ¿àr, êìÇñôrå¶ ÁËâÆàrìÅìÅ ÔrêÅñ ÇÿØ
råòÅóÅ ÃÅÇÔì é¶ ÒÁÅåî îÅr×Ó ÜË ÁÅëÃËà ÇêÌ¿àr÷,

I@E Ç¿âÃàrÆÁñ ¶rÆÁÅ, ë¶÷-B, Ú¿âÆ×ó· 寺 ÛêòÅ Õ¶ î¹¼Ö çëårÒÁÅåî îÅr×Ó, råòÅóÅ ÃÅÇÔì, âÅÕÖÅéÅ î¹ñ»ê¹r×rÆìçÅÃ, åÇÔÃÆñ Öró, Ç÷ñÅ ÁËÃ.¶.ÁËà é×r(î¯ÔÅñÆ) ê³ÜÅì 寺 êÌÕÅÇôå ÕÆåÅÍ

ååÕ
ååÕ
ååÕ
ååÕ
ååÕrÅ
ÅÅ
ÅÅ
A.
A.
A.
A.
A.ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
2
B.
B.
B.
B.
B.cyq dI sMgrWd
3
C.
C.
C.
C.
C.ÚÀ°æË êÇÔ
ÚÀ°æË êÇÔ
ÚÀ°æË êÇÔ
ÚÀ°æË êÇÔ
ÚÀ°æË êÇÔrÃìÅÔ Õ¶
ÃìÅÔ Õ¶
ÃìÅÔ Õ¶
ÃìÅÔ Õ¶
ÃìÅÔ Õ¶
20
20
20
20
20
4.ipAwr prvwny
24
5. syvw ismrn dw kuMB rqvwVw swihb
29
29
29
29
29
6.
..
..bwbw swihb isMG jI byydI aUnw swihb
37
7. nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
51
51
51
51
51
8. Sbd gurU
53
53
53
53
53
9.
9.
9.
9.
9.mwnvqw dy nwm
60
60
60
60
60
10
10
10
10
10.
..
..ishq igAwn
62
2
'Awqm mwrg'
mwrc,2009

ÁÅåî îÅr× ç¶ ê»èÆÁ» éÅñ ÇÂÔ ×¼ñ ìÅr- ìÅr ûÞÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË ÇÕ ÒÁÅåî îÅr×Ó îË×÷Æé çÅ ÇÂÕ Çòô¶ô ÇéôÅéÅ ÔË, À°Ã ÇéôÅé¶ çÆ êÌÅêåÆ ÇÔå ÔÆ ÃÅr¶ ñ¶Ö ÇñÖ¶ Áå¶ ÛÅê¶ Ü»ç¶ ÔéÍ îé°¼ÖÅ ÜÆòé çÅ ñÕô ÔÆ ÁÅåî îÅr× çÅ ñÕô ÔËÍ ÇÂÔ ñÕô ÔË ÜÆò ÁÅåîÅ çÅ êrî-ÁÅåîÅ éÅñ ùî¶ñ, ׯÇì¿ç-ÇîñÅê, ÁÃñ ÁÅê¶ çÆ êÛÅä Áå¶ Áé°íòÍ ÇÂà ÇéôÅé¶ ù ÁÅåî îÅr× ç¶ î°¼Ö ê³é¶ å¶ Ôr òÅr ÛÅÇêÁÅ Ü»çÅ ÔË -

ìÌÔî¹ çÆÃË ìÌÔî¹ Ã¹äÆÁË Â¶Õ° ¶հ
ìÌÔî¹ çÆÃË ìÌÔî¹ Ã¹äÆÁË Â¶Õ° ¶հ
ìÌÔî¹ çÆÃË ìÌÔî¹ Ã¹äÆÁË Â¶Õ° ¶հ
ìÌÔî¹ çÆÃË ìÌÔî¹ Ã¹äÆÁË Â¶Õ° ¶հ
ìÌÔî¹ çÆÃË ìÌÔî¹ Ã¹äÆÁË Â¶Õ° ¶հ
òÖÅäÆÁ˨
òÖÅäÆÁ˨
òÖÅäÆÁ˨
òÖÅäÆÁ˨
òÖÅäÆÁ˨
ÁÅåî êÃÅ
ÁÅåî êÃÅ
ÁÅåî êÃÅ
ÁÅåî êÃÅ
ÁÅåî êÃÅrÅ Õ
Å Õ
Å Õ
Å Õ
Å ÕräÔÅ
äÔÅ
äÔÅ
äÔÅ
äÔÅrÅ êÌí ÇìéÅ éÔÆ
Å êÌí ÇìéÅ éÔÆ
Å êÌí ÇìéÅ éÔÆ
Å êÌí ÇìéÅ éÔÆ
Å êÌí ÇìéÅ éÔÆ
ÜÅäÆÁ˨
ÜÅäÆÁ˨
ÜÅäÆÁ˨
ÜÅäÆÁ˨
ÜÅäÆÁ˨
ê³éÅ - HDF
ê³éÅ - HDF
ê³éÅ - HDF
ê³éÅ - HDF
ê³éÅ - HDF

ÁræÅå ÿÃÅr çÅ, ìÌÇÔî³â çÅ ÃÅrÅ êÃÅrÅ ìÌÔî çÅ ÔÆ êÃÅrÅ ÔËÍ Ü¯ òÆ ÃÅù ÇçÖçÅ ÔË, Üñ ÇòÚ, æñ ÇòÚ, èråÆ å¶ ÁÕÅô ÇòÚ, ÃÅr¶ åÅr ÃåÅr¶, Ú¿ç ÃÈrÜ, èråÆÁ», êÀ°ä, êÅäÆ Ãí êÌíÈ- êÃÅrÅ ÔË, ܯ éÅç-ÿ×Æå ùäÅÂÆ ç¶ ÇrÔÅ ÔË, ê³ÛÆÁ» ç¶ ì¯ñ, ÔòÅò»,r¹¼Ö», éçÆÁ» ç¶ éÅç, Ãí À°Ã çÅ ÔÆ Ã¿×Æå ùäÅÂÆ ç¶ ÇrÔÅ ÔËÍ ÇÂÕ êÌíÈ å¯º Çìé» Ô¯r Õ°Þ òÆ Ô¯ºç ÇòÚ éÔÄÍ î˺, î¶rÆ çÆ íÅòéÅ çÆ òÆ Õ¯ÂÆ Ô¯ºç éÔÄ, ÇÂÔ ÁræÔÆä ÔËÍ ÁËÃÆ ÇçzôàÆ Õ¶òñ ×¹rÈ îÔÅrÅÜ ÔÆ ìÖÇôô Õré ç¶ Ãîr¼æ ÔéÍ ÁËö Áé°íò çÆ êÌÅêåÆ ñÂÆ ×¹rÈ ÜÆ é¶ éÅî-îÅr× ù Ãrò¯åî îÅr× ÇÕÔÅ ÔËÍ ×¹rÈ Ør Õ¶òñ éÅî çÅ ÔÆ Ør ÔËÍÒéÅéÕ Õ¶ Ø

ÒéÅéÕ Õ¶ Ø
ÒéÅéÕ Õ¶ Ø
ÒéÅéÕ Õ¶ Ø
ÒéÅéÕ Õ¶ Ør¹ Õ¶òñ éÅî¹ÍÓ
¹ Õ¶òñ éÅî¹ÍÓ
¹ Õ¶òñ éÅî¹ÍÓ
¹ Õ¶òñ éÅî¹ÍÓ
¹ Õ¶òñ éÅî¹ÍÓÇÃ¼Ö çÆ
êrÆíÅôÅ òÆ ÇÂÔ¯ çÃÆ ÔË,Ò×¹
Ò×¹
Ò×¹
Ò×¹
Ò×¹rÃÇå×¹
ÃÇå×¹
ÃÇå×¹
ÃÇå×¹
ÃÇå×¹rÕŠܯ
ÕŠܯ
ÕŠܯ
ÕŠܯ
ÕŠܯ
ÇÃÖ¹ ÁÖŶ ù íñÕ¶ À°Çá ÔÇ
ÇÃÖ¹ ÁÖŶ ù íñÕ¶ À°Çá ÔÇ
ÇÃÖ¹ ÁÖŶ ù íñÕ¶ À°Çá ÔÇ
ÇÃÖ¹ ÁÖŶ ù íñÕ¶ À°Çá ÔÇ
ÇÃÖ¹ ÁÖŶ ù íñÕ¶ À°Çá ÔÇréÅî¹ ÇèÁÅò˨Ó
éÅî¹ ÇèÁÅò˨Ó
éÅî¹ ÇèÁÅò˨Ó
éÅî¹ ÇèÁÅò˨Ó
éÅî¹ ÇèÁÅò˨Ó

éÅî ù Á¼á¶ êÇÔr, BD سචÇèÁÅÀ°ä çÅ Ô¹Õî ÔËÍ ÇÂÔ ÇÕò¶º ÿíò Ô¯ò¶? éÅî ÇÕò¶º ÇèÁÅÀ°äÅ ÔË? éÅî çŠÿÜî ÕÆ ÔË? ÇÂà çÆ írêÈr ÇòÚÅr ÔÆ ÁÅåî îÅr× çÅ î¹¼Ö ÇòôÅ ÇrÔÅ ÔË Áå¶rÔ¶×ÅÍ

ìÅÔrÆrÇÔå îÇrÁÅçÅ ç¶ òÅç-ÇòòÅç Ãì¿èÆ ìÔ¹å îË×÷Æé» ÇòÚ ÇñÇÖÁÅ ÜÅ ÇrÔÅ ÔËÍ ÁÅåî îÅr× ÇÂà òÅç-ÇòòÅç 寺 î¹Õå ÔËÍ ÁËÃÅ ÔÆ ÇÂÃ ç¶ Ã¿ÚÅñÕ îÔ»ê¹rô» çÅ ÁÅç¶ôhYÍ ÁÃÄ ÇÂö é¹Õå¶ å¯º îÔ»ê¹rô» ç¶ ñ¶Ö» ù êÇÔñ Çç¿ç¶ Ô» ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ Ü¹óé çÆ ê̶réÅ Ô¹¿çÆ ÔË, îÈñ ù êÛÅéä çÅ Áé°íò Ô¹¿çÅ ÔË, ×¹rìÅäÆ çÆ ÃÔÆ Ã¶è Ô¹¿çÆ ÔËÍ À°é·» é¶ ÃÅrÆ Ã¿ÃÅr ïÅårÅ éÅî-Áé°íò ÇòÚ ÕÆåÆ ÔËÍ À°é·» é¶ éÅî ÜÇêÁÅ, éÅî êÇó·ÁÅ, éÅî ÇñÇÖÁÅ, éÅî ùÇäÁÅ, éÅî ×ÅÇòÁÅ Áå¶ Ã¿ÃÅr- Ãçr 寺 êÅr Ô¯ ×Â¶Í ÁËÃÅ Áé°íò À°é·» é¶

ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
ÿêÅçÕÆ
×¹rìÅäÆ å¯º êÌÅêå ÕÆåÅÍ ×¹rìÅäÆ ÇòÚ Á¼á¶ êÇÔr
éÅî Üêä çÆ ÇÂÔ¯ ÇòèÆ ç¼ÃÆ ÔËÍ
ÁËÃÅ ÜÅê Õré éÅñ ÃçÆò Áé§ç çÆ êÌÅêåÆ
Ô¹¿çÆ ÔË -
îÇé ÜêÆÁË ÔÇ
îÇé ÜêÆÁË ÔÇ
îÇé ÜêÆÁË ÔÇ
îÇé ÜêÆÁË ÔÇ
îÇé ÜêÆÁË ÔÇrÜ×çÆè
Ü×çÆè
Ü×çÆè
Ü×çÆè
Ü×çÆè
ÇîÇñ ÿ×Çå ÃÅèÈ îÆå¨
ÇîÇñ ÿ×Çå ÃÅèÈ îÆå¨
ÇîÇñ ÿ×Çå ÃÅèÈ îÆå¨
ÇîÇñ ÿ×Çå ÃÅèÈ îÆå¨
ÇîÇñ ÿ×Çå ÃÅèÈ îÆå¨
ÃçÅ Áé§ç¹ Ô¯òË Ççé°
ÃçÅ Áé§ç¹ Ô¯òË Ççé°
ÃçÅ Áé§ç¹ Ô¯òË Ççé°
ÃçÅ Áé§ç¹ Ô¯òË Ççé°
ÃçÅ Áé§ç¹ Ô¯òË Ççé°rÅåÆ
ÅåÆ
ÅåÆ
ÅåÆ
ÅåÆ
ÔÇ
ÔÇ
ÔÇ
ÔÇ
ÔÇrÕÆ
ÕÆ
ÕÆ
ÕÆ
ÕÆrÇå ÕÇ
Çå ÕÇ
Çå ÕÇ
Çå ÕÇ
Çå ÕÇrìéòÅ
ìéòÅ
ìéòÅ
ìéòÅ
ìéòÅrƨ
ƨ
ƨ
ƨ
ƨrÔÅÀ°¨
ÔÅÀ°¨
ÔÅÀ°¨
ÔÅÀ°¨
ÔÅÀ°¨
ê³éÅ - FFI
ê³éÅ - FFI
ê³éÅ - FFI
ê³éÅ - FFI
ê³éÅ - FFI

éÅî çÆ ÁËéÆ îÇÔîÅ ÔË ÇÕ Ü¯×-îå ç¶ Ú½rÅÃÆ ÁÅ×È, îÔÅåîÅ ì¹¼è òr׶ Ç×ÁÅéòÅé, å¶åÆ Õ̯ó· ç¶òå¶, Áé¶Õ» ÇrôÆ î¹éÆ ÃÅr¶ êÌíÈ ç¶ éÅî çÆ ñ¯ÚÅ

rÖç¶ Ôé êrÇÕö Çòrñ¶ ù ÔÆ ×¹rÈ Ç´êÅ ÃçÕÅ

ÇÂÔ çÅå ÇîñçÆ ÔË, éÅî Üêä éÅñ ×¹rÈ Ç´êÅ ÃçÕÅ ÇÂÕ Áé¯ÖÅ Õ½åÕ òÅêrçÅ ÔËÍ ÇÜà êÌîÅåîÅ ù Ãí ÿÃÅr ÒÁ×ÅÇè ì¯ÇèÓ îé°¼ÖÅ ÃîÞ å¯º êr·¶ ÕÇÔ¿çÅ ÔË, ×¹rÈ À¹Ô êÌîÅåîÅ ÇÔrç¶ ÇòÚ ÇòÖÅ Çç¿çÅ ÔËÍ

éÅî-ÇÃîrérÅÔÄ ÃÅr¶ ÇÚ¿åÅ-ÇëÕr, Á³ç¶ô¶ Çîà Ü»ç¶ Ôé, ÇÔrçÅ Õ½ñ ë¹¼ñ ÇÖó Ü»çÅ ÔË, Çér¿år ÁÅåîÕ-Áâ¯ñåÅ ìäÆrÇÔ¿çÆ ÔË, ÃrÆrÕ Ç¿çzÆÁ» Ã¹Ö ç¶ä òÅñÆÁ» Ô¯ ÇéìóçÆÁ» Ôé

éÅî-Á³ÇîÌå çÆ ÇÂÕ ìÈ¿ç ÇòÕÅr» çÅ éÅô Õr ÁÅåîÕ-Áâ¯ñåÅ êÌçÅé Õré ç¶ Ãîr¼æ ÔËÍ ÇÂà çÆ êÌÅêåÆ éÅñ Õrî» çÅ ñ¶ÖÅ òÆ î¹¼Õ Ü»çÅ ÔË Í

ÁËÃÅ ç¹rñí Á³ÇîÌå-éÅî ÃÅù Ãíé» ù êÌÅêå Ô¯ò¶, ÇÂÔ ÃÅâÆ ÜÇ×ÁÅÃÅ ÔË, ÇÂÔ ÃÅâÆ ÁrçÅà ÔËÍ Â¶Ã¶ íÅòéÅ éÅñ ÃÅr¶ ñ¶Ö ÇÂà ÇÂôÈ ÇòÚ ÛÅê¶ ÜÅ

rÔ¶ ÔéÍ ÇòôòÅô ÔË ÇÕ Ü¶ îÔ»ê¹rô» çÅ Õ¶òñ ÇÂÕ

ñ¶Ö ÔÆiekwgrqw nwl êó· ñÂƶ å¶ Áîñ ÇòÚ ñË ÁÅÂƶ, å» ÃÅâÆ ÜÆòé ïÅårÅ Ãëñ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ ÒÁÅåî îÅr×Ó Áî¯ñ òÃåÈ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÇòÚ Áî¯ñÕ ìÚé Ôé ܯ ÜÆòé ù éÅî-råé» éÅñ îÅñ¯ îÅñ Õré ç¶ Ãîr¼æ Ôé, ÇÂÔ ÇÃëå ÃÅñÅÔ çÅ írêÈr Ö÷ÅéÅ ÔË, ÇÂÔ êÅåôÅÔÆÁ» ìÖôçÅ ÔË -

ÇÜÃ é¯ ìÖö ÇÃëÇå ÃÅñÅÔ¨
ÇÜÃ é¯ ìÖö ÇÃëÇå ÃÅñÅÔ¨
ÇÜÃ é¯ ìÖö ÇÃëÇå ÃÅñÅÔ¨
ÇÜÃ é¯ ìÖö ÇÃëÇå ÃÅñÅÔ¨
ÇÜÃ é¯ ìÖö ÇÃëÇå ÃÅñÅÔ¨
éÅéÕ êÅÇåÃÅÔÆ êÅÇåÃÅÔ¹¨ ê³éÅ - E
éÅéÕ êÅÇåÃÅÔÆ êÅÇåÃÅÔ¹¨ ê³éÅ - E
éÅéÕ êÅÇåÃÅÔÆ êÅÇåÃÅÔ¹¨ ê³éÅ - E
éÅéÕ êÅÇåÃÅÔÆ êÅÇåÃÅÔ¹¨ ê³éÅ - E
éÅéÕ êÅÇåÃÅÔÆ êÅÇåÃÅÔ¹¨ ê³éÅ - E

ÁÅê ܹó¯, çÈÇÜÁ» ù ܯó¯, ÁÅê Üê¯, çÈÇÜÁ» ù Üêä çÆ ê̶réÅ ìÖô¯Í ÁÅê ÁÅåî îÅr× êó·¯, çÈÇÜÁ» ù êó·é ñÂÆ ê̶rå Õr¯ ÜÆÍ ÇÂÔ îÔÅé öòÅ ÔË, ÇÂÔ îÔ»ê¹rô» çÆ ÁÃÆà ÔËÍ

(*****)
3
'Awqm mwrg'
mwrc,2009
siqnwm sRI vwihgurU
DMn sRI gurU nwnk dyv jIE mhwrwj
fMfauiq bMdn Aink bwr srb klw smrQ]
foln qy rwKhu pRBU nwnk dy kir hQ ]
AMg - 256

iPrq iPrq pRB AwieAw
pirAw qau srnwie ]
nwnk kI pRB bynqI ApnI BgqI lwie ]

AMg - 289
qU cau sjx mYifAw fyeI issu auqwir ]
nYx mihMjy qrsdy kid psI dIdwru ]
AMg - 1094
Dwrnw - pRIqm myrw ipAwrw
koeI Awx ky imlwvy[
koeI Awix imlwvY myrw pRIqmu ipAwrw
hau iqsu pih Awpu vycweI ] 1 ]

drsnu hir dyKx kY qweI ]
ik®pw krih qw siqguru mylih
hir hir nwmu iDAweI ] 1 ] rhwau ]

jy suKu dyih q quJih ArwDI
duiK BI quJY iDAweI ] 2 ]
jy BuK dyih q ieq hI rwjw
duK ivic sUK mnweI ] 3 ]
qnu mnu kwit kwit sBu ArpI
ivic AgnI Awpu jlweI ] 4 ]
pKw PyrI pwxI Fovw
jo dyvih so KweI ] 5 ]
nwnku grIbu Fih pieAw duAwrY
hir myil lYhu vifAweI ]

AMg - 757
Dwrnw - sIs v`F ky bxw idAW mUVHw,

g`lW jo suxwvy qyrIAW[
qY swihb kI bwq ij AwKY
khu nwnk ikAw dIjY ]

sIsu vFy kir bYsxu dIjY
ivxu isr syv krIjY ]
AMg - 558
swDsM
gq jI! g`
j ky bo
lxw, siqnwm sR
I vwihgu
rU
[

gurU mhwrwj dy drbwr ivc Awp bhuq SuB idhwVw mnwauNdy hoey, eys AsQwn 'qy phuMcy EN[ gurU mhwrwj dy bcn srvx krny ny qy A`j dw jo piv`qr idhwVw hY sB nUM pqw hY ik cyqr dI sMgrWd hY -

cyiq goivMdu ArwDIAY hovY Anµdu Gxw ]
AMg - 133

dUsrw ies qoN vI aupr A`j mhwn gurU, gurU hirrwie swihb mhwrwj, Awp CotI aumr iv`c sn, Awp qoN v`fy hor keI Brwqw, Awp jI dy ipqw jI dy Brw hn, jo lyikn CyvyN pwqSwh mhwrwj jI ny Awp nUM gurU nwnk pwqSwh dI joq, AwpxI joq itkwaux vwsqy cuixAw, qy A`j dy idn aunHW dy AMdr gurU joqI dw pR

kwS ho
ieAw qy gu
rU s`
qvy
N pwqSwh mhwrwj gu
rg`
dI

dy auqy SuSoBq hoey[ lyikn gurU s`qvyN pwqSwh mhwrwj jI ny iSkwr KyilHAw, v`fy-v`fy cIqy, Syr, auh jIauNdy mwry nhIN hn PV ky r`K ley[ aunHW dy auqy idRStI pweI, QoVHI dyr qoN bwAd Pyr jMgl iv`c jw ky C`f AwauNdy sI[ Awp dw idl AYfw nrm sI ik ie`k vwrI gurU CyvyN pwqSwh mhwrwj jI dy ip`Cy-ip`Cy jw rhy sI, gurU mhwrwj sYr krdy sI qy ieh ip`Cy jWdy sI, ienHW dy colw bhuq v`fw pwieAw hoieAw sI[ DrqI dy nwl l`g ky jw irhw sI[ auhdy nwl ie`k P`ul gulwb dw l`igAw qy Pu`l tu`t igAw[ gurU mhwrwj jd swrw c`kr k`F ky vwps Awey, kI dyKdy ny ik CotI ijhI aumr, Cotw ijhw b`cw, gurU hirrwie swihb mhwrwj, aunHW ny Pu`l h`Q iv`c ilAw hoieAw hY qy bhuq fUMGy Bwv ivc gey hoey ny qy Pu`l nwl g`lW kr rhy ny ik AY Pu`l! qUM ikMnI dyr Ajy twhxI dy nwl iKV ky, ikMnw AnMd dy

xw sI, ny
qrW nU
M AwpxI KU
bsU
rqI dw, ikM
nI su
gM
DI dy

xI sI nwskw nUM[ lyikn qyry nwl myrw colw Coh jwx nwl qUM tu`t igAw[

gurU CyvyN pwqSwh mhwrwj AwauNdy ny, swrI g`l
dy
KI qy nwl dI nwl, ip`
T 'qy h`
Q r`
iKAw qy ikhw by

tw! jy iksy Pu`l nUM nhIN qoVnw qW colw sMBwl ky c`lIdw huMdw hY[ swrI izMdgI gurU hirrwie swihb mhwrwj jI ny colw pihn lYxw, iek`Tw krky K`bI bWh dy auqy r`K lYxw, p`ly iek`Ty kr lYxy[ guirAweI vI kIqI, swrI izM

dgI bqIq krI pr au
h ijhVw ie`
ko vkq dw au
pdy
S
cyq dI sMgrWd
sMq virAwm isMG jI
bwnI. iv. gu. rUhwnI. imSn[

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->